sâmbătă, 18 februarie 2017

tratatul de aderare a Romaniei la UE -

Parlamentul României
LEGE Nr. 157 din 24 mai 2005

pentru  ratificarea  Tratatului  dintre  Regatul  Belgiei,  Republica  Cehă,  Regatul  Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele  Ducat al  Luxemburgului,  Republica  Ungară,  Republica  Malta,  Regatul  Ţărilor  de Jos, Republica  Austria,  Republica  Polonă,  Republica  Portugheză,  Republica  Slovenia,  Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005

Publicată în: Monitorul Oficial Nr. 465 din 1 iunie 2005

*) Notă importantă:
Pentru intrarea în vigoare a prezentei legi, a se vedea prevederile art. 4 din Tratatul de aderare.

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1 - Se ratifică Tratatul dintre Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei,  Regatul Unit  al Marii Britanii  şi  Irlandei de  Nord (state membre  ale  Uniunii  Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană, semnat de România la Luxemburg la 25 aprilie 2005, denumit în continuare Tratatul de aderare*).

*) Tratatul de aderare este reprodus în facsimil.

Art. 2 - Parlamentul, Preşedintele României, Guvernul şi autoritatea judecătorească garantează ducerea la îndeplinire a obligaţiilor României rezultate din actul aderării şi din prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene, precum şi din celelalte reglementări comunitare cu caracter obligatoriu.
Art. 3 - În înţelesul Tratatului de aderare, al Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa, al
Tratatului  de instituire  a Comunităţii  Europene, al Tratatului  de instituire a Comunităţii  Europene a Energiei Atomice şi al Tratatului privind Uniunea Europeană, precum şi al altor reglementări comunitare cu caracter obligatoriu, următorii termeni se definesc după cum urmează:
a)  prin resortisant  al  unui  stat se  înţelege  persoana  fizică  sau  juridică  având  cetăţenia,  respectiv naţionalitatea acelui stat, în conformitate cu legislaţia internă a acestuia;
b)  prin resortisant  român se  înţelege  persoana  fizică  sau  juridică  având  cetăţenia,  respectiv naţionalitatea română, potrivit legislaţiei române.

Această lege a fost adoptată de Parlamentul României, cu respectarea prevederilor art. 148 alin. (1)
din Constituţia României, republicată.

PREŞEDINTELE CAMEREI DEPUTAŢILOR
ADRIAN NĂSTASE

PREŞEDINTELE SENATULUI
NICOLAE VĂCĂROIU
NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 1/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: CUPRINS

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE

Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgarei şi României la
Uniunea Europeană:  CUPRINS

CUPRINS

A. Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state
membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană
............................
B. Protocolul privind condiţiile şi aranjamentele referitoare la admiterea
Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană ................

Partea întâi:    Principii ...............................................
Partea a doua:   Adaptări ale Constituţiei ...............................
Titlul I:    Dispoziţii instituţionale ..............................
Titlul II:   Alte adaptări ..........................................
Partea a treia:  Dispoziţii permanente ...................................
Titlul I:    Adaptări ale actelor adoptate de instituţii ............
Titlul II:   Alte dispoziţii ........................................
Partea a patra:  Dispoziţii temporare ....................................
Titlul I:    Măsuri tranzitorii ..................................... Titlul II:   Dispoziţii instituţionale .............................. Titlul III:  Dispoziţii financiare .................................. Titlul IV:   Alte dispoziţii ........................................
Partea a cincea: Dispoziţii privind punerea în aplicare a prezentului
protocol ................................................
Titlul I:    Compunerea instituţiilor şi organelor ..................
Titlul II:   Aplicabilitatea actelor instituţiilor ..................
Titlul III:  Dispoziţii finale ......................................
Anexe
Anexa I:    Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi
România devin părţi la data aderării [menţionată la articolul

3 alineatul (3) din protocol] ................................
Anexa II:   Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să devină obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menţionată la articolul 4
alineatul (1) din protocol] ..................................
Anexa III:  Lista menţionată la articolul 16 din protocol: adaptări ale actelor adoptate de instituţii ...............................
1. Dreptul societăţilor comerciale ..........................
Drepturile de proprietate industrială .................... I.   Marca de comerţ comunitară .......................... II.  Certificatele suplimentare de protecţie .............
III. Desenele şi modelele industriale comunitare .........
2. Agricultura ..............................................
3. Politica în domeniul transporturilor .....................
4. Impozitarea ..............................................
Anexa IV:   Lista menţionată la articolul 17 din protocol: adaptări suplimentare ale actelor adoptate de instituţii ..............
Agricultura ..................................................
A. Legislaţia agricolă ..................................
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară ................
Anexa V:    Lista menţionată la articolul 18 din protocol: alte dispoziţii
permanente ...................................................
1. Dreptul societăţilor comerciale ..........................
2. Politica în domeniul concurenţei .........................
3. Agricultura ..............................................
4. Uniunea vamală ...........................................
Apendicele la anexa V ........................................
Anexa VI:   Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri
tranzitorii privind Bulgaria .................................
1. Libera circulaţie a persoanelor ..........................
2. Libera circulaţie a serviciilor ..........................
3. Libera circulaţie a capitalurilor ........................
4. Agricultura ..............................................
A. Legislaţia agricolă ...................................
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară .................
5. Politica în domeniul transporturilor .....................
6. Impozitarea ..............................................
7. Politica socială şi ocuparea forţei de muncă .............
8. Energia ..................................................
9. Telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiei ..............
10. Mediul
A. Calitatea aerului .....................................
B. Managementul deşeurilor ...............................
C. Calitatea apei ........................................
D. Poluarea industrială şi managementul riscului .........
Apendicele la anexa VI .......................................
Anexa VII:  Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii privind România ..................................
1. Libera circulaţie a persoanelor ..........................
2. Libera circulaţie a serviciilor ..........................
3. Libera circulaţie a capitalurilor ........................
4. Politica în domeniul concurenţei .........................

A. Ajutoarele fiscale ......... ..........................
B. Restructurarea sectorului siderurgic ..................
5. Agricultura ..............................................
A. Legislaţia agricolă ...................................
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară .................
I.  Legislaţia veterinară ............................. II. Legislaţia fitosanitară ...........................
6. Politica în domeniul transporturilor .....................
7. Impozitarea ..............................................
8. Energia ..................................................
9. Mediul
A. Calitatea aerului .....................................
B. Managementul deşeurilor ...............................
C. Calitatea apei ........................................
D. Poluarea industrială şi managementul riscului .........
Apendicele A la anexa VII .................................... Apendicele B la anexa VII ....................................
Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din
protocol) ....................................................
Anexa IX:   Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie 2004
(menţionată la articolul 39 din protocol) ....................
C. Act privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea Europeană ......
Partea întâi:    Principii ..............................................
Partea a doua:   Adaptări ale tratatelor .................................
Titlul I:    Dispoziţii instituţionale ..............................
Titlul II:   Alte adaptări ..........................................
Partea a treia:  Dispoziţii permanente ...................................
Titlul I:    Adaptări ale actelor adoptate de instituţii ............
Titlul II:   Alte dispoziţii ........................................
Partea a patra:  Dispoziţii temporare ....................................
Titlul I:    Măsuri tranzitorii ..................................... Titlul II:   Dispoziţii instituţionale .............................. Titlul III:  Dispoziţii financiare .................................. Titlul IV:   Alte dispoziţii ........................................
Partea a cincea: Dispoziţii privind punerea în aplicare a prezentului act
.........................................................
Titlul I:    Compunerea instituţiilor şi organelor ..................
Titlul II:   Aplicabilitatea actelor instituţiilor ..................
Titlul III:  Dispoziţii finale ...................................... Anexe
Anexa I:    Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi
România devin părţi la data aderării [menţionată la articolul
3 alineatul (3) din actul de aderare] ........................
Anexa II:   Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să devină obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării [menţionată la articolul 4
alineatul (1) din actul de aderare] ..........................
Anexa III:  Lista menţionată la articolul 19 din actul de aderare:
adaptări ale actelor adoptate de instituţii ..................
1. Dreptul societăţilor comerciale ..........................

Drepturile de proprietate industrială .................... I.   Marca de comerţ comunitară .......................... II.  Certificatele suplimentare de protecţie .............
III. Desenele şi modelele industriale comunitare .........
2. Agricultura ..............................................
3. Politica în domeniul transporturilor .....................
4. Impozitarea ..............................................
Anexa IV:   Lista menţionată la articolul 20 din actul de aderare:
adaptări suplimentare ale actelor adoptate de instituţii .....
Agricultura ..................................................
A. Legislaţia agricolă ...................................
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară .................
Anexa V:    Lista menţionată la articolul 21 din actul de aderare: alte dispoziţii permanente ........................................
1. Dreptul societăţilor comerciale ..........................
2. Politica în domeniul concurenţei .........................
3. Agricultura ..............................................
4. Uniunea vamală ...........................................
Apendicele la anexa V ........................................
Anexa VI:   Lista menţionată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri
tranzitorii privind Bulgaria .................................
1. Libera circulaţie a persoanelor ..........................
2. Libera circulaţie a serviciilor ..........................
3. Libera circulaţie a capitalurilor ........................
4. Agricultura ..............................................
A. Legislaţia agricolă ...................................
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară .................
5. Politica în domeniul transporturilor .....................
6. Impozitarea ..............................................
7. Politica socială şi ocuparea forţei de muncă .............
8. Energia ..................................................
9. Telecomunicaţiile şi tehnologia informaţiei ..............
10. Mediul ...................................................
A. Calitatea aerului .....................................
B. Managementul deşeurilor ............................... C. Calitatea apei ........................................
D. Poluarea industrială şi managementul riscului .........
Apendicele la anexa VI .......................................
Anexa VII:  Lista menţionată la articolul 23 din actul de aderare: măsuri tranzitorii privind România ..................................
1. Libera circulaţie a persoanelor ..........................
2. Libera circulaţie a serviciilor ..........................
3. Libera circulaţie a capitalurilor ........................
4. Politica în domeniul concurenţei .........................
A. Ajutoarele fiscale ....................................
B. Restructurarea sectorului siderurgic ..................
5. Agricultura ..............................................
A. Legislaţia agricolă ...................................
B. Legislaţia veterinară şi fitosanitară .................
I.  Legislaţia veterinară ............................. II. Legislaţia fitosanitară ...........................
6. Politica în domeniul transporturilor .....................
7. Impozitarea ..............................................
8. Energia ..................................................

9. Mediul ...................................................
A. Calitatea aerului .....................................
B. Managementul deşeurilor ...............................
C. Calitatea apei ........................................
D. Poluarea industrială şi managementul riscului .........
Apendicele A la anexa VII .................................... Apendicele B la anexa VII ....................................
Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din actul de
aderare) .....................................................
Anexa IX:   Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de către
România la încheierea negocierilor de aderare la 14 decembrie
2004 (menţionată la articolul 39 din actul de aderare) .......
Actul final
I.   Textul Actului final .............................................. II.  Declaraţii ........................................................
A. Declaraţiile comune ale actualelor state membre ................
1. Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor:
Bulgaria ....................................................
2. Declaraţia comună privind leguminoasele pentru boabe:
Bulgaria ....................................................
3. Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor: România .....................................................
4. Declaraţia comună privind dezvoltarea rurală: Bulgaria şi
România .....................................................
B. Declaraţia comună a actualelor state membre şi a Comisiei ......
5. Declaraţia comună privind pregătirile Bulgariei şi ale
României pentru aderare .....................................
C. Declaraţia comună formulată de diferite state membre actuale ...
6. Declaraţia comună a Republicii Federale Germania şi a Republicii Austria privind libera circulaţie a lucrătorilor: Bulgaria şi România .........................................
D. Declaraţia Republicii Bulgaria .................................
7. Declaraţia Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului
chirilic în cadrul Uniunii Europene
III. Schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Bulgaria şi
România privind procedura de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor hotărâri şi a altor măsuri care urmează a fi luate în cursul perioadei premergătoare aderării ..................
NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 2/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: TRATATUL

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la
Uniunea Europeană:  TRATATUL

Documente sursă:   MD 169/10/04 REV 10    (AC 169/1/05 REV 1)

TRATATUL
ÎNTRE REGATUL BELGIEI, REPUBLICA CEHĂ, REGATUL DANEMARCEI, REPUBLICA FEDERALĂ GERMANIA, REPUBLICA ESTONIA, REPUBLICA ELENĂ, REGATUL SPANIEI,
REPUBLICA   FRANCEZĂ,   IRLANDA,   REPUBLICA   ITALIANĂ,   REPUBLICA   CIPRU,
REPUBLICA LETONIA, REPUBLICA LITUANIA, MARELE DUCAT AL LUXEMBURGULUI,
REPUBLICA UNGARĂ, REPUBLICA MALTA, REGATUL ŢĂRILOR DE JOS, REPUBLICA AUSTRIA, REPUBLICA POLONĂ, REPUBLICA PORTUGHEZĂ, REPUBLICA SLOVENIA, REPUBLICA SLOVACĂ, REPUBLICA FINLANDA, REGATUL SUEDIEI, REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD (STATE MEMBRE ALE UNIUNII EUROPENE) ŞI REPUBLICA BULGARIA ŞI ROMÂNIA PRIVIND ADERAREA REPUBLICII BULGARIA ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA, PREŞEDINTELE REPUBLICII CEHE, MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI,
PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, PREŞEDINTELE REPUBLICII ESTONIA,
PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE,
MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI,
PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, PREŞEDINTELE IRLANDEI, PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, PREŞEDINTELE REPUBLICII CIPRU, PREŞEDINTELE REPUBLICII LETONIA, PREŞEDINTELE REPUBLICII LITUANIA,
ALTEŢA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG, PREŞEDINTELE REPUBLICII UNGARE,
PREŞEDINTELE MALTEI,
MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS, PREŞEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, PREŞEDINTELE REPUBLICII POLONE, PREŞEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, PREŞEDINTELE ROMÂNIEI,
PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA, PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVACE, PREŞEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI,
MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, UNIŢI în dorinţa lor de a urmări realizarea obiectivelor Uniunii Europene,
HOTĂRÂŢI să continue procesul de creare a unei uniuni tot mai strânse între popoarele Europei pe
fundamentele deja stabilite,
AVÂND ÎN VEDERE că  articolul I-58 din Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa, asemenea articolului 49 din Tratatul privind Uniunea Europeană, dă statelor europene şansa de a deveni membre ale Uniunii,
AVÂND ÎN VEDERE că Republica Bulgaria şi România au solicitat să devină membre ale Uniunii, AVÂND ÎN VEDERE că, după ce  a obţinut avizul Comisiei şi avizul conform al Parlamentului
European, Consiliul s-a declarat în favoarea admiterii acestor state,
AVÂND  ÎN  VEDERE  faptul  că,  la  data  semnării  prezentului  tratat, Tratatul de  instituire  a  unei
Constituţii pentru Europa a fost semnat dar nu este încă ratificat de toate statele membre ale Uniunii şi

faptul  că  Republica  Bulgaria  şi  România  vor  adera  la  Uniunea  Europeană,  astfel  cum  este  aceasta constituită la 1 ianuarie 2007,
AU CONVENIT  asupra condiţiilor şi aranjamentelor referitoare la admitere şi, în acest sens, au
desemnat drept plenipotenţiari:
MAIESTATEA SA REGELE BELGIENILOR, pe
[List signatories]
GUVERNUL REPUBLICII BULGARIA, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII CEHE, pe
[List signatories]
MAIESTATEA SA REGINA DANEMARCEI, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII ESTONIA, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII ELENE, pe
[List signatories]
MAIESTATEA SA REGELE SPANIEI, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII FRANCEZE, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE IRLANDEI, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII ITALIENE, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII CIPRU, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII LETONIA, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII LITUANIA, pe
[List signatories]
ALTEŢA SA REGALĂ MARELE DUCE DE LUXEMBURG, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII UNGARE, pe
[List signatories] PREŞEDINTELE MALTEI, pe [List signatories]
MAIESTATEA SA REGINA ŢĂRILOR DE JOS, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII POLONE, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII PORTUGHEZE, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE ROMÂNIEI, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVENIA, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII SLOVACE, pe
[List signatories]
PREŞEDINTELE REPUBLICII FINLANDA, pe
[List signatories]

GUVERNUL REGATULUI SUEDIEI, pe
[List signatories]
MAIESTATEA SA REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD,
pe
[List signatories]
CARE, după ce au făcut schimb de depline puteri, găsite în bună şi cuvenită formă, AU CONVENIT CU PRIVIRE LA DISPOZIŢIILE CARE URMEAZĂ:

Art. 1 - (1) Republica Bulgaria şi România devin prin prezentul membre ale Uniunii Europene.
(2) Republica Bulgaria şi România devin părţi la  Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, astfel cum sunt acestea modificate
sau completate.
(3) Condiţiile şi aranjamentele referitoare la admitere sunt stabilite în protocolul anexat la prezentul tratat. Dispoziţiile acestui protocol fac parte integrantă din prezentul tratat.
(4)  Protocolul, inclusiv anexele şi apendicele sale, se anexează la Tratatul de instituire a unei Constituţii
pentru Europa şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, iar dispoziţiile sale devin parte integrantă din aceste tratate.
Art. 2 - (1) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa nu este în vigoare la
data aderării, Republica Bulgaria şi România devin părţi la tratatele pe care se întemeiază Uniunea, astfel
cum sunt acestea modificate sau completate.
În acest caz, articolul 1 alineatele (2) - (4) se aplică de la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire
a unei Constituţii pentru Europa.
(2) Condiţiile referitoare la admitere şi adaptările tratatelor pe care se întemeiază Uniunea, care decurg în urma aderării şi care se aplică de la data aderării până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire
a unei Constituţii pentru Europa, sunt stabilite în actul anexat la prezentul tratat. Dispoziţiile respectivului
act fac parte integrantă din prezentul tratat.
(3) În cazul în care Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa intră în vigoare după aderare,
protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) înlocuieşte actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) de la data intrării în vigoare a tratatului menţionat. În acest caz, dispoziţiile protocolului menţionat anterior nu
sunt considerate ca producând efecte juridice noi, ci ca menţinând, în condiţiile stabilite în Tratatul de
instituire a unei Constituţii pentru Europa, în Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei
Atomice şi în respectivul protocol, efectele juridice deja create de dispoziţiile actului prevăzut la articolul
2 alineatul (2).
Actele adoptate înainte de intrarea în vigoare a protocolului prevăzut la articolul 1 alineatul (3) în temeiul prezentului tratat sau a actului prevăzut la alineatul (2) rămân în vigoare şi îşi menţin efectele
juridice până când aceste acte sunt modificate sau abrogate.
Art. 3 - Dispoziţiile privind drepturile şi obligaţiile statelor membre, precum şi atribuţiile şi competenţa instituţiilor Uniunii astfel cum sunt stabilite în tratatele la care Republica Bulgaria şi România devin părţi
se aplică cu privire la prezentul tratat.
Art. 4 - (1) Prezentul tratat se ratifică de Înaltele Părţi Contractante în conformitate cu normele lor constituţionale. Instrumentele de ratificare se depun pe lângă guvernul Republicii Italiene cel târziu la 31
decembrie 2006.
(2) Prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2007, cu condiţia ca toate instrumentele de ratificare să fi fost depuse înaintea acestei date.
Cu toate acestea, în cazul în care unul din statele prevăzute la articolul 1 alineatul (1) nu a depus
instrumentul său de ratificare în timp util, prezentul tratat intră în vigoare pentru celălalt stat care a depus instrumentul său. În acest caz, Consiliul, hotărând în unanimitate, decide imediat cu privire la adaptările devenite    necesare    la    prezentul    tratat,    la  articolele    10,    11 alineatul    (2), 12,    21 alineatul (1), 22, 31, 34 şi  46 din protocolul menţionat la articolul 1 alineatul (3) din prezentul tratat, la alineatele (1) litera (b), (2) şi  (3) ale punctului 2 din anexa III la acelaşi protocol şi la  secţiunea B din anexa IV la acelaşi protocol şi, după caz, la articolele 9 - 11, 14 alineatul (3), 15, 24 alineatul (1), 31, 34, 46 şi 47 din actul menţionat la articolul 2 alineatul (2), la alineatele (1) litera (b), (2) şi (3) ale punctului 2 din anexa III la acelaşi act şi la secţiunea B a anexei IV la acelaşi act; hotărând în unanimitate, Consiliul poate, de asemenea, să declare că aceste dispoziţii din protocolul menţionat anterior, inclusiv anexele şi apendicele

acestuia şi, dacă este cazul, din actul menţionat anterior, inclusiv anexele şi apendicele acestuia, care se referă explicit la un stat care nu a depus instrumentul său de ratificare, au devenit caduce sau le poate adapta.
Fără a aduce atingere dispoziţiilor privind depunerea tuturor instrumentelor de ratificare necesare în conformitate cu alineatul (1), prezentul tratat intră în vigoare la 1 ianuarie 2008, în cazul în care Consiliul adoptă o decizie privind ambele state aderente în conformitate cu articolul 39 din protocolul prevăzut la articolul 1 alineatul (3) sau în conformitate cu articolul 39 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa.
În cazul în care se adoptă o asemenea decizie cu privire numai la unul dintre statele aderente, prezentul tratat intră în vigoare pentru statul respectiv la 1 ianuarie 2008.
(3) Fără a aduce atingere dispoziţiilor alineatului (2), instituţiile Uniunii pot adopta înaintea aderării măsurile prevăzute la  articolele 3 alineatul (6),  6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea şi al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9)
al treilea paragraf,  17, 19, 27 alineatele (1) şi (4),  28 alineatele (4) şi (5),  29, 30 alineatul (3),  31 alineatul
(4), 32 alineatul  (5),  34 alineatele  (3)  şi  (4),  37, 38, 39 alineatul  (4),  41, 42, 55, 56, 57 din  protocolul
prevăzut la articolul 1 alineatul (3) şi în  anexele IV - VIII la acest protocol. Asemenea măsuri se adoptă, înainte de intrarea în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa, în conformitate cu dispoziţiile similare ale articolelor 3 alineatul (6), 6 alineatul (2) al doilea paragraf, 6 alineatul (4) al doilea paragraf, 6 alineatul (7) paragrafele al doilea şi al treilea, 6 alineatul (8) al doilea paragraf, 6 alineatul (9) al treilea paragraf, 20, 22, 27 alineatele (1) şi (4), 28 alineatele (4) şi (5), 29, 30 alineatul (3), 31 alineatul (4), 32 alineatul (5), 34 alineatele (3) şi (4), 37, 38, 39 alineatul (4), 41, 42, 55, 56, 57 din actul prevăzut la articolul 2 alineatul (2) şi ale anexelor IV - VIII la acest protocol.
Aceste măsuri intră în vigoare numai în cazul în care şi la data la care intră în vigoare prezentul tratat.
Art. 5 - Textul Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa redactat în limbile bulgară şi română  se anexează  la  prezentul tratat. Aceste texte  sunt  autentice în aceleaşi  condiţii ca şi textele Tratatului  de instituire  a unei Constituţii pentru Europa redactate în limbile cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză.
Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria şi România câte o copie certificată pentru conformitate a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa în toate limbile prevăzute la primul paragraf.
Art. 6 - Prezentul tratat, redactat într-un singur original în limbile bulgară, cehă, daneză, olandeză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, maghiară, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană,
malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză, textele în fiecare din aceste
limbi fiind în mod egal autentice, se depune în arhivele Guvernului Republicii Italiene, care va remite o copie certificată pentru conformitate fiecăruia dintre guvernele celorlalte state semnatare.

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 3/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: PROTOCOLUL

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi a României la
Uniunea Europeană: PROTOCOLUL

Documente sursă:   MD 132/9/04 REV 9        (AC 132/1/05 REV 1) MD 168/2/04 REV 2        (AC 168/1/05 REV 1)
MD 172/5/04 REV 5        (AC 172/1/05 REV 1)

MD 173/2/04 REV 2        (AC 173/1/05 REV 1) MD 174/10/04 REV 10   (AC 174/1/05 REV 1) MD 175/6/04 REV 6        (AC 175/1/05 REV 1)

PROTOCOLUL
PRIVIND    CONDIŢIILE    ŞI    ARANJAMENTELE    REFERITOARE    LA    ADMITEREA
REPUBLICII BULGARIA ŞI ROMÂNIEI ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 13/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la
Uniunea Europeană:  ACTUL DE ADERARE

Documente sursă:   MD 133/9/04 REV 9           (AC 133/1/05 REV 1) MD 176/6/04 REV 6           (AC 176/1/05 REV 1)
MD 177/2/04 REV 2          (AC 177/1/05 REV 1)
MD 178/11/04 REV 11      (AC 178/1/05 REV 1) MD 179/6/04 REV 6          (AC 179/1/05 REV 1)

ACTUL PRIVIND CONDIŢIILE DE ADERARE A REPUBLICII BULGARIA ŞI A ROMÂNIEI ŞI ADAPTĂRILE TRATATELOR PE CARE SE ÎNTEMEIAZĂ UNIUNEA EUROPEANĂ

În conformitate cu articolul 2 din Tratatul de aderare, prezentul act se aplică în cazul în care  Tratatul de instituire a unei Constituţii pentru Europa nu este în vigoare la 1 ianuarie 2007, până la data intrării în vigoare a Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa.

Partea întâi
Principii

Art. 1 - În înţelesul prezentului act:
- expresia "tratate originare" înseamnă:
(a) Tratatul de instituire a Comunităţii Europene ("Tratatul CE") şi Tratatul de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice ("Tratatul CEEA"), astfel cum sunt acestea completate sau modificate de tratate sau alte acte care au intrat în vigoare înainte de prezenta aderare;
(b)  Tratatul  privind  Uniunea  Europeană  ("Tratatul  UE"),  astfel  cum  este  acesta  completat  sau modificat de tratate sau alte acte care au intrat în vigoare înainte de prezenta aderare;
- expresia "actualele state membre" înseamnă Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză,
Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă,  Republica  Portugheză,  Republica  Slovenia,  Republica  Slovacă,  Republica  Finlanda,  Regatul
Suediei şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
- termenul "Uniunea" înseamnă Uniunea Europeană, astfel cum a fost instituită prin Tratatul UE;
- termenul "Comunitatea" înseamnă, după caz, una sau ambele Comunităţi prevăzute la prima liniuţă;
- expresia "noile state membre" înseamnă Republica Bulgaria şi România;

- termenul "instituţii" înseamnă instituţiile constituite prin tratatele originare.
Art. 2 - De la data aderării, dispoziţiile tratatelor originare şi actele adoptate de instituţii şi de Banca Centrală Europeană înainte de aderare sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România şi se aplică în aceste state în condiţiile stabilite prin aceste tratate şi prin prezentul act.
Art. 3 - (1) Bulgaria şi România aderă la deciziile şi acordurile adoptate de reprezentanţii guvernelor statelor membre întruniţi în cadrul Consiliului.
(2) Bulgaria şi România se află în aceeaşi situaţie ca şi actualele state membre în ceea ce priveşte
declaraţiile, rezoluţiile sau alte luări de poziţie ale Consiliului European sau ale Consiliului, precum şi în ceea ce priveşte cele referitoare la Comunitate sau Uniune care sunt adoptate de comun acord de statele
membre; prin urmare, acestea vor respecta principiile şi orientările care rezultă din aceste declaraţii,
rezoluţii sau alte luări de poziţie şi vor lua măsurile care se pot dovedi necesare pentru a asigura punerea în
aplicare a acestora.
(3) Bulgaria şi România aderă la convenţiile şi protocoalele enumerate în anexa I. Aceste convenţii şi protocoale intră în vigoare cu privire la Bulgaria şi România la data stabilită de Consiliu prin deciziile
prevăzute la alineatul (4).
(4) Consiliul, hotărând în unanimitate la recomandarea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, efectuează adaptările necesare în temeiul aderării la convenţiile şi protocoalele prevăzute la alineatul (3) şi publică textele adoptate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene.
(5) Bulgaria şi România se angajează să introducă, cu privire la convenţiile şi protocoalele prevăzute la
alineatul (3), măsuri administrative şi de orice altă natură, precum cele adoptate până la data aderării de actualele state membre sau de Consiliu, şi să faciliteze cooperarea practică între autorităţile publice şi
organizaţiile statelor membre.
(6)  Consiliul,  hotărând  în  unanimitate  la  propunerea  Comisiei,  poate  completa  anexa  I cu  acele convenţii, acorduri şi protocoale semnate înainte de data aderării.
Art. 4 - (1) Dispoziţiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene prin
protocolul anexat la Tratatul privind Uniunea Europeană şi la Tratatul de instituire a Comunităţii Europene (denumit în continuare "protocolul Schengen") şi actele care se întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia, enumerate în anexa II, precum şi orice alte acte noi de acest fel care ar putea fi adoptate înainte de data aderării, sunt obligatorii şi se aplică în Bulgaria şi România de la data aderării.
(2) Dispoziţiile acquis-ului Schengen care au fost integrate în cadrul Uniunii Europene şi actele care se
întemeiază pe acestea sau care sunt conexe acestuia şi care nu sunt prevăzute la alineatul (1), deşi sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România de la data aderării, se aplică pe teritoriul fiecăruia dintre aceste state membre numai în temeiul unei decizii adoptate de Consiliu în acest sens, după verificarea, în conformitate cu procedurile de evaluare Schengen aplicabile în materie, a îndeplinirii pe teritoriul respectivului stat a condiţiilor  necesare  aplicării  tuturor  părţilor  în  cauză  din acquis. Consiliul  adoptă  deciziile,  după consultarea Parlamentului European, hotărând cu unanimitatea membrilor săi care reprezintă guvernele statelor membre cu privire la care dispoziţiile prevăzute în prezentul alineat dacă au fost puse deja în aplicare şi a reprezentantului guvernului statului membru cu privire la care aceste dispoziţii trebuie să fie puse în aplicare. Membrii Consiliului reprezentând guvernele Irlandei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei   de   Nord   participă   la   adoptarea   acestei   decizii   în   măsura   în   care   aceasta   priveşte dispoziţiile acquis-ului Schengen şi actele întemeiate pe acesta sau care sunt conexe acestuia şi la care aceste state membre participă.
Art. 5 - Bulgaria şi România participă la uniunea economică şi monetară de la data aderării în calitate de state membre care beneficiază de derogare în înţelesul articolului 122 din Tratatul CE.
Art. 6 - (1) Acordurile sau convenţiile încheiate sau aplicate provizoriu de către Comunitate sau în
conformitate cu articolul 24 sau cu articolul 38 din Tratatul UE, cu unul sau mai multe state terţe, cu o organizaţie internaţională sau cu un resortisant al unui stat terţ sunt obligatorii pentru Bulgaria şi România în condiţiile stabilite prin tratatele originare şi prin prezentul act.
(2) Bulgaria şi România se angajează să adere, în condiţiile stabilite prin prezentul act, la acordurile sau convenţiile încheiate sau semnate de actualele state membre şi de Comunitate, hotărând în comun.
Aderarea Bulgariei şi a România la acordurile sau convenţiile încheiate sau semnate de Comunitate şi de actualele state membre, hotărând în comun, cu anumite ţări terţe sau organizaţii internaţionale, se aprobă
prin încheierea unui protocol la aceste acorduri sau convenţii între Consiliu, hotărând în unanimitate în numele statelor membre, şi ţara ori ţările terţe sau organizaţia internaţională în cauză. Comisia negociază

aceste protocoale în numele statelor membre pe baza directivelor de negociere aprobate de Consiliu, care hotărăşte în unanimitate şi cu consultarea unui comitet format din reprezentanţii statelor membre. Comisia prezintă Consiliului proiectele protocoalelor care urmează a fi încheiate.
Prezenta procedură nu aduce atingere exercitării de către Comunitate a competenţelor sale şi nici repartizării competenţelor între Comunitate şi statele membre în ceea ce priveşte încheierea unor astfel de acorduri în viitor sau orice alte modificări care nu sunt legate de aderare.
(3) Aderând la acordurile şi convenţiile menţionate la alineatul (2), Bulgaria şi România dobândesc, în temeiul acestor acorduri şi convenţii, aceleaşi drepturi şi obligaţii ca şi actualele state membre.
(4) De la data aderării şi până la intrarea în vigoare a protocoalelor necesare prevăzute la alineatul (2),
Bulgaria şi România aplică dispoziţiile acordurilor sau convenţiilor încheiate în comun de actualele state membre şi de Comunitate înaintea aderării, cu excepţia acordului privind libera circulaţie a persoanelor
încheiat cu Elveţia. Această obligaţie este valabilă şi în cazul acordurilor sau convenţiilor pe care Uniunea
şi actualele state membre au convenit să le aplice provizoriu. Până la intrarea în vigoare a protocoalelor prevăzute la alineatul (2), Comunitatea şi statele membre iau orice măsură adecvată, hotărând în comun
conform competenţelor lor respective.
(5) Bulgaria şi România aderă la Acordul de parteneriat între membrii grupului statelor din Africa, Caraibe şi Pacific, pe de o parte, şi Comunitatea Europeană şi statele membre ale acesteia, pe de altă parte1, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000.
(6) Bulgaria şi România se angajează să adere, în condiţiile stabilite prin prezentul act, la Acordul privind Spaţiul Economic European2, în conformitate cu articolul 128 din acest acord.

1 JO L 317, 15.12.2000, p. 3.
2 JO L 1, 3.1.1994, p. 3.

(7) De la data aderării, Bulgaria şi România aplică acordurile şi înţelegerile bilaterale în materie de produse textile încheiate de Comunitate cu ţări terţe.
Restricţiile cantitative aplicate de Comunitate importurilor de produse textile şi de îmbrăcăminte se adaptează  pentru  a  ţine  seama  de  aderarea  Bulgariei  şi  a  României  la  Comunitate.  În  acest  sens,
modificările acordurilor şi înţelegerilor bilaterale menţionate mai sus pot fi negociate de Comunitate cu
ţările terţe respective înainte de data aderării.
În cazul în care modificările acordurilor şi înţelegerilor bilaterale privind produsele textile nu intră în vigoare până la data aderării, Comunitatea efectuează adaptările necesare regulilor sale care se aplică importului de produse textile şi de îmbrăcăminte provenind din ţări terţe pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României.
(8)  Restricţiile  cantitative  aplicate  de  Comunitate  importurilor  de  oţel  şi  produse  siderurgice  se
adaptează în funcţie de importurile de produse siderurgice, provenind din ţările furnizoare în cauză, efectuate de Bulgaria şi România în decursul ultimilor ani.
În acest sens, modificările necesare care trebuie aduse acordurilor şi înţelegerilor bilaterale privind produsele siderurgice încheiate de Comunitate cu ţări terţe se negociază înainte de data aderării. În cazul în
care modificările aduse acordurilor şi înţelegerilor bilaterale nu intră în vigoare până la data aderării, se
aplică dispoziţiile primului paragraf.
(9) Acordurile privind pescuitul încheiate înainte de aderare de Bulgaria sau România cu ţări terţe sunt
gestionate de Comunitate.
În decursul perioadei în care dispoziţiile acestor acorduri sunt aplicate provizoriu, nu sunt afectate
drepturile şi obligaţiile care revin Bulgariei şi României conform acestor acorduri.
De îndată ce este posibil şi în orice caz înainte de expirarea acordurilor prevăzute la primul paragraf, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, adoptă în fiecare caz în parte deciziile adecvate  privind  continuarea  activităţilor  de  pescuit  care  fac  obiectul  acestor  acorduri,  inclusiv posibilitatea de a prelungi anumite acorduri pentru o perioadă de cel mult un an.
(10) Cu efect de la data aderării, Bulgaria şi România se retrag din orice acord de liber schimb încheiat cu ţări terţe, inclusiv din Acordul central european de comerţ liber.
În măsura în care acordurile încheiate între Bulgaria, România sau amândouă aceste state, pe de o parte,
şi una sau mai multe ţări terţe, pe de altă parte, nu sunt compatibile cu obligaţiile care decurg din prezentul act, Bulgaria şi România iau toate măsurile necesare pentru a elimina incompatibilităţile constatate. În

cazul în care Bulgaria sau România întâmpină dificultăţi în adaptarea unui acord încheiat cu una sau mai multe ţări terţe înainte de aderare, trebuie să se retragă din acordul respectiv, în conformitate cu clauzele acordului.
(11) Bulgaria şi România aderă în condiţiile prevăzute de prezentul act la acordurile interne încheiate de actualele state membre pentru punerea în aplicate a acordurilor şi convenţiilor menţionate în alineatele (2), (5) şi (6).
(12) Bulgaria şi România iau măsurile necesare pentru a-şi adapta, dacă este cazul, poziţia faţă de organizaţiile internaţionale şi faţă de acordurile internaţionale la care Comunitatea sau la care alte state
membre sunt, de asemenea, parte, la drepturile şi obligaţiile care decurg din aderarea la Uniune.
În special, ele se retrag, la data aderării sau cât mai repede posibil după această dată, din acordurile şi organizaţiile internaţionale din domeniul pescuitului la care Comunitatea este, de asemenea, parte, cu
excepţia cazurilor în care calitatea acestora de membru se referă la alte domenii decât pescuitul.
Art. 7 - (1) Cu excepţia cazurilor în care prezentul act prevede altfel, dispoziţiile acestuia nu pot fi
suspendate, modificate sau abrogate decât prin procedurile stabilite de tratatele originare care permit
revizuirea acestor tratate.
(2) Actele adoptate de instituţii la care se referă dispoziţiile tranzitorii stabilite de prezentul act îşi conservă natura juridică; în special, continuă să se aplice procedurile de modificare a acestor acte.
(3) Dispoziţiile prezentului act care au ca obiect sau efect abrogarea sau modificarea, altfel decât cu titlu
tranzitoriu, a actelor adoptate de instituţii, dobândesc aceeaşi natură juridică ca şi dispoziţiile pe care le abrogă sau pe care le modifică şi se supun aceloraşi norme ca şi acestea din urmă.
Art. 8 - Aplicarea tratatelor originare şi a actelor adoptate de instituţii constituie, cu titlu tranzitoriu, obiectul derogărilor prevăzute de prezentul act.

Partea a doua
Adaptări ale tratatelor

Titlul I
Dispoziţii instituţionale

Art. 9 -  (1) Al doilea alineat al articolului 189 din Tratatul CE şi al doilea alineat al articolului
107 din Tratatul CEEA se înlocuiesc cu următorul text:
"Numărul membrilor Parlamentului European nu poate fi mai mare de 736."
(2) Cu efect de la începutul mandatului 2009 - 2014, la alineatul (2) al articolului 190 din Tratatul CE şi la alineatul (2) al articolului 108 din Tratatul CEEA, primul paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Numărul reprezentanţilor aleşi în fiecare stat membru este următorul:

Belgia          22
Bulgaria        17
Republica Cehă  22
Danemarca       13
Germania        99
Estonia         6
Grecia         22
Spania          50
Franţa         72
Irlanda         12
Italia         72
Cipru            6
Letonia         8
Lituania        12
Luxemburg        6
Ungaria         22
Malta            5

Ţările de Jos   25
Austria        17
Polonia         50
Portugalia      22
România         33
Slovenia         7
Slovacia        13
Finlanda        13
Suedia          18
Regatul Unit    72."
Art. 10 -  (1) Alineatul (2) al articolului 205 din Tratatul CE şi alineatul (2) al articolului 118 din
Tratatul CEEA se înlocuiesc cu următorul text:
"(2) În cazul în care Consiliul trebuie să hotărască cu majoritate calificată, voturile membrilor săi se ponderează după cum urmează:

Belgia          12
Bulgaria        10
Republica Cehă  12
Danemarca        7
Germania        29
Estonia         4
Grecia         12
Spania          27
Franţa         29
Irlanda          7
Italia         29
Cipru            4
Letonia         4
Lituania         7
Luxemburg        4
Ungaria         12
Malta            3
Ţările de Jos   13
Austria        10
Polonia         27
Portugalia      12
România         14
Slovenia         4
Slovacia         7
Finlanda         7
Suedia          10
Regatul Unit    29
Pentru adoptarea actelor Consiliului sunt necesare cel puţin 255 de voturi favorabile exprimate de majoritatea membrilor în cazul în care prezentul tratat impune adoptarea acestora la propunerea Comisiei.
În celelalte cazuri, pentru adoptarea actelor Consiliului sunt necesare cel puţin 255 de voturi favorabile exprimate de cel puţin două treimi din membri.";
(2) La articolul 23 alineatul (2) din Tratatul UE, al treilea paragraf se înlocuieşte cu următorul
text:

"Voturile membrilor Consiliului se ponderează în conformitate cu articolul 205 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene. Pentru adoptarea deciziilor sunt necesare cel puţin 255 de voturi favorabile exprimate de cel puţin două treimi din membri. În cazul în care decizia trebuie adoptată de Consiliu cu majoritate calificată, un membru al Consiliului poate solicita să se verifice dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puţin 62% din populaţia totală a Uniunii. În cazul în care se constată că această condiţie nu este îndeplinită, decizia respectivă nu se adoptă."
(3) Alineatul (3) al articolului 34 din Tratatul UE se înlocuieşte cu următorul text:
"(3) În cazul în care Consiliul trebuie să hotărască cu majoritate calificată, voturile membrilor săi se ponderează astfel cum este prevăzut la articolul 205 alineatul (2) din Tratatul de instituire a Comunităţii
Europene şi, pentru a fi adoptate, actele Consiliului necesită cel puţin 255 de voturi favorabile exprimate
de cel puţin două treimi din membri. În cazul în care decizia trebuie adoptată de Consiliu cu majoritate calificată, un membru al Consiliului poate solicita să se verifice dacă statele membre care constituie majoritatea calificată reprezintă cel puţin 62% din populaţia totală a Uniunii. În cazul în care se constată că această condiţie nu este îndeplinită, decizia respectivă nu se adoptă."
Art. 11 -  (1) Primul alineat al articolului 9 din Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie,
anexat la Tratatul UE, la Tratatul CE şi la Tratatul CEEA, se înlocuieşte cu următorul text:
"În cazul în care, la fiecare trei ani, judecătorii sunt înlocuiţi parţial, se înlocuiesc alternativ câte
paisprezece, respectiv treisprezece judecători.".
(2) Articolul 48 din Protocolul privind Statutul Curţii de Justiţie, anexat la Tratatul UE, la
Tratatul CE şi la Tratatul CEEA, se înlocuieşte cu următorul text:
"Art. 48 - Tribunalul de Primă Instanţă este compus din douăzeci şi şapte de judecători.".
Art. 12 - Al doilea alineat al articolului 258 din Tratatul CE şi al doilea alineat al articolului 166
din Tratatul CEEA privind compunerea Comitetului Economic şi Social se înlocuiesc cu următorul
text:
"Numărul membrilor Comitetului este următorul:

Belgia          12
Bulgaria        12
Republica Cehă  12
Danemarca        9
Germania        24
Estonia         7
Grecia         12
Spania          21
Franţa         24
Irlanda          9
Italia         24
Cipru            6
Letonia         7
Lituania         9
Luxemburg        6
Ungaria         12
Malta            5
Ţările de Jos   12
Austria        12
Polonia         21
Portugalia      12
România         15
Slovenia         7
Slovacia         9
Finlanda         9
Suedia          12
Regatul Unit    24".


