marți, 13 iunie 2017

în cinstea Sfântului Anton de Padova


Rugăciuni 13 marţi în cinstea Sfântului Anton de Padova


Pentru că mulţi cititori mă întreabă de cele treisprezece rugăciuni în cinstea Sfântului Anton care se spun timp de treisprezece marţi consecutive, am hotărât să fac o pagină separată unde să postez rugăciunile. De fapt pagina asta i-o datorez Irinei care mi-a confirmat cele ce ştiam şi eu despre Sfântul Anton. Pentru orice nelămuriri vă aştept să îmi scrieţi şi o să găsim împreună un răspuns. Rugăciunile sunt scrise exact aşa cum trebuie rostite. Vă rog să staţi undeva în genunchi atunci când le rostiţi. În fiecare marţi rostiţi mai întâi Rugăciunea de începere şi apoi rugăciunea din marţea respectivă. Zilele de marţi trebuiesc ţinute una după cealaltă. În zilele de marţi încercaţi să daţi de mâncare celor săraci fiindcă Sfântul Anton iubeşte mult săracii şi a împărţit mâncarea de nenumărate ori cu ei. În ultima marţi după Rugăciunea a treisprezecea să citiţi Rugăciunea de încheiere şi apoi de 9 (nouă) ori Troparul Sfântului Anton. Deci pentru cititorii care vor să ţină timp de treisprezece marţi Postul Sfântului ANton, rugăciunile sunt următoarele.
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…
R U G Ă C I U N E     D E     Î N C E P E R E
Milostive Dumnezeule, primeşte cu bunătate rugăciunile Sfântului Anton ce eu Ţi le prezint acum pentru a dobândi harul (se spune ce har se doreşte) ce Ţi-l cer cu umilinţă. Iar tu măritul meu patron Sfinte Antoane, nu întârzia a mijloci pentru mine. Fă ca evlavia mea să fie sinceră, ajută-mă să pot dobândi mai întîi iertarea tuturor păcatelor de care mă căiesc din inimă. În genunchi, la picioarele tale, eu aştept prin mijlocirea ta, harul ce-l cer de la Bunul Dumnezeu. Amin.
 M A R Ţ E A      Î N T Â I
Rugăciune.  Mărite Sfinte Antoane, multe minuni şi haruri ai împărţit celor ce aleargă cu credinţă vie la tine, la şirul acesta neîntrerupt, mai adaugă încă unul şi pentru mine. Dă-mi harul unei credinţe vii, al unei nădejdi neclintite şi al unei iubiri aprinse către Dumnezeu, ca să mă feresc pururea de moartea păcatului şi să-mi păstrez pururea viaţa binecuvântată a harului aici pe pământ, ca să ajung la viaţa cea nesfârşită în cer. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                                 Sfinte ANtoane, mă încred în tine.
M A R Ţ E A    A    D O U A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…                                                   Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, greşelile mele sunt multe şi fără număr. Am rătăcit mult de la calea cea dreaptă. Am supărat pe Dumnezeu şi pe aproapele meu. Sfinte Antoane, tu eşti curăţitorul tuturor greşelilor, împrăştie te rog cu lumina dumnezeiască ce ai primit-o de la Pruncuşorul Iisus, împrăştie din mine şi din jurul meu negura tuturor greşelilor împotriva credinţei mele şi călăuzeşte-mă pe calea desăvârşirii creştineşti, ca să văd prin Tine lumina cea neapropiată. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire, şi acum de trei ori                                                                             Mărite Sfinte Antoane, aştept ajutorul tău.
M A R Ţ E A    A    T R E I A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate ceresc…                                 Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, orbirea minţii şi învârtoşarea inimii sunt cele mai mari nenorociri pentru un suflet şi mă ţin legat de păcat aşa de tare, încât mă fac să uit de făgăduinţele făcute la mărturisire, de a mă lepăda de păcat şi a fugi de prilejurile rele, spre a dobândi iertare. Tu eşti flacăra vie de iubire, nu mă lăsa să mor în starea aceasta şi să mă pierd în veci. Dă-mi o încredere mare în meritele lui Hristos şi luminează-mă ca să cunosc răutatea păcatului şi dă-mi tărie ca să-l înconjur întotdeauna. Amin
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire, şi acum de trei ori                                                               Mărite Sfinte ANtoane, Fie-ţi milă de mine!