Art. 13 - Al treilea alineat al articolului 263 din Tratatul CE privind compunerea Comitetului
Regiunilor se înlocuieşte cu următorul text:
"Numărul membrilor Comitetului este următorul:

Belgia          12
Bulgaria        12
Republica Cehă  12
Danemarca        9
Germania        24
Estonia         7
Grecia         12
Spania          21
Franţa         24
Irlanda          9
Italia         24
Cipru            6
Letonia         7
Lituania         9
Luxemburg        6
Ungaria         12
Malta            5
Ţările de Jos   12
Austria        12
Polonia         21
Portugalia      12
România         15
Slovenia         7
Slovacia         9
Finlanda         9
Suedia          12
Regatul Unit    24".
Art. 14 - Protocolul privind Statutul Băncii Europene de Investiţii, anexat la Tratatul CE, se modifică prin prezentul după cum urmează:
(1) La articolul 3, se introduce următorul text între dispoziţiile referitoare la Belgia şi Republica
Cehă:
"- Republica Bulgaria,"
iar între dispoziţiile referitoare la Portugalia şi Slovenia:
"- România,"
(2) La articolul 4 alineatul (1) primul paragraf,
(a) teza introductivă se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) Capitalul Băncii este de 164.795.737.000 EUR, subscris de statele membre după cum urmează*:"

* Cifrele prevăzute pentru Bulgaria şi România sunt orientative şi se întemeiază pe datele publicate de
Eurostat pentru anul 2003."

(b) se introduce următorul text între dispoziţiile referitoare la Irlanda şi Slovacia:
"România     846.000.000", iar
(c) următorul text se introduce între dispoziţiile referitoare la Slovenia şi Lituania:
"Bulgaria    296.000.000".

(3) La  articolul 11 alineatul (2), primul, al doilea şi al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul
text:
"(2)  Consiliul  de  Administraţie  este  format  din  douăzeci  şi  opt  de  administratori  şi  optsprezece
supleanţi.
Administratorii  sunt  numiţi  pentru  cinci  ani  de  Consiliul  Guvernatorilor,  fiecare  stat  membru desemnând câte un administrator iar Comisia desemnând, de asemenea, un administrator.
Administratorii supleanţi sunt numiţi pentru cinci ani de Consiliul Guvernatorilor după cum urmează:
- doi supleanţi desemnaţi de Republica Federală Germania;
- doi supleanţi desemnaţi de Republica Franceză;
- doi supleanţi desemnaţi de Republica Italiană;
- doi supleanţi desemnaţi de Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord;
- un supleant desemnat de comun acord de Regatul Spaniei şi Republica Portugheză;
- un supleant desemnat de comun acord de Regatul Belgiei, Marele Ducat al Luxemburgului şi Regatul
Ţărilor de Jos;
- doi supleanţi desemnaţi de comun acord de Regatul Danemarcei, Republica Elenă, Irlanda şi România;
- doi supleanţi desemnaţi de comun acord de Republica Estonia, Republica Letonia, Republica Lituania, Republica Austria, Republica Finlanda şi Regatul Suediei;
- trei supleanţi desemnaţi de comun acord de Republica Bulgaria, Republica Cehă, Republica Cipru,
Republica Ungară, Republica Malta, Republica Polonă, Republica Slovenia şi Republica Slovacă;
- un supleant desemnat de Comisie".

Art. 15 - Articolul 134 alineatul (2) primul paragraf din Tratatul CEEA privind compunerea
Comitetului Ştiinţific şi Tehnic se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Comitetul este compus din patruzeci şi unu de membri, numiţi de către Consiliu după consultarea
Comisiei."

Titlul II
Alte adaptări

Art. 16 - La articolul 57 alineatul (1) din Tratatul CE, ultima teză se înlocuieşte cu următorul text:
"Cu privire la restricţiile existente în conformitate cu legislaţia internă în Bulgaria, Estonia şi Ungaria,
data de referinţă este 31 decembrie 1999."
Art. 17 - Articolul 299 alineatul (1) din Tratatul CE se înlocuieşte cu următorul text:
"(1)  Prezentul tratat  se  aplică  Regatului  Belgiei, Republicii  Bulgaria,  Republicii  Cehe,  Regatului
Danemarcei,  Republicii  Federale  Germania,  Republicii  Estonia,  Republicii  Elene,  Regatului  Spaniei, Republicii  Franceze,  Irlandei,  Republicii  Italiene,  Republicii  Cipru,  Republicii  Letonia,  Republicii
Lituania, Marelui Ducat al Luxemburgului, Republicii Ungare, Republicii Malta, Regatului Ţărilor de Jos,
Republicii Austria, Republicii Polone, Republicii Portugheze, României, Republicii Slovenia, Republicii
Slovace, Republicii Finlanda, Regatului Suediei şi Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord."
Art. 18 - (1) Al doilea alineat al articolului 314 din Tratatul CE se înlocuieşte cu următorul text:
"În conformitate cu tratatele de aderare, versiunile prezentului tratat în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, greacă, maghiară, irlandeză, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză, română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt, de asemenea, autentice."
(2) Al doilea alineat al articolului 225 din Tratatul CEEA se înlocuieşte cu următorul text:
"În conformitate cu tratatele de aderare, versiunile prezentului tratat în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, greacă, maghiară, irlandeză, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză,
română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt, de asemenea, autentice."
(3) Al doilea alineat al articolului 53 din Tratatul UE se înlocuieşte cu următorul text:
"În conformitate cu tratatele de aderare, versiunile prezentului tratat în limbile bulgară, cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, greacă, maghiară, irlandeză, letonă, lituaniană, malteză, polonă, portugheză,
română, slovacă, slovenă, spaniolă şi suedeză sunt, de asemenea, autentice."

Partea a treia
Dispoziţii permanente

Titlul I
Adaptări ale actelor adoptate de instituţii

Art. 19 - Actele enumerate în anexa III la prezentul act se adaptează conform prevederilor din această anexă.
Art. 20 - Adaptările actelor enumerate în anexa IV la prezentul act, devenite necesare ca efect al aderării, se redactează în conformitate cu orientările stabilite de această anexă.

Titlul II
Alte dispoziţii

Art. 21 - Măsurile enumerate în anexa V la prezentul act se aplică în condiţiile stabilite de această anexă.
Art. 22 - Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului
European, poate efectua adaptările dispoziţiilor prezentului act cu privire la politica agricolă comună care se pot dovedi necesare ca urmare a modificării normelor comunitare.

Partea a patra
Dispoziţii temporare

Titlul I
Măsuri tranzitorii

Art. 23 - Măsurile enumerate în anexele VI şi VII la prezentul act se aplică Bulgariei şi României în condiţiile prevăzute de anexele menţionate.

Titlul II
Dispoziţii instituţionale

Art. 24 - (1) Prin derogare de la numărul maxim de membri ai Parlamentului European, prevăzut de articolul 189 alineatul (2) din Tratatul CE şi în articolul 107 alineatul (2) din Tratatul CEEA, pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi României, numărul de membri ai Parlamentului European se majorează cu următorul număr de membri din aceste ţări, corespunzător perioadei dintre data aderării şi începutul legislaturii 2009 - 2014 a Parlamentului European:
Bulgaria      18
România     35.
(2) Înainte de 31 decembrie 2007, Bulgaria şi România sunt obligate să organizeze fiecare alegeri pentru Parlamentul European, prin votul universal direct al cetăţenilor lor, pentru numărul de membri prevăzut la alineatul (1), în conformitate cu dispoziţiile Actului privind alegerea membrilor Parlamentului European prin vot universal direct1.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 190 alineatul (1) din Tratatul CE şi ale articolului 108 alineatul (1) din Tratatul CEEA, în cazul în care alegerile sunt organizate după data aderării, membri Parlamentului European care reprezintă popoarele Bulgariei şi României sunt numiţi, pentru perioada dintre data aderării şi data fiecăreia dintre alegerile prevăzute la alineatul (2), de către parlamentele acestor state din rândurile lor, în conformitate cu procedura stabilită de fiecare stat în parte.

1 JO L 278, 8.10.1976, p. 5, act astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia Consiliului
2002/772/CE, Euratom (JO L 283, 21.10.2002, p. 1).

Titlul III
Dispoziţii financiare

Art. 25 - (1) De la data aderării, Bulgaria şi România plătesc următoarele sume corespunzătoare contribuţiei  lor  la  capitalul  vărsat  în  contul  capitalului  subscris,  astfel  cum sunt  acestea  definite  de dispoziţiile articolului 4 din Statutul Băncii Europene de Investiţii2.
Bulgaria    14.800.000 EUR
România    42.300.000 EUR
Aceste contribuţii se plătesc în opt tranşe egale scadente la datele de 31 mai 2007, 31 mai 2008, 31 mai
2009, 30 noiembrie 2009, 31 mai 2010, 30 noiembrie 2010, 31 mai 2011 şi 30 noiembrie 2011.

2 Cifrele prevăzute sunt orientative şi se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.

(2) Bulgaria şi România contribuie, în opt tranşe egale scadente la datele prevăzute la alineatul (1), la rezervele şi provizioanele echivalente rezervelor, precum şi la sumele care urmează a fi incluse în cadrul rezervelor şi provizioanelor, incluzând balanţa contului de profit şi pierderi, determinate la sfârşitul lunii anterioare aderării, astfel cum este prevăzut în bilanţul Băncii, cu sume corespunzătoare procentelor de rezerve şi provizioane prevăzute mai jos1:
Bulgaria    0,181
România    0,517%.
(3) Capitalul şi plăţile prevăzute la alineatele (1) şi (2) se plătesc de către Bulgaria şi România în numerar în moneda euro, cu excepţia cazului în care Consiliul Guvernatorilor adoptă în unanimitate o
derogare.

1 Cifrele prevăzute sunt orientative şi se întemeiază pe datele publicate de Eurostat pentru anul 2003.

Art. 26 - (1) Bulgaria şi România plătesc următoarele sume către Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel prevăzut în Decizia 2002/234/CECO a reprezentanţilor guvernelor statelor membre, întruniţi în cadrul Consiliului, din 27 februarie 2002 privind implicaţiile financiare ale expirării Tratatului CECO şi Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel2:
(MEUR în preţuri curente)
Bulgaria                      11,95
România                     29,88.
(2) Contribuţiile la Fondul de Cercetare pentru Cărbune şi Oţel se efectuează în patru tranşe începând din anul 2009 şi se plătesc după cum urmează, în fiecare caz în prima zi lucrătoare a primei luni a fiecărui an:
2009: 15%
2010: 20%
2011: 30%
2012: 35%.

2 JO L 79, 22.3.2002, p. 42.

Art. 27 - (1) Licitaţiile, derularea contractelor şi plăţile pentru asistenţa de preaderare din cadrul programului  PHARE3,  din  cadrul  programului  PHARE  pentru  cooperare  transfrontalieră4 şi  pentru asistenţa din cadrul Facilităţii de tranziţie prevăzută la articolul 31 urmează a fi gestionate, de la data aderării, de agenţiile de implementare din Bulgaria şi România.
Comisia renunţă, printr-o decizie adoptată în acest sens, la controlul său prealabil asupra licitaţiilor şi contractărilor, pe baza unei proceduri de acreditare desfăşurate de aceasta şi a unei evaluări favorabile a Sistemului  de  Implementare  Descentralizat  Extins  (SIDE),  în  conformitate  cu  criteriile  şi  condiţiile stabilite  în  anexa  la  Regulamentul  (CE)  nr.  1266/1999  al  Consiliului  din  21  iunie  1999  privind coordonarea ajutorului acordat ţărilor candidate în cadrul strategiei de preaderare şi modificarea Regulamentului (CEE) nr. 3906/891, precum şi cu dispoziţiile articolului 164 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene2.
În cazul în care decizia Comisiei de renunţare la controlul prealabil nu este adoptată înainte de data aderării, nici un contract semnat în intervalul de timp dintre data aderării şi data la care este adoptată decizia Comisiei nu poate fi finanţat din asistenţa de preaderare.

Cu toate acestea, prin excepţie, în cazul în care adoptarea deciziei Comisiei de renunţare la controlul prealabil este amânată pentru o dată ulterioară datei aderării pentru motive neimputabile autorităţilor din Bulgaria sau România, Comisia poate accepta, în cazuri temeinic motivate, finanţarea din asistenţa de preaderare a contractelor semnate în intervalul de timp dintre data aderării şi data adoptării deciziei Comisiei, precum şi continuarea implementării asistenţei de preaderare pentru un termen limitat, sub rezerva efectuării de către Comisie a controlului prealabil asupra licitaţiilor şi contractărilor.

3 Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului din 18.12.1989 privind ajutorul economic acordat anumitor ţări din Europa Centrală şi de Est (JO L 375, 23.12.1989, p. 11), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).
4 Regulamentul (CE) nr. 2760/98 al Comisiei din 18.12.1998 privind implementarea unui program de cooperare transfrontalieră în cadrul programului PHARE (JO L 345, 19.12.1998, p. 49), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1822/2003 (JO L 267, 17.10.2003, p. 9).
1 JO L 161, 26.6.1999, p. 68.
2 Regulamentul (CE, Euratom) nr. 1605/2002 al Consiliului din 25.6.2002 (JO L 248, 16.9.2002, p.1).

(2) Angajamentele financiare contractate înainte de data aderării  în conformitate cu instrumentele financiare de preaderare prevăzute la alineatul (1), precum şi cele contractate după aderare în cadrul Facilităţii de tranziţie prevăzute la articolul 31, inclusiv încheierea şi înregistrarea, după aderare, a fiecărui angajament şi a fiecărei plăţi legale continuă să fie reglementate de normele şi regulamentele privind instrumentele financiare de preaderare şi continuă să fie suportate din capitolele bugetare corespunzătoare, până la închiderea programelor şi proiectelor în cauză. Cu toate acestea, procedurile de achiziţii publice începute după data aderării urmează să fie îndeplinite în conformitate cu dispoziţiile aplicabile ale directivelor Comunităţii.
(3) Ultimul exerciţiu de programare a asistenţei de preaderare prevăzute la alineatul (1) are loc în ultimul an anterior datei aderării. Acţiunile stabilite prin aceste programe vor trebui contractate în cei doi
ani ulteriori. Nu poate fi acordată nici o prorogare a termenului de contractare. În mod excepţional şi în
cazuri temeinic motivate, prorogări limitate ca durată pot fi acordate pentru executarea contractelor.
Cu toate acestea, fondurile de preaderare destinate acoperirii cheltuielilor administrative, astfel cum sunt definite la alineatul (4), pot fi alocate în cursul primilor doi ani după aderare. Pentru costurile de audit şi evaluare pot fi alocate fonduri de preaderare în cursul a până la cinci ani după aderare.
(4) Pentru a asigura încetarea treptată a funcţionării instrumentelor financiare de preaderare menţionate la alineatul (1), precum şi a programului ISPA3, Comisia poate lua toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că personalul necesar din punct de vedere legal este menţinut în Bulgaria şi România pentru cel mult  nouăsprezece  luni  după  aderare.  În  cursul  acestei  perioade,  funcţionarii,  angajaţii  temporari  şi angajaţii contractuali repartizaţi pe posturi în Bulgaria şi în România înainte de aderare, care trebuie să rămână în activitate în aceste state după aderare, urmează să beneficieze, prin excepţie, de aceleaşi condiţii financiare şi materiale cu cele aplicate de către Comisie înainte de aderare, în conformitate cu Statutul funcţionarilor Comunităţilor Europene şi Regimul aplicabil celorlalţi agenţi ai Comunităţilor Europene, adoptat prin Regulamentul (CEE, Euratom, CECO) nr. 259/68 al Consiliului1. Cheltuielile administrative, inclusiv salariile pentru restul personalului necesar urmează să fie acoperite de titlul "Încetarea treptată a asistenţei de preaderare pentru noile state membre" sau de echivalentul acestuia în cadrul domeniului corespunzător al bugetului general al Comunităţilor Europene referitor la extindere.

3 Regulamentul (CE) nr. 1267/1999 al Consiliului din 21.6.1999 de instituire a Instrumentului de politici structurale pentru preaderare (JO L 161, 26.6.1999, p. 73), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 769/2004 (JO L 123, 27.4.2004, p. 1).
1 JO L 56, 4.3.1968, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE,
Euratom) nr. 723/2004 (JO L 124, 27.4.2004, p. 1).

Art. 28 - (1) Măsurile care, la data aderării, au făcut obiectul unor decizii privind asistenţa în temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 de instituire a Instrumentului pentru politici structurale de preaderare şi a căror punere în aplicare nu a fost încheiată la data respectivă sunt considerate ca aprobate de către Comisie în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1164/94 al Consiliului din 16 mai 1994 de instituire a

Fondului de Coeziune2. Sumele care trebuie încă alocate în scopul punerii în aplicare a unor asemenea măsuri se angajează în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării şi se alocă pentru capitolul din bugetul general al Comunităţilor Europene care corespunde acestui regulament. În cazul în care alineatele (2) - (5) nu dispun astfel, dispoziţiile care reglementează punerea în aplicare a măsurilor aprobate în conformitate cu acest din urmă regulament se aplică acestor măsuri.

2 JO L 130, 25.5.1994, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din
anul 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(2) Orice procedură de achiziţii publice referitoare la o măsură prevăzută la alineatul (1) care, la data aderării, a făcut deja obiectul unei cereri de oferte publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, se aplică în conformitate cu regulile prevăzute în respectiva cerere de oferte. Prin excepţie, nu sunt aplicabile dispoziţiile prevăzute la articolul 165 din Regulamentul financiar aplicabil bugetului general al Comunităţilor Europene. Orice procedură de achiziţii referitoare la o măsură menţionată la alineatul (1) care   nu   a   făcut   încă   obiectul   unei   cereri   de   oferte   publicate   în Jurnalul   Oficial   al   Uniunii Europene respectă dispoziţiile tratatelor, ale actelor adoptate în temeiul acestora şi politicile Comunităţii, inclusiv cele privind protecţia mediului, transporturile, reţelele transeuropene, concurenţa şi acordarea contractelor publice.
(3) Plăţile efectuate de Comisie în cadrul uneia dintre măsurile menţionate la alineatul (1) sunt alocate angajamentelor  aflate  în  curs,  în  ordinea  deschiderii  acestora  în  temeiul  Regulamentului  (CE)  nr.
1267/1999, iar ulterior sunt alocate în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la acea dată.
(4) Pentru măsurile prevăzute la alineatul (1), normele care reglementează eligibilitatea cheltuielilor în
temeiul Regulamentului (CE) nr. 1267/1999 rămân aplicabile, cu excepţia cazurilor temeinic motivate care
urmează să fie hotărâte de Comisie la solicitarea statului membru interesat.
(5) Comisia poate decide, în cazuri excepţionale şi temeinic motivate, să autorizeze exceptări specifice de la normele aplicabile în temeiul regulamentului privind Fondul de Coeziune în vigoare la data aderării pentru măsurile prevăzute la alineatul (1).
Art. 29 - În cazul în care perioada pentru angajamentele multianuale efectuate în cadrul programului SAPARD3 în  legătură  cu  împădurirea  terenurilor  agricole,  acordarea  de  sprijin  pentru  constituirea grupurilor de producători sau pentru programele agroecologice depăşeşte ultimul termen permis pentru efectuarea plăţilor în cadrul SAPARD, angajamentele necheltuite vor fi incluse în programul de dezvoltare rurală pentru anii 2007 - 2013. În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii speciale în această privinţă, ele urmează a fi adoptate în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de adoptare a dispoziţiilor generale privind Fondurile Structurale1.

3 Regulamentul (CE) nr. 1268/1999 al Consiliului din 21.6.1999 privind asistenţa financiară comunitară destinată măsurilor de preaderare ce trebuie luate pentru dezvoltarea agriculturii şi zonelor rurale în ţările candidate din Europa Centrală şi de Est în perioada premergătoare aderării (JO L 161, 26.6.1999, p. 87), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 2008/2004 (JO L 349,
25.11.2004, p. 12).
1 JO L 161, 26.6.1999, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din
anul 2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

Art. 30 - (1) Având în vedere că Bulgaria a închis definitiv în vederea dezafectării ulterioare - în conformitate cu angajamentele asumate - Unitatea 1 şi Unitatea 2 de la Centrala Nucleară Kozlodui, înainte de anul 2003, aceasta se angajează să închidă definitiv Unitatea 3 şi Unitatea 4 de la această centrală în anul 2006 şi să le dezafecteze ulterior.
(2) În perioada 2007 - 2009, Comunitatea acordă Bulgariei asistenţă financiară pentru susţinerea eforturilor sale de dezafectare şi pentru compensarea efectelor închiderii şi dezafectării unităţilor 1 - 4 ale
Centralei Nucleare Kozlodui.
Asistenţa urmează să acopere, printre altele: măsuri de susţinere a dezafectării unităţilor 1 - 4 ale
Centralei Nucleare Kozlodui; măsuri pentru îmbunătăţirea mediului în concordanţă cu acquis-ul; măsuri

pentru  modernizarea  sectoarelor  de  producţie,  transport  şi  distribuţie  a  energiei  convenţionale  din Bulgaria; măsuri pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, îmbunătăţirea utilizării surselor regenerabile de energie şi pentru creşterea gradului de siguranţă în alimentarea cu energie.
Pentru perioada 2007 - 2009, asistenţa se ridică la 210 MEUR (preţuri la nivelul anului 2004) constând în credite de angajament care urmează să fie angajate în tranşe anuale egale în valoare de 70 MEUR (preţuri la nivelul anului 2004).
Asistenţa, sau părţi ale acesteia, poate fi mobilizată sub formă de contribuţie a Comunităţii la Fondul internaţional de sprijin pentru dezafectarea Centralei Kozlodui, administrat de Banca Europeană pentru
Reconstrucţie şi Dezvoltare.
(3) Comisia poate adopta norme pentru punerea în aplicare a asistenţei prevăzute la alineatul (2). Normele sunt adoptate în conformitate cu Decizia Consiliului 1999/468/CE din 28 iunie 1999 de stabilire a procedurilor pentru exercitarea competenţelor de execuţie delegate Comisiei2. În acest scop, Comisia este sprijinită de un comitet. Articolele 4 şi 7 din Decizia 1999/468/CE sunt aplicabile. Termenul prevăzut la articolul  4  alineatul  (3)  din  Decizia  1999/468/CE  este  de  şase  săptămâni.  Comitetul  îşi  adoptă regulamentul de procedură.

2 JO L 184, 17.7.1999, p. 23.

Art. 31 - (1) În primul an de la aderare, Uniunea acordă Bulgariei şi României asistenţă financiară provizorie, denumită în continuare "Facilitatea de tranziţie", în vederea dezvoltării şi întăririi capacităţii lor administrative şi judiciare de a pune în aplicare şi asigura respectarea legislaţiei comunitare şi pentru a promova schimbul de bune practici între parteneri. Această asistenţă trebuie să finanţeze proiecte de construcţie instituţională şi un număr limitat de mici investiţii dependente de cele dintâi.
(2) Asistenţa trebuie să răspundă necesităţii continue de întărire a capacităţii instituţionale în anumite domenii prin acţiuni care nu pot fi finanţate de fondurile structurale sau de Fondul pentru Dezvoltare Rurală.
(3) Pentru proiectele de înfrăţire între administraţiile publice în scopul construcţiei instituţionale continuă să se aplice procedura cererii de oferte prin intermediul reţelei de puncte de contact din statele
membre, astfel cum se prevede prin acordurile-cadru încheiate cu statele membre în vederea derulării asistenţei de preaderare.
Creditele de angajament pentru Facilitatea de tranziţie pentru Bulgaria şi România, exprimate în preţuri
la nivelul anului 2004, totalizează 82 MEUR în primul an după aderare şi au în vedere priorităţi naţionale şi orizontale. Creditele de angajament se autorizează de către autoritatea bugetară în limitele perspectivei
financiare.
(4) Asistenţa acordată în temeiul Facilităţii de tranziţie se alocă şi se pune în aplicare în conformitate cu
Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 al Consiliului privind asistenţa economică acordată anumitor state din
Europa Centrală şi de Est.
Art. 32 - (1) Se constituie prin prezentul Facilitatea Schengen şi pentru fluxurile de numerar, ca instrument provizoriu pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în perioada dintre data aderării şi sfârşitul anului 2009 în vederea finanţării acţiunilor la noile frontiere externe ale Uniunii, pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi controlul frontierelor externe şi pentru a sprijini îmbunătăţirea fluxurilor de numerar în cadrul bugetelor naţionale.
(2) Pentru perioada 2007 - 2009, se acordă Bulgariei şi României următoarele sume (exprimate în preţuri la nivelul anului 2004), sub forma plăţii unor sume globale în cadrul Facilităţii provizorii Schengen şi pentru fluxurile de numerar:

(MEUR, preţuri la nivelul anului 2004)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             ³ 2007 ³ 2008  ³ 2009  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³Bulgaria     ³  121,8 ³  59,1 ³  58,6 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³România       ³  297,2 ³ 131,8 ³ 130,8 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

(3) Cel puţin 50% din alocarea pentru fiecare ţară în cadrul Facilităţii provizorii Schengen şi pentru fluxurile de numerar se utilizează pentru sprijinirea Bulgariei şi a României în îndeplinirea obligaţiei acestora de a finanţa acţiuni la noile frontiere externe ale Uniunii pentru punerea în aplicare a acquis-ului Schengen şi a controalelor la frontiera externă.
(4) A douăsprezecea parte din fiecare sumă anuală se plăteşte Bulgariei şi României în prima zi lucrătoare a fiecărei luni din anul respectiv. Sumele globale se utilizează în termen de trei ani de la efectuarea primei plăţi. Bulgaria şi România prezintă, în cel mult şase luni de la data expirării acestui termen de trei ani, un raport cuprinzător privind utilizarea finală a sumelor globale în temeiul secţiunii Schengen a Facilităţii provizorii Schengen şi pentru fluxurile de numerar, incluzând un raport justificativ privind cheltuielile. Orice fonduri neutilizate sau cheltuite nejustificat se recuperează de către Comisie.
(5) Comisia poate adopta orice dispoziţii tehnice necesare funcţionării Facilităţii provizorii Schengen şi
pentru fluxurile de numerar.
Art. 33 - (1) Fără a aduce atingere viitoarelor decizii de politici publice, creditele de angajament globale pentru acţiuni structurale care urmează să fie puse la dispoziţia Bulgariei şi a României pentru perioada de trei ani cuprinsă între anii 2007 - 2009 sunt următoarele:

(MEUR, preţuri la nivelul anului 2004)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³             ³ 2007 ³ 2008  ³ 2009  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³Bulgaria     ³   539  ³  759  ³ 1.002 ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³România       ³ 1.399  ³ 1.972  ³ 2.603 ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

(2) În cursul perioadei de trei ani cuprinsă între anii 2007 - 2009, întinderea şi natura intervenţiilor cuprinse în totalul creditelor fixe pe ţări se stabilesc în temeiul dispoziţiilor în vigoare la acea dată aplicabile cheltuielilor pentru acţiuni structurale.
Art. 34 - (1) Suplimentar în raport cu regulamentele privind dezvoltarea rurală în vigoare la data aderării, dispoziţiile prevăzute de secţiunile I - III din anexa VIII se aplică Bulgariei şi României pentru
perioada 2007 - 2009, iar dispoziţiile financiare speciale prevăzute de secţiunea IV din anexa VIII se
aplică Bulgariei şi României pe parcursul perioadei de programare 2007 - 2013.
(2)  Fără  a  aduce  atingere  viitoarelor  decizii  de  politici  publice,  creditele  de  angajament  pentru
dezvoltarea rurală din cadrul FEOGA Secţiunea Garantare pentru Bulgaria şi România în cursul perioadei
de trei ani 2007 - 2009 se ridică la suma de 3.041 MEUR (în preţuri la nivelul anului 2004).
(3) În cazul în care este necesar, normele pentru punerea în aplicare a dispoziţiilor anexei VIII se adoptă în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 50 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999.
(4) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului
European, efectuează orice adaptări ale dispoziţiilor anexei VIII în cazurile necesare, în vederea asigurării coerenţei cu regulamentele privind dezvoltarea rurală.
Art. 35 - Sumele prevăzute la articolele 30, 31, 32, 33 şi 34 sunt adaptate de către Comisie în fiecare an
în funcţie de evoluţia preţurilor, ca parte a adaptărilor tehnice anuale ale perspectivei financiare.

Titlul IV
Alte dispoziţii

Art. 36 - (1) În cazul în care, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, survin dificultăţi semnificative şi susceptibile să persiste în orice sector al economiei sau care ar putea provoca deteriorarea serioasă a situaţiei economice într-un anumit domeniu, Bulgaria şi România pot solicita  să  fie  autorizate  să  adopte  măsuri  de  protecţie  în  vederea  remedierii  situaţiei  şi  a  adaptării sectorului în cauză la economia pieţei interne.
În aceleaşi împrejurări, oricare actual stat membru poate solicita să fie autorizat să adopte măsuri de protecţie în raport cu Bulgaria, cu România sau cu ambele state.

(2) La cererea statului interesat, Comisia adoptă, în procedură de urgenţă, măsurile de protecţie pe care le consideră necesare, arătând condiţiile şi modalităţile în care acestea trebuie puse în aplicare.
În caz de dificultăţi economice serioase şi la cererea expresă a statului membru interesat, Comisia
hotărăşte în termen de cinci zile lucrătoare de la primirea cererii însoţite de datele de fundamentare corespunzătoare. Măsurile astfel hotărâte sunt de imediată aplicare, ţin seama de interesele tuturor părţilor interesate şi nu pot determina efectuarea de controale la frontiere.
(3) Măsurile autorizate în conformitate cu alineatul (2) pot include derogări de la normele  Tratatului CE
şi  ale  prezentului  act,  în  măsura  şi  pentru  termenele  strict  necesare  pentru  atingerea  obiectivelor menţionate la alineatul (1). Se acordă prioritate măsurilor care afectează cel mai puţin funcţionarea pieţei
interne.
Art. 37 - În cazul în care Bulgaria sau România nu şi-a îndeplinit angajamentele asumate în contextul negocierilor  de  aderare,  determinând  o  perturbare  semnificativă  a  bunei  funcţionări  a  pieţei  interne, inclusiv orice angajamente asumate în cadrul politicilor sectoriale care privesc activităţi economice cu efecte transfrontaliere, ori pericolul iminent al unei atari perturbări, Comisia poate să adopte măsurile corespunzătoare până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă.
Măsurile sunt proporţionale şi se acordă prioritate acelora dintre ele care perturbă cel mai puţin funcţionarea  pieţei  interne  şi,  după  caz,  aplicării  mecanismelor  sectoriale  de salvgardare  în  vigoare.
Asemenea măsuri de salvgardare nu pot fi utilizate ca mijloace arbitrare de discriminare sau de restrângere disimulată a comerţului dintre statele membre. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar şi înainte de
aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în vigoare la data aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care
angajamentul corespunzător este îndeplinit. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul de mai sus atât timp cât angajamentele corespunzătoare nu au fost îndeplinite. Ca răspuns la
progresele realizate de noul stat membru în cauză în îndeplinirea angajamentelor sale, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate. Comisia informează Consiliul cu suficient timp înaintea
revocării regulamentelor şi deciziilor europene prin care sunt stabilite măsurile de salvgardare şi ţine
seama întocmai de orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu.
Art. 38 - În cazul în care, în Bulgaria sau în România, există deficienţe semnificative sau un risc iminent  privind  apariţia  unor  asemenea  deficienţe  în  transpunerea,  stadiul  aplicării  sau  asigurarea
respectării deciziilor-cadru sau a oricăror altor angajamente, instrumente de cooperare şi decizii privind
recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului penal în conformitate cu titlul VI al Tratatului UE, precum şi a directivelor şi regulamentelor privind recunoaşterea reciprocă în domeniul dreptului civil în conformitate cu titlul IV din Tratatul CE, Comisia poate să adopte, până la împlinirea unui termen de cel mult trei ani de la data aderării, la cererea motivată a unui stat membru sau din proprie iniţiativă şi după consultarea statelor membre, măsurile corespunzătoare şi să precizeze condiţiile şi modalităţile în care aceste măsuri intră în vigoare.
Măsurile pot lua forma suspendării provizorii a aplicării dispoziţiilor şi hotărârilor corespunzătoare în relaţiile dintre Bulgaria sau România şi oricare alt ori alte state membre, fără să aducă atingere continuării
cooperării judiciare strânse. Clauza de salvgardare poate fi invocată chiar înainte de aderare în temeiul concluziilor urmăririi îndeplinirii angajamentelor asumate în negocieri, iar măsurile adoptate intră în
vigoare la data aderării, cu excepţia cazului în care acestea prevăd o dată ulterioară. Măsurile nu pot fi menţinute mai mult decât este strict necesar şi, în orice caz, sunt revocate la data la care deficienţele sunt remediate. Măsurile pot fi totuşi aplicate dincolo de termenul prevăzut la alineatul (1) atât timp cât aceste
deficienţe subzistă. Ca răspuns la progresele realizate de noul stat membru în cauză în remedierea deficienţelor identificate, Comisia poate adapta în mod corespunzător măsurile luate, după consultarea
statelor  membre.  Comisia  informează  Consiliul  cu  suficient  timp  înaintea  revocării  măsurilor  de
salvgardare şi ţine seama întocmai de orice observaţii formulate în acest sens de către Consiliu.
Art.  39 - (1)  În  cazul  în  care,  în  temeiul  urmăririi  continue  de  către  Comisie  a  îndeplinirii angajamentelor asumate de Bulgaria şi România în contextul negocierilor de aderare, şi în special în
temeiul rapoartelor Comisiei în această privinţă, există dovezi clare că stadiul pregătirii pentru adoptarea şi
aplicarea acquis-ului în Bulgaria sau România este de asemenea natură încât există un risc semnificativ ca,
într-un  număr  important de  domenii,  oricare  dintre  aceste  state  să  fie  în  mod  evident  nepregătit  să

îndeplinească obligaţiile care decurg din calitatea de membru la data aderării, 1 ianuarie 2007, Consiliul poate să hotărască în unanimitate, la recomandarea Comisiei, ca data aderării statului respectiv să fie amânată cu un an, până la 1 ianuarie 2008.
(2) Fără a aduce atingere alineatului (1), Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei, poate să ia decizia prevăzută la alineatul (1) cu privire la România în cazul în care sunt constatate deficienţe semnificative în îndeplinirea de către România a unuia sau a mai multora dintre angajamentele şi cerinţele enumerate în anexa IX punctul I.
(3) Fără a aduce atingere alineatului (1) şi sub rezerva dispoziţiilor articolului 37, Consiliul, hotărând cu majoritate calificată, la recomandarea Comisiei şi după o evaluare amănunţită efectuată în toamna anului
2005 a progreselor realizate de România în domeniul politicii de concurenţă, să adopte decizia prevăzută la
alineatul (1) cu privire la România în cazul în care se constată deficienţe semnificative în îndeplinirea de către România a obligaţiilor asumate în temeiul Acordului european de asociere1 sau a unuia ori mai multora dintre angajamentele şi cerinţele enumerate în anexa IX punctul II.
(4) În cazul unei decizii adoptate în temeiul alineatelor (1), (2) sau (3), Consiliul hotărăşte de îndată, cu majoritate calificată, adaptările prezentului act, inclusiv ale anexelor şi apendicelor acestuia, devenite
absolut necesare ca urmare a deciziei de amânare.

1 Acordul european de instituire a asocierii între Comunităţile Economice Europene şi statele membre ale acestora, pe de o parte, şi România, pe de altă parte (JO L 357, 31.12.1994, p. 2).

Art. 40 - Pentru a nu afecta buna funcţionare a pieţei interne, punerea în aplicare a normelor de drept intern ale Bulgariei şi României în cursul perioadelor de tranziţie menţionate în anexele VI şi VII nu poate conduce la efectuarea de controale la frontiere între statele membre.
Art. 41 - În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranziţia de la regimul în vigoare în Bulgaria şi România la cel decurgând din aplicarea politicii agricole comune în condiţiile
prevăzute prin prezentul act, asemenea măsuri sunt adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura prevăzută în articolul 25 alineatul (2) al Regulamentului (CE) nr. 1784/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 privind organizarea comună a pieţei în sectorul cerealelor1 sau, după caz, de dispoziţiile corespunzătoare ale celorlalte regulamente privind organizarea comună a pieţelor agricole ori a procedurii corespunzătoare stabilite prin legislaţia incidentă. Măsurile tranzitorii prevăzute în prezentul articol pot fi adoptate într-un termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, după consultarea Parlamentului European, poate proroga acest termen.
Măsurile tranzitorii referitoare la punerea în aplicare a instrumentelor privind politica agricolă comună care nu sunt menţionate în prezentul act şi care sunt necesare ca urmare a aderării urmează să fie adoptate
înainte de data aderării de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei sau, în cazul în care acestea aduc atingere unor instrumente adoptate iniţial de către Comisie, urmează să fie
adoptate de către Comisie în conformitate cu procedura necesară pentru adoptarea instrumentelor în cauză.

1 JO L 270, 21.10.2003, p. 78.

Art. 42 - În cazul în care sunt necesare măsuri tranzitorii pentru a sprijini tranziţia de la regimul în vigoare în Bulgaria şi în România la cel decurgând din aplicarea normelor Uniunii în materie veterinară, fitosanitară şi a siguranţei alimentelor, asemenea măsuri se adoptă de către Comisie în conformitate cu procedura corespunzătoare prevăzută în legislaţia aplicabilă. Aceste măsuri se adoptă în termen de trei ani de la data aderării, iar aplicarea lor este limitată la acest termen.

Partea a cincea
Dispoziţii privind punerea în aplicare a prezentului act

Titlul I
Compunerea instituţiilor şi organismelor

Art. 43 - Parlamentul European efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a aderării.
Art. 44 - Consiliul efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a
aderării.
Art. 45 - Un resortisant al fiecărui nou stat membru este numit membru al Comisiei de la data aderării. Noii membri ai Comisiei sunt numiţi de către Consiliu, hotărând cu majoritate calificată şi de comun acord
cu preşedintele Comisiei, după consultarea Parlamentului European.
Mandatul membrilor numiţi astfel încetează la aceeaşi dată cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării.
Art. 46 - (1) Doi judecători sunt numiţi în cadrul Curţii de Justiţie şi doi judecători sunt numiţi în cadrul
Tribunalului de Primă Instanţă.
(2) Mandatul unuia dintre judecătorii Curţii de Justiţie numiţi în conformitate cu alineatul (1) încetează la 6 octombrie 2009. Acest judecător este desemnat prin tragere la sorţi. Mandatul celuilalt judecător
încetează la 6 octombrie 2012.
Mandatul unuia dintre judecătorii Tribunalului de Primă Instanţă numiţi în conformitate cu alineatul (1)
încetează  la  31  august  2007.  Acest judecător  este desemnat  prin  tragere la sorţi.  Mandatul  celuilalt judecător încetează la 31 august 2010.
(3) Curtea de Justiţie efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a
aderării.
Tribunalul de Primă Instanţă, de comun acord cu Curtea de Justiţie, efectuează în regulamentul său de procedură adaptările care se impun ca urmare a aderării.
Regulamentele de procedură astfel adaptate necesită acordul Consiliului, care hotărăşte cu majoritate
calificată.
(4) Pentru judecarea cauzelor pendinte la data aderării pe rolul instanţelor menţionate, pentru care procedura orală a început înainte de această dată, plenurile instanţelor sau camerele se întrunesc în aceeaşi compunere ca înainte de aderare şi aplică regulamentul de procedură în vigoare în ziua anterioară datei aderării.
Art. 47 - Curtea de Conturi se completează prin numirea a doi membri suplimentari pentru un mandat
de şase ani.
Art. 48 - Comitetul Economic şi Social se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând diferitele  componente  sociale  şi  economice  ale  societăţii  civile  organizate  din  Bulgaria  şi  România.
Mandatul membrilor astfel numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării.
Art. 49 - Comitetul Regiunilor se completează prin numirea a 27 de membri reprezentând organismele regionale şi locale din Bulgaria şi România, care fie deţin un mandat ales în cadrul unei autorităţi regionale sau locale, fie răspund politic în faţa unei adunări alese. Mandatul membrilor astfel numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării.
Art. 50 - Adaptările normelor comitetelor stabilite prin tratatele originare, precum şi ale regulamentelor de procedură ale acestora, impuse de aderare, se efectuează cât mai curând posibil după aderare.
Art. 51 - (1) Noii membri ai comitetelor, grupurilor sau ai altor organisme constituite prin tratate sau printr-un act al instituţiilor sunt numiţi în condiţiile şi în conformitate cu procedurile prevăzute pentru
numirea  membrilor  acestor  comitete,  grupuri  sau  altor  organisme.  Mandatul  membrilor  nou  numiţi încetează simultan cu cel al membrilor aflaţi în funcţie la data aderării.
(2) Componenţa comitetelor sau grupurilor constituite prin tratate sau printr-un act al instituţiilor, având un număr de membri stabilit indiferent de numărul statelor membre, va fi reînnoită în totalitate după aderare, cu excepţia cazului în care mandatul membrilor actuali expiră în anul următor aderării.

Titlul II
Aplicabilitatea actelor instituţiilor

Art. 52 - De la data aderării, Bulgaria şi România sunt considerate destinatarele directivelor şi deciziilor în înţelesul articolului 249 din Tratatul CE şi al articolului 161 din Tratatul CEEA, cu condiţia ca aceste directive şi decizii să fi fost adresate tuturor statelor membre actuale. Cu excepţia directivelor şi deciziilor care intră în vigoare în conformitate cu articolul 254 alineatele (1) şi (2) din Tratatul CE, se consideră că Bulgaria şi România au fost notificate cu privire la aceste directive şi decizii la data aderării.

Art. 53 - (1) Bulgaria şi România pun în aplicare măsurile necesare pentru a se conforma, de la data
aderării, dispoziţiilor directivelor şi deciziilor în înţelesul articolului 249 din Tratatul CE şi al articolului
161 din Tratatul CEEA, cu excepţia cazului în care se prevede un alt termen în prezentul act. Acestea comunică măsurile respective Comisiei, până la data aderării cel târziu sau, după caz, până la termenul
prevăzut în prezentul act.
(2) În măsura în care modificările directivelor în înţelesul articolului 249 din Tratatul CE şi al articolului
161 din Tratatul CEEA, introduse prin prezentul act, necesită modificarea actelor cu putere de lege şi a actelor administrative ale actualelor state membre, actualele state membre aplică măsurile necesare pentru
a se conforma directivelor modificate de la data aderării, cu excepţia cazului în care prezentul act prevede un alt termen. Acestea comunică măsurile respective Comisiei până la data aderării sau, după caz, până la
termenul prevăzut de prezentul act.
Art. 54 - Actele cu putere de lege şi actele administrative destinate să asigure protecţia sănătăţii lucrătorilor şi a populaţiei pe teritoriul Bulgariei şi României împotriva pericolelor generate de radiaţiile
ionizante sunt comunicate Comisiei de către acele state în termen de trei luni de la data aderării, în
conformitate cu articolul 33 din Tratatul CEEA.
Art. 55 - La cererea motivată a Bulgariei sau a României, adresată Comisiei cel târziu la data aderării, Consiliul, hotărând la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul originar a fost adoptat de Comisie, pot lua măsuri constând în derogări temporare de la actele instituţiilor adoptate între 1 octombrie
2004 şi data aderării. Măsurile sunt adoptate în conformitate cu regulile de vot aplicabile adoptării actului faţă de care este cerută o derogare temporară. În cazul în care derogările sunt adoptate după aderare,
acestea pot fi aplicate de la data aderării.
Art. 56 - În cazul în care actele instituţiilor adoptate înainte de aderare impun adaptări ca urmare a aderării şi adaptările necesare nu au fost prevăzute în prezentul act sau în anexele sale, Consiliul, hotărând
cu majoritate calificată la propunerea Comisiei, sau Comisia, în cazul în care actul original a fost adoptat de Comisie, adoptă în acest scop actele necesare. În cazul în care adaptările sunt adoptate după aderare,
acestea pot fi aplicate de la data aderării.
Art.  57 - Cu  excepţia cazului  în  care  se  prevede  altfel,  Consiliul  adoptă, hotărând  cu  majoritate calificată la propunerea Comisiei, măsurile necesare punerii în aplicate a dispoziţiilor prezentului act.
Art. 58 - De la data aderării, textele actelor instituţiilor şi ale Băncii Centrale Europene, adoptate înainte de aderare şi redactate în limbile bulgară şi română de către Consiliu, de către Comisie sau de către Banca
Centrală Europeană sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele redactate în limbile oficiale actuale. Acestea se publică în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în cazul în care textele în limbile actuale au
făcut obiectul unei astfel de publicări.

Titlul III
Dispoziţii finale

Art. 59 - Anexele I - IX şi apendicele anexat la prezentul act fac parte integrantă din acesta.
Art. 60 - Guvernul Republicii Italiene remite guvernelor Republicii Bulgaria şi României o copie certificată  pentru  conformitate  a  Tratatului  privind  Uniunea  Europeană,  a Tratatului de  instituire  a
Comunităţii Europene şi a Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei Atomice, precum şi a tratatelor  care  le  modifică  sau  le  completează,  inclusiv  a  Tratatului  privind  aderarea  Regatului
Danemarcei, a Irlandei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, a Tratatului privind aderarea Republicii Elene, a Tratatului privind aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze, a Tratatului privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei, precum şi a
Tratatului privind aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia
şi a Republicii Slovace, în limbile cehă, daneză, engleză, estonă, finlandeză, franceză, germană, greacă, irlandeză, italiană, letonă, lituaniană, maghiară, malteză, olandeză, polonă, portugheză, slovenă, slovacă, spaniolă şi suedeză.
Textele acestor tratate, redactate în limbile bulgară şi română, se anexează la prezentul act. Aceste texte sunt autentice în aceleaşi condiţii ca şi textele tratatelor la care se face referire în primul paragraf, redactate
în limbile actuale.

Art.  61 - O  copie  certificată  pentru  conformitate  a  acordurilor  internaţionale  depuse  în  arhivele Secretariatului General al Consiliului Uniunii Europene se remite guvernelor Republicii Bulgaria şi României de către secretarul general.

NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 14/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA I

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la
Uniunea Europeană: ACTUL DE ADERARE, ANEXA I

Documente sursă: MD 140/4/04 REV 4            (AC 140/1/05 REV 1)

Anexa I

Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi România devin părţi la data aderării
[menţionată la articolul 3 alineatul (3) din actul de aderare]

(1) Convenţia încheiată la 19 iunie 1980 privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre
semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 266, 9.10.1980, p. 1)
- Convenţia încheiată la 10 aprilie 1984 privind aderarea Republicii Elene la Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 146, 31.5.1984,
p. 1);
- Primul Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind interpretarea de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, p. 1);
- Al doilea Protocol încheiat la 19 decembrie 1988 privind învestirea Curţii de Justiţie a Comunităţilor
Europene  cu  anumite  competenţe  de  interpretare  a  Convenţiei  privind  legea  aplicabilă  obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie 1980 (JO L 48, 20.2.1989, p. 17);
- Convenţia încheiată la 18 mai 1992 privind aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii Portugheze la
Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare la Roma la 19 iunie
1980 (JO L 333, 18.11.1992, p. 1);
- Convenţia încheiată la 29 noiembrie 1996 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Convenţia privind legea aplicabilă obligaţiilor contractuale, deschisă spre semnare
la Roma la 19 iunie 1980, precum şi la Primul şi Al doilea Protocol privind interpretarea acesteia de către
Curtea de Justiţie (JO C 15, 15.1.1997, p. 10).
(2) Convenţia încheiată la 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO L 225, 20.8.1990, p. 10);
- Convenţia încheiată la 21 decembrie 1995 privind aderarea Republicii Austria, a Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei la Convenţia privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor
întreprinderilor asociate (JO C 26, 31.1.1996, p. 1);
- Protocolul încheiat la 25 mai 1999 pentru modificarea Convenţiei din 23 iulie 1990 privind eliminarea dublei impuneri în legătură cu adaptarea profiturilor întreprinderilor asociate (JO C 202, 16.7.1999, p. 1).
(3) Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiată la 26 iulie
1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 49)

- Protocolul la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiat la 27 septembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 313,
23.10.1996, p. 2);
- Protocolul privind interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor Europene a Convenţiei privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiat la 29 noiembrie
1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 2);
- Al doilea Protocol la Convenţia privind protejarea intereselor financiare ale Comunităţilor Europene, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 221,
19.7.1997, p. 12).
(4) Convenţia privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiată la 26 iulie 1995, întemeiată pe dispoziţiile articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316,
27.11.1995, p. 2)
- Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie, încheiat la 24 iulie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 299, 9.10.1996, p. 2);
- Protocolul cu privire la privilegiile şi imunităţile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncţi şi ale angajaţilor Europol, încheiat la 19 iunie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană şi al articolului 41 alineatul (3) din Convenţia Europol (JO C 221, 19.7.1997, p. 2);
- Protocolul de modificare a articolului 2 şi a anexei la Convenţia privind constituirea Oficiului
European de Poliţie (Convenţia Europol), încheiat la 30 noiembrie 2000 în temeiul articolului 43 alineatul
(1) din respectiva convenţie (JO C 358, 13.12.2000, p. 2);
- Protocolul de modificare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia
Europol) şi a Protocolului cu privire la privilegiile şi imunităţile Europol, ale membrilor organelor sale, ale directorilor adjuncţi şi ale angajaţilor Europol, încheiat la 28 noiembrie 2002 (JO C 312, 16.12.2002, p. 2);
- Protocolul de modificare a Convenţiei privind constituirea Oficiului European de Poliţie (Convenţia
Europol), încheiat la 27 noiembrie 2003 în temeiul articolului 43 alineatul (1) din respectiva convenţie (JO
C 2, 6.1.2004, p. 3).
(5) Convenţia privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiată la 26 iulie
1995 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 316, 27.11.1995, p. 34)
- Protocolul cu privire la interpretarea cu titlu preliminar de către Curtea de Justiţie a Comunităţilor
Europene a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale, încheiat la 29 noiembrie 1996 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 151, 20.5.1997, p. 16);
- Protocolul cu privire la domeniul de aplicare al noţiunii de spălare a produselor rezultate din săvârşirea de infracţiuni în cadrul Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile vamale,
precum  şi  cu  privire  la  includerea  numărului  de  înmatriculare  al  mijloacelor  de  transport  în  cadrul convenţiei, încheiat la 12 martie 1999 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană
(JO C 91, 31.3.1999, p. 2);
- Protocolul de modificare a Convenţiei privind utilizarea tehnologiei informaţiilor de către serviciile
vamale în sensul constituirii unei baze de date pentru identificarea dosarelor vamale, încheiat la 8 mai
2003 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 139, 13.6.2003, p. 2).
(6) Convenţia cu privire la combaterea actelor de corupţie care implică funcţionari ai Comunităţilor
Europene sau funcţionari ai statelor membre ale Uniunii Europene, încheiată la 26 mai 1997 în temeiul articolului K.3 alineatul (2) litera (c) din Tratatul privind Uniunea Europeană(JO C 195, 25.6.1997, p. 2)
(7) Convenţia cu privire la asistenţa reciprocă şi cooperarea între administraţiile vamale, încheiată la 18
decembrie 1997 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 24, 23.1.1998, p.
2)
(8) Convenţia cu privire la decăderea din dreptul de a conduce autovehicule, încheiată la 17 iunie 1998 în temeiul articolului K.3 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 216, 10.7.1998, p. 2)
(9) Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale
Uniunii Europene, adoptată de către Consiliu la 29 mai 2000 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind
Uniunea Europeană (JO C 197, 12.7.2000, p. 3)

- Protocolul la Convenţia cu privire la asistenţa judiciară reciprocă în materie penală între statele membre ale Uniunii Europene, adoptat de către Consiliu la 16 octombrie 2001 în temeiul articolului 34 din Tratatul privind Uniunea Europeană (JO C 326, 21.11.2001, p. 2).

NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 15/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA II

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la
Uniunea Europeană:  ACTUL DE ADERARE, ANEXA II

Documente sursă: MD 141/6/04 REV 6              (AC 141/1/05 REV 1)

Anexa II

Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen, astfel cum este acesta integrat în cadrul Uniunii Europene, şi ale actelor adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii şi aplicabile pe teritoriul noilor state membre de la data aderării
[menţionată la articolul 4 alineatul (1) din actul de aderare]

(1) Acordul între guvernele statelor Uniunii Economice Benelux, al Republicii Federale Germania şi al
Republicii Franceze privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, semnat la Schengen la
14 iunie 19851.

1 JO L 239, 22.9.2000, p. 13

(2) Următoarele dispoziţii ale Convenţiei semnate la Schengen la 19 iunie 19902 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, Actul final al acestei convenţii şi declaraţiile comune care fac trimitere la aceasta, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:
Articolul 1, în măsura în care se referă la dispoziţiile prezentului alineat; articolele 3 - 7, cu excepţia
articolul 5 alineatul (1) litera (d); articolul 13; articolele 26 şi 27; articolul 39; articolele 44 - 59; articolele
61 - 63; articolele 65 - 69; articolele 71 - 73; articolele 75 şi 76; articolul 82; articolul 91; articolele 126 -
130, în măsura în care se referă la dispoziţiile prezentului alineat şi articolul 136; declaraţiile comune 1 şi
3 din Actul final.

2 JO L 239, 22.9.2000, p. 19, convenţie astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul
Consiliului (CE) nr. 871/2004 (JO L 162, 30.4.2004, p. 29).

(3) Următoarele dispoziţii ale acordurilor de aderare la Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, actele finale ale acestora şi declaraţiile aferente, astfel cum au fost modificate de unele dintre actele enumerate în alineatul 8 de mai jos:
(a) Acordul privind aderarea Republicii Italiene, semnat la 27 noiembrie 1990:
- articolul 4;
- Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final;
(b) Acordul privind aderarea Regatului Spaniei, semnat la 25 iunie 1991:

- articolul 4;
- Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final;
- Declaraţia 2 din partea III a Actului final;
(c) Acordul privind aderarea Republicii Portugheze, semnat la 25 iunie 1991:
- articolele 4, 5 şi 6;
- Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final;
(d) Acordul privind aderarea Republicii Elene, semnat la 6 noiembrie 1992:
- articolele 3, 4 şi 5;
- Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final;
- Declaraţia 2 din partea III a Actului final;
(e) Acordul privind aderarea Republicii Austria, semnat la 28 aprilie 1995:
- articolul 4;
- Declaraţia comună 1 din partea II a Actului final;
(f) Acordul privind aderarea Regatului Danemarcei, semnat la 19 decembrie 1996:
- articolul 4, articolul 5 alineatul 2 şi articolul 6;
- Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final;
(g) Acordul privind aderarea Republicii Finlanda, semnat la 19 decembrie 1996:
- articolele 4 şi 5;
- Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final;
- Declaraţia Guvernului Republicii Finlanda privind Insulele Åland din partea III a Actului final;
(h) Acordul privind aderarea Regatului Suediei, semnat la 19 decembrie 1996:
- articolele 4 şi 5;
- Declaraţiile comune 1 şi 3 din partea II a Actului final.
(4) Următoarele acorduri încheiate de către Consiliu în conformitate cu articolul 6 din Protocolul
Schengen:
- Acordul încheiat la 18 mai 1999 între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei privind asocierea acestora din urmă la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis- ului Schengen, inclusiv a anexelor Actului final, declaraţiilor şi schimburilor de scrisori alăturate acestuia1, aprobat prin Decizia Consiliului 1999/439/CE2;
- Acordul încheiat la 30 iunie 1999 între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Irlanda şi Regatul Norvegiei cu privire la definirea drepturilor şi obligaţiilor în raporturile dintre Irlanda şi Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord, pe de o parte, şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei, pe de alta, în materia acquis-ului Schengen care se aplică acestor state3, aprobat prin Decizia Consiliului 2000/29/CE4;
- Acordul semnat la 25 octombrie 2004 între Consiliul Uniunii Europene şi Confederaţia Elveţiană privind asocierea Confederaţiei Elveţiene la transpunerea, punerea în aplicare şi dezvoltarea acquis-ului Schengen5.

1 JO L 176, 10.7.1999, p. 36
2 JO L 176, 10.7.1999, p. 35
3 JO L 15, 20.1.2000, p. 2
4 JO L 15, 20.1.2000, p. 1.
5 Atât timp cât acest acord nu este încă încheiat, atât timp cât se aplică provizoriu.

(5) Dispoziţiile următoarelor decizii ale Comitetului Executiv instituit prin Convenţia semnată la Schengen  la  19  iunie  1990  de  punere  în  aplicare  a Acordului  Schengen  din 14  iunie  1985  privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune, modificate de unele dintre actele enumerate la alineatul (8) de mai jos:
SCH/Com-ex (93) 10 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind declaraţiile miniştrilor şi secretarilor de stat
SCH/Com-ex (93) 14 Decizia Comitetului Executiv din 14 decembrie 1993 privind îmbunătăţirea
practicii cooperării judiciare în materia combaterii traficului de droguri
SCH/Com-ex (94) 16 rev. Decizia Comitetului Executiv din 21 noiembrie 1994 privind achiziţionarea ştampilelor comune de intrare şi ieşire

SCH/Com-ex (94) 28 rev. Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind certificatul de autorizare a transportului de droguri şi substanţe psihotrope, prevăzut la articolul 75
SCH/Com-ex (94) 29 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 22 decembrie 1994 privind intrarea în
vigoare a Convenţiei de punere în aplicare a Acordului Schengen din 19 iunie 1990
SCH/Com-ex (95) 21 Decizia Comitetului Executiv din 20 decembrie 1995 privind schimbul rapid,
între statele Schengen, de date statistice şi concrete privind eventuale disfuncţii la frontierele externe
SCH/Com-ex (98) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 21 aprilie 1998 privind activităţile
Grupului Operativ, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile alineatului 2 de mai sus
SCH/Com-ex (98) 26 def. Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind înfiinţarea
Comitetului permanent pentru evaluarea şi punerea în aplicare a dispoziţiilor Schengen
SCH/Com-ex (98) 35 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 16 septembrie 1998 privind transmiterea
Manualului comun statelor candidate la UE
SCH/Com-ex (98) 37 def. 2 Decizia Comitetului Executiv din 27 octombrie 1998 privind adoptarea
unor măsuri de combatere a imigrării ilegale, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile alineatului
(2) de mai sus
SCH/Com-ex (98) 51 rev. 3 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind cooperarea
poliţienească transfrontalieră în materia prevenirii şi depistării infracţiunilor
SCH/Com-ex (98) 52 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind Broşura cu privire la cooperarea poliţienească transfrontalieră, în măsura în care aceasta se referă la dispoziţiile alineatului (2)
de mai sus
SCH/Com-ex (98) 57 Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind introducerea unui
formular armonizat pentru invitaţii, declaraţii de garanţie şi atestări de cazare
SCH/Com-ex (98) 59 rev. Decizia Comitetului Executiv din 16 decembrie 1998 privind detaşarea coordonată a consilierilor în materie de documente
SCH/Com-ex (99) 1 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind normele în materie
de stupefiante
SCH/Com-ex (99) 6 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind acquis-ul Schengen în materie de telecomunicaţii
SCH/Com-ex (99) 7 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind ofiţerii de legătură
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind principiile generale
care reglementează plata informatorilor
SCH/Com-ex (99) 10 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind traficul ilegal de arme de foc
SCH/Com-ex (99) 13 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind versiunile definitive ale
Manualului comun şi ale Instrucţiunilor consulare comune:
- anexele 1 - 3, 7, 8 şi 15 ale Instrucţiunilor consulare comune;
- Manualul comun, în măsura în care acesta se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai sus, inclusiv anexele 1, 5, 5A, 6, 10 şi 13;
SCH/Com-ex (99) 18 Decizia Comitetului Executiv din 28 aprilie 1999 privind îmbunătăţirea cooperării poliţieneşti în materie de prevenire şi depistare a infracţiunilor.
(6) Următoarele declaraţii ale Comitetului Executiv instituit prin Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie 1990 de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a
controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai
sus:
SCH/Com-ex (96) decl. 6 rev. 2 Declaraţia Comitetului Executiv din 26 iunie 1996 privind extrădarea
SCH/Com-ex (97) decl. 13 rev. 2 Declaraţia Comitetului Executiv din 9 februarie 1998 privind răpirea
de minori.
(7) Următoarele decizii ale Grupului Central instituit prin Convenţia semnată la Schengen la 19 iunie
1990  de  punere  în  aplicare  a  Acordului  Schengen  din  14  iunie  1985  privind  eliminarea  treptată  a controalelor la frontierele comune, în măsura în care acestea se referă la dispoziţiile alineatului (2) de mai
sus:
SCH/C (98) 117 Decizia Grupului Central din 27 octombrie 1998 privind adoptarea unor măsuri de combatere a imigrării ilegale

SCH/C  (99)  25  Decizia  Grupului  Central  din  22  martie  1999  privind  principiile  generale  care
reglementează plata informatorilor.
(8) Următoarele acte întemeiate pe acquis-ul Schengen sau conexe în alt mod acestuia:
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1683/95 din 29 mai 1995 de instituire a modelului uniform de viză
(JO L 164, 14.7.1995, p. 1)
Decizia  Consiliului  1999/307/CE  din  1  mai  1999  de  stabilire  a  modalităţilor  de  integrare  a
Secretariatului Schengen în cadrul Secretariatului General al Consiliului (JO L 119, 7.5.1999, p. 49) Decizia  Consiliului 1999/435/CE din 20 mai 1999 privind definirea acquis-ului Schengen în scopul
stabilirii, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi din
Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului juridic pentru fiecare din dispoziţiile sau deciziile care
constituie acquis-ul Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 1)
Decizia Consiliului 1999/436/CE din 20 mai 1999 de stabilire, în conformitate cu dispoziţiile relevante din Tratatul de instituire a Comunităţii Europene şi din Tratatul privind Uniunea Europeană, a temeiului
juridic  pentru  fiecare  dintre  dispoziţiile  sau  deciziile  care  constituie acquis-ul  Schengen  (JO  L  176,
10.7.1999, p. 17)
Decizia Consiliului 1999/437/CE din 17 mai 1999 privind anumite modalităţi de aplicare a Acordului încheiat între Consiliul Uniunii Europene şi Republica Islanda şi Regatul Norvegiei în ceea ce priveşte asocierea  acestor  două  state  la  punerea  în  aplicare,  asigurarea  respectării  şi  dezvoltarea acquis-ului Schengen (JO L 176, 10.7.1999, p. 31)
Decizia Consiliului 1999/848/CE din 13 decembrie 1999 privind aplicarea integrală a acquis-ului
Schengen pe teritoriul Greciei (JO L 327, 21.12.1999, p. 58)
Decizia Consiliului 2000/365/CE din 29 mai 2000 privind cererea Regatului Unit al Marii Britanii şi
Irlandei de Nord de a participa la punerea în aplicare a unora dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (JO L 131, 1.6.2000, p. 43)
Decizia Consiliului 2000/586/JAI din 28 septembrie 2000 de instituire a unei proceduri de modificare a
articolului 40 alineatele (4) şi (5), a articolului 41 alineatul (7) şi a articolului 65 alineatul (2) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind eliminarea treptată a controalelor la frontierele externe comune (JO L 248, 3.10.2000, p. 1)
Decizia Consiliului 2000/751/CE din 30 noiembrie 2000 privind declasificarea anumitor părţi din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 303, 2.12.2000, p. 29)
Decizia Consiliului 2000/777/CE din 1 decembrie 2000 privind punerea în aplicare a acquis-ului
Schengen pe teritoriul Danemarcei, Finlandei, Suediei, precum şi pe teritoriul Islandei şi Norvegiei (JO L
309, 9.10.2000, p. 24)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 539/2001 din 15 martie 2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor
terţe ai căror resortisanţi sunt scutiţi de această obligaţie (JO L 81, 21.3.2001, p. 1)
Regulamentul Consiliului nr. 789/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competenţele de execuţie în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de examinare a cererilor de viză (JO L 116, 26.2001, p. 2)
Regulamentul Consiliului nr. 790/2001/CE din 24 aprilie 2001 care rezervă Consiliului competenţele de execuţie în ceea ce priveşte anumite norme metodologice şi proceduri de realizare a controlului şi supravegherii frontierelor (JO L 116, 26.4.2001, p. 5)
Decizia Consiliului 2001/329/CE din 24 aprilie 2001 de actualizare a părţii VI şi a anexelor 3, 6 şi 13 la
Instrucţiunile consulare comune şi a anexelor 5(a), 6(a) şi 8 la Manualul comun (JO L 116, 26.4.2001, p.
32), în măsura în care aceasta se referă la anexa 3 la Instrucţiunile consulare comune şi la anexa 5(a) la
Manualul comun
Directiva Consiliului 2001/51/CE din 28 iunie 2001 de completare a dispoziţiilor articolului 26 din
Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 187, 10.7.2001, p. 45) Decizia Consiliului 2001/886/JAI din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de Informaţii
Schengen din a doua generaţie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 1)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2414/2001 din 7 decembrie 2001 de modificare a Regulamentului
(CE) nr. 539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea

frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt scutiţi de această obligaţie (JO L 327, 12.12.2001, p. 1)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2424/2001 din 6 decembrie 2001 privind dezvoltarea Sistemului de
Informaţii Schengen din a doua generaţie (SIS II) (JO L 328, 13.12.2001, p. 4)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 333/2002 din 18 februarie 2002 de stabilire a unui model uniform de formular pentru aplicarea unei vize eliberate de statele membre titularilor unui document de călătorie
nerecunoscut de către statul membru care emite formularul respectiv (JO L 53, 23.2.2002, p. 4)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 334/2002 din 18 februarie 2002 de modificare a Regulamentului
Consiliului (CE) nr. 1683/95 de instituire a unui model uniform de viză (JO L 53, 23.2.2002, p. 7)
Decizia Consiliului 2002/192/CE din 28 februarie 2002 privind cererea Irlandei de a participa la punerea
în aplicare a unora dintre dispoziţiile acquis-ului Schengen (JO L 64, 7.3.2002, p. 20)
Decizia Consiliului 2002/352/CE din 25 aprilie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 123,
9.5.2002, p. 47)
Decizia Consiliului 2002/353/CE din 25 aprilie 2002 privind declasificarea părţii II din Manualul comun adoptat de Comitetul Executiv instituit prin Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 (JO L 123, 9.5.2002, p. 49)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 1030/2002 din 13 iunie 2002 de instituire a unui model uniform de permis de şedere pentru resortisanţii ţărilor terţe (JO L 157, 15.6.2002, p. 1)
Decizia Consiliului 2002/587/CE din 12 iulie 2002 privind revizuirea Manualului comun (JO L 187,
16.7.2002, p. 50)
Decizia-cadru a Consiliului 2002/946/JAI din 28 noiembrie 2002 privind consolidarea cadrului penal
pentru a preveni facilitarea intrării, tranzitului şi şederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 1)
Directiva Consiliului 2002/90/CE din 28 noiembrie 2002 de definire a facilitării intrării, tranzitului şi şederii neautorizate (JO L 328, 5.12.2002, p. 17)
Decizia Consiliului 2003/170/JAI din 27 februarie 2003 privind utilizarea în comun a ofiţerilor de
legătură trimişi în străinătate de instituţiile de aplicare a legii ale statelor membre (JO L 67, 12.3.2003, p.
27)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 453/2003 din 6 martie 2003 de modificare a Regulamentului (CE) nr.
539/2001 de stabilire a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi trebuie să deţină viză pentru trecerea frontierelor externe ale statelor membre şi a listei ţărilor terţe ai căror resortisanţi sunt scutiţi de această obligaţie (JO L 69, 13.3.2003, p. 10)
Decizia Consiliului 2003/725/JAI din 2 octombrie 2003 de modificare a dispoziţiilor articolului 40 alineatele (1) şi (7) din Convenţia de punere în aplicare a Acordului Schengen din 14 iunie 1985 privind
eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune (JO L 260, 11.10.2003, p. 37)
Directiva Consiliului 2003/110/CE din 25 noiembrie 2003 privind sprijinul în cazurile de tranzit în scopul expulzării pe calea aerului (JO L 321, 6.12.2003, p. 26)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 377/2004 din 19 februarie 2004 de constituire a reţelei de ofiţeri de
legătură în materie de imigrare (JO L 64, 2.3.2004, p. 1)
Decizia Consiliului 2004/466/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun în sensul prevederii efectuării controalelor de frontieră specializate privind minorii însoţiţi (JO L 157, 30.4.2004, p.
136)
Directiva Consiliului 2004/82/CE din 29 aprilie 2004 privind obligaţia transportatorilor de a comunica
date privind pasagerii (JO L 261, 6.8.2004, p. 24)
Decizia Consiliului 2004/573/CE din 29 aprilie 2004 privind organizarea de zboruri comune pentru
expulzarea de pe teritoriul a două sau mai multe state membre a resortisanţilor ţărilor terţe care fac obiectul măsurilor individuale de expulzare (JO L 261, 6.8.2004, p. 28)
Decizia Consiliului 2004/574/CE din 29 aprilie 2004 de modificare a Manualului comun (JO L 261,
6.8.2004, p. 36)
Decizia Consiliului 2004/512/CE din 8 iunie 2004 de constituire a Sistemului de Informaţii privind
Vizele (SIV) (JO L 213, 15.6.2004, p. 5)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2007/2004 din 26 octombrie 2004 de constituire a Agenţiei europene pentru gestionarea cooperării operative la frontierele externe ale statelor membre ale Uniunii Europene (JO L 349, 25.11.2004, p. 1)

Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2133/2004 din 13 decembrie 2004 privind obligaţia autorităţilor competente ale statelor membre de a ştampila cu regularitate documentele de călătorie ale resortisanţilor ţărilor terţe în momentul trecerii de către aceştia a frontierelor externe ale statelor membre, precum şi de modificare a dispoziţiilor Convenţiei pentru aplicarea Acordului Schengen şi a Manualului comun adoptat în acest scop (JO L 369, 16.12.2004, p. 5)
Regulamentul Consiliului (CE) nr. 2252/2004 din 13 decembrie 2004 privind standardele referitoare la elementele de securitate şi datele biometrice cuprinse în paşapoartele şi documentele de călătorie eliberate de statele membre (JO L 385, 29.12.2004, p. 1)

NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 16/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA III

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului de aderare a Bulgariei şi României la
Uniunea Europeană:  ACTUL DE ADERARE, ANEXA III

Documente sursă:  MD 42/6/04 REV 6            (AC 42/1/04 REV 1) MD 77/14/04 REV 14        (AC 77/1/04 REV 1)
MD 24/4/04 REV 4            (AC 24/1/04 REV 1) MD 28/3/04 REV 3            (AC 28/1/04 REV 1)
MD 32/3/04 REV 3            (AC 32/1/04 REV 1)
MD 15/1/04 REV 1            (AC 15/1/04 REV 1) MD 16/1/04 REV 1            (AC 16/1/04 REV 1) MD 18/1/04 REV 1            (AC 18/1/04 REV 1) MD 19/1/04 REV 1            (AC 19/1/04 REV 1)

Anexa III

Lista menţionată la articolul 19 din actul de aderare: adaptările actelor adoptate de instituţii

1. DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE DREPTURILE DE PROPRIETATE INDUSTRIALĂ
I. MARCA DE COMERŢ COMUNITARĂ
31994 R 0040: Regulamentul (CE) nr. 40/94 al Consiliului din 20 decembrie 1993 privind marca de
comerţ comunitară (JO L 11, 14.1.1994, p. 1), modificat prin:
- 31994 R 3288: Regulamentul (CE) nr. 3288/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 83);
- 32003 R 0807: Regulamentul (CE) nr. 807/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.
36);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a
Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003,
p. 33);
- 32003 R 1653: Regulamentul (CE) nr. 1653/2003 al Consiliului din 18.6.2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 36);

-  32003  R  1992:  Regulamentul  (CE)  nr.  1992/2003  al  Consiliului  din  27.10.2003  (JO  L  296,
14.11.2003, p. 1);
- 32004 R 0422: Regulamentul (CE) nr. 422/2004 al Consiliului din 19.2.2004 (JO L 70, 9.3.2004, p. 1).
La articolul 159a, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a
Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei şi a Slovaciei (denumite în continuare "noi state membre"),  o  marcă  de  comerţ  comunitară  înregistrată  sau  solicitată  în  conformitate  cu  prezentul regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea acelaşi efect în întreaga Comunitate."

II. CERTIFICATELE SUPLIMENTARE DE PROTECŢIE
(1) 31992 R 1768: Regulamentul (CEE) nr. 1768/92 al Consiliului din 18 iunie 1992 privind crearea
unui certificat suplimentar de protecţie pentru medicamente (JO L 182, 2.7.1992, p. 1), modificat prin:
- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a
Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).
(a) La articolul 19a se adaugă următorul text:
"(k) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil şi a cărui primă autorizare de introducere pe piaţă ca medicament a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în Bulgaria, cu condiţia ca, pentru obţinerea acestui certificat, cererea să fie depusă în termen de şase luni de la data
aderării;
(l) oricărui medicament protejat printr-un brevet valabil şi a cărui primă autorizare de introducere pe piaţă ca medicament a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În
cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibilă în termen de şase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării."
(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecţie acordate în conformitate cu
legislaţia internă a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a
României, a Sloveniei şi a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare."
(2) 31996 R 1610: Regulamentul (CE) nr. 1610/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din 23
iulie 1996 privind crearea unui certificat suplimentar de protecţie pentru produsele fitofarmaceutice (JO L
198, 8.8.1996, p. 30), modificat prin:
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).
(a) La articolul 19a se adaugă următorul text:
"(k) oricărui produs fitofarmaceutic protejat printr-un brevet valabil şi a cărui primă autorizare de introducere pe piaţă ca produs fitofarmaceutic a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un
certificat în Bulgaria, cu condiţia ca cererea pentru obţinerea certificatului să fie depusă în termen de şase luni de la data aderării;
(l) oricărui produs fitofarmaceutic protejat printr-un brevet valabil şi a cărui primă autorizare de
introducere pe piaţă ca produs fitofarmaceutic a fost obţinută după 1 ianuarie 2000 îi poate fi acordat un certificat în România. În cazurile în care perioada prevăzută la articolul 7 alineatul (1) a expirat, solicitarea unui certificat este posibilă în termen de şase luni, care începe să curgă cel târziu de la data aderării."
(b) La articolul 20, alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Prezentul regulament se aplică certificatelor suplimentare de protecţie acordate în conformitate cu
legislaţia internă a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a Maltei, a Poloniei, a
României, a Sloveniei şi a Slovaciei înainte de respectivele date de aderare."

III. DESENELE ŞI MODELELE INDUSTRIALE COMUNITARE

32002 R 0006: Regulamentul (CE) nr. 6/2002 al Consiliului din 12 decembrie 2001 privind desenele şi
modelele industriale comunitare (JO L 3, 5.1.2002, p. 1), modificat prin:
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).
La articolul 110a, alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) De la data aderării Bulgariei, a Republicii Cehe, a Estoniei, a Ciprului, a Letoniei, a Lituaniei, a
Ungariei, a Maltei, a Poloniei, a României, a Sloveniei şi a Slovaciei (denumite în continuare "noi state membre"), un desen sau model industrial comunitar protejat sau solicitat în conformitate cu acest regulament înaintea respectivelor date de aderare se extinde la teritoriul acestor state membre pentru a avea acelaşi efect în întreaga Comunitate."