M A R Ţ E A     A      P A T R A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                     Rugăciune.  Mărite Sfinte ANtoane, groaza diavolilor, alungă de la mine prin puterea dumnezeiască înşelăciunile satanei. Cu dorinţele rele şi cu întunecarea minţii, el întârzie întoarcerea mea la Dumnezeu. Sfinte ANtoane, umple-mă de frică pentru păcatele mele şi prin crucea lui Iisus care a rupt lanţurile atâtor suflete păcătoase frânge şi legăturile cu care mă ţine păcatul îngenunchiat, ridică-mă şi pe mine la urmarea Domnului nostru Iisus Hristos printr-o viaţă de umilinţă şi rugăciune. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte Antoane, ajută-mă!
 M A R Ţ E A     A     C I N C I A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                            Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, Dumnezeu te-a orânduit ca să fii curăţitorul sufletelor de lepră. Eu în faţa Ta urăsc toată josnicia poftelor trupeşti şi plâng toate păcatele la care m-au tras. Curăţă te rog toate petele lăuntrice făcute de patimile mele cele rele cărora le-am slujit atâta vreme şi dă-mi o curăţie îngerească pentru a mă asemăna cu Tine şi a plăcea astfel pruncului Iisus ca şi Tine. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte ANtoane nu mă lăsa singur în lupta vieţii!
M A R Ţ E A     A     Ş A S E A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                       Rugăciune. Medicule ceresc, Sfinte Antoane, tămăduieşte-mă de toate boalele trupeşti şi sufleteşti. Timpul a nimicit în mine orice virtute, şi a făcut să cresc în tot soiul de păcate. Tămăduieşte-mă îndată, dobândindu-mi dragoste de la Dumnezeu. Eu îţi descopăr cu încredere rănile sufletului meu şi nădăjduiesc că împreună cu sănătatea sufletului, îmi vei da şi pe cea a trupului pentru ca să pot face pocăinţă adevărată în Biserica sfântă a lui Hristos încă în viaţa aceasta. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                 Mărite Sfinte ANtoane miluieşte-mă!
 M A R Ţ E A     A      Ş A P T E A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                    Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, mângâietorule ceresc al celor greşitori, e aşa de întinsă şi aşa de fioroasă mulţimea greşelilor mele, încât mă ameninţă să rămân îngropat în ele. Nu întârzia, te rog, ajută-mă. Trage-mă afară din valurile patimelor şi înalţă-mă la virtuţi creştineşti, care să mă facă vrednic de Împărăţia Cerurilor în care au ajuns toţi sfinţii lui Dumnezeu.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                  Mărite Sfinte Antoane ascultă-mi rugăciunea!
 M A R Ţ E A     A     O P T A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                             Rugăciune. Mărite Sfinte ANtoane, ocrotitorule puternic, diavolul, lumea, trupul meu îmi întind fel de fel de curse. Voinţa mea, obişnuită cu păcatul nu poate rămâne statornică în bine. Sfinte ANtoane, avocatul meu, pune un cuvânt de mijlocire pentru mine. La un cuvânt al Tău, duşmanii mei vor fugi, iar mie îmi vei dobândi puternicia ajutorului dumnezeiesc, cu care întărit voi putea rupe cătuşele  oricărei robii sufleteşti. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                  Mărite Sfinte ANtoane îndură-te spre mine!
M A R Ţ E A    A    N O U A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                       Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, nenorociri şi necazuri de tot felul vin asupra mea. Sunt în primejdie mare de a mă pierde din pricina atâtor slăbiciuni trupeşti şi sufleteşti, vino deci în ajutorul meu. Tu eşti medicul minunat al celor mai părăsiţi bolnavi, vino cu leacurile milei dumnezeieşti şi vindecă-mă de toată neputinţa. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                      Mărite Sfinte Antoane tămăduieşte boalele sufletului meu!
M A R Ţ E A    A    Z E C E A 
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…      Rugăciune. Mărite Sfinte ANtoane, e plină lumea de slava minunilor tale, mai ales pentru aflarea lucrurilor pierdute. Eu plâng acuma pierderea nevinovăţiei primite la botez. Tu ai fost atât de nevinovat! Ajută-mă să aflu harul lui Dumnezeu şi toate celelalte bucurii sufleteşti ce le-am pierdut prin păcat, ca să preamăresc şi eu această putere a ta şi s-o fac cunoscută şi altora. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                       Mărite Sfinte Antoane arată-ţi puterea Ta cu mine!