2. AGRICULTURĂ

(1) 31989 R 1576: Regulamentul (CEE) nr. 1576/89 al Consiliului din 29 mai 1989 de stabilire a
normelor  generale  cu  privire  la  definirea,  descrierea  şi  prezentarea  băuturilor  spirtoase  (JO  L  160,
12.6.1989, p. 1), modificat prin:
- 31992 R 3280: Regulamentul (CEE) nr. 3280/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 3);
- 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European şi al Consiliului din
22.12.1994 (JO L 366, 31.12.1994, p. 1);
- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a
Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(a) La articolul 1 alineatul (4), punctul (i), se adaugă următoarele dispoziţii:
"(5) Denumirea "rachiu din fructe" poate fi înlocuită prin denumirea "Pălincă" numai pentru băutura
spirtoasă produsă în România."
(b) La Anexa II, se adaugă următoarele denumiri geografice:
- la punctul (4): "Vinars Târnave", "Vinars Vaslui", "Vinars Murfatlar", "Vinars Vrancea", "Vinars
Segarcea";
-  lа  punctul  (6):  "Сунгурларска  гроздова  ракия/Гроздова  ракия  от  Сунгурларе/Sungurlarska grozdova   rakiya/Grozdova   rakiya   din   Sungurlare",   "Сливенска   перла   (Сливенска   гроздова
ракия/Гроздова  ракия  от  Сливен)/Slivenska  perla  (Slivenska  grozdova  rakiya/Grozdova  rakiya  din
Sliven)", "Стралджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska muscatova rakiya/Muscatova    rakiya    din    Stralgea",    "Поморийска    гроздова    ракия/Гроздова    ракия    от
Поморие/Pomoriyska  grozdova  rakiya/Grozdova  rakiya  din  Pomorie",  "Русенска  бисерна  гроздова
ракия/Бисерна гроздова ракия от Русе/Rusenska biserna grozdova rakiya/Biserna grozdova rakiya din Ruse", "Бургаска мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska muskatova rakiya/Muscatova rakiya din Burgas", "Добруджанска мускатова ракия/Мускатова ракия от Добруджа/Dobrudjanska muscatova rakiya/Muscatova rakiya din Dobrogea", "Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakiya/Grozdova rakiya din Suhindol", "Карловска гроздова ракия/Гроздова ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakiya/Grozdova rakiya din Karlovo";
- lа punctul (7): "Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakiya/Slivova rakiya din Troian", "Силистренска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Силистра/Silistrenska kaysieva
rakiya/Kaysieva rakiya din Silistra", "Тервелска кайсиева ракия/Кайсиева ракия от Тервел/Tervelska kaysieva   rakiya/Kaysieva   rakiya   din   Tervel",   "Ловешка   сливова   ракия/Сливова   ракия   от
Ловеч/Loveshka slivova rakiya/Slivova rakiya din Loveci", "Ţuică Zetea dе Medieşu Aurit", "Ţuică dе
Valea  Milcovului",  "Ţuică  dе  Buzău",  "Ţuică  dе  Argeş",  "Ţuică  dе  Zalău",  "Ţuică  ardelenească  dе

Bistriţa", "Horincă dе Maramureş", "Horincă dе Cămârzan", "Horincă dе Seini", "Horincă dе Chioar", "Horincă dе Lăpuş", "Turţ dе Oaş", "Turţ dе Maramureş".
(2) 31991 R 1601: Regulamentul (CEE) nr. 1601/91 al Consiliului din 10 iunie 1991 de stabilire a
normelor  generale  privind  definirea,  descrierea  şi  prezentarea  vinurilor  aromatizate,  a  băuturilor aromatizate pe bază de vin şi a cocteilurilor aromatizate obţinute din produse vitivinicole (JO L 149,
14.6.1991, p. 1), modificat prin:
- 31992 R 3279: Regulamentul (CEE) nr. 3279/92 al Consiliului din 9.11.1992 (JO L 327, 13.11.1992, p. 1);
- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a
Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);
- 31994 R 3378: Regulamentul (CE) nr. 3378/94 al Parlamentului European şi al Consiliului din
22.12.1994 (OJ L 366, 31.12.1994, p. 1);
- 31996 R 2061: Regulamentul (CE) nr. 2061/96 al Parlamentului European şi al Consiliului din
8.10.1996 (OJ L 277, 30.10.1996, p. 1);
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
La articolul 2 alineatul (3), se adaugă următoarea literă după litera (h):
"(i) Pelin: băutură aromatizată pe bază de vin produsă din vin alb sau roşu, must de struguri concentrat,
suc de struguri (sau sfeclă de zahăr) şi o tinctură specială din ierburi, având o tărie alcoolică de nu mai puţin de 8,5% vol., un conţinut de zahăr exprimat ca zahăr invertit de 45 - 50 grame pe litru, şi o aciditate totală de nu mai puţin de 3 grame pe litru exprimată ca acid tartric."
iar litera (i) se redenumeşte ca (j).
(3)  31992  R  2075:  Regulamentul  (CEE)  nr.  2075/92  al  Consiliului  din  30  iunie  1992  privind
organizarea comună a pieţei în sectorul tutunului brut (JO L 215, 30.7.1992, p. 70), modificat prin:
- 11994 N: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Austria, a
Republicii Finlanda şi a Regatului Suediei (JO C 241, 29.8.1994, p. 21);
- 31994 R 3290: Regulamentul (CE) nr. 3290/94 al Consiliului din 22.12.1994 (JO L 349, 31.12.1994, p. 105);
- 31995 R 0711: Regulamentul (CE) nr. 711/95 al Consiliului din 27.3.1995 (JO L 73, 1.4.1995, p. 13);
- 31996 R 0415: Regulamentul (CE) nr. 415/96 al Consiliului din 4.3.1996 (JO L 59, 8.3.1996, p. 3);
- 31996 R 2444: Regulamentul (CE) nr. 2444/96 al Consiliului din 17.12.1996 (JO L 333, 21.12.1996, p. 4);
- 31997 R 2595: Regulamentul (CE) nr. 2595/97 al Consiliului din 18.12.1997 (JO L 351, 23.12.1997, p. 11);
- 31998 R 1636: Regulamentul (CE) nr. 1636/98 al Consiliului din 20.7.1998 (JO L 210, 28.7.1998, p.
23);
- 31999 R 0660: Regulamentul (CE) nr. 660/1999 al Consiliului din 22.3.1999 (JO L 83, 27.3.1999, p.
10);
- 32000 R 1336: Regulamentul (CE) nr. 1336/2000 al Consiliului din 19.6.2000 (JO L 154, 27.6.2000, p. 2);
- 32002 R 0546: Regulamentul (CE) nr. 546/2002 al Consiliului din 25.3.2002 (JO L 84, 28.3.2002, p.
4);
- 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.
1);
-  32003  R  2319:  Regulamentul  (CE)  nr.  2319/2003  al  Consiliului  din  17.12.2003  (JO  L  345,
31.12.2003, p. 17);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).
(a) În anexă, la punctul V. "Sun-cured", se adaugă următorul text:
"Molovata
Ghimpaţi
Bărăgan"

(b) În anexă, la punctul VI. "Basmas", se adaugă următorul text:
"Gebel
Nevrokop
Dupniţa Melnik Ustina Harmanlî Krumovgrad
Iztocen Balkan Topolovgrad Svilengrad Srednogorska iaka"
(c) În anexă, la punctul VIII. "Kaba Kulak (clasic)", se adaugă următorul text:
"Severna Bulgaria
Tekne".
(4) 31996 R 2201: Regulamentul (CE) nr. 2201/96 al Consiliului din 28 octombrie 1996 privind
organizarea comună a pieţelor în sectorul produselor prelucrate pe bază de fructe şi legume (JO L 297,
21.11.1996, p. 29), modificat prin:
- 31997 R 2199: Regulamentul (CE) nr. 2199/97 al Consiliului din 30.10.1997 (JO L 303, 6.11.1997, p.
1);
-  31999  R  2701:  Regulamentul  (CE)  nr.  2701/1999  al  Consiliului  din  14.12.1999  (JO  L  327,
21.12.1999, p. 5);
- 32000 R 2699: Regulamentul (CE) nr. 2699/2000 al Consiliului din 4.12.2000 (JO L 311, 12.12.2000, p. 9);
- 32001 R 1239: Regulamentul (CE) nr. 1239/2001 al Consiliului din 19.6.2001 (JO L 171, 26.6.2001,
p. 1);
- 32002 R 0453: Regulamentul (CE) nr. 453/2002 al Comisiei din 13.3.2002 (JO L 72, 14.3.2002, p. 9);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);
- 32004 R 0386: Regulamentul (CE) nr. 386/2004 al Comisiei din 1.3.2004 (JO L 64, 2.3.2004, p. 25).
Anexa III se înlocuieşte cu următorul text:

"ANEXA III

Pragurile de procesare menţionate la articolul 5
Greutatea netă a produselor proaspete

(în tone)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³  Roşii   ³Piersici ³ Pere
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Pragurile comunitare           ³ 8.860.061 ³ 560.428 ³ 105.659
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Bulgaria                   ³  156.343 ³ 17.843 ³   f.r.

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Republica Cehă              ³   12.000 ³  1.287 ³     11

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Grecia                     ³ 1.211.241 ³ 300.000 ³  5.155

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Spania                     ³ 1.238.606 ³ 180.794 ³ 35.199

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
Pragurile ³ Franţa                      ³  401.608 ³ 15.685 ³ 17.703
naţionale ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³ Italia                     ³ 4.350.000 ³ 42.309 ³ 45.708

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Cipru                       ³     7.944 ³       6 ³   f.r.

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Letonia                    ³      f.r. ³   f.r. ³   f.r.

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ
³ Ungaria                    ³  130.790 ³  1.616 ³  1.031

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Malta                       ³   27.000 ³   f.r. ³   f.r.

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Ţările de Jos               ³      f.r. ³   f.r. ³     243

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Austria                     ³      f.r. ³   f.r. ³      9

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Polonia                    ³  194.639 ³   f.r. ³   f.r.

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ Portugalia                 ³ 1.050.000 ³     218 ³     600

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ
³ România                     ³   50.390 ³     523 ³   f.r.

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ

³ Slovacia                    ³   29.500 ³     147 ³   f.r. ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
f.r. = fără relevanţă ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ".
(5) 31998 R 2848: Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a modalităţilor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind schema de prime, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat grupurilor de producători din sectorul tutunului brut (JO L
358, 31.12.1998, p. 17), modificat prin:
- 31999 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/1999 al Comisiei din 8.3.1999 (JO L 60, 9.3.1999, p. 54);
- 31999 R 0731: Regulamentul (CE) nr. 731/1999 al Comisiei din 7.4.1999 (JO L 93, 8.4.1999, p. 20);
- 31999 R 1373: Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei din 25.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p.
47);
- 31999 R 2162: Regulamentul (CE) nr. 2162/1999 al Comisiei din 12.10.1999 (JO L 265, 13.10.1999, p. 13);
- 31999 R 2637: Regulamentul (CE) nr. 2637/1999 al Comisiei din 14.12.1999 (JO L 323, 15.12.1999,
p. 8);
- 32000 R 0531: Regulamentul (CE) nr. 531/2000 al Comisiei din 10.3.2000 (JO L 64, 11.3.2000, p.
13);
- 32000 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2000 al Comisiei din 2.5.2000 (JO L 105, 3.5.2000, p. 18);
- 32000 R 1249: Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 al Comisiei din 15.6.2000 (JO L 142, 16.6.2000, p.
3);
- 32001 R 0385: Regulamentul (CE) nr. 385/2001 al Comisiei din 26.2.2001 (JO L 57, 27.2.2001, p.
18);
- 32001 R 1441: Regulamentul (CE) nr. 1441/2001 al Comisiei din 16.7.2001 (JO L 193, 17.7.2001, p.
5);
- 32002 R 0486: Regulamentul (CE) nr. 486/2002 al Comisiei din 18.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 9);
- 32002 R 1005: Regulamentul (CE) nr. 1005/2002 al Comisiei din 12.6.2002 (JO L 153 13.6.2002, p.
3);
- 32002 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2002 al Comisiei din 22.8.2002 (JO L 227, 23.8.2002, p.
16);
- 32002 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2002 al Comisiei din 7.11.2002 (JO L 306, 8.11.2002, p.
8);
- 32004 R 1809: Regulamentul (CE) nr. 1809/2004 al Comisiei din 18.10.2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).
Anexa I se înlocuieşte cu următorul text:

"ANEXA I

PROCENTELE PRAGURILOR DE GARANTARE PENTRU FIECARE STAT MEMBRU SAU REGIUNE
SPECIFICĂ PENTRU RECUNOAŞTEREA GRUPURILOR DE PRODUCĂTORI

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ
Stat membru sau regiune specifică de origine a grupului de    ³Procent
producători                           ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ
Germania, Spania (cu excepţia regiunilor Castilia şi Leon, Navarra³ 2%

şi Campezo din Ţara Bascilor), Franţa (cu excepţia regiunilor     ³
Nord-Pas-de-Calais şi Picardia), Italia, Portugalia (cu excepţia  ³
Regiunii Autonome Azore), Belgia, Austria, România               ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ
Grecia (cu excepţia regiunii Epir), Regiunea Autonomă Azore       ³ 1% (Portugalia), Regiunile Nord-Pas-de-Calais şi Picardia (Franţa),  ³
Bulgaria (cu excepţia municipalităţilor Banite, Zlatograd, Madan  ³
şi Dospat din zona Gebel şi a municipiilor Veliki Preslav,        ³
Vărbiţa, Şumen, Smiadovo, Varna, Dalgopol, General Toşevo,        ³
Dobrici, Kavarna, Kruşari, Şabla şi Antonovo din regiunea de nord ³
a Bulgariei)                                                      ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ
Regiunile Castilia şi Leon (Spania), Navarra (Spania), regiunea   ³ 0,3%
Campezo din Ţara Bascilor (Spania), Epir (Grecia),                ³ municipalităţile Banite, Zlatograd, Madan şi Dospat din zona Gebel³ şi municipalităţile Veliki Preslav, Vărbiţa, Şumen, Smiadovo,     ³
Varna, Dalgopol, General Toşevo, Dobrici, Kavarna, Kruşari, Şabla ³ şi Antonovo din regiunea de nord a Bulgariei (Bulgaria)           ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄ".
(6) 31999 R 1493: Regulamentul nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea
comună a pieţei în sectorul vitivinicol (JO L 179, 14.7.1999, p. 1), modificat prin:
- 32000 R 1622: Regulamentul (CE) nr. 1622/2000 al Comisiei din 24.7.2000 (JO L 194, 31.7.2000, p.
1);
-  32000  R  2826:  Regulamentul  (CE)  nr.  2826/2000  al  Consiliului  din  19.12.2000  (JO  L  328,
23.12.2000, p. 2);
-  32001  R  2585:  Regulamentul  (CE)  nr.  2585/2001  al  Consiliului  din  19.12.2001  (JO  L  345,
29.12.2001, p. 10);
- 32003 R 0806: Regulamentul (CE) nr. 806/2003 al Consiliului din 14.4.2003 (JO L 122, 16.5.2003, p.
1);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, Republicii Malta, Republicii Polone, Republicii Slovenia şi Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p.
33);
- 32003 R 1795: Regulamentul (CE) nr. 1795/2003 al Comisiei din 13.10.2003 (JO L 262, 14.10.2003, p. 13).
(a) La articolul 6 se adaugă următoarele dispoziţii:
"(5) Pentru Bulgaria şi România, se acordă, de la data aderării, drepturi de plantare nou create pentru producţia v.c.p.r.d. totalizând 1,5% din suprafaţa viticolă totală, totalizând 2.302,5 hectare pentru Bulgaria şi 2.830,5 hectare pentru România. Aceste drepturi se acordă unei rezerve naţionale căreia i se aplică articolul 5."
(b) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (2), se adaugă următorul text:
"(g) în România, în zona Podişul Transilvaniei"
(c) La anexa III (zonele vitivinicole), ultima propoziţie de la punctul (3) se înlocuieşte cu următorul text:
"(d) în Slovacia, regiunea Tokay.
(e) în România, suprafeţele vitivinicole care nu sunt incluse la punctele (2) litera (g) sau (5) litera (f)."
(d) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (5), se adaugă următorul text:

"(e) în Bulgaria, suprafeţele viticole din următoarele regiuni: Dunavska Ravnina (Дунавска равнина), Cernomorski Raion (Черноморски район), Rozova Dolina (Розова долина)
(f)  în  România,  suprafeţele  viticole  din  următoarele  regiuni:  Dealurile  Buzăului,  Dealu  Mare,
Severinului  şi  Plaiurile  Drâncei,  Colinele  Dobrogei,  Terasele  Dunării,  regiunea  vitivinicolă  sudică, inclusiv zonele nisipoase şi alte regiuni favorabile"
(e) La anexa III (zonele vitivinicole) punctul (6), se adaugă următorul text:
"În Bulgaria, zona vitivinicolă C III a) cuprinde suprafeţele viticole care nu sunt incluse la punctul (5)
litera (e)"
(f) La anexa V partea D.3, se adaugă următorul text:
"şi în România".
(7)  32000  R  1673:  Regulamentul  (CE)  nr.  1673/2000  al  Consiliului  din  27  iulie  2000  privind
organizarea pieţelor în sectorul inului şi cânepei pentru fibre (JO L 193, 29.7.2000, p. 16), modificat de:
- 32002 R 0651: Regulamentul (CE) nr. 651/2002 al Comisiei din 16.4.2002 (JO L 101, 17.4.2002, p.

3);


- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a

Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);
- 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1);
- 32004 R 0393: Regulamentul (CE) nr. 393/2004 al Consiliului din 24.2.2004 (JO L 65, 3.3.2004, p. 4).
(a) Articolul 3 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) O cantitate maximă garantată de 80.878 tone pe an de piaţă este stabilită pentru fibre de in lungi şi împărţită între toate statele membre drept cantităţi naţionale garantate. Această cantitate este distribuită
după cum urmează:
- 13.800 tone pentru Belgia;
- 13 tone pentru Bulgaria;
- 1.923 tone pentru Republica Cehă;
- 300 tone pentru Germania;
- 30 tone pentru Estonia;
- 50 tone pentru Spania;
- 55.800 tone pentru Franţa;
- 360 tone pentru Letonia;
- 2.263 tone pentru Lituania;
- 4.800 tone pentru Ţările de Jos;
- 150 tone pentru Austria;
- 924 tone pentru Polonia;
- 50 tone pentru Portugalia;
- 42 tone pentru România;
- 73 tone pentru Slovacia;
- 200 tone pentru Finlanda;
- 50 tone pentru Suedia;
- 50 tone pentru Regatul Unit."
(b) La articolul 3 alineatul (2), paragraful introductiv şi litera (a) se înlocuiesc cu următorul text:
"(2) O cantitate maximă garantată de 147.265 tone pe an de piaţă este stabilită pentru fibre de in scurte şi fibre de cânepă, pentru care se poate acorda sprijin. Această cantitate este repartizată sub forma:
(a) cantităţilor naţionale garantate pentru următoarele state membre:
- 10.350 tone pentru Belgia;
- 48 tone pentru Bulgaria;
- 2.866 tone pentru Republica Cehă;
- 12.800 tone pentru Germania;
- 42 tone pentru Estonia;
- 20.000 tone pentru Spania;
- 61.350 tone pentru Franţa;

- 1.313 tone pentru Letonia;
- 3.463 tone pentru Lituania;
- 2.061 tone pentru Ungaria;
- 5.550 tone pentru Ţările de Jos;
- 2.500 tone pentru Austria;
- 462 tone pentru Polonia;
- 1.750 tone pentru Portugalia;
- 921 tone pentru România;
- 189 tone pentru Slovacia;
- 2.250 tone pentru Finlanda;
- 2.250 tone pentru Suedia;
- 12.100 tone pentru Regatul Unit.
Cu toate acestea, cantitatea naţională garantată stabilită pentru Ungaria se referă doar la fibrele de cânepă."
(8) 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire
a normelor comune pentru schemele de sprijin direct din cadrul politii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr. 1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr.
1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1), modificat prin:
- 32004 R 0021: Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003 (JO L 5, 9.1.2004, p. 8);
- 32004 R 0583: Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Consiliului din 22.3.2004 (JO L 91, 30.3.2004, p.
1);
- 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (JO L 93, 30.3.2004, p. 1);
- 32004 R 0864: Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29.4.2004 (JO L 161, 30.4.2004, p.
48).
(a) Articolul 2 litera (g) se înlocuieşte cu următorul text:
"(g) "noi state membre" înseamnă Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia."
(b) La articolul 5 alineatul (2), la sfârşitul primului paragraf se adaugă următorul text:
"Cu toate acestea, Bulgaria şi România asigură că terenul care a fost utilizat drept păşune permanentă la
1 ianuarie 2007 este menţinut ca păşune permanentă."
(c) La articolul 54 alineatul (2), la sfârşitul primului paragraf se adaugă următorul text:
"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, data prevăzută pentru cererile de sprijin pe suprafaţă este
30 iunie 2005."
(d) La articolul 71g se adaugă următorul text:
"(9) Pentru Bulgaria şi România:
(a) perioada de referinţă de trei ani menţionată la alineatul (2) este 2002 - 2004;
(b) anul menţionat la alineatul (3) litera (a) este 2004;
(c) în primul paragraf al alineatului (4), referirea la anii 2004 şi 2005 se face la anii 2005 şi 2006, iar
referirea la anul 2004 se face la anul 2005."
(e) La articolul 71h se adaugă următorul text:
"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România referirea la 30 iunie 2003 se face la 30 iunie 2005."
(f) Articolul 74 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1)  Sprijinul  se  acordă  pentru  suprafeţele  de  bază  naţionale  în  zonele  de  producţie  tradiţionale enumerate în anexa X.
Suprafaţa de bază este după cum urmează:

Bulgaria              21.800 ha Grecia                617.000 ha Spania               594.000 ha Franţa                208.000 ha Italia              1.646.000 ha Cipru                   6.183 ha

Ungaria                 2.500 ha Austria                 7.000 ha Portugalia            118.000 ha"

(g) Articolul 78 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) Se instituie o suprafaţă maximă garantată de 1.648.000 ha pentru care poate fi acordat sprijin."
(h) Articolul 80 alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Sprijinul este după cum urmează, în funcţie de producţiile din statele membre în cauză:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Anul de piaţă 2004/2005      Anul de piaţă şi în cazul aplicării    2005/2006 şi în anii
articolului 71             următori
(EUR/ha)                (EUR/ha)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Bulgaria                             -                     345,225
Grecia                            1.323,96                  561,00
Spania                            1.123,95                 476,25
Franţa:
- teritoriul metropolitan           971,73                 411,75
- Guyana Franceză                 1.329,27                 563,25
Italia                            1.069,08                  453,00
Ungaria                             548,70                 232,50
Portugalia                        1.070,85                 453,75
România                               -                     126,075
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ".
(i) Articolul 81 se înlocuieşte cu următorul text:
"Art. 81 - Suprafeţe
Se stabileşte prin prezentul o suprafaţă naţională de bază. Cu toate acestea, pentru Franţa se stabilesc două suprafeţe de bază. Aceste suprafeţe de bază sunt după cum urmează:

Bulgaria                            4.166 ha Grecia                             20.333 ha Spania                            104.973 ha Franţa:
- teritoriul metropolitan          19.050 ha
- Guyana Franceză                   4.190 ha Italia                            219.588 ha Ungaria                             3.222 ha Portugalia                         24.667 ha România                               500 ha

Un stat membru poate subîmpărţi suprafaţa sau suprafeţele sale de bază în subdiviziuni, pe baza unor
criterii obiective."
(j) Articolul 84 se înlocuieşte cu următorul text:
"Art. 84 - Suprafeţe
(1) Un stat membru acordă ajutorul comunitar până la limita unui plafon calculat prin înmulţirea numărului de hectare ale SNG, stabilită la alineatul (3), cu valoarea medie de 120,75 EUR.

(2) Se instituie prin prezentul o suprafaţă maximă garantată de 829.229 ha.
(3) Suprafaţa maximă garantată menţionată la alineatul (2) se împarte în următoarele SNG:

Suprafeţe Naţionale Garantate (SNG) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Belgia                                100 ha
Bulgaria                           11.984 ha
Germania                            1.500 ha
Grecia                             41.100 ha Spania                            568.200 ha Franţa                             17.300 ha Italia                            130.100 ha Cipru                               5.100 ha Luxemburg                             100 ha Ungaria                             2.900 ha Ţările de Jos                         100 ha Austria                               100 ha Polonia                             4.200 ha Portugalia                         41.300 ha România                             1.645 ha Slovenia                              300 ha Slovacia                            3.100 ha Regatul Unit                          100 ha
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

(4) Un stat membru îşi poate împărţi SNG în subdiviziuni ale suprafeţei de bază, pe baza unor criterii obiective, în special la nivel regional sau în funcţie de producţie."
(k) La articolul 95 alineatul (4) se adaugă următoarele paragrafe:
"Pentru Bulgaria şi România, cantităţile totale menţionate la primul paragraf sunt stabilite în tabelul (f)
din anexa I la Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului şi sunt revizuite în conformitate cu articolul
6 alineatul (1) al şaselea paragraf din Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului.
Pentru Bulgaria şi România, perioada de 12 luni menţionată la primul paragraf este cea a anului
2006/2007."
(l) La articolul 103 alineatul (2), se adaugă următorul text:
"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România condiţiile pentru aplicarea prezentului alineat sunt că schema unică de plată pe suprafaţă se aplică în 2007 şi că s-a optat pentru aplicarea articolului 66."
(m) Articolul 105 alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) Un supliment la plata pe suprafaţă de:
- 291 EUR/ha pentru anul de piaţă 2005/2006,
- 285 EUR/ha pentru anul de piaţă 2006/2007 şi în anii următori,
se plăteşte pentru suprafaţa cultivată cu grâu dur în zonele tradiţionale de producţie enumerate în anexa
X, în următoarele limite:

(hectare)
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ".

(n) La articolul 108 alineatul (2) se adaugă următorul text:
"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, cererile de plată nu pot fi făcute în ce priveşte terenurile care, la data de 30 iunie 2005, au fost utilizate drept păşuni permanente, pentru culturi permanente sau copaci ori au fost utilizate în scopuri neagricole."
(o) Articolul 110c alineatul (1) se înlocuieşte cu următorul text:
"(1) Se instituie o suprafaţă de bază naţională pentru:
- Bulgaria: 10.237 ha;
- Grecia: 370.000 ha;
- Spania: 70.000 ha;
- Portugalia: 360 ha."
(p) Articolul 110c alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Valoarea ajutorului eligibil pe hectar este în:
- Bulgaria: 263 EUR;
- Grecia: 594 EUR pentru 300.000 de hectare şi 342,85 EUR pentru restul de 70.000 de hectare;
- Spania: EUR 1.039;
- Portugalia: EUR 556."
(q) Articolul 116 alineatul (4) se înlocuieşte cu următorul text:
"(4) Se aplică următoarele plafoane:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Stat membru        ³   Drepturi (x 1.000) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ Belgia                  ³            70
Bulgaria                ³          2.058,483
Republica Cehă         ³             66,733
Danemarca               ³            104
Germania                ³          2.432
Estonia                 ³            48
Grecia                  ³        11.023
Spania                  ³        19.580
Franţa                  ³         7.842
Irlanda                 ³         4.956
Italia                  ³         9.575
Cipru                   ³            472,401
Letonia                 ³            18,437
Lituania                ³            17,304
Luxemburg               ³              4
Ungaria                 ³         1.146
Malta                   ³              8,485
Ţările de Jos           ³           930
Austria                 ³           206
Polonia                 ³           335,88
Portugalia              ³         2.690
România                 ³         5.880,620
Slovenia                ³            84,909
Slovacia                ³            305,756
Finlanda                ³            80
Suedia                  ³           180
Regatul Unit           ³         19.492
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Total                   ³        89.607,008

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ".
(r) Articolul 123 alineatul (8) se înlocuieşte cu următorul text:
"(8) Se aplică următoarele plafoane regionale:ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ


³


³³

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.
** Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.
*** Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 1453/2001.
**** Acest plafon va creşte temporar cu 100.000, până la
1.519.811, până la data la care animalele vii cu vârstă de până la şase luni pot fi exportate."
(s) Articolul 126 alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:
"(5) Se aplică următoarele plafoane naţionale:

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Belgia                  ³          394.253
Bulgaria                ³            16.019
Republica Cehă         ³            90.300
Danemarca               ³           112.932
Germania                ³           639.535
Estonia³13.416Grecia³138.005Spania*³1.441.539Franţa**³3.779.866Irlanda³1.102.620Italia³621.611Cipru³500Letonia³19.368Lituania³47.232Luxemburg³18.537Ungaria³117.000Malta³454Ţările de Jos³63.236Austria³375.000Polonia³325.581Portugalia***³416.539România³150.000Slovenia³86.384Slovacia³28.080Finlanda³55.000Suedia³155.000Regatul Unit³1.699.511
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
* Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 1454/2001.
** Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 1452/2001.
*** Fără a aduce atingere normelor speciale stabilite prin
Regulamentul (CE) nr. 1453/2001."
(t) La articolul 130 alineatul (3), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:
"Pentru noile state membre, plafoanele naţionale sunt cele menţionate în tabelul următor.

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³Tauri, tăuraşi,³ Viţei în vârstă de cel puţin 1 şi de cel
³vaci şi juninci³ mult 8 luni şi cu greutatea carcasei de
³              ³              până la 185 kg
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Bulgaria       ³    22.191    ³                 101.542
Republica Cehă ³   483.382    ³                   27.380
Estonia        ³   107.813    ³                  30.000


Cipru³21.000    ³-Letonia³124.320³53.280Lituania³367.484³244.200Ungaria³141.559³94.439Malta³6.002    ³17Polonia³1.815.430³839.518România        ³ 1.148.000   ³                   85.000Slovenia³161.137   ³35.852Slovacia³204.062   ³62.841ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ".
(u) La articolul 143a se adaugă următorul alineat:
"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România plăţile directe sunt introduse în conformitate cu următorul calendar de creşteri exprimate în procentaje din nivelul aplicabil la acel moment pentru asemenea plăţi în Comunitate, nivel stabilit la 30 aprilie 2004:
- 25% în 2007;
- 30% în 2008;
- 35% în 2009;
- 40% în 2010;
- 50% în 2011;
- 60% în 2012;
- 70% în 2013;
- 80% în 2014;
- 90% în 2015;
- 100% începând cu 2016."
(v) La articolul 143b alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:
"Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, suprafaţa agricolă inclusă în schema unică de plată pe suprafaţă reprezintă partea din suprafaţa agricolă utilizată a acestora care este menţinută în bune condiţii
agricole, indiferent dacă există producţie sau nu, în cazul în care a fost ajustată în mod adecvat, în
conformitate cu criteriile obiective care urmează să fie stabilite de Bulgaria, respectiv România după
aprobarea Comisiei."
(w) Articolul 143b alineatul (9) se înlocuieşte cu următorul text:
"(9) Pentru oricare nou stat membru, schema unică de plată pe suprafaţă este valabilă pentru o perioadă de aplicare până la sfârşitul anului 2006, cu posibilitatea de reînnoire de două ori cu câte un an la cererea
noului stat membru. Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, schema unică de plată pe suprafaţă va fi valabilă pentru o perioadă de aplicare până la sfârşitul anului 2009 cu posibilitatea de reînnoire de două ori
cu câte un an la cererea acestora. Sub rezerva dispoziţiilor alineatului (11), orice nou stat membru, poate
decide încetarea aplicării schemei la sfârşitul primului sau al celui de-al doilea an din perioada de aplicare având în vedere aplicarea schemei unice de plată pe fermă. Noile state membre notifică Comisiei intenţia lor de a înceta aplicarea schemei menţionate până la data de 1 august a ultimului an de aplicare."
(x) La articolul 143b alineatul (11), se adaugă următorul paragraf:
"Pentru Bulgaria şi România, până la sfârşitul perioadei de 5 ani de aplicare a schemei unice de plată
(respectiv 2011), se aplică nivelul procentual stabilit de al doilea alineat din articolul 143a. Dacă aplicarea schemei unice de plată pe suprafaţă este prelungită după această dată, în temeiul unei decizii luate în conformitate cu punctul (b), nivelul procentual stabilit la al doilea alineat din articolul 143a pentru anul
2011 se aplică până la sfârşitul ultimului an de aplicare a schemei unice de plată pe suprafaţă."
(y) Alineatul (2) al articolului 143c se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Noile state membre au posibilitatea, cu condiţia autorizării de către Comisie, să completeze orice plăţi directe până la:
(a) în ceea ce priveşte toate plăţile directe, 55% din nivelul plăţilor directe din Comunitate stabilite la 30 aprilie 2004 în anul 2004, 60% în anul 2005 şi 65% în anul 2006, iar începând din anul 2007 până la 30 de

procente peste nivelul aplicabil menţionat la articolul 143a în anul în cauză. În ceea ce priveşte Bulgaria şi România, se aplică următoarele dispoziţii: 55% din nivelul plăţilor directe din Comunitate stabilite la 30 aprilie 2004 în anul 2007, 60% în anul 2008 şi 65% în anul 2009, iar începând din anul 2010 până la 30 de procente peste nivelul aplicabil menţionat la alineatul (2) din articolul 143a în anul în cauză. Cu toate acestea, Republica Cehă poate completa plăţile directe în sectorul amidonului de cartofi până la 100% din nivelul plăţilor directe din Comunitate, în compunerea acestora de la 30 aprilie 2004. Cu toate acestea, pentru plăţile directe menţionate la capitolul 7 din titlul IV din prezentul regulament se aplică următoarele nivele maxime: 85% în anul 2004, 90% în anul 2005, 95% în anul 2006 şi 100% începând din anul 2007. În ceea ce priveşte Bulgaria şi România, se aplică următoarele nivele maxime: 85% în anul 2007, 90% în anul 2008, 95% în anul 2009 şi 100% începând din anul 2010,
sau
(b) (i) în ceea ce priveşte plăţile directe altele decât schema unică de plată, nivelul total al sprijinului direct pe care fermierul are dreptul să îl primească, în funcţie de fiecare produs, în noul stat membru în
anul calendaristic 2003 în cadrul unei scheme naţionale de tip PAC, majorat cu 10 puncte procentuale. Cu toate acestea, pentru Lituania, anul de referinţă este anul calendaristic 2002. Pentru Bulgaria şi România,
anul de referinţă este anul calendaristic 2006. În cazul Sloveniei, majorarea este de 10 puncte procentuale în anul 2004, de 15 puncte procentuale în anul 2005, de 20 puncte procentuale în anul 2006 şi de 25 puncte procentuale începând din anul 2007;
(ii) în ceea ce priveşte schema unică de plată, valoarea totală a ajutorului naţional direct complementar care poate fi acordat de un nou stat membru pentru un anumit an este limitată la un pachet financiar
specific. Acest pachet este egal cu diferenţa între:
- valoarea totală a ajutorului direct naţional de tip PAC care ar fi disponibil în statul membru în cauză în ceea ce priveşte anul calendaristic 2003 sau, în cazul Lituaniei, anul calendaristic 2002, majorat de fiecare
dată cu 10 puncte procentuale. Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România anul de referinţă este anul calendaristic 2006. Pentru Slovenia, majorarea este de 10 puncte procentuale în anul 2004, de 15 puncte
procentuale în anul 2005, de 20 puncte procentuale în anul 2006 şi de 25 puncte procentuale începând din
anul 2007
şi
- plafonul naţional al acelui nou stat membru menţionat în anexa VIIIa adaptată, dacă este cazul, în conformitate cu articolele 64 alineatul (2) şi 70 alineatul (2).
În vederea calculării valorii totale la care se face referire la prima liniuţă de mai sus, sunt luate în considerare  plăţile  naţionale  directe  şi  componentele  acestora  corespunzătoare  plăţilor  directe  din
Comunitate şi componentele acestora care au fost luate în considerare pentru calcularea plafonului real al
noului stat membru în cauză în conformitate cu articolele 64 alineatul (2), 70 alineatul (2) şi 71c.
Pentru fiecare plată directă în cauză un nou stat membru poate alege să aplice opţiunea (a) sau opţiunea
(b) de mai sus.
Sprijinul direct total care poate fi acordat unui fermier în noile state membre după aderare sub forma plăţii directe relevante, care include şi toate plăţile naţionale directe complementare, nu poate depăşi
nivelul  ajutorului  direct  pe  care  fermierul  ar  avea  dreptul  să  îl  primească  în  cadrul  plăţii  directe
corespunzătoare, aplicabilă la acea dată statelor membre din Comunitate, în compunerea acesteia la data de
30 aprilie 2004."
(z) Articolul 154a alineatul (2) se înlocuieşte cu următorul text:
"(2) Măsurile menţionate la alineatul (1) pot fi adoptate în perioada cuprinsă între 1 mai 2004 şi 30 iunie
2009 şi nu se aplică după această dată. Cu toate acestea, pentru Bulgaria şi România, perioada începe la data de 1 ianuarie 2007 şi expiră la data de 31 decembrie 2011. Consiliul, hotărând cu majoritate calificată
la propunerea Comisiei, poate prelungi aceste perioade."
(aa) La anexa III se adaugă următoarele note de subsol:
la titlul punctului A:
"* Pentru Bulgaria şi România, referirea la anul 2005 trebuie interpretată ca o referire la primul an de
aplicare a schemei unice de plată."
la titlul punctului B:
"* Pentru Bulgaria şi România, referirea la anul 2006 trebuie interpretată ca o referire la cel de-al doilea
an de aplicare a schemei unice de plată." şi, la titlul punctului C:

"* Pentru Bulgaria şi România, referirea la anul 2007 trebuie interpretată ca o referire la cel de-al treilea
an de aplicare a schemei unice de plată."
(ab) Anexa VIIIa se înlocuieşte cu următorul text:

"ANEXA VIIIa

Plafoanele naţionale menţionate la articolul 71c
Plafoanele au fost calculate ţinând seama de calendarul de creşteri prevăzut la articolul 143a, nefiind
prin urmare necesar să fie reduse.

(milioane EUR) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
An        Bulgaria Republica Estonia Cipru Letonia Lituania Ungaria Malta Polonia România Slovenia
Slovacia
calendaristic            Cehă ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
2005          -     228,8    23,4     8,9  33,9    92,0   350,8  0,67  724,6   -      35,8     97,7
2006          -     266,7    27,3    12,5  39,6   107,3   420,2  0,83  881,7   -      41,9    115,4
2007      200,3    343,6   40,4    16,3   55,6   146,9   508,3  1,64 1.140,8   440,0    56,1   146,6
2008      240,4    429,2   50,5    20,4   69,5   183,6   634,9  2,05 1.425,9   527,9    70,1   183,2
2009      281,0    514,9   60,5    24,5   83,4   220,3   761,6  2,46 1.711,0   618,1    84,1   219,7
2010      321,2    600,5   70,6    28,6   97,3   257,0   888,2  2,87 1.996,1   706,4    98,1   256,2
2011      401,4    686,2   80,7    32,7  111,2    293,7 1.014,9  3,28 2.281,1   883,0   112,1   292,8
2012      481,7    771,8   90,8    36,8  125,1    330,4 1.141,5  3,69 2.566,2 1.059,6   126,1   329,3
2013      562,0    857,5  100,9    40,9  139,0    367,1  1.268,2 4,10 2.851,3 1.236,2   140,2    365,9
2014      642,3    857,5  100,9    40,9  139,0    367,1  1.268,2 4,10 2.851,3 1.412,8   140,2    365,9
2015      722,6    857,5  100,9    40,9  139,0    367,1  1.268,2 4,10 2.851,3 1.589,4   140,2    365,9
anii următori  802,9     857,5   100,9   40,9  139,0    367,1  1.268,2  4,10 2.851,3 1.766,0   140,2    365,9
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ".
(ac) La anexa X se adaugă următoarele:
"BULGARIA
Starozagorski Haskovski Slivenski Iambolski Burgaski Dobriciki Plovdivski".
(ad) Anexa XIb se înlocuieşte cu următorul text:

"ANEXA XIb

Suprafeţele de culturi arabile de bază naţionale şi producţiile de referinţă în noile state membre menţionate la articolele 101 şi 103

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Suprafaţa de bază     Producţii de referinţă

(hectare)                  (t/ha) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Bulgaria                      2.625.258                 2,90
Republica Cehă                2.253.598                 4,20
Estonia                          362.827                  2,40
Cipru                             79.004                  2,30
Letonia                          443.580                  2,50
Lituania                       1.146.633                 2,70
Ungaria                        3.487.792                 4,73
Malta                              4.565                  2,02
Polonia                        9.454.671                 3,00
România                        7.012.666                 2,65
Slovenia                        125.171                 5,27
Slovacia                      1.003.453                 4,06
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ".
(9) 32003 R 1788: Regulamentul (CE) nr. 1788/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de instituire
a unei taxe în sectorul laptelui şi produselor lactate (JO L 270, 21.10.2003, p. 123), modificat prin:
- 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (JO L 93, 30.3.2004, p. 1).
(a) La articolul 1 alineatul (4) se adaugă următorul paragraf:
"Pentru Bulgaria şi România se instituie o rezervă specială de restructurare, prezentată în tabelul (g) din anexa I. Această rezervă se eliberează de la 1 aprilie 2009, în măsura în care consumul de lapte şi produse
lactate pentru gospodăria proprie, în fiecare dintre aceste ţări, a scăzut din anul 2002. Decizia de a elibera rezerva şi de a o distribui pentru livrări şi cota directă de vânzare se adoptă de Comisie în conformitate cu
procedura menţionată la articolul 23 alineatul (2), pe baza evaluării unui raport care va fi înaintat Comisiei de către Bulgaria şi România la 31 decembrie 2008. În acest raport se descriu rezultatele şi tendinţele
procesului de restructurare în curs în sectorul produselor lactate al ţării respective şi, în special, trecerea de la producţia pentru consumul pentru gospodăria proprie la producţia pentru piaţă."
(b) Articolul 1 alineatul (5) se înlocuieşte cu următorul text:
"(5) Pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia, cantităţile de referinţă naţionale includ tot laptele de vacă sau laptele
echivalent livrat unui cumpărător sau vândut direct, definite la articolul 5 din prezentul regulament, indiferent dacă este produs sau comercializat în cadrul unei măsuri tranzitorii aplicabile în aceste ţări."
(c) La articolul 1 se adaugă următorul alineat:
"(6) Pentru Bulgaria şi România, taxa se aplică de la 1 aprilie 2007."
(d) La articolul 6 alineatul (1), al doilea şi al treilea paragraf se înlocuiesc cu următorul text:
"Pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Malta, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia, bazele pentru cantităţile de referinţă individuale menţionate sunt prezentate în tabelul (f) din anexa I.
În cazul Bulgariei, Republicii Cehe, Estoniei, Ciprului, Letoniei, Lituaniei, Ungariei, Maltei, Poloniei,
României, Sloveniei şi Slovaciei, perioada de douăsprezece luni pentru stabilirea cantităţilor de referinţă individuale începe la data de: 1 aprilie 2001 pentru Ungaria, 1 aprilie 2002 pentru Malta şi Lituania, 1
aprilie 2003 pentru Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia şi Slovacia, 1 aprilie 2004 pentru Polonia şi
Slovenia şi 1 aprilie 2006 pentru Bulgaria şi România."
(e) La articolul 6 alineatul (1) se adaugă următorul paragraf:
"Pentru Bulgaria şi România, distribuţia cantităţii totale între livrări şi vânzări directe, prezentate în
tabelul (f) din anexa I, se revizuieşte pe baza datelor concrete pentru anul 2006 privind livrările şi vânzările directe şi, dacă este cazul, ajustate de către Comisie în conformitate cu procedura menţionată la articolul 23 alineatul (2)."
(f) La articolul 9 alineatul (2), al doilea paragraf se înlocuieşte cu următorul text:

"Pentru Bulgaria, Republica Cehă, Estonia, Cipru, Letonia, Lituania, Ungaria, Polonia, România, Slovenia şi Slovacia, conţinutul de grăsime de referinţă menţionat la alineatul 1 este acelaşi cu conţinutul de grăsime de referinţă al cantităţilor alocate producătorilor la datele următoare: 31 martie 2002 pentru Ungaria, 31 martie 2003 pentru Lituania, 31 martie 2004 pentru Republica Cehă, Cipru, Estonia, Letonia şi Slovacia, 31 martie 2005 pentru Polonia şi Slovenia şi 31 martie 2007 pentru Bulgaria şi România."
(g) La articolul 9 alineatul (5) se adaugă următorul paragraf:
"Pentru România, conţinutul de grăsime de referinţă stabilit la anexa II se revizuieşte pe baza datelor
pentru  întregul  an  2004  şi,  dacă  este  cazul,  ajustat  de  către  Comisie  în  conformitate  cu  procedura menţionată la articolul 23 alineatul (2)."
(h) La anexa I, tabelele (d), (e), (f) şi (g) se înlocuiesc cu următorul text:

"(d) Perioada 2007/2008
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              Stat membru            ³           Cantităţi, tone         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Belgia                             ³            3.343.535,000          ³
³ Bulgaria                           ³              979.000,000          ³
³ Republica Cehă                     ³            2.682.143,000          ³
³ Danemarca                          ³            4.499.900,000           ³
³ Germania                           ³           28.143.464,000          ³
³ Estonia                            ³             624.483,000          ³
³ Grecia                             ³              820.513,000          ³
³ Spania                             ³            6.116.950,000          ³
³ Franţa                             ³           24.478.156,000          ³
³  Irlanda                            ³           5.395.764,000          ³
³  Italia                             ³           10.530.060,000          ³
³ Cipru                              ³             145.200,000          ³
³ Letonia                            ³              695.395,000          ³
³ Lituania                           ³            1.646.939,000          ³
³ Luxemburg                          ³              271.739,000           ³
³ Ungaria                            ³            1.947.280,000          ³
³ Malta                              ³              48.698,000          ³
³ Ţările de Jos                     ³           11.185.440,000           ³
³ Austria                            ³           2.776.895,000          ³
³ Polonia                            ³            8.964.017,000          ³
³ Portugalia                        ³            1.939.187,000          ³
³ România                            ³            3.057.000,000          ³
³ Slovenia                           ³              560.424,000          ³
³ Slovacia                           ³            1.013.316,000          ³
³ Finlanda                          ³            2.431.047,324          ³
³ Suedia                             ³            3.336.030,000          ³
³ Regatul Unit                       ³           14.755.647,000          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

(e) Perioada între 2008/2009 şi 2014/2015
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              Stat membru            ³           Cantităţi, tone         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Belgia                             ³            3.360.087,000          ³


³Bulgaria³979.000,000³³Republica Cehă³2.682.143,000³³Danemarca³4.522.176,000³³Germania³28.282.788,000³³Estonia³624.483,000³³Grecia³820.513,000³³Spania³6.116.950,000³³Franţa³24.599.335,000³³Irlanda³5.395.764,000³³Italia³10.530.060,000³³Cipru³145.200,000³³Letonia³695.395,000³³Lituania³1.646.939,000³³Luxemburg³273.084,000³³Ungaria³1.947.280,000³³Malta³48.698,000³³Ţările de Jos³11.240.814,000³³Austria³2.790.642,000³³Polonia³8.964.017,000³³Portugalia³1.948.550,000³³România³3.057.000,000³³Slovenia³560.424,000³³Slovacia³1.013.316,000³³Finlanda³2.443.069,324³³Suedia³3.352.545,000³³Regatul Unit³14.828.597,000³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

(f) Cantităţile de referinţă pentru livrări şi vânzări directe menţionate la al doilea paragraf al articolului 6 alineatul (1) ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³  Stat membru     ³Cantităţile de referinţă³ Cantităţile de referinţă   ³
³                   ³ pentru livrări, tone   ³pentru vânzări directe, tone ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Bulgaria        ³         722.000        ³          257.000           ³
³ Republica Cehă   ³       2.613.239       ³            68.904           ³
³ Estonia          ³         537.188        ³           87.365          ³
³ Cipru            ³         141.337        ³            3.863          ³
³ Letonia         ³         468.943        ³          226.452          ³
³ Lituania        ³       1.256.440        ³          390.499           ³
³ Ungaria          ³       1.782.650        ³          164.630           ³
³ Malta            ³          48.698        ³             -             ³
³ Polonia          ³      8.500.000        ³          464.017           ³
³ România          ³       1.093.000        ³        1.964.000           ³
³ Slovenia         ³         467.063        ³           93.361           ³
³ Slovacia        ³         990.810        ³           22.506           ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

(g) Cantităţile rezervei speciale de restructurare menţionate la
articolul 1 alineatul (4)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³            Stat membru            ³ Cantităţile rezervei speciale de  ³
³                                   ³         restructurare, tone       ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Bulgaria                         ³                39.180             ³
³ Republica Cehă                   ³                 55.788            ³
³ Estonia                          ³                21.885             ³
³ Letonia                          ³                 33.253             ³
³ Lituania                         ³                 57.900             ³
³ Ungaria                          ³                 42.780             ³
³ Polonia                          ³                416.126             ³
³ România                         ³                188.400             ³
³ Slovenia                         ³                16.214             ³
³ Slovacia                         ³                27.472             ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ".(i) La anexa II, tabelul se înlocuieşte cu următorul text: "CONŢINUTUL DE GRĂSIME DE REFERINŢĂ ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³              Stat membru          ³ Conţinutul de grăsime de referinţă ³
³                                   ³               (g/kg)               ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Belgia                           ³                36,91               ³
³ Bulgaria                         ³               39,10               ³
³ Republica Cehă                   ³                42,10              ³
³ Danemarca                        ³                43,68               ³
³ Germania                         ³                40,11               ³
³ Estonia                          ³               43,10               ³
³ Grecia                           ³                36,10               ³
³ Spania                           ³               36,37               ³
³ Franţa                           ³                39,48               ³
³  Irlanda                          ³               35,81               ³
³  Italia                          ³                36,88               ³


³Finlanda³43,40³³Suedia³43,40³³Regatul Unit³39,70³ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ".
3. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR

31996 L 0026: Directiva 96/26/CE a Consiliului din 29 aprilie 1996 privind accesul la profesia de transportator rutier de marfă şi transportator rutier de călători şi recunoaşterea reciprocă a diplomelor, certificatelor şi a altor titluri oficiale de calificare, pentru a facilita acestor transportatori dreptul la libera stabilire pentru operaţiuni de transport naţional şi internaţional (JO L 124, 23.5.1996, p. 1), modificată prin:
- 31998 L 0076: Directiva 98/76/CE a Consiliului din 1.10.1998 (JO L 277, 14.10.1998, p. 17);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a
Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003,
p. 33);
- 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).
(a) La articolul 10 se adaugă următoarele alineate:
"(11) Prin derogare de la alineatul (3), certificatele eliberate în Bulgaria transportatorilor rutieri înainte
de data aderării vor fi considerate ca fiind echivalente cu certificatele emise în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive numai dacă au fost eliberate:
- transportatorilor internaţionali rutieri de marfă, şi de călători în conformitate cu Ordonanţa nr. 11 din
31 octombrie 2002 privind transportul internaţional rutier de persoane şi mărfuri (Gazeta de Stat nr. 108 din 19 noiembrie 2002), începând cu 19 noiembrie 2002;
- transportatorilor interni rutieri de marfă, şi de călători în conformitate cu Ordonanţa nr. 33 din 3
noiembrie 1999 privind transportul rutier public de călători şi de marfă pe teritoriul Bulgariei, modificată şi completată la 30 octombrie 2002 (Gazeta de Stat nr. 108 din 19 noiembrie 2002), începând cu 19
noiembrie 2002.
(12) Prin derogare de la alineatul (3), certificatele eliberate în România transportatorilor rutieri înainte de data aderării vor fi considerate ca fiind echivalente cu certificatele emise în conformitate cu dispoziţiile prezentei directive numai în cazul în care au fost eliberate transportatorilor internaţionali şi interni rutieri de  marfă  şi  de  călători,  începând  cu  28  ianuarie  2000,  în  conformitate  cu  Ordinul  ministrului transporturilor nr. 761 din 21 decembrie 1999 privind desemnarea, pregătirea şi atestarea profesională a persoanelor care conduc permanent şi efectiv activităţi de transport rutier."
(b) În articolul 10b, paragraful al doilea se înlocuieşte cu textul următor:
"Certificatele  de  competenţă  profesională  menţionate  la  articolul  10  alineatele  (4)  -  (12)  pot  fi
preschimbate cu unele noi de către statele membre interesate, sub forma certificatelor prevăzută în anexa
Ia.".

4. IMPOZITAREA

(1) 31977 L 0388: Directiva a şasea 77/388/CE a Consiliului din 17 mai 1977 privind armonizarea legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe valoarea adăugată: baza unitară de stabilire (JO L 145, 13.6.1977, p. 1), modificată prin:
- 11979 H: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Elene (JO L
291, 19.11.1979, p. 95);
- 31980 L 0368: Directiva 80/368/CEE a Consiliului din 26.3.1980 (JO L 90, 3.4.1980, p. 41);
- 31984 L 0386: Directiva 84/386/CEE a Consiliului din 31.7.1984 (JO L 208, 3.8.1984, p. 58);
- 11985 I: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Regatului Spaniei şi a
Republicii Portugheze (JO L 302, 15.11.1985, p. 167);

- 31989 L 0465: Directiva 89/465/CEE a Consiliului din 18.7.1989 (JO L 226, 3.8.1989, p. 21);
- 31991 L 0680: Directiva 91/680/CEE a Consiliului din 16.12.1991 (JO L 376, 31.12.1991, p. 1);
- 31992 L 0077: Directiva 92/77/CEE a Consiliului din 19.10.1992 (JO L 316, 31.10.1992, p. 1);
- 31992 L 0111: Directiva 92/111/CEE a Consiliului din 14.12.1992 (JO L 384, 30.12.1992, p. 47);
- 31994 L 0004: Directiva 94/4/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 14);
- 31994 L 0005: Directiva 94/5/CE a Consiliului din 14.2.1994 (JO L 60, 3.3.1994, p. 16);
- 31994 L 0076: Directiva 94/76/CE a Consiliului din 22.12.1994 (JO L 365, 31.12.1994, p. 53);
- 31995 L 0007: Directiva 95/7/CE a Consiliului din 10.4.1995 (JO L 102, 5.5.1995, p. 18);
- 31996 L 0042: Directiva 96/42/CE a Consiliului din 25.6.1996 (JO L 170, 9.7.1996, p. 34);
- 31996 L 0095: Directiva 96/95/CE a Consiliului din 20.12.1996 (JO L 338, 28.12.1996, p. 89);
- 31998 L 0080: Directiva 98/80/CE a Consiliului din 12.10.1998 (JO L 281, 17.10.1998, p. 31);
- 31999 L 0049: Directiva 1999/49/CE a Consiliului din 25.5.1999 (JO L 139, 2.6.1999, p. 27);
- 31999 L 0059: Directiva 1999/59/CE a Consiliului din 17.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p. 63);
- 31999 L 0085: Directiva 1999/85/CE a Consiliului din 22.10.1999 (JO L 277, 28.10.1999, p. 34);
- 32000 L 0017: Directiva 2000/17/CE a Consiliului din 30.3.2000 (JO L 84, 5.4.2000, p. 24);
- 32000 L 0065: Directiva 2000/65/CE a Consiliului din 17.10.2000 (JO L 269, 21.10.2000, p. 44);
- 32001 L 0004: Directiva 2001/4/CE a Consiliului din 19.1.2001 (JO L 22, 24.1.2001, p. 17);
- 32001 L 0115: Directiva 2001/115/CE a Consiliului din 20.12. 2001 (JO L 15, 17.1.2002, p. 24);
- 32002 L 0038: Directiva 2002/38/CE a Consiliului din 7.5.2002 (JO L 128, 15.5.2002, p. 41);
- 32002 L 0093: Directiva 2002/93/CE a Consiliului din 3.12.2002 (JO L 331, 7.12.2002, p. 27);
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33);
- 32003 L 0092: Directiva 2003/92/CE a Consiliului din 7.10.2003 (JO L 260, 11.10.2003, p. 8);
- 32004 L 0007: Directiva 2004/7/CE a Consiliului din 20.1.2004 (JO L 27, 30.1.2004, p. 44);
- 32004 L 0015: Directiva 2004/15/CE a Consiliului din 10.2.2004 (JO L 52, 21.2.2004, p. 61);
- 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).
În articolul 24a, înaintea liniuţei "- în Republica Cehă: 35.000 EUR" se introduce următorul text:
"- în Bulgaria: 25.600 EUR;"
iar după liniuţa "- în Polonia: 10.000 EUR" se introduce următorul text:
"- în România: 35.000 EUR;".
(2) 31992 L 0083: Directiva 92/83/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind armonizarea
structurilor accizelor la alcool şi băuturi alcoolice (JO L 316, 31.10.1992, p. 21), modificată prin:
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi adaptările tratatelor - Aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).
(a) Articolul 22 alineatul (6) se înlocuieşte cu următorul text:
"(6) Bulgaria şi Republica Cehă pot aplica, în cazul alcoolului etilic obţinut în distileriile pomicultorilor
care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructele furnizate de gospodăriile pomicultorilor, o cotă redusă a accizei de cel puţin 50% din cota standard a accizei la nivel naţional la alcoolul etilic. Cota redusă va fi aplicată la cel mult 30 de litri de alcool din fructe, anual, pe gospodărie de pomicultor, destinaţi exclusiv consumului lor personal."
(b) Articolul 22 alineatul (7) se înlocuieşte cu următorul text:
"(7) Ungaria, România şi Slovacia pot aplica o cotă redusă a accizei de cel puţin 50% din cota standard a accizei la nivel naţional la alcoolul etilic în cazul alcoolului etilic obţinut în distileriile pomicultorilor
care produc anual peste 10 hectolitri de alcool etilic din fructele furnizate de gospodăriile pomicultorilor. Cota redusă va fi aplicată la cel mult 30 de litri de alcool din fructe, anual, pe gospodărie de pomicultor, destinaţi exclusiv consumului lor personal. Comisia va reexamina acest regim în anul 2015 şi va raporta
Consiliului cu privire la eventualele modificări.".

NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA
EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 17/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA IV

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană: ACTUL DE ADERARE, ANEXA IV

Documente sursă:   MD 98/5/04 REV 5           (AC 98/1/04 REV 1) MD 89/9/04 REV 9            (AC 89/2/04 REV 2)
MD 86/6/04 REV 6            (AC 86/1/04 REV 1)
MD 55/3/04 REV 3            (AC 55/1/04 REV 1)

Anexa IV

Lista menţionată la articolul 20 din Actul de aderare: adaptări suplimentare la actele adoptate de instituţii

AGRICULTURĂ

A. LEGISLAŢIA AGRICOLĂ
(1) Tratatul de instituire a Comunităţii Europene partea a treia titlul II - Agricultură
Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului
European, modifică regulamentul care stabileşte organizarea comună a pieţelor în sectorul zahărului, pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României, adaptând, astfel, cotele de zahăr şi izoglucoză,
precum şi necesarul maxim de aprovizionare cu importuri de zahăr brut, în conformitate cu tabelul următor
care poate fi adaptat în acelaşi mod ca şi cotele actualelor state membre, pentru a asigura respectarea
principiilor şi a obiectivelor organizării comune a pieţelor în sectorul zahărului în vigoare la acea dată.


Cantităţi convenite


(în tone)

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³  Bulgaria  ³  România
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Cantitatea de bază pentru zahăr()             ³     4.752   ³  109.164
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
din care:  A                                  ³     4.320    ³   99.240
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
B                                   ³       432    ³     9.924
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Necesarul maxim de aprovizionare (exprimat în  ³             ³
zahăr alb) pentru importurile de zahăr brut    ³  198.748    ³  329.636
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Cantitatea de bază pentru izoglucoză(‚)        ³   56.063   ³     9.981

ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
din care:  A                                  ³   56.063    ³     9.790
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
B                                   ³         0    ³       191
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
(1) în tone de zahăr alb
(2) în tone de substanţă uscată
În cazul în care Bulgaria solicită acest lucru în anul 2006, cantităţile de bază pentru zahăr A şi B
menţionate vor fi inversate cu cantităţile de bază pentru izoglucoză A şi B ale Bulgariei.
(2) 31998 R 2848: Regulamentul (CE) nr. 2848/98 al Comisiei din 22 decembrie 1998 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului privind sistemul primelor, cotele de producţie şi ajutorul specific acordat asociaţiilor de producători în sectorul tutunului brut (JO L 358,
31.12.1998, p. 17), astfel cum a fost modificat prin:
- 31999 R 0510: Regulamentul (CE) nr. 510/1999 al Comisiei din 8.3.1999 (JO L 60, 9.3.1999, p. 54);
- 31999 R 0731: Regulamentul (CE) nr. 731/1999 al Comisiei din 7.4.1999 (JO L 93, 8.4.1999, p. 20);
- 31999 R 1373: Regulamentul (CE) nr. 1373/1999 al Comisiei din 25.6.1999 (JO L 162, 26.6.1999, p.
47);
- 31999 R 2162: Regulamentul (CE) nr. 2162/1999 al Comisiei din 12.10.1999 (JO L 265, 13.10.1999, p. 13);
- 31999 R 2637: Regulamentul (CE) nr. 2637/1999 al Comisiei din 14.12.1999 (JO L 323, 15.12.1999, p. 8);
- 32000 R 0531: Regulamentul (CE) nr. 531/2000 al Comisiei din 10.3.2000 (JO L 64, 11.3.2000, p.
13);
- 32000 R 0909: Regulamentul (CE) nr. 909/2000 al Comisiei din 2.5.2000 (JO L 105, 3.5.2000, p. 18);
- 32000 R 1249: Regulamentul (CE) nr. 1249/2000 al Comisiei din 15.6.2000 (JO L 142, 16.6.2000, p.
3);
- 32001 R 0385: Regulamentul (CE) nr. 385/2001 al Comisiei din 26.2.2001 (JO L 57, 27.2.2001, p.
18);
- 32001 R 1441: Regulamentul (CE) nr. 1441/2001 al Comisiei din 16.7.2001 (JO L 193, 17.7.2001, p.
5);
- 32002 R 0486: Regulamentul (CE) nr. 486/2002 al Comisiei din 18.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 9);
- 32002 R 1005: Regulamentul (CE) nr. 1005/2002 al Comisiei din 12.6.2002 (JO L 153, 13.6.2002, p.
3);
- 32002 R 1501: Regulamentul (CE) nr. 1501/2002 al Comisiei din 22.8.2002 (JO L 227, 23.8.2002, p.
16);
- 32002 R 1983: Regulamentul (CE) nr. 1983/2002 al Comisiei din 7.11.2002 (JO L 306, 8.11.2002, p.
8);
- 32004 R 1809: Regulamentul (CE) nr. 1809/2004 al Comisiei din 18.10.2004 (JO L 318, 19.10.2004, p. 18).
În cazul în care este necesar şi în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 23 din Regulamentul (CEE) nr. 2075/92 al Consiliului din 30 iunie 1992 privind organizarea comună a pieţei în sectorul tutunului brut1, Comisia adoptă, până la data aderării, modificările necesare la lista comunitară a zonelor recunoscute de producţie, prezentată în anexa II la Regulamentul (CE) nr. 2848/98, pentru a ţine seama de aderarea Bulgariei şi a României, în special cu privire la introducerea respectivelor zone de producţie a tutunului din Bulgaria şi România în respectiva listă.

1 JO L 215, 30.7.1992, p. 70.

(3) 32003 R 1782: Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune, de stabilire a anumitor  scheme  de  sprijin  pentru  agricultori,  precum  şi  de  modificare  a  regulamentelor  (CEE)  nr.
2019/93,  (CE)  nr.  1452/2001,  (CE)  nr.  1453/2001,  (CE)  nr.  1454/2001,  (CE)  nr.  1868/94,  (CE)  nr.
1251/1999, (CE) nr. 1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001 (OJ L 270,
21.10.2003, p. 1), astfel cum a fost modificat prin:
- 32004 R 0021: Regulamentul (CE) nr. 21/2004 al Consiliului din 17.12.2003 (OJ L 5, 9.1.2004, p. 8);
- 32004 R 0583: Regulamentul (CE) nr. 583/2004 al Consiliului din 22.3.2004 (OJ L 91, 30.3.2004, p.
1);
- 32004 D 0281: Decizia 2004/281/CE a Consiliului din 22.3.2004 (OJ L 93, 30.3.2004, p. 1);
- 32004 R 0864: Regulamentul (CE) nr. 864/2004 al Consiliului din 29.4.2004 (OJ L 161, 30.4.2004, p.
48).
(a) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului
European, adoptă dispoziţiile necesare privind Bulgaria şi România în vederea integrării ajutorului pentru seminţe în schemele de sprijin prevăzute în titlul III capitolul 6 şi în titlul IV A din Regulamentul (CE) nr.
1782/2003.
(i) Aceste dispoziţii urmează să includă o modificare a anexei XI A "Plafoanele sprijinului pentru seminţe  în  noile  state  membre,  menţionate  la  articolul  99  alineatul  (3)"  din  Regulamentul  (CE)  nr.
1782/2003 al Consiliului, astfel cum a fost modificat prin Regulamentul (CE) nr. 583/2004, formulat după cum urmează:

"ANEXA XI A
Plafoanele ajutoarelor pentru seminţe în noile state membre, menţionate la articolul 99 alineatul (3) (milioane EUR)
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄ ÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                                                                                   An
³Bulgaria³Republica³Estonia³Cipru³Letonia³Lituania³Ungaria³Malta³Polonia³România³Slovenia³Slovacia³
³calendaristic³       ³ Cehă  ³       ³     ³       ³        ³       ³     ³      ³       ³        ³        ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2005         ³  -   ³ 0,87   ³ 0,04 ³ 0,03³ 0,10 ³ 0,10 ³ 0,78 ³ 0,03³ 0,56 ³  -  ³ 0,08  ³ 0,04  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2006         ³  -   ³ 1,02   ³ 0,04 ³ 0,03³ 0,12 ³ 0,12 ³ 0,90 ³ 0,03³ 0,65 ³  -  ³ 0,10  ³ 0,04  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2007         ³ 0,11  ³ 1,17  ³ 0,05 ³ 0,04³ 0,14 ³ 0,14 ³ 1,03 ³ 0,04³ 0,74 ³ 0,19 ³ 0,11  ³ 0,05  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2008         ³ 0,13  ³ 1,46  ³ 0,06 ³ 0,05³ 0,17 ³ 0,17 ³ 1,29 ³ 0,05³ 0,93 ³ 0,23 ³ 0,14  ³ 0,06  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2009         ³ 0,15  ³ 1,75  ³ 0,07 ³ 0,06³ 0,21 ³ 0,21 ³ 1,55 ³ 0,06³ 1,11 ³ 0,26 ³ 0,17  ³ 0,07  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2010         ³ 0,17  ³ 2,04  ³ 0,08 ³ 0,07³ 0,24 ³ 0,24 ³ 1,81 ³ 0,07³ 1,30 ³ 0,30 ³ 0,19  ³ 0,08  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2011         ³ 0,22  ³ 2,33  ³ 0,10 ³ 0,08³ 0,28 ³ 0,28 ³ 2,07 ³ 0,08³ 1,48 ³ 0,38 ³ 0,22  ³ 0,09  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³2012         ³ 0,26  ³ 2,62  ³ 0,11 ³ 0,09³ 0,31 ³ 0,31 ³ 2,33 ³ 0,09³ 1,67 ³ 0,45 ³ 0,25  ³ 0,11  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2013         ³ 0,30  ³ 2,91  ³ 0,12 ³ 0,10³ 0,35 ³ 0,35 ³ 2,59 ³ 0,10³ 1,85 ³ 0,53 ³ 0,28  ³ 0,12  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2014         ³ 0,34  ³ 2,91  ³ 0,12 ³ 0,10³ 0,35 ³ 0,35 ³ 2,59 ³ 0,10³ 1,85 ³ 0,60 ³ 0,28  ³ 0,12  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2015         ³ 0,39  ³ 2,91  ³ 0,12 ³ 0,10³ 0,35 ³ 0,35 ³ 2,59 ³ 0,10³ 1,85 ³ 0,68 ³ 0,28  ³ 0,12  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³2016         ³ 0,43  ³ 2,91  ³ 0,12 ³ 0,10³ 0,35 ³ 0,35 ³ 2,59 ³ 0,10³ 1,85 ³ 0,75 ³ 0,28  ³ 0,12  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³anii următori³ 0,43  ³ 2,91  ³ 0,12 ³ 0,10³ 0,35 ³ 0,35  ³ 2,59 ³ 0,10³ 1,85 ³ 0,75 ³  0,28  ³ 0,12  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄ ÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÙ".
(ii) Alocarea cantităţilor naţionale maxime de seminţe pentru care este plătibil sprijinul se face după cum urmează:

Alocarea convenită a cantităţilor naţionale maxime de seminţe pentru care este plătibil sprijinul

(în tone) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³  Bulgaria  ³  România ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Seminţe de orez (Oryza sativa L.)              ³   883,2    ³     100
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
Alte seminţe decât cele de orez                ³   936       ³  2.294
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

(b) Consiliul, hotărând cu majoritate calificată la propunerea Comisiei şi după consultarea Parlamentului European, adoptă dispoziţiile necesare cu privire la Bulgaria şi România pentru integrarea ajutorului în domeniul  tutunului  în  schemele  de  sprijin  prevăzute  în  titlul  III  capitolul  6  şi  în  titlul  IV  A  din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.
Alocaţiile convenite pentru pragurile naţionale ale garanţiei pentru tutun sunt următoarele:

Alocaţia convenită pentru pragurile naţionale ale garanţiei pentru tutun

(în tone) ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
³  Bulgaria  ³  România
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ

Total din care:                                ³   47.137    ³  12.312
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
I Flue-cured                                   ³     9.023    ³   4.647
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
II Light air-cured                             ³     3.208    ³   2.370
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
V Sun-cured                                    ³             ³   5.295
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
VI Basmas                                      ³   31.106    ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
VIII Kaba Koulak                               ³     3.800    ³
ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ
B. LEGISLAŢIA VETERINARĂ ŞI FITOSANITARĂ
31999 L 0105: Directiva 1999/105/CE a Consiliului din 22 decembrie 1999 privind comercializarea materialului forestier de reproducere (JO L 11, 15.1.2000, p. 17).
În cazurile corespunzătoare şi prin recurgerea la procedura prevăzută de articolul 26 alineatul (3) din
Directiva  1999/105/CE,  Comisia  adaptează  anexa  I  la  respectiva  directivă  cu  privire  la  soiurile  de
copaci Pinus peuce Griseb., Fagus orientalis Lipsky, Quercus frainetto Ten. şi Tilia tomentosa Moench.

NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 18/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA V

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României la Uniunea Europeană:  ACTUL DE ADERARE, ANEXA V

Documente sursă:  MD 50/2/04 REV 2          (AC 50/1/04 REV 1) MD 166/5/04 REV 5        (AC 166/1/05 REV 1)
MD 73/4/04 REV 4          (AC 73/1/04 REV 1)
MD 72/4/04 REV 4          (AC 72/1/04 REV 1) MD 51/7/04 REV 7          (AC 51/1/04 REV 1) MD 206/3/05 REV 3        (AC 206/1/05 REV 1)

Anexa V

Lista menţionată la articolul 21 din Actul de aderare: alte dispoziţii permanente

1. DREPTUL SOCIETĂŢILOR COMERCIALE

Tratatul de instituire a Comunităţii Europene partea a treia titlul I - Libera circulaţie a mărfurilor
MECANISMUL SPECIAL
În ceea ce priveşte Bulgaria sau România, titularul ori beneficiarul unui brevet de invenţie sau certificat suplimentar de protecţie pentru un produs farmaceutic înregistrat într-un stat membru la o dată la care o
astfel de protecţie nu putea fi obţinută pentru produsul respectiv într-unul din noile state membre prevăzute
mai  sus,  poate  beneficia  de  drepturile  conferite  prin  respectivul  brevet  de  invenţie  sau  certificat suplimentar de protecţie pentru a împiedica importul şi comercializarea acelui produs în statul sau statele membre  în  care  produsul  în  cauză  beneficiază  de  protecţie  prin  brevet  de  invenţie  sau  certificat suplimentar, chiar şi în cazul în care produsul a fost introdus pe piaţă pentru prima dată în noul stat membru respectiv de către titularul brevetului de invenţie sau al certificatului ori cu acordul său.
Orice persoană care intenţionează să importe sau să comercializeze un produs farmaceutic aflat sub incidenţa paragrafului anterior într-un stat membru în care produsul beneficiază de protecţie prin brevet sau certificat suplimentar trebuie să demonstreze autorităţilor competente, în cererea referitoare la importul respectiv, că titularul ori beneficiarul brevetului sau certificatului a primit o notificare prealabilă cu o lună înainte.

2. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene partea a treia titlul VI capitolul 1 - Reguli de concurenţă
(1) Următoarele scheme de ajutor şi ajutorul individual implementate într-un nou stat membru înainte de data aderării şi aplicabile şi după această dată se consideră după aderare ca ajutor existent în înţelesul articolului 88 alineatul (1) din Tratatul CE.
(a) măsuri de ajutor implementate înainte de 10 decembrie 1994; (b) măsuri de ajutor enumerate în apendicele la prezenta anexă;
(c) măsuri de ajutor care, înainte de data aderării, au fost evaluate de autoritatea de control al ajutorului de stat din noul stat membru şi considerate compatibile cu acquis-ul şi faţă de care Comisia nu a ridicat
nici o obiecţie în temeiul unor rezerve serioase privind compatibilitatea măsurii cu piaţa comună, în conformitate cu procedura stabilită la alineatul (2).
Toate măsurile aplicabile şi după data aderării care constituie ajutor de stat şi care nu îndeplinesc
condiţiile stabilite mai sus sunt considerate drept un ajutor nou după aderare în scopul aplicării articolului
88 alineatul (3) din Tratatul CE.
Dispoziţiile de mai sus nu se aplică ajutoarelor din sectorul transporturilor, nici activităţilor legate de producerea, prelucrarea sau comercializarea produselor enumerate în anexa I la Tratatul CE cu excepţia produselor pescăreşti şi ale produselor derivate din acestea.
De asemenea, dispoziţiile de mai sus nu aduc atingere măsurilor tranzitorii privind politica în domeniul concurenţei instituite în act şi măsurilor instituite în anexa VII capitolul 4 secţiunea B la act.
(2) În măsura în care un nou stat membru doreşte examinarea de către Comisie a unei măsuri de ajutor, în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera (c), acesta va pune la dispoziţia Comisiei, cu
regularitate, următoarele:
(a) o listă a ajutoarelor existente care au fost evaluate de către autoritatea naţională de control al ajutorului de stat şi pe care această autoritate le-a găsit compatibile cu acquis-ul şi
(b) orice altă informaţie care este esenţială pentru evaluarea compatibilităţii măsurii de ajutor care urmează să fie examinată,
în conformitate cu formatul concret de raportare furnizat de Comisie.
În cazul în care Comisia nu obiectează cu privire la măsura de ajutor existentă, în temeiul unor rezerve serioase în ceea ce priveşte compatibilitatea măsurii cu piaţa comună, în termen de 3 luni de la primirea
informaţiilor complete cu privire la această măsură sau de la primirea declaraţiei noului stat membru prin
care acesta informează Comisia că informaţiile furnizate sunt complete, deoarece informaţiile adiţionale cerute nu sunt disponibile sau au fost deja furnizate, se consideră că nu s-a ridicat nici o obiecţie din partea
Comisiei.
Toate măsurile de ajutor prezentate Comisiei în conformitate cu procedura descrisă în alineatul (1) litera
(c) înainte de data aderării sunt supuse procedurii de mai sus, indiferent de faptul că în perioada de examinare noul stat membru în cauză a devenit deja membru al Uniunii.
(3) O decizie a Comisiei de obiecţie faţă de o măsură, în înţelesul alineatului (1) litera (c), este considerată ca o decizie de a iniţia procedura investigaţiei formale, în înţelesul Regulamentului (CE) nr.

659/1999 al Consiliului din 22 martie 1999 de stabilire a normelor detaliate de aplicare a articolului 93 din
Tratatul CE1.
În cazul în care se ia o asemenea decizie înainte de data aderării, decizia produce efecte numai după data aderării.

1 JO L 83, 27.3.1999, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din 2003 (JO L
236, 23.9.2003, p. 33).

(4) Fără a aduce atingere procedurilor privind ajutorul existent prevăzute la articolul 88 din Tratatul CE schemele de ajutor şi ajutorul individual acordate în sectorul transporturilor, implementate într-un nou stat membru înainte de data aderării şi aplicabile şi după această dată, sunt considerate ca ajutor existent în înţelesul articolului 88 alineatul (1) din Tratatul CE fiind supuse următoarei condiţii:
- măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării.
Această comunicare include informaţii privind temeiul juridic pentru fiecare măsură. Măsurile de ajutor existent şi intenţiile de acordare sau modificare a ajutoarelor, comunicate Comisiei înainte de data aderării, se consideră a fi comunicate la data aderării.
Aceste măsuri de ajutor sunt considerate drept ajutor "existent" în înţelesul articolului 88 alineatul (1)
din Tratatul CE până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării.
Noile state membre modifică, în cazul în care este necesar, aceste măsuri de ajutor pentru a se conforma cu orientările aplicate de Comisie până cel târziu la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării. După această dată, orice ajutor considerat a fi incompatibil cu aceste orientări se consideră drept ajutor nou.
(5) Cu privire la România, alineatul 1 litera (c) se aplică numai măsurilor de ajutor evaluate de autoritatea de control al ajutorului de stat din România după această dată, cu privire la care Comisia, pe
baza monitorizării continue a angajamentelor luate de România în contextul negocierilor de aderare, estimează că aplicarea legislaţiei în materie de ajutor de stat în România, în perioada dinaintea aderării, a
atins un nivel satisfăcător. Un asemenea nivel satisfăcător este considerat a fi atins o dată ce România a demonstrat aplicarea consecventă a controlului complet şi adecvat al ajutorului de stat, în ceea ce priveşte
toate măsurile de ajutor acordate în România, inclusiv adoptarea şi punerea în aplicare a deciziilor complet
şi corect motivate de către autoritatea de control al ajutorului de stat din România, care să cuprindă o evaluare exactă a naturii de ajutor de stat a fiecărei măsuri şi o aplicare corectă a criteriilor de compatibilitate.
Comisia poate obiecta, în temeiul unor rezerve serioase privind compatibilitatea cu piaţa comună, faţă de orice măsură de ajutor acordată în perioada de preaderare între 1 septembrie 2004 şi data stabilită în
decizia de mai sus a Comisiei, care constată că aplicarea legislaţiei a atins un nivel satisfăcător. O
asemenea decizie a Comisiei, de a obiecta faţă de o măsură, este considerată drept o decizie de a iniţia procedura de investigaţie formală în înţelesul Regulamentului (CE) nr. 659/1999. În cazul în care se
adoptă o asemenea decizie înainte de data aderării, aceasta produce efecte numai după data aderării.
În cazul în care Comisia adoptă o decizie negativă ca urmare a iniţierii procedurii formale de investigaţie, Comisia decide ca România să ia toate măsurile necesare pentru recuperarea efectivă a ajutorului de la beneficiar. Ajutorul care trebuie recuperat include dobândă calculată la o rată adecvată, determinată în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 794/20041 şi exigibilă de la aceeaşi dată.

1 Regulamentul (CE) nr. 794/2004 al Comisiei din 21.4.2004 de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 659/1999 al Consiliului de stabilire a normelor detaliate de aplicare a articolului 93 din Tratatul CE (JO L 140, 30.4.2004, p. 1).

3. AGRICULTURA
(a) Tratatul de instituire a Comunităţii Europene partea a treia titlul II - Agricultura
(5) Stocurile publice deţinute la data aderării de noile state membre şi obţinute prin aplicarea politicii
acestora de sprijinire a pieţelor sunt preluate de către Comunitate la valoarea rezultată din aplicarea
articolului 8 din Regulamentul (CEE) nr. 1883/78 al Consiliului din 2 august 1978 privind normele generale de finanţare a intervenţiilor de către Fondul European pentru Orientare şi Garantare Agricolă, secţiunea Garantare2. Stocurile menţionate sunt preluate numai cu condiţia ca intervenţia publică pentru

produsele  în  cauză  să  se  efectueze  în  Comunitate  şi  ca  stocurile  să  îndeplinească  cerinţele  pentru
intervenţia Comunităţii.

2 JO L 216, 5.8.1978, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 1259/96
(JO L 163, 2.7.1996, p. 10).

(6) Orice stoc de produse, aflat în proprietate privată ori publică, aflat în liberă circulaţie la data aderării pe teritoriul noilor state membre şi care depăşeşte cantitatea care ar putea fi considerată ca reprezentând un stoc normal de report, trebuie eliminat pe cheltuiala noilor state membre.
Noţiunea de stoc normal de report se defineşte pentru fiecare produs pe baza criteriilor şi obiectivelor specifice fiecărei organizări comune a pieţei.
(7) Stocurile menţionate la alineatul (1) se deduc din cantitatea care depăşeşte stocurile normale de
report.
(8) Comisia organizează şi pune în aplicare măsurile definite mai sus în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 13 din Regulamentul (CE) nr. 1258/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind finanţarea politicii agricole comune1 sau, după caz, în conformitate cu procedura menţionată la articolul 42 alineatul (2) din Regulamentul (CE) nr. 1260/2001 al Consiliului din 30 iunie 2001 privind organizarea comună de piaţă în sectorul zahărului2, ori în dispoziţiile echivalente ale celorlalte regulamente privind organizarea comună a pieţelor agricole, ori cu procedura comitetului corespunzător stabilită prin legislaţia aplicabilă.

1 JO L 160, 26.6.1999, p. 103.
2 JO L 178, 30.6.2001, p. 1, astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 39/2004 al Comisiei (JO L 6, 10.1.2004, p. 16).

(b)  Tratatul  de  instituire  a  Comunităţii  Europene  partea  a  treia titlul  VI capitolul  1  -  Reguli  de
concurenţă
Fără a aduce atingere procedurilor privind ajutoarele existente, prevăzute la articolul 88 din Tratatul CE,
schemele de ajutoare şi ajutoarele individuale acordate activităţilor legate de producţia, prelucrarea sau comercializarea produselor enumerate în anexa I la Tratatul CE cu excepţia produselor pescăreşti şi a produselor derivate din acestea, puse în aplicare într-un nou stat membru înainte de data aderării şi care se aplică şi după data respectivă, sunt calificate ca ajutoare existente în înţelesul articolului 88 alineatul (1) din Tratatul CE sub rezerva următoarei condiţii:
- măsurile de ajutor sunt comunicate Comisiei în termen de patru luni de la data aderării. Această comunicate trebuie să includă informaţiile privind temeiul juridic pentru fiecare măsură. Măsurile de ajutor
existente şi planurile de a acorda sau modifica ajutoarele, comunicate Comisiei anterior datei aderării, se consideră ca fiind comunicate la data aderării. Comisia publică lista acestor ajutoare.
Aceste măsuri de ajutor sunt calificate ca ajutoare "existente" în înţelesul articolului 88 alineatul (1) din
Tratatul CE până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării.
Noile state membre modifică aceste măsuri de ajutor, în cazurile în care este necesar, în vederea conformării lor cu orientările aplicate de Comisie, până la încheierea celui de-al treilea an de la data
aderării. După acea dată, orice ajutor considerat ca neconform cu respectivele orientări este considerat
drept ajutor nou.

4. UNIUNEA VAMALĂ
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene partea a treia titlul I - Libera circulaţie a mărfurilor capitolul 1 Uniunea vamală
31992 R 2913: Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului din 12 octombrie 1992 de instituire a
Codului Vamal Comunitar (JO L 302, 19.10.1992, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin:
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi modificările aduse tratatelor - aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare,
a  Republicii  Malta,  a  Republicii  Polone,  a  Republicii  Slovenia  şi  a  Republicii  Slovace  (JO  L  236,
23.9.2003, p. 33);

31993 R 2454: Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 al Comisiei din 2 iulie 1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Regulamentului (CEE) nr. 2913/92 al Consiliului de instituire a Codului Vamal Comunitar (JO L 253, 11.10.1993, p. 1), astfel cum a fost modificat ultima dată prin:
- 32003 R 2286: Regulamentul (CE) nr.2286/2003 al Comisiei din 18.12.2003 (JO L 343, 31.12.2003, p.
1).
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:

DOVADA STATUTULUI COMUNITAR (COMERŢUL ÎN CADRUL COMUNITĂŢII EXTINSE)

(1) Fără a aduce atingere articolului 20 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92, mărfurile care la data aderării se găsesc depozit temporar sau sub una din destinaţiile şi regimurile vamale menţionate la articolul
4 alineatul (15) litera (b) şi alineatul (16) literele (b) - (g) din acest regulament în Comunitatea extinsă, ori
care se află în curs de transport după ce au făcut obiectul formalităţilor de export în Comunitatea extinsă, sunt libere de taxe vamale şi alte măsuri vamale când sunt declarate pentru punere în liberă circulaţie în Comunitatea extinsă cu condiţia să se prezinte una din următoarele:
(a) dovada originii preferenţiale emisă valabil sau întocmită înainte de data aderării în conformitate cu unul dintre acordurile europene enumerate mai jos sau cu acordurile preferenţiale echivalente încheiate
între noile state membre şi care conţin o interdicţie de drawback sau de exonerare de taxe vamale pentru
materii prime neoriginare utilizate pentru fabricarea unor produse pentru care este emisă sau întocmită o dovadă de origine (regula "no-drawback");
Acordurile europene:
- 21994 A 1231 (24) Bulgaria: Acordul european instituind o asociere între Republica Bulgaria, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte - Protocolul 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă1;
- 21994 A 1231 (20) România: Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte - Protocolul 4 privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă2.
(b) orice mijloace de dovedire a statutului comunitar menţionate în articolul 314c din Regulamentul
(CEE) nr. 2454/93;
(c) un carnet ATA emis înainte de data aderării într-un actual stat membru sau într-un nou stat membru.

1 JO L  358,  31.12.1994,  p.  3, astfel  cum a  fost modificat  ultima  dată  prin  Decizia  nr. 1/2003 a
Consiliului de asociere UE - Bulgaria din 4.6.2003 (JO L 191, 30.7.2003, p. 1).
2 JO L  357,  31.12.1994,  p.  2, astfel  cum a  fost modificat  ultima  dată  prin  Decizia  nr. 2/2003 a
Consiliului de asociere UE - România din 25.9.2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(2) În scopul emiterii dovezilor menţionate la alineatul (1) litera (b) de mai sus, cu referire la situaţia de la data aderării şi în completarea dispoziţiilor articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul (CEE) nr.
2913/92, "mărfuri comunitare" înseamnă mărfuri:
- obţinute în întregime pe teritoriul oricăruia dintre noile state membre în condiţii identice cu cele ale articolului 23 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi care nu încorporează mărfuri importate din alte ţări şi teritorii, sau
- importate din alte ţări şi teritorii decât ţara interesată şi puse în liberă circulaţie în ţara respectivă, sau
- obţinute sau produse în ţara interesată, fie numai din mărfurile menţionate la prezentul alineat a doua liniuţă, fie din mărfurile menţionate la prezentul alineat prima şi a doua liniuţă.
(3) În scopul verificării dovezilor menţionate la alineatul (1) litera (a) de mai sus, se aplică dispoziţiile
privind definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă prevăzute în respectivele  acorduri  europene  sau  în  acordurile  preferenţiale  echivalente  încheiate  între  noile  state membre.  Solicitările  de  verificare  ulterioară  a acestor  dovezi  se acceptă  de către autorităţile  vamale competente ale actualelor state membre şi ale noilor state membre într-o perioadă de trei ani de la emiterea dovezii de origine în cauză şi se poate efectua de către aceste autorităţi într-o perioadă de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în sprijinul unei declaraţii de liberă circulaţie.

DOVADA ORIGINII PREFERENŢIALE (COMERŢUL CU ŢĂRI TERŢE, INCLUSIV TURCIA, ÎN   CADRUL   ACORDURILOR   PREFERENŢIALE   CU   PRIVIRE   LA   AGRICULTURĂ, PRODUSE DIN CĂRBUNE ŞI OŢEL)

(4) Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri care derivă din politica comercială comună, dovada originii emisă valabil de către terţe ţări sau întocmită în cadrul acordurilor preferenţiale încheiate de noile state membre cu aceste ţări ori emisă sau întocmită în cadrul legislaţiei naţionale unilaterale a noilor state membre este acceptat în aceste noi state membre, cu condiţia ca:
(a) dobândirea unei asemenea origini să confere tratament tarifar preferenţial pe baza măsurilor tarifare preferenţiale cuprinse în acordurile sau înţelegerile pe care Comunitatea le-a încheiat cu aceste ţări terţe sau grupuri de ţări, sau le-a adoptat cu privire la acestea, aşa cum este menţionat la articolul 20 alineatul (3) literele (d) şi (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; şi
(b) dovada originii şi documentele de transport să fi fost emise sau întocmite până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi
(c) dovada originii să fie remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării.
În cazul în care mărfurile au fost declarate ca fiind puse în liberă circulaţie într-un nou stat membru înainte de data aderării, dovada originii emisă  sau întocmită retroactiv în conformitate cu acordurile preferenţiale sau înţelegerile în vigoare în acest nou stat membru la data punerii în liberă circulaţie poate fi de asemenea acceptată în noul stat membru interesat, cu condiţia să fie remisă autorităţilor vamale în perioada de patru luni de la data aderării.
(5) Bulgaria şi România sunt autorizate să reţină autorizaţiile în care statutul de "exportatori agreaţi" a fost acordat în cadrul acordurilor încheiate cu terţe ţări, cu condiţia ca:
(a) o asemenea dispoziţie să fie, de asemenea, prevăzută în acordurile încheiate înainte de data aderării
de către aceste terţe ţări şi Comunitate; şi
(b) exportatorii agreaţi să aplice regulile de origine prevăzute în aceste acorduri.
Aceste autorizaţii se înlocuiesc de către noile state membre, în termen de cel târziu un an de la data aderării, cu noi autorizaţii emise în conformitate cu condiţiile legislaţiei comunitare.
(6)  În  scopul  verificării dovezilor  menţionate la alineatul  (4), se aplică  dispoziţiile referitoare la
definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă din acordurile sau înţelegerile relevante. Solicitările pentru verificarea ulterioară a acestor dovezi sunt acceptate de către autorităţile vamale competente ale actualelor state membre şi ale noilor state membre în termen de trei ani de la emiterea dovezii de origine respective şi se pot efectua de către aceste autorităţi în termen de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în susţinerea unei declaraţii de liberă circulaţie.
(7) Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri care derivă din politica comercială comună, dovada originii emisă retroactiv de către terţe ţări în cadrul acordurilor preferenţiale încheiate de Comunitate cu
aceste ţări este acceptată în noile state membre pentru punerea în liberă circulaţie a mărfurilor care la data aderării sunt fie în curs de transport fie în depozit temporar, într-un antrepozit vamal sau într-o zonă liberă
într-una din aceste terţe ţări sau în acest nou stat membru, cu condiţia ca noul stat membru în care punerea în liberă circulaţie are loc să nu aibă nici un acord de comerţ liber în vigoare cu terţa ţară, pentru produsele
în cauză, la data la care au fost emise documentele de transport şi cu condiţia ca:
(a) dobândirea acestei origini să confere tratament tarifar preferenţial pe baza măsurilor tarifare preferenţiale  cuprinse  în  acorduri  şi  înţelegeri  pe  care  Comunitatea  le-a  încheiat  cu  ţările  terţe  sau grupurile de ţări, sau le-a adoptat cu privire la acestea, aşa cum este menţionat la articolul 20 alineatul (3) literele (d) şi (e) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92; şi
(b) documentele de transport să fi fost emise până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi
(c) dovada originii emisă retroactiv să fi fost remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării.
(8)  În  scopul  verificării dovezilor  menţionate la alineatul  (7), se aplică  dispoziţiile referitoare la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă din acordurile sau înţelegerile relevante.

DOVADA STATUTULUI CONFORM DISPOZIŢIILOR PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A PRODUSELOR INDUSTRIALE ÎN CADRUL UNIUNII VAMALE CE - TURCIA

(9) Dovezile de origine emise valabil fie de Turcia fie de un nou stat membru în cadrul acordurilor comerciale preferenţiale aplicate între ele şi care permit un cumul al originii cu Comunitatea în baza unor reguli de origine identice şi o interzicere a oricărui drawback sau suspendări a taxelor vamale cu privire la mărfurile  respective,  sunt  acceptate  în  ţările  respective  ca  dovadă  a  statutului  în  conformitate  cu dispoziţiile privind libera circulaţie a produselor industriale, stabilite în Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE - Turcia1, cu condiţia ca:
(a) dovada originii şi documentele de transport să fi fost emise până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi
(b) dovada originii să fie remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării.
În cazul în care mărfurile au fost declarate ca fiind puse în liberă circulaţie fie în Turcia, fie într-un nou
stat membru, înainte de data aderării, în cadrul acordurilor comerciale preferenţiale menţionate mai sus, dovada de origine emisă retroactiv conform acestor acorduri poate fi de asemenea acceptată cu condiţia să fie remisă autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării.

1 Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE - Turcia din 22.12.1995 privind aplicarea ultimei etape a uniunii vamale (JO L 35, 13.2.1996, p. 1), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr. 2/99 a Consiliului de asociere CE - Turcia (JO L 72, 18.3.1999, p. 36).

(10) În scopul verificării dovezilor menţionate la alineatul (9), se aplică dispoziţiile referitoare la definirea noţiunii de "produse originare" şi metodele de cooperare administrativă din acordurile sau înţelegerile relevante. Solicitările pentru verificarea ulterioară a acestor dovezi sunt acceptate de către autorităţile vamale competente ale actualelor state membre şi ale noilor state membre în termen de trei ani de la emiterea dovezii de origine respective şi se pot efectua de către aceste autorităţi în termen de trei ani de la acceptarea dovezii de origine în susţinerea unei declaraţii de liberă circulaţie.
(11) Fără a aduce atingere aplicării oricărei măsuri care derivă din politica comercială comună, un certificat de circulaţie A. TR emis în conformitate cu dispoziţiile privind libera circulaţie a produselor
industriale, stabilit în Decizia nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE - Turcia din 22 decembrie 1995, va fi
acceptat în noile state membre pentru punerea în libera circulaţie a mărfurilor care la data aderării sunt fie în curs de transport după ce au făcut obiectul formalităţilor de export în Comunitate sau Turcia, fie sunt în
depozit temporar sau sub unul din regimurile vamale menţionate la articolul 4 alineatul (16) literele (b) -
(h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 în Turcia sau în noul stat membru, cu condiţia ca:
(a) nici o dovadă de origine menţionată la alineatul (9) să nu fie remisă pentru mărfurile respective; şi
(b) mărfurile să îndeplinească condiţiile pentru aplicarea dispoziţiilor privind libera circulaţie a produselor industriale; şi
(c) documentele de transport să fi fost emise până cel târziu în ziua anterioară datei aderării; şi
(d) certificatul de circulaţie A.TR să fie remis autorităţilor vamale în termen de patru luni de la data aderării.
(12) În scopul verificării certificatului de circulaţie A.TR menţionat la alineatul (11) de mai sus, se aplică dispoziţiile referitoare la emiterea certificatelor de circulaţie A.TR şi metodele de cooperare administrativă în conformitate cu Decizia nr. 1/2001 a Comitetului de cooperare vamală CE - Turcia2.

2 Decizia nr. 1/2001 a Comitetului de cooperare vamală CE - Turcia din 28.3.2001 de modificare a Deciziei nr. 1/96 de stabilire a unor norme detaliate de aplicare a Deciziei nr. 1/95 a Consiliului de asociere CE - Turcia (JO L 98, 7.4.2001, p. 31), astfel cum a fost modificată ultima dată prin Decizia nr.
1/2003 a Comitetului de cooperare vamală CE - Turcia (JO L 28, 4.2.2003, p. 51).

REGIMURILE VAMALE
(13) Depozitul temporar şi regimurile vamale menţionate la articolul 4 alineatul (16) literele (b) - (h) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 care au început înainte de aderare încetează sau se încheie în condiţiile legislaţiei comunitare.
În cazul în care încetarea sau încheierea dă naştere unei datorii vamale, suma drepturilor de import care
trebuie plătite este cea în vigoare la data la care a luat naştere datoria vamală în conformitate cu Tariful
Vamal Comunitar şi suma plătită este considerată resursă proprie a Comunităţii.

(14) Procedurile care reglementează antrepozitul vamal stabilite în articolele 84 - 90 şi 98 - 113 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 535 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:
- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determină pe baza naturii mărfurilor de import, a valorii în vamă şi a cantităţii mărfurilor de import la data acceptării declaraţiei de plasare a acestora sub regimul de antrepozit vamal, iar această declaraţie a fost acceptată înainte de data aderării, aceste elemente trebuie să rezulte din legislaţia aplicabilă în noul stat membru interesat înainte de data aderării.
(15) Procedurile care reglementează perfecţionarea activă stabilite în articolele 84 - 90 şi 114 - 129 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi 536 - 550 din Regulamentul (CEE) nr.
2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:
- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determină pe baza naturii mărfurilor de import, a încadrării lor tarifare, a cantităţii, a valorii în vamă şi a originii mărfurilor de import la data plasării lor sub acest regim vamal, iar declaraţia de plasare a mărfurilor sub regim vamal a fost acceptată înainte de data aderării, aceste elemente rezultă din legislaţia aplicabilă în noul stat membru interesat înainte de data aderării;
- în cazul în care încheierea dă naştere unei datorii vamale, pentru a păstra echitatea între titularii autorizaţiilor stabiliţi în actualele state membre şi cei stabiliţi în noile state membre, se plătesc dobânzi compensatorii la drepturile de import datorate în condiţiile legislaţiei comunitare de la data aderării;
- în cazul în care declaraţia de perfecţionare activă a fost acceptată în cadrul unui sistem cu rambursare, rambursarea se efectuează în condiţiile legislaţiei comunitare, de către şi pe cheltuiala noului stat membru,
în cazul în care datoria vamală în raport cu care este solicitată rambursarea a luat naştere înainte de data
aderării.
(16) Procedurile care reglementează admiterea temporară stabilite în articolele 84 - 90 şi 137 - 144 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi 553 - 584 din Regulamentul (CEE) nr.
2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:
- în cazul în care cuantumul datoriei vamale se determină pe baza naturii mărfurilor de import, a încadrării lor tarifare, a cantităţii, a valorii în vamă şi a originii mărfurilor de import la data plasării lor sub acest regim vamal, iar declaraţia de plasare a mărfurilor sub acest regim vamal a fost acceptată înainte de data aderării, aceste elemente rezultă din legislaţia aplicabilă în noul stat membru interesat înainte de data aderării;
- în cazul în care încheierea dă naştere unei datorii vamale, pentru a păstra echitatea între titularii autorizaţiilor stabiliţi în actualele state membre şi cei stabiliţi în noile state membre, se plătesc dobânzi compensatorii la drepturile de import datorate în condiţiile legislaţiei comunitare de la data aderării.
(17) Procedurile care reglementează perfecţionarea pasivă stabilite în articolele 84 - 90 şi 145 - 160 din
Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 496 - 523 şi 585 - 592 din Regulamentul (CEE) nr.
2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:
-   articolul   591   al   doilea   alineat   din   Regulamentul   (CEE)   nr.   2454/93   se   aplică mutatis mutandis exporturilor temporare de mărfuri care au fost exportate temporar din noile state membre înainte
de data aderării.

ALTE DISPOZIŢII
(18) Autorizaţiile acordate înainte de data aderării pentru regimurile vamale menţionate la articolul 4 alineatul (16) literele (d), (e) şi (g) din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 sunt valabile până la expirarea
valabilităţii lor sau un an după data aderării, oricare dintre aceste date ar fi prima în ordine cronologică.
(19) Procedurile care reglementează naşterea unei datorii vamale, înscrierea în evidenţa contabilă şi
recuperarea ulterioară stabilite în articolele 201 - 232 din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi articolele
859 - 876a din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:
- recuperarea se efectuează în condiţiile legislaţiei comunitare. Cu toate acestea, dacă datoria vamală a
luat naştere înainte de data aderării, recuperarea se efectuează în condiţiile în vigoare în noul stat membru interesat înainte de aderare, de către acesta şi în favoarea acestuia.
(20) Procedurile care reglementează rambursarea şi remiterea drepturilor stabilite în articolele 235 - 242
din Regulamentul (CEE) nr. 2913/92 şi în articolele 877 - 912 din Regulamentul (CEE) nr. 2454/93 se
aplică noilor state membre cu respectarea următoarelor dispoziţii speciale:

- rambursarea şi remiterea drepturilor se efectuează potrivit condiţiilor legislaţiei comunitare. Cu toate acestea, dacă drepturile a căror rambursare sau remitere este solicitată privesc o datorie vamală care a luat naştere înainte de data aderării, rambursarea şi remiterea drepturilor se efectuează conform condiţiilor în vigoare în noul stat membru interesat înainte de aderare, de către acesta şi pe cheltuiala acestuia.

Apendicele la
ANEXA V

Lista măsurilor de ajutor existente menţionate la punctul 1 litera (b)
a mecanismului de ajutor existent prevăzut la capitolul 2 din anexa V

Notă: Măsurile de ajutor enumerate în prezentul apendice trebuie considerate ca ajutor existent în sensul mecanismului de ajutor existent stabilit în capitolul 2 la anexa V în limita în care acestea se încadrează în domeniul primului alineat al acesteia.

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³       Nr.     ³                           ³ Data aprobării dе³         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´                            ³către autoritatea ³          ³
³Statul Nr. Аnul³    Titlul (original)      ³  naţională dе   ³ Durata ³
³membru         ³                            ³ supraveghere а  ³         ³
³               ³                            ³ajutorului dе stat³         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÂÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ BG ³ 1 ³2004³Предоговаряне на            ³     29.7.2004    ³ 2004-2018³
³      ³  ³   ³задълженията към държавата, ³                 ³          ³
³      ³  ³   ³възникнали по реда на Закона³                 ³          ³
³      ³  ³   ³за уреждане на              ³                  ³          ³
³      ³  ³   ³необслужваните кредити,     ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³договорени до 31.12.1990 г. ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³със "Силома" АД, гр.        ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³Силистра, чрез удължаване на³                 ³          ³
³      ³  ³   ³срока на изплащане на       ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³главницата за срок от 15   ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³години                      ³                  ³          ³
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ BG ³ 2 ³2004³Средства за компенсиране от ³    18.11.2004   ³31.12.2010³
³      ³  ³   ³държавния бюджет на         ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³доказания от "Български     ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³пощи" ЕАД дефицит от        ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³изпълнението на             ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³yнивеpсалната пощенска      ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³yслyга                      ³                  ³          ³
ÃÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÅÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ BG ³ 3 ³2004³Целево финансиране на       ³     16.12.2003   ³31.12.2010³
³      ³  ³   ³дейността на Българската    ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³телеграфна                  ³                  ³          ³
³      ³  ³   ³агенция-направление         ³                  ³         ³
³      ³  ³   ³"Информационно oбcлyжвaнe"  ³                 ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÁÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 19/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA VI

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană:  ACTUL DE ADERARE, ANEXA VI

Documente sursă:   MD 65/8/04 REV 8          (AC 65/1/04 REV 1) MD 104/3/04 REV 3         (AC 104/1/04 REV 1)
MD 96/7/04 REV 7           (AC 96/1/04 REV 1)
MD 84/4/04 REV 4           (AC 84/1/04 REV 1) MD 54/8/04 REV 8           (AC 54/1/04 REV 1) MD 25/6/04 REV 6           (AC 25/2/04 REV 2) MD 12/2/04 REV 2           (AC 12/1/04 REV 1) MD 157/3/04 REV 3         (AC 157/1/05 REV 1) MD 7/2/04 REV 2             (AC 7/1/04 REV 1) MD 106/3/04 REV 3         (AC 106/1/04 REV 1) MD 36/2/04 REV 2           (AC 36/1/04 REV 1) MD 184/5/05 REV 5         (AC 184/1/05 REV 1) MD 60/9/04 REV 9           (AC 60/2/04 REV 2)

Anexa VI

Lista menţionată la articolul 23 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii privind Bulgaria

Detaliere Nr. 1

NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 20/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA VII

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană:  ACTUL DE ADERARE, ANEXA VII

Documente sursă:  MD 67/8/04 REV 8          (AC 67/1/04 REV 1) MD 105/3/04 REV 3        (AC 105/1/04 REV 1)
MD 99/5/04 REV 5          (AC 99/1/04 REV 1)


MD 167/5/04 REV 5(AC 167/1/05 REV 1)MD 200/5/05 REV 5(AC 200/1/05 REV 1)MD 92/4/04 REV 4(AC 92/2/04 REV 2)MD 52/9/04 REV 9(AC 52/2/04 REV 2)MD 22/8/04 REV 8(AC 22/2/04 REV 2)MD 13/2/04 REV 2(AC 13/1/04 REV 1)MD 158/5/04 REV 5(AC 158/1/05 REV 1)MD 107/3/04 REV 3(AC 107/1/04 REV 1)MD 185/7/05 REV 7(AC 185/1/05 REV 1)MD 205/4/05 REV 4(AC 205/1/05 REV 1)

Anexa VIIMD 59/7/04 REV 7(AC 59/2/04 REV 2)
Lista menţionată la articolul 23 din Actul de aderare: măsuri tranzitorii, România

1. LIBERA CIRCULAŢIE A PERSOANELOR
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene
31968 R 1612: Regulamentul (CEE) al Consiliului nr. 1612/68 din 15 octombrie 1968 privind libera
circulaţie a lucrătorilor în cadrul Comunităţii (JO L 257, 19.10.1968, p. 2), modificat ultima dată prin:
- 32004 L 0038: Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29.4.2004 (JO L
158, 30.4.2004, p. 77);
31996 L 0071: Directiva 96/71/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 16 decembrie 1996 privind detaşarea lucrătorilor în cadrul prestării de servicii (JO L 18, 21.1.1997, p. 1);
32004 L 0038: Directiva 2004/38/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 aprilie 2004
privind dreptul la liberă circulaţie şi şedere pe teritoriul statelor membre pentru cetăţenii Uniunii şi al membrilor familiilor acestora de modificare a Regulamentului (CEE) nr. 1612/68 şi de abrogare a Directivelor 64/221/CEE, 68/360/CEE, 72/194/CEE, 73/148/CEE, 75/34/CEE, 75/35/CEE, 90/364/CEE,
90/365/CEE şi 93/96/CEE (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).
(1) Articolul 39 şi articolul 49 primul paragraf din Tratatul CE se aplică pe deplin numai cu privire la libera circulaţie a lucrătorilor şi la libera circulaţie a capitalurilor care presupune circulaţia temporară a
lucrătorilor, astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva 96/71/CE între România, pe de o parte, şi
fiecare dintre actualele state membre, pe de altă parte, pentru care se aplică dispoziţiile tranzitorii stabilite
la alineatele (2) - (14).
(2) Prin derogare de la articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 şi până la sfârşitul unei
perioade de doi ani după data aderării, actualele state membre vor aplica măsuri de drept intern, sau măsuri rezultate din acorduri bilaterale, care reglementează accesul resortisanţilor români pe piaţa forţei de muncă din fiecare din aceste state. Actualele state membre pot continua să aplice aceste măsuri până la expirarea unei perioade de cinci ani după data aderării.
Resortisanţii români care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă pentru o perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni vor putea beneficia de acces pe
piaţa forţei de muncă din acest stat membru, dar nu şi pe piaţa forţei de muncă din celelalte state membre
care aplică măsuri de drept intern.
Resortisanţii români admişi după aderare pe piaţa forţei de muncă dintr-un actual stat membru pentru o
perioadă neîntreruptă de cel puţin 12 luni beneficiază de aceleaşi drepturi. Resortisanţii români menţionaţi la paragrafele al doilea şi al treilea de mai sus încetează să beneficieze de drepturile cuprinse în aceste
paragrafe în cazul în care părăsesc voluntar piaţa forţei de muncă din actualul stat membru în cauză.
Resortisanţii români care muncesc legal într-un actual stat membru la data aderării sau în perioada în care se aplică măsurile de drept intern şi care sunt admişi pe piaţa forţei de muncă din acest stat membru pentru o perioadă de mai puţin de 12 luni nu beneficiază de aceste drepturi.
(3) Înainte de sfârşitul perioadei de doi ani după data aderării, Consiliul reexaminează aplicarea dispoziţiilor tranzitorii stabilite la alineatul (2), pe baza unui raport al Comisiei.
La încheierea acestei reexaminări, dar nu mai târziu de sfârşitul perioadei de doi ani după data aderării, actualele state membre notifică Comisia în cazul în care continuă să aplice măsurile de drept intern sau

măsuri rezultate din acorduri bilaterale, ori în care aplică în viitor articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE)
nr. 1612/68. În lipsa acestei notificări, se aplică articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68.
(4) La solicitarea României, se poate efectua o nouă reexaminare. În acest caz, se aplică procedura menţionată la alineatul (3) şi care trebuie încheiată în termen de şase luni de la primirea solicitării din
partea României.
(5) La sfârşitul perioadei de cinci ani menţionată la alineatul (2), un stat membru care menţine măsuri de drept intern sau măsuri care rezultă din acorduri bilaterale poate continua, în cazul în care pe piaţa forţei de muncă din respectivul stat membru se produc sau există riscul să se producă perturbări grave, precum şi după ce notifică Comisia, să aplice aceste măsuri până la sfârşitul unei perioade de şapte ani de la data aderării. În lipsa unei astfel de notificări, se aplică articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68.
(6) Pe parcursul perioadei de şapte ani de la data aderării, acele state membre în care, în temeiul alineatelor (3), (4) sau (5), se aplică articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 cu privire la resortisanţii români şi care, în această perioadă, eliberează permise de muncă resortisanţilor României în scopul monitorizării, vor face acest lucru în mod automat.
(7) Statele membre în care, în temeiul alineatelor (3), (4) sau (5), se aplică articolele 1  - 6 din
Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 cu privire la resortisanţii români, pot recurge la procedurile stabilite de paragrafele următoare până la sfârşitul perioadei de şapte ani de la data aderării.
În cazul în care într-un stat membru menţionat la primul paragraf se produc sau se prevede producerea
unor perturbări pe piaţa forţei de muncă care ar putea ameninţa grav nivelul de trai sau nivelul de ocupare a forţei de muncă într-o anumită regiune sau în cadrul unei profesii, respectivul stat membru informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aceasta şi furnizează acestora toate detaliile pertinente. Pe baza acestor informaţii, statul membru poate solicita Comisiei să declare suspendarea, totală sau parţială, a aplicării articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, în vederea normalizării situaţiei în regiunea sau în cadrul profesiei respective. Comisia decide cu privire la domeniul de aplicare şi durata suspendării în termen de cel mult două săptămâni de la primirea acestei solicitări şi notifică decizia sa Consiliului. În termen de două săptămâni de la adoptarea deciziei Comisiei, orice stat membru poate solicita Consiliului anularea sau modificarea deciziei. În termen de două săptămâni, Consiliul hotărăşte cu majoritate calificată în privinţa acestei solicitări.
Un stat membru menţionat la primul paragraf poate, în cazuri urgente şi excepţionale, să suspende aplicarea articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68, adresând ulterior Comisiei o notificare motivată.
(8) Pe durata suspendării aplicării articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 în temeiul
alineatelor 2 - 5 şi 7 de mai sus, în ceea ce priveşte dreptul membrilor familiilor lucrătorilor de a accede la un loc de muncă, se aplică articolul 23 din Directiva 2004/38/CE în România cu privire la resortisanţii actualelor state membre şi în actualele state membre cu privire la resortisanţii români, în următoarele condiţii:
- soţul unui lucrător şi descendenţii acestora care nu depăşesc vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la data
aderării, beneficiază, după aderare, de acces imediat pe piaţa forţei de muncă din acel stat membru. Această dispoziţie nu se aplică membrilor familiei unui lucrător care a fost admis legal pe piaţa forţei de
muncă din acel stat membru pentru o perioadă de mai puţin de 12 luni;
- soţul unui lucrător şi descendenţii acestora care nu depăşesc vârsta de 21 de ani sau care se află în întreţinerea acestora, care locuiesc legal împreună cu lucrătorul pe teritoriul unui stat membru la o dată
ulterioară  aderării,  dar  în  cursul  perioadei  de  aplicare  a  dispoziţiilor  tranzitorii  stabilite  mai  sus,
beneficiază de acces pe piaţa forţei de muncă din respectivul stat membru în cazul în care au locuit în acel stat membru cel puţin optsprezece luni sau din al treilea an după data aderării, oricare din aceste date
intervine prima în ordine cronologică.
Aceste dispoziţii nu aduc atingere măsurilor mai favorabile, indiferent dacă acestea sunt de drept intern sau rezultă din acorduri bilaterale.
(9) În măsura în care anumite dispoziţii din Directiva 2004/38/CE care preiau dispoziţiile din Directiva
68/360/CEE1 nu pot fi disociate de cele din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 a căror aplicare este amânată în temeiul alineatelor (2) - (5), (7) şi (8), România şi actualele state membre pot deroga de la aceste
dispoziţii în măsura necesară pentru a aplica alineatele (2) - (5), (7) şi (8).

1 Directiva 68/360/CEE a Consiliului din 15 octombrie 1968 privind eliminarea restricţiilor de a circula şi locui în cadrul Comunităţii pentru lucrătorii statelor membre şi familiile acestora (JO L 257, 19.10.1968, p. 13), directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din 2003 (JO L 236,
23.9.2003, p. 33) şi abrogată cu efect din 30 aprilie 2006 prin Directiva 2004/38/CE a Parlamentului
European şi a Consiliului (JO L 158, 30.4.2004, p. 77).

(10) În toate cazurile în care actualele state membre aplică măsuri de drept intern sau cele rezultate din acorduri bilaterale, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, România poate menţine în vigoare măsuri echivalente în ceea ce priveşte resortisanţii statului sau statelor membre în cauză.
(11) În cazul în care aplicarea articolelor 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68 este suspendată de către oricare din actualele state membre, România poate recurge la procedurile stabilite la alineatul (7) în
ceea ce priveşte Bulgaria. În această perioadă, permisele de muncă eliberate de România resortisanţilor
Bulgariei în scopul monitorizării se eliberează automat.
(12) Orice actual stat membru care aplică măsuri de drept intern în conformitate cu alineatele (2) - (5) şi (7) - (9), poate introduce, în aplicarea dreptului său intern, o libertate de circulaţie mai mare decât cea existentă la data aderării, inclusiv accesul deplin pe piaţa forţei de muncă. Începând cu al treilea an după data aderării, orice actual stat membru care aplică măsuri de drept intern poate decide în orice moment să aplice în locul acestor măsuri articolele 1 - 6 din Regulamentul (CEE) nr. 1612/68. Comisia este informată cu privire la orice asemenea decizie.
(13) Pentru a face faţă perturbărilor grave sau riscului producerii unor asemenea perturbări în anumite sectoare sensibile de servicii de pe piaţa forţei de muncă din aceste state, care ar putea apărea în anumite
regiuni ca urmare a prestării transnaţionale de servicii, astfel cum este definită în articolul 1 din Directiva
96/71/CE, şi în măsura în care acestea aplică liberei circulaţii a lucrătorilor români, în temeiul dispoziţiilor tranzitorii stabilite mai sus, măsuri de drept intern sau cele care rezultă din acorduri bilaterale, Germania şi
Austria pot deroga, după notificarea Comisiei, de la articolul 49 primul paragraf din Tratatul EC în vederea
limitării, în contextul prestării de servicii de către societăţile stabilite în România, a circulaţiei temporare a lucrătorilor al căror drept de a munci în Germania şi Austria face obiectul măsurilor de drept intern.

Lista sectoarelor de servicii care pot face obiectul acestei derogări este următoarea:

- în Germania: ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Sectorul                                 ³ codul NACE*, cu excepţia unor ³
³                                          ³ dispoziţii contrare           ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ construcţiile, inclusiv ramuri conexe    ³ 45.1 - 4;                     ³
³                                          ³ activităţi enumerate în anexa ³
³                                          ³ la Directiva 96/71/CE         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ activităţi de curăţare a clădirilor      ³ 74.70 activităţi de curăţare  ³
³                                          ³ a clădirilor                  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ alte servicii                            ³ 74.87 numai activităţile      ³
³                                          ³ designerilor de decoraţiuni   ³
³                                          ³ interioare                    ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
* NACE: a se vedea 31990 R 3037: Regulamentul (CEE) al Consiliului
nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a

activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990,
p. 1), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin
32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).

- în Austria: ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Sectorul                                 ³ codul NACE*, cu excepţia unor ³
³                                          ³ dispoziţii contrare           ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ servicii de horticultură                 ³ 01.41                        ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei  ³ 26.7                         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ construcţii metalice şi părţi componente ³ 28.11                         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ construcţii, inclusiv ramuri conexe      ³ 45.1 - 4;                     ³
³                                          ³ activităţi enumerate în anexa ³
³                                          ³ la Directiva 96/71/CE         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ activităţi în domeniul securităţii       ³ 74.60                        ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ activităţi de curăţare a clădirilor      ³ 74.70                         ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ asistenţă medicală la domiciliu          ³ 85.14                        ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ activităţi de asistenţă socială fără     ³ 85.32                         ³
³ cazare                                   ³                               ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
* NACE: a se vedea 31990 R 3037: Regulamentul (CEE) al Consiliului
nr. 3037/90 din 9 octombrie 1990 privind clasificarea statistică a activităţilor economice în Comunitatea Europeană (JO L 293, 24.10.1990, p. 1), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin
32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi
al Consiliului din 29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
În măsura în care Germania sau Austria derogă de la articolul 49 primul paragraf din Tratatul CE în conformitate cu paragrafele anterioare, România poate adopta măsuri echivalente, după notificarea Comisiei.
Aplicarea prezentului alineat nu poate avea ca efect crearea unor condiţii pentru circulaţia temporară a lucrătorilor în contextul prestării transnaţionale de servicii între Germania sau Austria şi România mai
restrictive decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare.

(14) Aplicarea alineatelor (2) - (5) şi (7) - (12) nu poate avea ca efect crearea unor condiţii pentru accesul resortisanţilor români pe piaţa forţei de muncă din actualele state membre mai restrictive decât cele existente la data semnării Tratatului de aderare.
Fără a aduce atingere aplicării dispoziţiilor stabilite la alineatele 1 - 13, în cursul oricărei perioade în care aplică măsuri de drept intern sau cele care rezultă din acorduri bilaterale, actualele state membre sunt obligate  să  acorde  un  tratament  preferenţial,  în  ceea  ce  priveşte  accesul  la  piaţa  forţei  de  muncă, lucrătorilor care sunt resortisanţi ai statelor membre în comparaţie cu lucrătorii care sunt resortisanţi ai unor ţări terţe.
Lucrătorii migranţi români şi familiile acestora, care locuiesc şi muncesc legal într-un alt stat membru sau lucrătorii migranţi care provin din celelalte state membre şi familiile acestora care locuiesc şi muncesc legal în România nu pot fi trataţi în condiţii mai restrictive decât cei provenind din ţări terţe, care locuiesc şi muncesc în acest stat membru sau în România. În afară de aceasta, în aplicarea principiului preferinţei comunitare, lucrătorii migranţi provenind din ţări terţe care locuiesc şi muncesc în România nu pot beneficia de tratament mai favorabil decât resortisanţii României.

2. LIBERA CIRCULAŢIE A SERVICIILOR
31997 L 0009: Directiva 97/9/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 3 martie 1997 privind sistemele de compensare pentru investitori (JO L 84, 26.3.1997, p. 22).
Prin derogare de la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 97/9/CE, cuantumul minim al compensării nu se aplică în România până la 31 decembrie 2011. România asigură că sistemul său de compensare pentru
investitori prevede o despăgubire în valoare de minim 4.500 EUR de la 1 ianuarie 2007 şi până la 31 decembrie 2007, de minim 7.000 EUR de la 1 ianuarie 2008 şi până la 31 decembrie 2008, de minim 9.000
EUR de la 1 ianuarie 2009 şi până la 31 decembrie 2009, de minim 11.000 EUR de la 1 ianuarie 2010 şi
până la 31 decembrie 2010 şi de minim 15.000 EUR de la 1 ianuarie 2011 şi până la 31 decembrie 2011.
În cursul perioadei de tranziţie, celelalte state membre îşi menţin dreptul de a nu permite funcţionarea unei sucursale a unei societăţi româneşti de investiţii, stabilită pe teritoriul acestora, în cazul în care şi atât
timp cât respectiva sucursală nu este înscrisă într-unul din sistemele de compensare pentru investitori
recunoscute oficial pe teritoriul statului membru în cauză, în vederea acoperirii diferenţei dintre cuantumul românesc al compensaţiei şi cuantumul minim prevăzut la articolul 4 alineatul (1) din Directiva 97/9/CE.

3. LIBERA CIRCULAŢIE A CAPITALURILOR
Tratatul privind Uniunea Europeană,
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene.
(1) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, România poate menţine în vigoare, timp de cinci ani de la data aderării, restricţiile stabilite de legislaţia sa,
existente  la  momentul  semnării tratatului  de  aderare,  cu  privire  la  dobândirea  proprietăţii  asupra terenurilor pentru reşedinţe secundare de către resortisanţii statelor membre sau ai statelor care sunt parte
la Acordul privind Spaţiul Economic European (ASEE), nerezidenţi în România, precum şi de către societăţile constituite în conformitate cu legislaţia altui stat membru sau a unui stat membru al ASEE şi
care nu sunt stabilite, şi nici nu au o sucursală sau reprezentanţă pe teritoriul României.
Resortisanţilor statelor membre şi resortisanţilor statelor care sunt parte la Acordul privind Spaţiul Economic European cu drept legal de rezidenţă în România nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte norme sau proceduri, altele decât cele care se aplică resortisanţilor români.
(2) Fără a aduce atingere obligaţiilor prevăzute de tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană, România poate menţine în vigoare, timp de şapte ani de la data aderării, restricţiile stabilite de legislaţia sa,
existente la momentul semnării tratatului de aderare, privind dobândirea proprietăţii asupra terenurilor agricole, pădurilor şi terenurilor forestiere de către resortisanţii statelor membre sau ai statelor care sunt
parte  la  Acordul  privind  Spaţiul  Economic  European,  precum  şi  de  către  societăţi  constituite  în conformitate cu legislaţia altui stat membru sau a unui stat parte a ASEE şi care nu sunt nici stabilite, nici înregistrate în România. În nici un caz, un cetăţean al unui stat membru nu poate fi tratat mai puţin
favorabil în ceea ce priveşte dobândirea de teren agricol, păduri sau teren forestier decât la data semnării
Tratatului de aderare sau nu poate fi tratat în mod mai restrictiv decât un resortisant al unei ţări terţe.

Fermierii care desfăşoară activităţi independente care sunt resortisanţi ai unui alt stat membru şi care doresc să se stabilească şi să aibă reşedinţa în România nu li se aplică dispoziţiile paragrafului precedent sau orice alte proceduri, în afara celor care se aplică resortisanţilor români.
O revizuire de ansamblu a acestor măsuri tranzitorii va avea loc în cel de-al treilea an de la data aderării. În acest scop, Comisia transmite un raport Consiliului. Consiliul, hotărând în unanimitate la propunerea Comisiei, poate decide scurtarea sau încetarea perioadei de tranziţie menţionată la primul paragraf.
4. POLITICA ÎN DOMENIUL CONCURENŢEI A. AJUTORUL FISCAL
(1) Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, titlul VI, capitolul 1 - Norme privind concurenţa
(a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE pentru întreprinderile cărora li
s-a dat certificatul de investitor permanent într-o zonă defavorizată înainte de 1 iulie 2003, România poate continua să acorde scutiri de la impozitul pe profit în baza  Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificată:
- pentru 3 zone defavorizate (Brad, Valea Jiului, Bălan) până la data de 31 decembrie 2008 inclusiv;
- pentru 22 de zone defavorizate (Comăneşti, Bucovina, Altân Tepe, Filipeşti, Ceptura, Albeni, Schela,
Motru Rovinari, Rusca Montană, Bocşa, Moldova Nouă-Anina, Baraolt, Apuseni, Ştei-Nucet, Borod
Şuncuiuş-Dobreşti-Vadu  Crişului,  Popeşti-Derna-Aleşd,  Ip,  Hida-Surduc-  Jibou-Bălan,  Sărmăşag- Chiejd-Bobota, Baia Mare, Borşa Vişeu, Rodna) până la data de 31 decembrie 2009 inclusiv;
- pentru 3 zone defavorizate (Cugir, Zimnicea, Copşa Mică) până la data de 31 decembrie 2010 inclusiv;
în următoarele condiţii:
- ajutorul de stat este acordat pentru investiţii regionale:
- intensitatea netă a unui astfel de ajutor regional nu poate depăşi nivelul de 50% din echivalentul net al ajutorului. Acest plafon poate fi ridicat cu 15 puncte procentuale pentru întreprinderile mici şi mijlocii, cu condiţia ca intensitatea totală netă a ajutorului să nu depăşească 75%;
- în cazul în care întreprinderea activează în sectorul autovehiculelor1, ajutorul total nu poate depăşi
30% din costurile eligibile ale investiţiilor;
- perioada pentru calcularea ajutorului care urmează să fie inclus în plafoanele mai sus menţionate începe la 2 ianuarie 2003; toate ajutoarele cerute şi primite pe baza profiturilor care preced această dată sunt excluse din calcul;
- în vederea calculării ajutorului total, se ţine seama de toate ajutoarele acordate beneficiarului cu
privire la costurile eligibile, inclusiv de ajutorul acordat prin alte scheme şi indiferent dacă ajutorul este acordat din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare;
- costurile eligibile sunt definite în baza Orientărilor privind ajutorul naţional regional2;
- costurile eligibile care pot fi luate în considerare sunt acelea efectuate între 2 octombrie 1998 (i.e. data   intrării   în   vigoare   a   schemei   prevăzute   de  Ordonanţa   de   Urgenţă a   Guvernului   nr.
24/1998 privind regimul zonelor defavorizate) şi 15 septembrie 2004.

1 În înţelesul anexei C la Comunicarea Comisiei - Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiţii (JO C 70, 19.3.2002, p. 8), comunicare astfel cum a fost modificată ultima dată şi publicată în JO C 263, 1.11.2003, p. 3.
2 JO C 74, 10.3.1998, p. 9, orientări astfel cum au fost modificate ultima dată şi publicate în JO C 258,
9.9.2000, p. 5.

(b) România va transmite Comisiei:
- la două luni de la data aderării, informaţii privind îndeplinirea condiţiilor stabilite mai sus;
- până la sfârşitul lui decembrie 2010, informaţii cu privire la costurile eligibile ale investiţiilor, efectiv suportate de către beneficiar potrivit Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 24/1998 privind regimul zonelor defavorizate, astfel cum a fost modificată, şi cu privire la valoarea totală a ajutorului primit de beneficiari, precum şi
- rapoarte semestriale privind monitorizarea ajutorului acordat beneficiarilor din sectorul autovehiculelor.
(2) Tratatul de instituire a Comunităţii Europene titlul VI, capitolul 1 - Norme privind concurenţa

(a) Fără a aduce atingere dispoziţiilor articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE pentru întreprinderile care au semnat contracte comerciale cu administraţiile zonelor libere înainte de 1 iulie 2002, România poate continua să acorde scutiri de la plata redevenţelor în temeiul  Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, astfel cum a fost modificată, până la 31 decembrie 2011, în următoarele condiţii:
- Ajutorul de stat este acordat pentru investiţiile regionale:
- intensitatea netă a acestui ajutor regional nu poate depăşi nivelul de 50% din echivalentul net al ajutorului.  Acest  plafon  poate  fi  ridicat  pentru  întreprinderile  mici  şi  mijlocii  cu  15  puncte procentuale, cu condiţia ca intensitatea netă totală a ajutorului să nu depăşească 75%;
- în cazul în care întreprinderea activează în sectorul autovehiculelor1, ajutorul total nu poate depăşi
30% din costurile eligibile ale investiţiilor;
- perioada pentru calcularea ajutorului care urmează să fie inclus în plafoanele mai sus menţionate începe la 2 ianuarie 2003; toate ajutoarele cerute şi primite pe baza profiturilor care preced această dată sunt excluse din calcul;
- în vederea calculării ajutorului total, se ţine seama de toate ajutoarele acordate beneficiarului cu privire la costurile eligibile, inclusiv de ajutorul acordat prin alte scheme şi indiferent dacă ajutorul a
fost acordat din surse locale, regionale, naţionale sau comunitare;
- costurile eligibile sunt definite în baza Orientărilor privind ajutorul naţional regional2;
- costurile eligibile care pot fi luate în considerare sunt acelea efectuate între 30 iulie 1992 (i.e. data
intrării în vigoare a schemei prevăzute de Legea nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere) şi 1
noiembrie 2004.

1 În înţelesul anexei C la Comunicarea Comisiei - Cadrul multisectorial privind ajutorul regional pentru proiecte mari de investiţii (JO C 70, 19.3.2002, p. 8), comunicare astfel cum a fost modificată ultima dată şi publicată în JO C 263, 1.11.2003, p. 3.
2 JO C 74, 10.3.1998, p. 9, orientări astfel cum au fost modificate ultima dată şi publicate în JO C 258,
9.9.2000, p. 5.

(b) România va transmite Comisiei:
- la două luni de la data aderării, informaţii privind îndeplinirea condiţiilor stabilite mai sus;
- până la sfârşitul lui decembrie 2011, informaţii cu privire la costurile eligibile ale investiţiilor,
efectiv suportate de către beneficiari potrivit  Legii nr. 84/1992 privind regimul zonelor libere, astfel
cum a fost modificată, şi cu privire la valoarea totală a ajutorului primit de beneficiari, precum şi
- rapoarte semestriale privind monitorizarea ajutorului acordat beneficiarilor din sectorul autovehiculelor.

B. RESTRUCTURAREA SECTORULUI SIDERURGIC
Tratatul de instituire a Comunităţii Europene, titlul VI, capitolul 1 - Norme privind concurenţa
(1) Fără a aduce atingere articolelor 87 şi 88 din Tratatul CE, ajutorul de stat acordat de România pentru restructurarea unor părţi specificate ale industriei siderurgice româneşti din 1993 până în 2004 este considerat a fi compatibil cu piaţa comună sub condiţia ca:
- perioada prevăzută la articolul 9 alineatul (4) din Protocolul 2 privind produsele CECO la Acordul European instituind o asociere între România, pe de o parte Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte1, a fost extinsă până la 31 decembrie 2005;
- condiţiile stabilite în programul naţional de restructurare şi în planurile individuale de afaceri în baza cărora a fost extins protocolul menţionat anterior sunt respectate în cursul perioadei 2002 - 2008;
- condiţiile stabilite de prezentele dispoziţii şi în apendicele A sunt întrunite;
- nu se acordă sau plăteşte, sub nici o formă, nici un ajutor de stat combinatelor siderurgice care intră sub incidenţa programului naţional de restructurare de la 1 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2008,
sfârşitul perioadei de restructurare, şi
- nu se acordă sau plăteşte sectorului siderurgic românesc nici un ajutor de stat pentru restructurare după
31 decembrie 2004. În sensul prezentelor dispoziţii şi al apendicelui A prin ajutor de stat pentru restructurare  se  înţelege  orice  măsură  privind  societăţile  siderurgice  care  constituie  ajutor  de  stat în înţelesul articolului 87 alineatul (1) din Tratatul CE şi care nu poate fi considerat compatibil cu piaţa comună în conformitate cu regulile obişnuite aplicate în Comunitate.

1 JO L 357, 31.12.1994, p. 2, acord astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia nr. 2/2003 a
Consiliului de Asociere UE - România din 25.9.2003 (încă nepublicată în Jurnalul Oficial).

(2) Sunt eligibile pentru a primi ajutor de stat în cadrul programului românesc de restructurare siderurgică numai societăţile enumerate în apendicele A partea I (în continuare denumite "societăţi beneficiare").
(3) Restructurarea sectorului siderurgic românesc, astfel cum este descrisă în planurile de afaceri individuale ale societăţilor beneficiare şi în programul naţional de restructurare, corelată cu condiţiile
stabilite de prezentele dispoziţii şi în apendicele A se încheie cel târziu la data de 31 decembrie 2008 (în
continuare denumită "sfârşitul perioadei de restructurare"). (4) O societate beneficiară nu poate:
(a) transmite beneficiul ajutorului acordat societăţii beneficiare, în cazul unei fuziuni cu o societate care
nu este enumerată în apendicele A partea I;
(b) prelua activele nici unei societăţi care nu este enumerată în apendicele A partea I şi transmite beneficiul ajutorului acordat acestei societăţi până la 31 decembrie 2008.
(5) Orice schimbări ulterioare în proprietatea oricăreia dintre societăţile beneficiare trebuie să respecte
condiţiile  şi  principiile  privind  viabilitatea,  ajutoarele  de  stat  şi  reducerea  capacităţii  definite  prin prezentele dispoziţii şi în apendicele A.
(6) Societăţile care nu sunt enumerate ca "societăţi beneficiare" în apendicele A partea I nu beneficiază
de ajutor de stat pentru restructurare sau de orice alt ajutor care nu este considerat compatibil cu normele comunitare privind ajutorul de stat şi, în acest context, nu sunt obligate să reducă capacitatea. Nici o reducere de capacităţi în cadrul acestor societăţi nu se poate lua în calculul reducerii minime.
(7) Valoarea totală a ajutorului brut pentru restructurare care urmează să fie aprobată pentru societăţile beneficiare este determinată de justificări pentru fiecare dintre măsurile de ajutor prevăzute în cadrul
programului naţional final de restructurare şi al planurilor individuale de afaceri care urmează să fie aprobate de autorităţile române şi care fac obiectul verificării finale a îndeplinirii criteriilor prevăzute la
articolul 9 alineatul (4) din Protocolul 2 la Acordul european de asociere şi al aprobării de către Consiliu.
În orice caz, valoarea totală a ajutorului brut pentru restructurare acordat şi plătit în perioada 1993 - 2004 nu poate depăşi 49.985 miliarde ROL. În cadrul acestui plafon global, se aplică următoarele subplafoane sau valori maxime ale ajutorului de stat acordat şi plătit fiecărei societăţi beneficiare în perioada 1993 -
2004:ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ¿
³ Ispat Sidex Galaţi           ³      30.598 miliarde ROL     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ´
³ Siderurgica Hunedoara        ³       9.975 miliarde ROL     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ´
³ CS Reşiţa                   ³       4.707 miliarde ROL    ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ´
³ IS Câmpia Turzii             ³      2.234 miliarde ROL     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ´
³ COS Târgovişte               ³       2.399 miliarde ROL     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄ´
³ Donasid (Siderca) Călăraşi   ³         72 miliarde ROL     ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÙ

Ajutorul de stat conduce la viabilitatea societăţilor beneficiare în condiţii normale de piaţă la sfârşitul perioadei de restructurare. Valoarea şi intensitatea unui asemenea ajutor trebuie să fie strict limitate la ceea ce este absolut necesar pentru a restabili această viabilitate. Viabilitatea se determină luând în considerare indicatorii descrişi în apendicele A partea III.
România nu mai acordă nici un alt ajutor de stat pentru restructurarea industriei siderurgice româneşti. (8)  Totalul net al reducerilor de capacităţi pentru produse finite care urmează a fi realizat de către
societăţile beneficiare în cursul perioadei 1993 - 2008 este de minimum 2,05 milioane tone.
Aceste reduceri  de capacităţi se măsoară pe baza  închiderilor definitive prin distrugerea  fizică a respectivelor instalaţii de laminare la cald, astfel încât instalaţiile să nu poată fi repuse în funcţiune.
O declaraţie de faliment a unei societăţi beneficiare nu poate fi calificată drept reducere de capacitate1.
Reducerea minimă netă a capacităţii de 2,05 milioane tone şi datele care privesc atât încetarea producţiei, cât şi închiderea definitivă a instalaţiilor respective, se realizează în conformitate cu calendarul stabilit la apendicele A partea II.

1 Reducerile de capacităţi sunt definitive, astfel cum sunt definite în Decizia nr. 3010/91/CECO a
Comisiei (JO L 286, 6.10.1991, p. 20.)

(9) Planurile individuale de afaceri trebuie să aibă aprobarea scrisă a societăţilor beneficiare. Acestea trebuie puse în aplicare şi trebuie să includă, în special:
(a) În cazul Ispat Sidex Galaţi:
(i)  punerea  în  aplicare  a  programului  de  investiţii pentru  modernizarea  lucrărilor,  îmbunătăţirea randamentelor, reducerea costurilor (în special cele privind consumul de energie) şi îmbunătăţirea calităţii
(ii) orientarea spre segmentele de piaţă ale produselor plate cu valoarea adăugată mai mare
(iii) îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi a managementului organizaţional
(iv) finalizarea restructurării financiare a societăţii
(v) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu
(b) În cazul Siderurgica Hunedoara:
(i) modernizarea instalaţiilor pentru a realiza planul de vânzări preconizat
(ii) îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi a managementului organizaţional
(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu
(c) În cazul I. S. Câmpia Turzii:
(i) creşterea producţiei de produse cu valoare adăugată mare şi de produse prelucrate
(ii) punerea în aplicare a programului de investiţii în vederea îmbunătăţirii calităţii producţiei
(iii) îmbunătăţirea eficienţei operaţionale şi a managementului organizaţional
(iv) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu
(d) În cazul C. S. Reşiţa:
(i) specializarea în producerea de semifabricate pentru aprovizionarea sectorului intern de ţevi
(ii) închiderea capacităţilor ineficiente
(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu
(e) În cazul C.O.S. Târgovişte:
(i) creşterea proporţiei produselor cu valoare adăugată mai mare
(ii) punerea în aplicare a programului de investiţii în scopul reducerii costurilor, sporirii eficienţei şi îmbunătăţirii calităţii
(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu
(f) În cazul Donasid Călăraşi:

(i) punerea în aplicare a programului de investiţii pentru modernizarea lucrărilor
(ii) creşterea proporţiei de produse finite
(iii) punerea în aplicare a investiţiilor necesare în vederea respectării legislaţiei de mediu.
(10) Orice schimbări ulterioare ale programului naţional de restructurare şi ale planurilor individuale de afaceri trebuie să aibă acordul Comisiei şi, dacă este cazul, al Consiliului.
(11) Punerea în aplicare a restructurării are loc în condiţii de deplină transparenţă şi pe baza principiilor sănătoase ale economiei de piaţă.
(12) Comisia şi Consiliul monitorizează îndeaproape punerea în aplicare a programului de restructurare
şi a planurilor individuale de afaceri, precum şi îndeplinirea condiţiilor stabilite de prezentele dispoziţii şi în apendicele A înainte şi după aderare până în 2009. În special, Comisia monitorizează principalele angajamente şi dispoziţiile stabilite la alineatele (7) şi (8) privind ajutorul de stat, viabilitatea şi reducerile de capacităţi, utilizând în special indicatorii de restructurare stabiliţi la alineatul (9) şi în apendicele A partea III. În acest scop, Comisia raportează Consiliului.
(13) Monitorizarea include o evaluare independentă care trebuie realizată anual în perioada 2005 - 2009.
(14) România cooperează pe deplin cu toate sistemele de monitorizare. În special:
- România este obligată să transmită Comisiei rapoarte semestriale nu mai târziu de 15 martie şi 15 septembrie a fiecărui an, cu excepţia cazurilor în care Comisia decide altfel. Primul raport trebuie transmis la 15 martie 2005 şi ultimul la 15 martie 2009;
- aceste rapoarte trebuie să cuprindă toate informaţiile necesare pentru monitorizarea procesului de restructurare, şi a reducerii şi utilizării capacităţii şi trebuie să furnizeze suficiente informaţii financiare
care să permită efectuarea unei evaluări asupra îndeplinirii condiţiilor şi cerinţelor cuprinse în prezentele dispoziţii şi în apendicele A. Rapoartele trebuie să cuprindă cel puţin informaţiile stabilite la apendicele A partea IV, pe care Comisia îşi rezervă dreptul să le modifice în conformitate cu experienţa sa în cadrul
procesului de monitorizare. De asemenea, în completare la rapoartele individuale de afaceri ale societăţilor beneficiare, va exista un raport asupra situaţiei de ansamblu a sectorului siderurgic românesc, inclusiv
recentele dezvoltări macroeconomice.
- România obligă societăţile beneficiare să dezvăluie toate informaţiile relevante care, în alte împrejurări, pot fi considerate confidenţiale. În raportarea sa către Consiliu, Comisia se asigură că nu sunt
divulgate informaţii confidenţiale specifice societăţii.
(15) Un comitet consultativ alcătuit din reprezentanţii autorităţilor române şi ai Comisiei se întruneşte semestrial. Reuniunile comitetului consultativ pot avea loc şi ad-hoc, în cazul în care Comisia consideră
necesar.
(16) În cazul în care Comisia constată, pe baza monitorizării, că au intervenit abateri semnificative de la prognozele de dezvoltare macroeconomică, de la situaţia financiară a societăţilor beneficiare sau de la evaluările viabilităţii, aceasta poate solicita României să ia măsurile necesare pentru a consolida sau modifica măsurile de restructurare în cazul respectivelor societăţi beneficiare.
(17) În cazul în care monitorizarea evidenţiază:
(a) că nu au fost îndeplinite oricare dintre condiţiile stabilite de prezentele dispoziţii sau în apendicele A
sau
(b) că nu a fost îndeplinit oricare din angajamentele asumate de România în cadrul extinderii perioadei în cursul căreia România poate acorda în mod excepţional ajutor de stat pentru restructurarea industriei
sale siderurgice, în conformitate cu Acordul european de asociere, sau
(c) că în cursul perioadei de restructurare România a acordat ajutor de stat incompatibil suplimentar societăţilor beneficiare sau oricărei societăţi siderurgice,
Comisia ia măsurile necesare solicitând oricărei societăţi implicate să ramburseze orice ajutor acordat cu
încălcarea condiţiilor stabilite de prezentele dispoziţii şi la apendicele A. În cazul în care este necesar, se recurge  la  clauzele  de  salvgardare  astfel  cum  sunt  stabilite  la  articolul  37  sau  în  conformitate  cu dispoziţiile articolului 39 din act.

5. AGRICULTURA

A. LEGISLAŢIA ÎN DOMENIUL AGRICULTURII
31999 R 1493: Regulamentul (CE) nr. 1493/1999 al Consiliului din 17 mai 1999 privind organizarea
comună a pieţei vitivinicole (JO L 179, 14.7.1999, p. 1), modificat ultima dată prin:

- 32003 R 1795: Regulamentul (CE) nr. 1795/2003 al Comisiei din 13.10.2003 (JO L 262, 14.10.2003, p. 13).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 19 alineatele (1) - (3) din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999,
România poate recunoaşte drepturi de replantare obţinute prin defrişarea varietăţilor hibride care pot să nu fie incluse în clasificarea soiurilor de viţă de vie, cultivate pe o suprafaţă de 30.000 hectare. Aceste drepturi de replantare pot fi utilizate până la 31 decembrie 2014 exclusiv pentru plantarea de Vitis vinifera.
Restructurarea şi reconversia acestor plantaţii de viţă de vie nu este eligibilă pentru sprijinul Comunităţii acordat în conformitate cu dispoziţiile articolului 13 din Regulamentul (CE) nr. 1493/1999. Cu toate
acestea, la nivel naţional pot fi acordate ajutoare de stat pentru costurile implicate de restructurarea şi reconversia acestora. Acest ajutor nu poate depăşi 75% din costul total pe plantaţie.
B. LEGISLAŢIA VETERINARĂ ŞI FITOSANITARĂ I. LEGISLAŢIA VETERINARĂ
32004 R 0852: Regulamentul (CE) nr. 852/2004 al Parlamentului European şi al Consiliului din 29
aprilie 2004 privind igiena alimentelor (JO L 139, 30.4.2004, p. 1).
32004 R 0853: Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 853/2004 din 29
aprilie 2004 de stabilite a normelor speciale de igienă a alimentelor de origine animală (JO L 139,
30.4.2004, p. 55).
(a) Cerinţele structurale prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 852/2004 anexa II capitolul II şi de
Regulamentul (CE) nr. 853/2004 anexa III secţiunea I capitolele II şi III, secţiunea II capitolele II şi III şi secţiunea V capitolul I nu se aplică unităţilor din România cuprinse în apendicele B la prezenta anexă până la 31 decembrie 2009, sub rezerva condiţiilor prevăzute mai jos.
(b) Atât timp cât Unităţile prevăzute la litera (a) de mai sus sunt supuse dispoziţiilor acesteia, produsele provenind din respectivele unităţi sunt introduse exclusiv pe piaţa naţională sau sunt utilizate în vederea
prelucrării ulterioare în unităţi din România supuse de asemenea dispoziţiilor literei (a), indiferent de data la care sunt comercializate. Aceste produse trebuie să poarte o marcă de salubritate sau de identificare
diferită de cea prevăzută la articolul 5 din Regulamentul (CE) nr. 853/2004.
Paragraful precedent se aplică, de asemenea, tuturor produselor provenite din unităţi integrate de prelucrare a cărnii, în cazul în care o parte din unitate se supuse dispoziţiilor literei (a).
(c) Unităţile de prelucrare a laptelui enumerate în apendicele B la prezenta anexă pot recepţiona până la
31 decembrie 2009 cantităţi de lapte crud care nu corespund sau care nu au fost manipulate în conformitate cu cerinţele prevăzute de Regulamentul (CE) nr. 853/2004 anexa III secţiunea IX capitolul I subcapitolele
II şi III, cu condiţia ca fermele care furnizează laptele să fie prevăzute într-o listă alcătuită în acest scop de
autorităţile române. România înaintează Comisiei rapoarte anuale cu privire la progresele realizate în modernizarea acestor ferme producătoare de lactate şi a sistemului de colectare a laptelui.
(d) România se conformează treptat cerinţelor structurale prevăzute la litera (a). Anterior datei aderării,
România înaintează Comisiei un plan de modernizare, aprobat de autoritatea naţională veterinară competentă, pentru fiecare dintre Unităţile supuse măsurii prevăzute la litera (a) şi care sunt cuprinse în apendicele B. Planul include o listă a tuturor deficienţelor în raport cu cerinţele prevăzute la litera (a) şi data avută în vedere pentru remedierea acestora. România înaintează Comisiei rapoarte anuale cu privire la progresele realizate în cadrul fiecărei unităţi. România asigură că numai acele unităţi care se conformează pe deplin acestor cerinţe până la 31 decembrie 2009 pot funcţiona în continuare.
(e) În conformitate cu procedura prevăzută la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/20021,
Comisia poate actualiza apendicele B la prezenta anexă înaintea aderării şi până la 31 decembrie 2009 şi, în  acest  context,  poate  adăuga  sau  elimina  unităţi  în  funcţie  de  progresele  realizate  în  remedierea
deficienţelor existente şi de rezultatele procesului de monitorizare. În vederea asigurării bunei funcţionări a
regimului tranzitoriu prevăzut mai sus pot fi adoptate norme metodologice de aplicare în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 58 din Regulamentul (CE) nr. 178/2002.

1 Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 178/2002 din 28 ianuarie 2002 de stabilire a principiilor şi cerinţelor generale ale legislaţiei în domeniul alimentar, de înfiinţare a Autorităţii Europene pentru Siguranţa Alimentelor şi de stabilire a procedurilor privind siguranţa alimentelor (JO L

31, 1.2.2002, p. 1), regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr.
1642/2003 (JO L 245, 29.9.2003, p. 4).

II. LEGISLAŢIA FITOSANITARĂ
31991 L 0414: Directiva 91/414/CEE a Consiliului din 15 iulie 1991 privind introducerea pe piaţă a
produselor de uz fitosanitar (JO L 230, 19.8.1991, p. 1), modificată ultima dată prin:
- 32004 L 0099: Directiva 2004/99/CE a Comisiei din 1.10.2004 (JO L 309, 6.10.2004, p. 6). Prin
derogare de la articolul 13 alineatul (1) din Directiva 91/414/CEE, România poate amâna termenele de furnizare a informaţiilor prevăzute la anexele II şi III la Directiva 91/414/CEE privind produsele de uz
fitosanitar autorizate în prezent în România şi comercializate exclusiv pe teritoriul românesc care cuprind
compuşi ai cuprului (sulfat, oxiclorura sau hidroxid), sulf, clorură de acetil, dimetoat şi 2,4-D, cu condiţia ca aceste ingrediente să fie concomitent cuprinse în anexa I la respectiva directivă. Termenele arătate mai sus pot fi amânate până cel mai târziu la 31 decembrie 2009, cu excepţia 2,4-D, pentru care termenul poate fi amânat până cel mai târziu la 31 decembrie 2008. Dispoziţiile anterioare se aplică numai acelor societăţi solicitante care au început în mod efectiv să producă sau să achiziţioneze datele necesare înainte de 1 ianuarie 2005.

6. POLITICA ÎN DOMENIUL TRANSPORTURILOR
(1) 31993 R 3118: Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 al Consiliului din 25 octombrie 1993 privind stabilirea condiţiilor în care transportatorii nerezidenţi pot presta servicii de transport rutier naţional de marfă în interiorul unui stat membru (JO L 279, 12.11.1993, p. 1), modificat ultima dată prin:
- 32002 R 0484: Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 484/2002 din
1.3.2002 (JO L 76, 19.3.2002, p. 1).
(a) Prin derogare de la articolul 1 din Regulamentul (CEE) nr. 3118/93 şi până la sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării, transportatorii stabiliţi în România sunt excluşi de la prestarea serviciilor de transport rutier naţional de marfă în celelalte state membre, iar transportatorii stabiliţi în celelalte state membre sunt excluşi de la prestarea serviciilor de transport rutier naţional de marfă în România.
(b) Înainte de sfârşitul celui de-al treilea an de la data aderării, statele membre informează Comisia în cazul în care vor prelungi această perioadă pentru cel mult doi ani sau în care, de la acea dată, vor aplica în
întregime articolul 1 din regulament. În lipsa unei asemenea notificări se aplică articolul 1 din regulament.
Numai transportatorii stabiliţi în acele state membre în care se aplică articolul 1 din regulament pot presta servicii de transporturi rutiere de marfă în celelalte state membre în care se aplică, de asemenea, articolul
1.
(c) Acele state membre în care, în temeiul literei (b) de mai sus, se aplică articolul 1 din regulament pot
recurge la procedura de mai jos până la sfârşitul celui de-al cincilea an de la data aderării.
În cazul în care un stat membru menţionat de paragraful precedent se confruntă cu o perturbare gravă a pieţei sale naţionale sau a unor segmente ale acesteia cauzată ori accentuată de cabotaj, cum ar fi un excedent major al ofertei în raport cu cererea sau o ameninţare a stabilităţii ori supravieţuirii financiare a unui număr semnificativ de întreprinderi de transport rutier de marfă, statul membru în cauză informează Comisia şi celelalte state membre cu privire la aceasta şi le oferă toate detaliile relevante. Pe baza acestei informări, statul membru în cauză poate solicita Comisiei să suspende, în tot sau în parte, aplicarea articolului 1 din regulament, în vederea normalizării situaţiei.
Comisia examinează situaţia pe baza datelor furnizate de statul membru în cauză şi, în termen de o lună de la primirea cererii, decide dacă este cazul sau nu să adopte măsuri de salvgardare. Se aplică procedura prevăzută la articolul 7 alineatul (3) paragrafele al doilea, al treilea şi al patrulea, precum şi în articolul 7 alineatele (4), (5) şi (6) din regulament.
Oricare dintre statele membre menţionate la primul paragraf de mai sus poate, în cazuri urgente şi excepţionale, să suspende aplicarea articolului 1 din regulament, după care notifică motivat Comisia.
(d) Atât timp cât aplicarea articolului 1 din regulament este suspendată în temeiul literelor (a) şi (b) de
mai sus, statele membre pot reglementa accesul la serviciile lor de transport rutier naţional de marfă prin schimbul  treptat  de  autorizaţii  de  cabotaj  pe  bază  de  acorduri  bilaterale.  Aceasta  poate  include  şi
posibilitatea liberalizării totale.
(e) Aplicarea literelor (a) - (c) nu poate avea ca efect un acces la serviciile de transport rutier naţional de marfă mai restrictiv decât cel existent la data semnării Tratatului de aderare.

(2) 31996 L 0053: Directiva 96/53/CE a Consiliului din 25 iulie 1996 privind stabilirea, pentru anumite autovehicule care circulă în interiorul Comunităţii, a dimensiunilor maxime autorizate în traficul naţional şi internaţional şi a maselor maxime autorizate în traficul internaţional (JO L 235, 17.9.1996, p. 59), modificată ultima dată prin:
- 32002 L 0007: Directiva 2002/7/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 18.2.2002, (JO L
67, 9.3.2002, p. 47).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 alineatul (1) din Directiva 96/53/CE, vehiculele care respectă valorile limită din categoriile 3.2.1, 3.4.1, 3.4.2 şi 3.5.1 prevăzute la anexa I la respectiva directivă
pot utiliza numai secţiunile nereabilitate din reţeaua românească de drumuri până la 31 decembrie 2013 în cazul în care respectă limitele româneşti de masă pe axă în vigoare.
Începând de la data aderării nu mai poate fi impusă nici o restricţie privind utilizarea de către vehiculele care respectă cerinţele Directivei 96/53/CE a principalelor rute de tranzit prevăzute la anexa 5 la Acordul privind  transporturile  încheiat  între  CE  şi  România1 şi  în  anexa  I  la  Decizia  nr.  1692/96/CE  a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 iulie 1996 privind liniile directoare pentru dezvoltarea reţelei de transport transeuropene2, principale rute care sunt enumerate mai jos:
1. Alba Iulia - Turda - Zalău - Satu Mare - Halmeu (drumul E 81)
2. Zalău - Oradea - Borş (drumurile 1 H şi E 60)
3. Mărăşeşti - Bacău - Suceava - Siret (drumul E 85)
4. Tişiţa - Tecuci - Huşi - Albiţa (drumul E 581)
5. Simeria - Haţeg - Rovinari - Craiova - Calafat (drumul E 79)
6. Lugoj - Caransebeş - Drobeta-Turnu Severin - Filiaşi - Craiova (drumul E 70)
7. Craiova - Alexandria - Bucureşti (drumul 6)
8. Drobeta-Turnu Severin - Calafat (drumul 56 A)
9. Bucureşti - Buzău (drumurile E 60/E 85)
10. Bucureşti - Giurgiu (drumul E 70/E 85)
11. Braşov - Sibiu (drumul E 68)
12. Timişoara - Stamora Moraviţa (drumul 59)

1 Acordul între Comunitatea Europeană şi România privind transportul rutier de mărfuri, semnat la 28 iunie 2001 (JO L 142, 31.5.2002, p. 75).
2    JO  L  228,  9.9.1996,  p.  1,  decizie  astfel  cum  a  fost  modificată  ultima  dată  prin  Decizia  nr.
884/2004/CE (JO L 167, 30.4.2004, p. 1).

România aderă la calendarul prevăzut de tabelul de mai jos în vederea reabilitării reţelei sale de drumuri secundare prevăzute de harta de mai jos. Orice investiţii în infrastructură care implică  utilizarea de fonduri din bugetul Comunităţii urmăresc să asigure că arterele sunt construite sau reabilitate pentru a suporta o încărcătură cu masa de 11,5 tone pe axă.
Corespunzător realizării reabilitării, va avea loc o deschidere treptată a reţelei româneşti de drumuri secundare pentru vehiculele aflate în trafic internaţional care respectă valorile limită ale directivei.
În scopul încărcării şi descărcării, în cazurile în care este posibil din punct de vedere tehnic, utilizarea
secţiunilor nereabilitate ale reţelei de drumuri secundare este permisă pe parcursul întregii perioade de tranziţie.
Începând de la data aderării, toate vehiculele aflate în trafic internaţional care respectă valorile-limită ale Directivei 96/53/CE sunt supuse numai unor tarife suplimentare temporare pentru utilizarea reţelei secundare româneşti de transporturi rutiere în cazul în care depăşesc limitele naţionale privind masa pe
axă. Aceste vehicule nu pot fi supuse unor asemenea tarife suplimentare temporare pentru utilizarea reţelei secundare  româneşti  de  transporturi rutiere în  cazul în  care depăşesc  limitele naţionale în raport cu
dimensiunea sau masa totală a vehiculului. Totodată, acele vehicule aflate în trafic internaţional care respectă valorile limită ale Directivei 96/53/CE şi sunt prevăzute cu suspensie pneumatică sunt supuse unor taxe mai mici cu cel puţin 25%.
Tarifele suplimentare temporare pentru utilizarea secţiunilor nereabilitate ale reţelei secundare de către vehiculele aflate în trafic internaţional care respectă valorile-limită ale directivei sunt percepute în mod
nediscriminatoriu.  Regimul  de  tarifare  este  transparent  iar  plata  acestor  tarife  nu  poate  impune
utilizatorului formalităţi administrative sau întârzieri excesive, după cum plata acestor tarife nu poate

conduce la un control sistematic la frontieră al respectării limitelor masei pe axă. Respectarea limitelor masei pe axă este asigurată într-un mod nediscriminatoriu pe întreg teritoriul şi se aplică, de asemenea, vehiculelor înmatriculate în România.
Tarifele pentru vehiculele fără suspensie pneumatică ce respectă valorile limită prevăzute de Directiva
96/53/CE nu pot depăşi nivelul tarifelor arătate în tabelul de mai jos (exprimat în cifre la nivelul anului
2002). Vehiculele prevăzute cu suspensie pneumatică ce respectă valorile-limită prevăzute de Directiva
96/53/CE sunt supuse unor tarife mai mici cu cel puţin 25%.

Nivelul maxim al tarifelor (exprimat în cifre la nivelul anului 2002)
pentru vehiculele fără suspensie pneumatică ce corespund
valorilor-limită prevăzute de Directiva 96/53/CE

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³ Masă normată pe axa simplă   ³ Cuantumul tarifului suplimentar pentru   ³
³                              ³   utilizarea unui kilometru de drum     ³
³                              ³ nereabilitat (cu capacitatea maximă de   ³
³                              ³  transport de 10 tone pe axă) în euro    ³
³                              ³(exprimat în cifre la nivelul anului 2002) ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ între 10 şi 10,5 tone pe axă ³                    0,11                  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ între 10,5 şi 11 tone pe axă ³                    0,30                  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ între 11 şi 11,5 tone pe axă ³                    0,44                  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Calendarul pentru reabilitarea reţelei de drumuri secundare care se deschid treptat circulaţiei vehiculelor care respectă
valorile limită ale Directivei 96/53/CE

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄ ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄ¿
³Perioada                  ³2007 ³2008 ³2009 ³2010 ³2011 ³2012 ³2013 ³TOTAL³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³Km în execuţie           ³3.031³2.825³1.656³1.671³1.518³1.529³1.554³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³Km recepţionaţi‚          ³  960³1.674³ 528³ 624³ 504³ 543³ 471³     ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄ´
³Lucrări cumulate (în km)  ³3.916³5.590³6.118³6.742³7.246³7.789³8.260³8.260³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄ ÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÙ
1 Km în execuţie = secţiuni de drumuri pe care se desfăşoară lucrări în
anul de referinţă. Aceste lucrări pot începe în anul de referinţă sau au putut fi începute în anii anteriori.
‚ Km recepţionaţi = secţiuni de drumuri pentru care lucrările s-au
finalizat ori sunt date în folosinţă în anul de referinţă.
REABILITAREA   DRUMURILOR   NAŢIONALE   -   PROIECTE   CARE   URMEAZĂ   A   FI ÎNCHEIATE ÎN 2013

Detaliere Nr. 2

(3) 31999 L 0062: Directiva 1999/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 17 iunie 1999 de aplicare  a tarifelor  la  vehiculele  grele de  marfă  pentru  utilizarea anumitor infrastructuri  (JO L  187,
20.7.1999, p. 42), modificată ultima dată prin:
- 12003 T: Actul privind condiţiile de aderare şi modificările aduse tratatelor - aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungaria,
a Republicii Malta, a Republicii Polonia, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236,
23.9.2003, p. 33).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) din Directiva 1999/62/CE, nivelurile tarifelor minime  prevăzute  de  anexa  I la  directivă  nu  se  aplică  în  România  vehiculelor angajate  exclusiv în operaţiunile de transport intern până la 31 decembrie 2010.
În cursul acestei perioade, nivelurile care sunt aplicate acestor vehicule de către România ating treptat
nivelurile minime ale taxelor prevăzute de anexa I la directivă în conformitate cu următorul calendar:
- la 1 ianuarie 2007, nivelurile aplicate de către România nu pot fi mai mici de 60% din nivelurile minime prevăzute de anexa I la directivă;
- la 1 ianuarie 2009, nivelurile aplicate de către România nu pot fi mai mici de 80% din nivelurile
minime prevăzute de anexa I la directivă.

7. IMPOZITAREA
(1) 31977 L 0388: A şasea Directivă a Consiliului 77/388/CE din 17 mai 1977 privind armonizarea
legislaţiilor statelor membre referitoare la impozitul pe cifra de afaceri - sistemul comun privind taxa pe
valoarea adăugată: baza unitară de stabilire (JO L 145, 13.6.1977, p. 1), modificată ultima dată prin:
- 32004 L 0066: Directiva 2004/66/CE a Consiliului din 26.4.2004 (JO L 168, 1.5.2004, p. 35).
În vederea aplicării articolului 28 alineatul (3) litera (b) din Directiva 77/388/CEE, România poate menţine scutirea de taxă pe valoarea adăugată a transportului internaţional de călători, prevăzută la punctul (17) din anexa F la directivă, până la data la care condiţiile stabilite la articolul 28 alineatul (4) din directivă sunt îndeplinite sau atât timp cât aceeaşi scutire este aplicată de oricare dintre actualele state membre, reţinându-se prima dintre aceste date în ordine cronologică.
(2) 31992 L 0079: Directiva 92/79/CEE a Consiliului din 19 octombrie 1992 privind apropierea taxelor
pentru ţigarete (JO L 316, 31.10.1992, p. 8), modificată ultima dată prin:
- 32003 L 0117: Directiva 2003/117/CE a Consiliului din 5.12.2003 (JO L 333, 20.12.2003, p. 49).
Prin derogare de la la articolul 2 alineatul (1) din Directiva 92/79/CEE, România poate amâna până la
31 decembrie 2009 aplicarea accizei minime totale aplicate la preţul de vânzare cu amănuntul (care include toate taxele) al ţigaretelor din categoria de preţ cea mai vândută, cu condiţia ca în această perioadă
România să-şi ajusteze treptat cotele accizelor la acciza minimă totală prevăzută de directivă.
Fără a aduce atingere articolului 8 din Directiva 92/12/CEE a Consiliului din 25 februarie 1992 privind regimul general al produselor supuse accizelor şi deţinerea, circulaţia şi controlul acestor produse1, şi după informarea Comisiei, statele membre pot menţine, atât timp cât se aplică derogarea de mai sus, contingentele la ţigaretele care  pot  fi  introduse  pe teritoriul lor  din  România  fără  plata  unor accize suplimentare, precum în cazul celor aplicate importurilor din ţări terţe. Statele membre care recurg la această posibilitate pot efectua controalele necesare, cu condiţia ca aceste controale să nu împiedice buna funcţionare a pieţei interne.

1 JO L 76, 23.3.1992, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE) nr.
807/2003 (JO L 122, 16.5.2003, p. 36).

(3) 32003 L 0049: Directiva 2003/49/CE a Consiliului din 3 iunie 2003 privind sistemul comun de impozitare aplicabil plăţilor de dobânzi şi redevenţe efectuate între societăţi asociate din diferite state membre (JO L 157, 26.6.2003, p. 49), modificată ultima dată prin:
- 32004 L 0076: Directiva 2004/76/CE a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 157, 30.4.2004, p. 106).
România este autorizată să nu aplice dispoziţiile articolului 1 din Directiva 2003/49/CE până la 31
decembrie 2010. Pe durata  acestei perioade de tranziţie, cota impozitului pe plăţile de dobândă sau redevenţe efectuate către o societate asociată din alt stat membru sau către un sediu permanent situat în alt stat membru al unei societăţi asociate dintr-un stat membru nu trebuie să depăşească 10%.
(4) 32003 L 0096: Directiva 2003/96/CE a Consiliului din 27 octombrie 2003 privind restructurarea
cadrului comunitar pentru impozitarea produselor energetice şi a energiei electrice (JO L 283, 31.10.2003,
p. 51), modificată ultima dată prin:
- 32004 L 0075: Directiva 2004/75/EC a Consiliului din 29.4.2004 (JO L 157, 30.4.2004, p. 100).
(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 din Directiva 2003/96/CE, România poate aplica următoarele perioade de tranziţie:
- până la 1 ianuarie 2011, să alinieze nivelul naţional de impozitare a benzinei fără plumb utilizată drept
carburant la nivelul minim de 359 EUR pentru 1.000 l. Începând de la 1 ianuarie 2008, cota efectivă de impozitare aplicată benzinei fără plumb utilizată drept carburant nu poate fi mai mică de 323 EUR pentru
1.000 l;
- până la 1 ianuarie 2013, să alinieze nivelul naţional de impozitare a motorinei utilizată drept carburant la nivelul minim de 330 EUR pentru 1.000 l. Cota efectivă de impozitare aplicată motorinei utilizată drept carburant nu poate fi mai mică de 274 EUR pentru 1.000 l începând de la 1 ianuarie 2008 şi de 302 EUR pentru 1.000 l începând de la 1 ianuarie 2011.
(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 9 din Directiva 2003/96/CE, România poate aplica următoarele perioade de tranziţie:
- până la 1 ianuarie 2010, să alinieze nivelul naţional de impozitare a gazului natural utilizat pentru
încălzire în scopuri necomerciale la nivelul minim de impozitare stabilit la anexa I tabelul C;
- până la 1 ianuarie 2010, să alinieze nivelul naţional de impozitare a păcurei grele utilizate în
termoficare la nivelul minim de impozitare stabilit la anexa I tabelul C;
- până la 1 ianuarie 2009, să adapteze nivelul naţional de impozitare a păcurei grele utilizată în alt scop decât în termoficare, la nivelul minim de impozitare stabilit la anexa I tabelul C.
De la 1 ianuarie 2007, cota efectivă de impozitare aplicată produselor din păcură nu poate fi mai mică
de 13 EUR pentru 1.000 kg.
(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 10 din Directiva 2003/96/CE, România poate aplica o perioadă de tranziţie până la 1 ianuarie 2010 pentru alinierea nivelului naţional de impozitare a energiei electrice la nivelele minime de impozitare stabilite la anexa I tabelul C. De la 1 ianuarie 2007, cotele efective de impozitare aplicate energiei electrice nu pot fi mai mici de 50% din cota minimă în materie la nivel comunitar.

8. ENERGIA
31968 L 0414: Directiva 68/414/CEE a Consiliului din 20 decembrie 1968 privind obligaţia statelor
membre ale CEE de a menţine stocuri minime de ţiţei şi/sau produse petroliere (JO L 308, 23.12.1968, p.
14), modificată ultima dată prin:
- 31998 L 0093: Directiva 98/93/CE a Consiliului din14.12.1998 (JO L 358, 31.12.1998, p. 100).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 1 alineatul (1) din Directiva 68/414/CEE, nivelul minim al stocurilor de produse petroliere nu se aplică în România până la 31 decembrie 2011. România asigură că
nivelul minim al stocurilor de produse petroliere corespunde, pentru fiecare dintre categoriile de produse
petroliere enumerate la articolul 2, pentru cel puţin următorul număr de zile de consum mediu intern zilnic
definit la articolul 1 alineatul (1):
- 68,75 zile până la 1 ianuarie 2007;
- 73 zile până la 31 decembrie 2007;
- 77,25 zile până la 31 decembrie 2008;
- 81,5 zile până la 31 decembrie 2009;
- 85,45 zile până la 31 decembrie 2010;
- 90 zile până la 31 decembrie 2011.

9. MEDIUL

A. CALITATEA AERULUI
31994 L 0063: Directiva 94/63/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994
privind controlul emisiilor de compuşi organici volatili (COV) rezultaţi din depozitarea carburanţilor şi din distribuţia acestora de la terminale la staţiile de distribuţie a carburanţilor (JO L 365, 31.12.1994, p. 24), modificată prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(1) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 şi ale anexei I la Directiva 94/63/CE, cerinţele privind instalaţiile de depozitare existente în cadrul terminalelor nu se aplică pe teritoriul României:
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 115 instalaţii de depozitare din cadrul a 12 terminale şi până
la 31 decembrie 2008 unui număr de 4 instalaţii de depozitare din cadrul unui singur terminal, care tranzitează o cantitate situată între 25.000 şi 50.000 tone/an;
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 138 instalaţii de depozitare din cadrul a 13 terminale, până la 31 decembrie 2008 unui număr de 57 instalaţii de depozitare din cadrul a 10 terminale, şi până la 31 decembrie 2009 unui număr de 526 instalaţii de depozitare din cadrul a 63 de terminale,care tranzitează o
cantitate de cel mult 25.000 tone/an.
(2) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 şi ale anexei II la Directiva 94/63/CE, cerinţele privind încărcarea şi descărcarea cisternelor existente în cadrul terminalelor nu se aplică pe teritoriul României:
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 36 de instalaţii de încărcare-descărcare din cadrul a 12
terminale, care tranzitează o cantitate situată între 25.000 şi 150.000 tone/an;
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 82 de instalaţii de încărcare-descărcare din cadrul a 18 terminale, până la 31 decembrie 2008 unui număr de 14 instalaţii de încărcare-descărcare din cadrul a 11 terminale şi până la 31 decembrie 2009 unui număr de 114 instalaţii de încărcare-descărcare din cadrul a
58 de terminale, care tranzitează o cantitate de cel mult 25.000 tone/an.
(3) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 din Directiva 94/63/CE, cerinţele privind cisternele existente în cadrul terminalelor nu se aplică pe teritoriul României:
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 31 de autocisterne;
- până la 31 decembrie 2008 unui număr suplimentar de 101 de autocisterne;
- până la 31 decembrie 2009 unui număr suplimentar de 432 de autocisterne.
(4) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 şi ale anexei III la Directiva 94/63/CE, cerinţele privind încărcarea rezervoarelor existente în cadrul staţiilor de distribuţie a carburanţilor nu se aplică pe teritoriul României:
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 116 de staţii de distribuţie a carburanţilor, până la 31 decembrie 2008 unui număr suplimentar de 19 staţii şi până la 31 decembrie 2009 unui număr suplimentar de 106 staţii, care tranzitează o cantitate mai mare de 1.000 m3/an;
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 49 de staţii de distribuţie a carburanţilor, până la 31 decembrie 2008 unui număr suplimentar de 11 staţii şi până la 31 decembrie 2009 unui număr suplimentar de 85 de staţii, care tranzitează o cantitate situată între 500 şi 1.000 m3/an;
- până la 31 decembrie 2007 unui număr de 23 de staţii de distribuţie a carburanţilor, până la 31 decembrie 2008 unui număr suplimentar de 14 staţii şi până la 31 decembrie 2009 unui număr suplimentar de 188 de staţii, care tranzitează o cantitate de cel mult 500 m3/an.

B. MANAGEMENTUL DEŞEURILOR
(1)  31993  R  0259:  Regulamentul  (CEE)  nr.  259/93  al  Consiliului  din  1  februarie  1993  privind
supravegherea şi controlul transporturilor de deşeuri în interiorul, înspre şi dinspre Comunitatea Europeană
(JO L 30, 6.2.1993, p. 1), modificat ultima dată prin:
- 32001 R 2557: Regulamentul (CE) nr. 2557/2001 al Comisiei din 28.12.2001 (JO L 349, 31.12.2001, p.1).
(a) Până la 31 decembrie 2015, toate transporturile către România de deşeuri destinate recuperării
enumerate în anexa II la Regulamentul (CEE) nr. 259/93 trebuie notificate autorităţilor competente, iar documentele corespunzătoare trebuie procesate în conformitate cu articolele 6, 7 şi 8 din regulament.

(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 alineatul (4) al Regulamentului (CEE) nr. 259/93, până la 31 decembrie 2011 autorităţile române competente pot formula obiecţii cu privire la transporturile către România cuprinzând următoarele deşeuri destinate recuperării, enumerate în anexa III, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din regulament. Aceste transporturi sunt supuse dispoziţiilor articolului 10 din regulament.

AA. DEŞEURI METALICE
- AA 060 Cenuşi şi reziduuri de vanadiu
- AA 080 Deşeuri şi reziduuri de taliu
- AA 090 Deşeuri şi reziduuri de arsenic
- AA 100 Deşeuri şi reziduuri de mercur
- AA 130 Lichide rezultate din decaparea metalelor

AB.  DEŞEURI  CONŢINÂND  ÎN  PRINCIPAL  COMPUŞI  ANORGANICI  ŞI  CARE  POT CONŢINE
METALE ŞI MATERII ORGANICE
- AB 010 Zguri, cenuşi şi reziduuri care nu sunt prevăzute sau incluse
în altă categorie
- AB 020 Reziduuri rezultate din arderea deşeurilor municipale/menajere
- AB 030 Deşeuri de la sistemele care nu folosesc cianuri, rezultate din
tratarea suprafeţei metalelor
- AB 040 Deşeuri de sticlă de la tuburile catodice şi alte tipuri de
sticle activate
- AB 050 Nămoluri de fluorură de calciu
- AB 060 Alţi compuşi anorganici fluoruraţi sub formă de lichide sau nămoluri
- AB 080 Catalizatori uzaţi care nu se află pe lista verde
- AB 090 Deşeuri de hidroxizi de aluminiu
- AB 110 Soluţii bazice
- AB 120 Compuşi anorganici halogenaţi care nu sunt prevăzuţi sau incluşi în altă categorie

AC. DEŞEURI CONŢINÂND ÎN PRINCIPAL COMPUŞI ORGANICI ŞI CARE POT CONŢINE METALE ŞI MATERIALE ANORGANICE
- AC 040 Nămoluri provenite din benzine cu plumb (motorine)
- AC 050 Fluide termice (transmitere de căldură)
- AC 060 Lichide hidraulice
- AC 070 Lichide de frână
- AC 080 Lichide antigel
- AC 090 Deşeuri rezultate din producerea, prepararea şi utilizarea răşinilor, cauciucului, plastifianţilor, cleiurilor şi
adezivilor
- AC 100 Nitroceluloză
- AC 110 Fenoli şi compuşi fenolici, inclusiv clorofenol sub formă lichidă sau de nămoluri
- AC 120 Naftaline policlorurate
- AC 140 Catalizatori cu trietilamină utilizaţi în prepararea
nisipurilor pentru topitorii
- AC 150 Clorofluorocarburi
- AC 160 Haloni
- AC 190 Fracţiune prăfoasă rezultată din mărunţirea autovehiculelor
- AC 200 Compuşi organo-fosforici
- AC 210 Solvenţi nehalogenaţi
- AC 220 Solvenţi halogenaţi

- AC 230 Reziduuri de distilare neapoase, halogenate sau nehalogenate,
rezultate din operaţiuni de recuperare a solvenţilor organici
- AC 240 Deşeuri rezultate din producerea hidrocarburilor alifatice halogenate (precum clorometanii, dicloretanul, clorura de
vinil, clorura de viniliden, clorura de alil şi epiclorhidrina)
- AC 260 Dejecţii lichide de la porci, fecale
- AC 270 Nămol de canalizare

AD. DEŞEURI CARE POT CONŢINE FIE COMPUŞI ORGANICI, FIE ANORGANICI
- AD 010 Deşeuri de la producerea şi prepararea produselor farmaceutice
- AD 020 Deşeuri de la producerea, prepararea şi utilizarea biocidelor şi a produselor fitofarmaceutice
- AD 030 Deşeuri de la producerea, prepararea şi utilizarea produselor
chimice pentru conservarea lemnului
Deşeuri care conţin, sunt alcătuite din sau sunt contaminate cu oricare din următorii compuşi:
• AD 040 - Cianuri anorganice, cu excepţia reziduurilor solide
purtătoare de metale preţioase şi care conţin urme de cianuri
anorganice
• AD 050 - Cianuri organice
- AD 080 Deşeuri de natură explozivă, în cazul în care nu fac obiectul unor dispoziţii speciale
- AD 110 Soluţii acide
- AD 120 Răşini schimbătoare de ioni
- AD 130 Aparate foto de unică folosinţă cu baterie
- AD 140 Deşeuri provenite de la dispozitivele de control al poluării industriale pentru curăţarea gazelor reziduale industriale, neprevăzute sau neincluse în altă categorie
- AD 150 Materie organică rezultat pe cale naturală, utilizat ca mediu
filtrant (precum filtrele biologice)
- AD 160 Deşeuri municipale/menajere
- AD 170 Cărbune activat uzat, cu proprietăţi periculoase rezultate din utilizarea sa în industriile de chimie anorganică, de chimie
organică şi farmaceutică, în tratarea apelor uzate, în
procesele de filtrare a gazelor/aerului sau în scopuri similare
Acest termen poate fi prelungit până cel mai târziu la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 al Directivei Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind deşeurile1, modificată prin Directiva 91/156/CEE a Consiliului2.
(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93, până la
31 decembrie 2011 autorităţile române competente pot formula obiecţii cu privire la transporturile către România  de  deşeuri  destinate  recuperării  enumerate  în  anexa  IV  la  regulament  şi  cu  privire  la transporturile de deşeuri destinate recuperării care nu sunt prevăzute de anexele la regulament, în conformitate cu motivele prevăzute la articolul 4 alineatul (3) din regulament. Acest termen poate fi prorogat până cel mai târziu la 31 decembrie 2015, în conformitate cu procedura prevăzută la articolul 18 din Directiva 75/442/CEE a Consiliului din 15 iulie 1975 privind deşeurile3, modificată prin Directiva
91/156/CEE a Consiliului4.
(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 7 alineatul (4) din Regulamentul (CEE) nr. 259/93, autorităţile  române  competente  formulează  obiecţii  cu  privire  la  transporturile  de  deşeuri  destinate
recuperării enumerate în anexele II, III şi IV la regulament şi cu privire la transporturile de deşeuri
destinate recuperării care nu sunt enumerate în anexele respective şi care au ca destinaţie o instalaţie
exceptată  temporar  de  la  aplicarea  anumitor  dispoziţii  ale  Directivei  Consiliului  96/61/CE  din  24

septembrie 1996 privind prevenirea şi controlul integrat al poluării5, ale Directivei Parlamentului European şi  a  Consiliului  2000/76/CE  din  4  decembrie  2000  privind  incinerarea  deşeurilor6 sau  ale  Directivei Parlamentului European şi a Consiliului 2001/80/CE din 23 octombrie 2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă de anumiţi poluanţi generaţi de instalaţiile de ardere de mare capacitate7, pe durata exceptării temporare aplicate instalaţiei de destinaţie.

1 JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
2 JO L 78, 26.3.1991, p. 32
3 JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE)
nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
4 JO L 78, 26.3.1991, p. 32.
5 JO L 257, 10.10.1996, p. 26, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Regulamentul (CE)
al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1)
6 JO L 332, 28.12.2000, p. 91.
7 JO L 309, 27.11.2001, p. 1, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Actul de aderare din
2003 (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).

(2) 31994 L 0062: Directiva 94/62/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 decembrie 1994 privind ambalajele şi deşeurile de ambalaje (JO L 365, 31.12.1994, p. 10), modificată ultima dată prin:
- 32004 L 0012: Directiva 2004/12/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 11.2.2004 (JO L
47, 18.2.2004, p. 26).
(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (a) din Directiva 94/62/CE, România este  obligată  să  atingă  obiectivul  global  de  recuperare  sau  incinerare  în  instalaţiile  de  incinerare  a
deşeurilor  cu  recuperare  de  energie  la  31  decembrie  2011  în  conformitate  cu  următoarele  obiective
intermediare:
- 32% din masă la 31 decembrie 2006, 34% în anul 2007, 40% în anul 2008, 45% în anul 2009 şi 48%
în anul 2010.
(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (b) din Directiva 94/62/CE, România este  obligată  să  atingă  obiectivul  global  de  recuperare  sau  incinerare  în  instalaţiile  de  incinerare  a deşeurilor cu recuperare de energie la 31 decembrie 2013 în conformitate cu următoarele obiective intermediare:
- 53% din masă în anul 2011 şi 57% în anul 2012.
(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (c) din Directiva 94/62/CE, România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului la 31 decembrie 2011 în conformitate cu
următoarele obiective intermediare:
- 8% din masă la 31 decembrie 2006, 10% în anul 2007, 11 % în anul 2008, 12% în anul 2009 şi 14% în
anul 2010.
(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (d) din Directiva 94/62/CE, România este obligată să atingă obiectivul global de reciclare la 31 decembrie 2013 în conformitate cu următoarele
obiective intermediare:
- 26% din masă la 31 decembrie 2006, 28% în anul 2007, 33% în anul 2008, 38% în anul 2009, 42% în anul 2010, 46% în anul 2011 şi 50% în anul 2012.
(e) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (e) punctul (i) din Directiva 94/62/CE,
România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a sticlei la 31 decembrie 2013, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:
- 21% din masă la 31 decembrie 2006, 22% în anul 2007, 32% în anul 2008, 38% în anul 2009, 44% în
anul 2010, 48% în anul 2011 şi 54% în anul 2012.
(f) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (e) punctul (iv) din Directiva
94/62/CE, România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a plasticului, luând  în considerare exclusiv materialul reciclat sub formă de plastic, la 31 decembrie 2013, în conformitate cu următoarele
obiective intermediare:
- 16% din masă în anul 2011 şi 18% în anul 2012.

(g) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 6 alineatul (1) litera (e) punctul (v) din Directiva
94/62/CE, România este obligată să atingă obiectivul de reciclare a lemnului la 31 decembrie 2011, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:
- 4% din masă la 31 decembrie 2006, 5% în anul 2007, 7% în anul 2008, 9% în anul 2009 şi 12% în
anul 2010.
(3) 31999 L 0031: Directiva 1999/31/CE a Consiliului din 26 aprilie 1999 privind depozitarea deşeurilor
(JO L 182, 16.7.1999, p. 1), modificată prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 14 litera (c) şi ale punctelor (2), (3), (4) şi (6) din anexa I la Directiva 1999/31/CE, şi fără a aduce atingere Directivei Consiliului 75/442/CEE din 15 iulie 1975 privind  deşeurile1 şi  Directivei  Consiliului  91/689/CEE  din  12  decembrie  1991  privind  deşeurile periculoase2, condiţiile privind controlul apei şi gestionarea infiltraţiilor, protecţia solului şi apei, controlul şi asigurarea stabilităţii gazelor nu sunt aplicabile în România unui număr de 101 de depozite municipale de deşeuri existente până la 16 iulie 2017.

1 JO L 194, 25.7.1975, p. 39, directivă astfel cum a fost modificată prin Directiva 91/156/CEE, precum
şi, ultima dată, prin Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
2 JO L 377, 31.12.1991, p. 20, directivă astfel cum a fost modificată ultima dată prin Directiva 94/31/CE
(JO L 168, 2.7.1994, p. 28).

România este obligată să asigure reducerea treptată a deşeurilor depozitate în aceste 101 de depozite municipale de deşeuri neconforme, cu respectarea următoarelor cantităţi maxime anuale:
la 31 decembrie 2006: 3.470.000 tone;
la 31 decembrie 2007: 3.240.000 tone;
la 31 decembrie 2008: 2.920.000 tone; la 31 decembrie 2009: 2.920.000 tone; la 31 decembrie 2010: 2.900.000 tone; la 31 decembrie 2011: 2.740.000 tone; la 31 decembrie 2012: 2.460.000 tone; la 31 decembrie 2013: 2.200.000 tone; la 31 decembrie 2014: 1.580.000 tone; la 31 decembrie 2015: 1.420.000 tone; la 31 decembrie 2016: 1.210.000 tone.
(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 alineatul (3) literele (a) şi (b) şi ale anexei I punctul (2)
liniuţa a doua la Directiva 1999/31/CE, precum şi fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 6 litera (c) punctul (ii) din această directivă şi nici Directivei 75/442/CEE, cerinţele privind deşeurile lichide, corozive şi oxidante şi prevenirea infiltrării apelor de suprafaţă în deşeurile depozitate nu se aplică pe teritoriul României următoarelor 23 de instalaţii existente până la data indicată în cazul fiecăreia:
Până la 31 decembrie 2007:
1. S.C. BEGA UPSOM Ocna Mureş, Ocna Mureş, jud. Alba
Până la 31 decembrie 2008:
2. S.C. TERMOELECTRICA S.A. - S.E. Doiceşti, Doiceşti, jud. Dâmboviţa
3. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A., Cicani-Beterega, jud. Gorj
4. R.A.A.N. Drobeta-Turnu Severin - Sucursala ROMAG - TERMO, Drobeta-Turnu Severin, jud.
Mehedinţi
Până la 31 decembrie 2009:
5. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - S.E. Craiova, Valea Mănăstirii, jud. Dolj
6. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - S.E. Işalniţa, Işalniţa II, jud. Dolj
7. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA - S.E. Işalniţa, Işalniţa I, jud. Dolj
8. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. - S.E. Paroşeni, Căprişoara, jud. Hunedoara
9. S.C. TERMICA S.A. Suceava, Suceava, jud. Suceava
Până la 31 decembrie 2010:
10. S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A., Bejan, jud. Hunedoara

11. S.C. ALUM Tulcea, Tulcea, jud. Tulcea
Până la 31 decembrie 2011
12. S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ GIURGIU S.A., Giurgiu, jud. Giurgiu
Până la 31 decembrie 2012
13. C.E.T. Bacău, Furnicari - Bacău, jud. Bacău
14. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, jud. Gorj
15. S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI, Valea Ceplea, jud. Gorj
16. S.C. UZINELE SODICE Govora, Govora, jud. Vâlcea
17. S.C. C.E.T. Govora S.A., Govora, jud. Vâlcea
Până la 31 decembrie 2013:
18. S.C. C.E.T. Arad, Arad, jud. Arad
19. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., Sântaul Mic, jud. Bihor
20. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., Sântaul Mic, jud. Bihor
21. S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A., Sântaul Mic, jud. Bihor
22. C.E.T. II Iaşi, Holboca, jud. Iaşi
23. S.C. Uzina Electrică Zalău, Hereclean - Panic, jud. Sălaj
România este obligată să asigure reducerea treptată a deşeurilor lichide depozitate în aceste 23 de instalaţii neconforme, cu respectarea următoarelor cantităţi maxime anuale:
- la 31 decembrie 2006: 11.286.000 tone;
- la 31 decembrie 2007: 11.286.000 tone;
- la 31 decembrie 2008: 11.120.000 tone;
- la 31 decembrie 2009: 7.753.000 tone;
- la 31 decembrie 2010: 4.803.000 tone;
- la 31 decembrie 2011: 3.492.000 tone;
- la 31 decembrie 2012: 3.478.000 tone;
- la 31 decembrie 2013: 520.000 tone.
(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 alineatul (3) litera (a) şi ale anexei I punctul (2) liniuţa a doua din Directiva 1999/31/CE, precum şi fără a aduce atingere dispoziţiilor articolului 6 litera (c) punctul
(ii) din această directivă şi nici Directivei 75/442/CEE, cerinţele privind deşeurile lichide, corozive şi oxidante şi prevenirea infiltrării apelor de suprafaţă în deşeurile depozitate nu se aplică pe teritoriul
României următoarelor 5 iazuri de decantare existente până la data indicată pentru fiecare: Până la 31 decembrie 2009:
1. BĂIŢA Ştei, Fânaţe, jud. Bihor
Până la 31 decembrie 2010:
2. TRANSGOLD Baia Mare, Aurul-Recea, jud. Maramureş
3. MINBUCOVINA Vatra Dornei, Ostra-Valea Straja, jud. Suceava
Până la 31 decembrie 2011:
4. CUPRUMIN Abrud, Valea Şesei, jud. Alba
5. CUPRUMIN Abrud, Valea Ştefancei, jud. Alba.
România este obligată să asigure reducerea treptată a deşeurilor lichide depozitate în aceste 5 iazuri de decantare neconforme existente, cu respectarea următoarelor cantităţi maxime anuale:
- la 31 decembrie 2006: 6.370.000 tone;
- la 31 decembrie 2007: 5.920.000 tone (din care 2.100.000 tone deşeuri periculoase şi 3.820.000 tone deşeuri nepericuloase);
- la 31 decembrie 2008: 4.720.000 tone (din care 2.100.000 tone deşeuri periculoase şi 2.620.000 tone
deşeuri nepericuloase);
- la 31 decembrie 2009: 4.720.000 tone (din care 2.100.000 tone deşeuri periculoase şi 2.620.000 tone deşeuri nepericuloase);
- la 31 decembrie 2010: 4.640.000 tone (din care 2.100.000 tone deşeuri periculoase şi 2.540.000 tone
deşeuri nepericuloase);
- la 31 decembrie 2011: 2.470.000 tone (în întregime nepericuloase).
(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 2 litera (g) liniuţa a doua din Directiva 1999/31/CE,
precum şi fără a aduce atingere dispoziţiilor Directivei 75/442/CEE şi ale Directivei 91/689/CEE, un sit

permanent care este utilizat pentru depozitarea temporară a deşeurilor periculoase generate pe teritoriul
României nu poate fi considerat ca fiind depozit de deşeuri în România până la 31 decembrie 2009.
Începând cu 30 iunie 2007, România este obligată să furnizeze Comisiei, la data de 30 iunie a fiecărui an,  un raport  privind  punerea treptată în  aplicare a directivei şi conformarea sa cu  aceste obiective
intermediare.
(4) 32002 L 0096: Directiva 2002/96/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 ianuarie 2003 privind deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE) (JO L 37, 13.2.2003, p.24), modificată prin:
- 32003 L 0108: Directiva 2003/108/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 8.12.2003 (JO L
345, 31.12.2003, p. 106).
Prin derogare de la dispoziţiile articolelor 5 alineatul (5) şi 7 alineatul (2) din Directiva 2002/96/CE, România este obligată să atingă la 31 decembrie 2008 un nivel mediu de colectare separată de cel puţin patru kilograme pe cap de locuitor pe an de DEEE provenind din gospodăriile populaţiei, precum şi nivelurile de recuperare, refolosire şi reciclare a componentelor, materialelor şi substanţelor.

C. CALITATEA APEI
(1) 31983 L 0513: Directiva 83/513/CEE a Consiliului din 26 septembrie 1983 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de cadmiu (JO L 291, 24.10.1983, p. 1), modificată prin:
- 31991 L 0692: Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23.12.1991 (JO L 377, 31.12.1991, p. 48);
31984  L  0156:  Directiva  84/156/CEE a  Consiliului  din  8  martie  1984  privind  valorile  limită  şi obiectivele de calitate pentru evacuările de mercur din alte sectoare decât cel al electrolizei cloralcanilor
(JO L 74, 17.3.1984, p. 49), modificat prin:
- 31991 L 0692: Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23.12.1991 (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 şi ale anexei I la Directiva 83/513/CEE, precum şi ale articolului 3 şi ale anexei I la Directiva 84/156/CEE, valorile limită pentru evacuările de cadmiu şi mercur în apele prevăzute la articolul 1 din Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai 1976 privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii1 nu se aplică pe teritoriul României până la 31 decembrie 2009 următoarelor instalaţii industriale:
ARIEŞMIN S.A. Baia de Arieş - Valea Sărtaş - Baia de Arieş - jud. Alba ARIEŞMIN S.A. Baia de Arieş - ape de mină - Baia de Arieş - jud. Alba E.M. TURŢ - Turţ - jud. Satu Mare
S.M. BAIA BORŞA - evacuare ape de mină Gura Băii - Borşa - jud. Maramureş
S.M. BAIA BORŞA - evacuare ape de mină Burloaia - Borşa - jud. Maramureş S.M. BAIA BORŞA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa - jud. Maramureş E.M. BAIA SPRIE - Baia Sprie - jud. Maramureş
E.M. CAVNIC - Cavnic - jud. Maramureş
E.M. BĂIUŢ - Băiuţ - jud. Maramureş
S.C. Romplumb S.A. BAIA MARE - evacuare în canal de transport - Baia Mare - jud. Maramureş
SUCURSALA MINIERĂ BAIA MARE - flotaţie centrală - Baia Mare - jud. Maramureş
S.M. BAIA BORŞA - evacuare ape flotaţie - Borşa - jud. Maramureş
Romarm Tohani Zărneşti - Zărneşti - jud. Braşov
S.C. Viromet S.A. Victoria - Victoria - jud. Braşov
S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 1- Slatina - jud. Olt S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina - jud. Olt S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 3 - Slatina - jud. Olt S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 4 - Slatina - jud. Olt S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 5 - Slatina - jud. Olt S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 6 - Slatina - jud. Olt S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 7 - Slatina - jud. Olt S.C. GECSAT Târnăveni - Târnăveni - jud. Mureş S.G.D.P. BAIA BORŞA - Borşa - jud. Maramureş S.P.G.C. SEINI - Seini - jud. Maramureş
S.C. VITAL BAIA MARE - evacuare staţie - Baia Mare - jud. Maramureş
S.C. I.M.I. S.A. BAIA MARE - evacuare staţie mina Ilba - Baia Mare - jud. Maramureş

S.C. WEST CONSTRUCT MINA SOCEA - Valea Socea - jud. Maramureş

1 JO  L  129,  18.5.1976,  p.  23,  directivă  astfel  cum  a  fost  modificată  ultima  dată  prin  Directiva
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(2) 31984 L 0491: Directiva 84/491/CEE a Consiliului din 9 octombrie 1984 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările de hexaclorciclohexan (JO L 274, 17.10.1984, p. 11), modificată prin:
- 31991 L 0692: Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23.12.1991 (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 şi ale anexei I la Directiva 84/491/CEE, valorile limită pentru evacuările de lindan în apele prevăzute la articolul 1 din Directiva 76/464/CEE a Consiliului, din 4
mai 1976, privind poluarea cauzată de anumite substanţe periculoase evacuate în mediul acvatic al Comunităţii2 nu  se  aplică  pe  teritoriul  României  până  la  31  decembrie  2009  următoarelor  instalaţii industriale:
S.C. Sinteza S.A. Oradea - Oradea - jud. Bihor
S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea - Râmnicu Vâlcea - jud. Vâlcea
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti - Borzeşti - jud. Bacău

2 JO  L  129,  18.5.1976,  p.  23,  directivă  astfel  cum  a  fost  modificată  ultima  dată  prin  Directiva
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(3) 31986 L 0280: Directiva 86/280/CEE a Consiliului din 12 iunie 1986 privind valorile limită şi obiectivele de calitate pentru evacuările anumitor substanţe periculoase incluse în lista I din anexa la Directiva 76/464/CEE (JO L 181, 4.7.1986, p. 16), modificată ultima dată prin:
- 31991 L 0692: Directiva 91/692/CEE a Consiliului din 23.12.1991 (JO L 377, 31.12.1991, p. 48).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 3 şi ale anexei II la Directiva 86/280/CEE, valorile limită pentru evacuările de hexaclorbenzen, hexaclorbutadienă, 1,2 - dicloretan (EDC), tricloretilenă (TRI) şi triclorbenzen (TCB) în apele prevăzute la articolul 1 din Directiva 76/464/CEE a Consiliului din 4 mai
1976  privind  poluarea  cauzată  de  anumite  substanţe  periculoase  evacuate  în  mediul  acvatic  al Comunităţii1, nu  se  aplică  pe  teritoriul  României  până  la  31  decembrie  2009  următoarelor  instalaţii industriale:
S.C. NUTRISAM SATU MARE - Ferma MOFTIN - Satu Mare - jud. Satu Mare
S.C. MARLIN S.A. ULMENI - Ulmeni - jud. Maramureş S.C. PROMET - Satu Mare - jud. Maramureş ARDUDANA ARDUD - Ardud - jud. Maramureş
S.M. BAIA BORŞA - evacuare ape de mină Gura Băii - Borşa - jud. Maramureş
S.M. BAIA BORŞA - evacuare Colbu-Toroioaga - Borşa - jud. Maramureş
E.R.S. C.U.G. CLUJ - evacuare 3 - Cluj-Napoca - jud. Cluj
S.C. ARMĂTURA CLUJ - 6 evacuări directe - Cluj-Napoca - jud. Cluj
SUCURSALA MINIERĂ BAIA MARE - flotaţie centrală - Baia Mare - jud. Maramureş
S.C. OLTCHIM S.A. - Râmnicu Vâlcea - jud. Vâlcea
S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti - M 1 - Borzeşti - jud. Bacău
S.C. Electrocarbon S.A. Slatina - R 2 - Slatina - jud. Olt
S.C. TERAPIA CLUJ - evacuare staţie 3 + staţie 2 - Cluj-Napoca - jud. Cluj
S.C. PHOENIX ROMÂNIA CAREI - Carei - jud. Satu Mare
S.C. SILVANIA ZALĂU - Zalău - jud. Sălaj
S.N.P. PETROM S.A. - ARPECHIM Piteşti - Piteşti - jud. Argeş
S.C. TEHNOFRIG CLUJ - evacuare 1 - Cluj-Napoca - jud. Cluj
R.B.G. ELCOND ZALĂU - Zalău - jud. Sălaj
S.C. MUCART CLUJ - Cluj-Napoca - jud. Cluj
S.C. CELHART DONARIS S.A. Brăila - Brăila - jud. Brăila
STRATUS MOB S.A. Blaj - Blaj - jud. Alba

1 JO  L  129,  18.5.1976,  p.  23,  directivă  astfel  cum  a  fost  modificată  ultima  dată  prin  Directiva
2000/60/CE a Parlamentului European şi a Consiliului (JO L 327, 22.12.2000, p. 1).

(4) 31991 L 0271: Directiva 91/271/CEE a Consiliului din 21 mai 1991 privind tratarea apelor urbane
reziduale (JO L 135, 30.5.1991, p. 40), modificată prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
Prin derogare de la dispoziţiile articolelor 3, 4 şi 5 alineatul (2) din Directiva 91/271/CEE, cerinţele privind sistemele de colectare şi tratare a apelor urbane reziduale nu se aplică în întregime pe teritoriul
României până la 31 decembrie 2018, în conformitate cu următoarele obiective intermediare:
- la 31 decembrie 2013, conformarea cu dispoziţiile articolului 3 din directivă trebuie realizată în aglomerările urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000;
- la 31 decembrie 2015, conformarea cu dispoziţiile articolului 5 alineatul (2) din directivă trebuie
realizată în aglomerările urbane cu un echivalent-locuitor mai mare de 10.000.
România este obligată să asigure extinderea treptată a sistemelor de colectare prevăzute la articolul 3 în
conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent locuitori:
- 61%, la 31 decembrie 2010;
- 69%, la 31 decembrie 2013;
- 80%, la 31 decembrie 2015.
România este obligată să asigure extinderea treptată a tratării apelor reziduale prevăzute la articolele 4 şi
5 alineatul (2) în conformitate cu următoarele niveluri minime generale de echivalent-locuitor:
- 51%, la 31 decembrie 2010;
- 61%, la 31 decembrie 2013;
- 77%, la 31 decembrie 2015.
(5) 31998 L 0083: Directiva 98/83/CE a Consiliului din 3 noiembrie 1998 privind calitatea apei
destinate consumului uman (JO L 330, 5.12.1998, p. 32), modificată prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) nr. 1882/2003 al Parlamentului European şi al Consiliului din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
Prin derogare de la dispoziţiile articolelor 5 alineatul (2) şi 8, precum şi ale anexei I părţile B şi C la Directiva 98/83/CE, valorile stabilite pentru următorii parametri nu se aplică în întregime pe teritoriul României în condiţiile stabilite mai jos:
- până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate în aglomerările urbane cu mai puţin de 10.000 de
locuitori;
- până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate şi turbiditate în aglomerările urbane cuprinzând între
10.000 şi 100.000 de locuitori;
- până la 31 decembrie 2010, pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier şi mangan în aglomerările urbane cu peste 100.000 de locuitori;
- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitraţi, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu şi pesticide în aglomerările urbane cu mai puţin de 10.000 de locuitori;
- până la 31 decembrie 2015, pentru amoniu, nitraţi, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide şi mangan
în aglomerările urbane cuprinzând între 10.000 şi 100.000 de locuitori.
România  este  obligată să  asigure  conformarea cu  cerinţele  directivei,  cu respectarea  obiectivelor intermediare prezentate în tabelul de mai jos:

Localităţi care se conformează la 31 decembrie 2006
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³Populaţie³  Total  ³Oxidabilitate³Amoniu³Nitraţi³Turbiditate³Aluminiu³ Fier³Cadmiu,³Pesticide³Mangan³
³racordată³localităţi³     %      ³ %   ³  %  ³     %     ³   %   ³ %  ³ plumb ³   %    ³  %  ³
³         ³          ³             ³      ³      ³           ³        ³     ³  %  ³         ³      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ <10 .000="" 1.774="" 100="" 95="" 98="" 99="" nbsp="" p="">
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ 10.000-³   111   ³     73      ³ 59,5 ³ 93,7 ³   87     ³ 83,8  ³ 78,4³ 98,2 ³  93,4 ³ 96,4³
³ 100.000 ³          ³            ³      ³       ³           ³        ³     ³      ³         ³      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ 100.001-³     14   ³     85,7    ³ 92,9 ³ 100   ³  100     ³ 92,9  ³100  ³ 100   ³  78,6  ³ 92,9³
³ 200.000 ³          ³            ³      ³       ³           ³        ³     ³      ³         ³      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³>200.000 ³      9   ³     77,8   ³100   ³ 100   ³  100     ³ 88,9  ³ 88,9³ 100   ³  88,9  ³ 88,9³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ TOTAL  ³ 1.908   ³     96,7    ³ 96,7 ³ 95,2 ³   98,64 ³ 98,64 ³ 97,9³ 99,8 ³  99,4  ³  99,7³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ

Localităţi care se conformează la sfârşitul anului 2010
ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄ¿
³Populaţie³  Total  ³Oxidabilitate³Amoniu³Nitraţi³Turbiditate³Aluminiu³ Fier³Cadmiu,³Pesticide³Mangan³
³racordată³localităţi³     %      ³  %  ³  %  ³     %     ³   %   ³  % ³ plumb ³   %    ³  %  ³
³         ³          ³             ³      ³      ³           ³        ³     ³  %  ³         ³      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ <10 .000="" 1.774="" 100="" 97="" 99="" nbsp="" p="">ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ 10.000-³   111   ³   100      ³ 80,2 ³ 97,3 ³  100     ³ 94,6  ³ 90  ³ 98,2 ³  96,4 ³ 96,4³
³ 100.000 ³          ³            ³      ³       ³           ³        ³     ³      ³         ³      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ 100.001-³     14   ³   100      ³100   ³ 100   ³  100     ³ 100    ³100  ³ 100   ³ 100   ³ 100  ³
³ 200.000 ³          ³            ³      ³       ³           ³        ³     ³      ³         ³      ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³>200.000 ³      9   ³   100     ³100   ³ 100   ³  100     ³ 100    ³100  ³ 100   ³ 100   ³ 100  ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄ´
³ TOTAL  ³ 1.908   ³   100      ³ 98,32³ 97,7 ³   99,7  ³ 99,4  ³ 98,7³ 99,8 ³  99,7  ³  99,7³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÙ
Prezenta derogare nu se aplică apei potabile utilizate pentru prelucrarea alimentelor.
D. POLUAREA INDUSTRIALĂ ŞI MANAGEMENTUL RISCULUI
1. 31996 L 0061: Directiva 96/61/CE a Consiliului din 24 septembrie 1996 privind prevenirea şi
controlul integrat al poluării (JO L 257, 10.10.1996, p. 26), modificată ultima dată prin:
- 32003 R 1882: Regulamentul (CE) al Parlamentului European şi al Consiliului nr. 1882/2003 din
29.9.2003 (JO L 284, 31.10.2003, p. 1).
Prin derogare de la dispoziţiile articolului 5 alineatul (1) din Directiva 96/61/CE, condiţiile de autorizare a instalaţiilor existente nu se aplică pe teritoriul României următoarelor instalaţii până la data indicată
pentru  fiecare  instalaţie  în  parte,  cu  condiţia  respectării  obligaţiei  de  a  opera  aceste  instalaţii  în

conformitate  cu  valorile  limită  de  emisii,  parametrii  echivalenţi  sau  măsurile  tehnice  disponibile,  în conformitate cu dispoziţiile articolului 9 alineatele (3) şi (4):
Până la 31 decembrie 2008:
1. S.C. CARBID FOX S.A. Târnăveni (activitate principală 4.2)
2. S.C. AVICOLA S.A. - Ferma Gârleni - Bacău (activitate principală 6.6 a)
3. S.C. EXPERT 2001 IMPEX S.R.L. - Bistriţa-Năsăud (activitate principală 6.6) Până la 31 decembrie 2009:
4. S.C. UCM Reşiţa Caraş-Severin (activitate principală 2.2)
5. S.C. SICERAM S.A. Mureş (activitate principală 3.5)
6. S.C. BEGA UPSOM S.A. Alba (activitate principală 4.2)
7. S.C. CELROM S.A. Mehedinţi (activitate principală 6.1)
8. S.C. COMCEH S.A. Călăraşi - Călăraşi (activitate principală 6.1 b)
9. S.C. ECOPAPER S.A. Zărneşti - Braşov (activitate principală 6.1 b)
10. S.C. RIFIL S.A. Neamţ (activitate principală 6.2)
11. S.C. AVICOLA S.A. - Ferma Războieni - Iaşi (activitate principală 6.6 a)
12. S.C. AVIMAR S.A. Maramureş (activitate principală 6.6 a)
13. S.C. AVICOLA S.A. Iaşi - Ferma Leţcani - Iaşi (activitate principală 6.6 a)
14. COMBINATUL AGROINDUSTRIAL Curtici - Arad (activitate principală 6.6 b)
15. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Bora - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)
16. S.C. SUINTEST Oarja S.A. - Argeş (activitate principală 6.6 b, c)
17. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Andrăşeşti - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)
18. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Perieţi - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)
19. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Gheorghe Doja - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a) Până la 31 decembrie 2010:
20. S.C. ROMPLUMB S.A. Maramureş (activitate principală 2.5)
21. S.C. ROMRADIATOARE S.A. - Braşov (activitate principală 2.5 b)
22. S.C. ELECTROMONTAJ S.A. Bucureşti (activitate principală 2.6)
23. HOLCIM (Romania) - Ciment Câmpulung Argeş (activitate principală 3.1)
24. S.C. ETERMED S.A. Medgidia - Constanţa (activitate principală 3.2)
25. S.C. CONGIPS S.A. (Azbest) Bihor (activitate principală 3.2)
26. S.C. HELIOS S.A. Aştileu - Bihor (activitate principală 3.5)
27. S.C. SOFERT S.A. Bacău (activitate principală 4.3, 4.2 b)
28. S.C. CHIMOPAR S.A. Bucureşti (activitate principală 4.1)
29. S.C. ANTIBIOTICE S.A. Iaşi (activitate principală 4.5)
30. S.C. ROMPETROL PETROCHEMICALS S.R.L. Constanţa (activitate principală 4.1)
31. S.C. LETEA S.A. Bacău (activitate principală 6.1 a)
32. S.C. ZAHĂR Corabia S.A. Olt (activitate principală 6.4 b)
33. S.C. TARGO S.R.L. Timiş (activitate principală 6.4)
34. S.C. SUINPROD Roman - Neamţ (activitate principală 6.6 b)
35. S.C. LUCA SUINPROD S.A. Codlea - Braşov (activitate principală 6.6 b)
36. S.C. AVICOLA Costeşti Argeş - Argeş (activitate principală 6.6 b)
37. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Brad - Bacău (activitate principală 6.6 a)
38. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. Olt (activitate principală 6.6 a)
39. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Gherăieşti - Bacău (activitate principală 6.6 a)
40. S.C. CARNIPROD S.R.L. Tulcea - Tulcea (activitate principală 6.6 b)
41. S.C. PIGCOM S.A. Satu Nou - Tulcea (activitate principală 6.6 b)
42. S.C. AGROPROD IANCU S.R.L. Urziceni - Ialomiţa (activitate principală 6.6 b)
43. S.C. CRUCIANI IMPEX S.R.L. Deduleşti - Brăila (activitate principală 6.6)