 M A R Ţ E A    A     U N S P R E Z E C E A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                               Rugăciune. Slăvite Sfinte Antoane nu este nimeni care să nu se bucure de binefacerile Tale sfinte, fie el tânăr sau bătrân, bogat sau sărac, fie sănătos sau bolnav. Tu mijloceşti pentru toţi. Tu eşti ca soarele care îşi trimite razele lui binefăcătoare deopotrivă şi asupra pietrelor scumpe şi asupra stâncilor. Oricine cere încrezător un har de la tine cu siguranţă dobândeşte. Milostiv ocrotitor,  întinde te rog mâna Ta şi asupra mea. Nu te uita la nevrednicia mea, ci numai la puterea Ta făcătoare de minuni. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                           Mărite Sfinte Antoane, fii ajutorul meu!
M A R Ţ E A    A    D O U Ă S P R E Z E C E A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. AMin. Împărate Ceresc…                           Rugăciune. Mărite Sfinte Antoane, în atâtea primejdii ce mă înconjoară eu alerg la tine ca la apărătorul meu cel mai puternic. Sub scutul Tău binefăcător să aflu siguranţa şi tăria sufletească spre a le învinge şi a le înlătura cu uşurinţă. Împlineşte aşteptările mele şi scapă-mă totdeauna de orice primejdie trupească sau sufletească. Rugăciunile tale sunt  pururea ascultate de Dumnezeu. Mijloceşte deci pentru mine şi mă mântuieşte căci mare este puterea Ta. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                            Mărite Sfinte Antoane nu mă lăsa nemângâiat!
    M A R Ţ E A     A     T R E I S P R E Z E C E A
În numele Tatălui şi al Fiului şi al Spiritului Sfânt. Amin. Împărate Ceresc…                           Rugăciune.  Necăjit în trup şi în suflet de greutăţi şi nevoi de tot soiul, alerg la Tine Mărite Sfinte Antoane pentru ca Tu, pentru minunatele daruri cu care Te-a îmbogăţit Atotputernicul Dumnezeu  şi pentru harurile ce El binevoieşte a le împărţi prin Tine      să-mi dobândeşti toate harurile de care am nevoie în viaţa aceasta şi în veşnicie, pentru a trăi şi a muri ca un bun creştin. Amin.
Tatăl Nostru, Născătoare, Mărire şi acum de trei ori                                                                   Mărite Sfinte ANtoane ajută-mă acum şi în ceasul morţii!
R U G Ă C I U N E    D E    Î N C H E I E R E
Slăvite Sfinte Antoane, minunea atotputerniciei dumnezeieşti şi mângâierea muritorilor, cât de mare este vrednicia Ta înaintea lui Dumnezeu se vede şi de la limba Ta binecuvântată cu care L-ai mărit şi ai făcut ca şi alţii să-L preamărească şi care a rămas întreagă, vie şi neatinsă şi după moarte. Fii deci Tu avocatul meu milostiv pe lângă Dumnezeu şi ca bun ocrotitor ajută-mă în necazurile trupeşti şi sufleteşti. Fă să prisosească pe viitor în mine harul, deoarece până acum a prisosit mai mult păcatul. Ascultă te rog ruga mea, Făcătorule de minuni şi Mângâietorule dulce. Ajută-mă să trăiesc creştineşte spre mai marea mărire a iubitului Tău Stăpân pe care nădăjduiesc să-L pot lăuda, proslăvi şi adora în toată veşnicia dimpreună cu Tine. AMin.
Şi acum de 9 (nouă) ori Troparul Sfântului Anton
                                                             Troparul Sfântului Anton
-compus de Sfântul Bonaventura
De doreşti să ai minuni
Prin ANton le dobândeşti
Moartea şi orice necaz
Fug de-a Lui putere
Şi furtunile dispar
Şi orice lucru îl regăseşti
El dă celui încercat
Scut de apărare.
Şi primejdiile trec
Orice lipsă ai avea
Sfântul te va ajuta
Dându-ţi mângâiere
Şi furtunile dispar
Mărire Tatălui şi Fiului si Sfântului Duh şi acum şi în pururea şi în vecii vecilor. Amin.
Fie ca Bunul Dumnezeu să vă dea liniştea şi pacea în suflet de care avem atâta nevoie.
SURSA : https://antiqul.wordpress.com/rugaciuni-pentru-treisprezece-marti-in-cinstea-sfantului-anton-de-padova/

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu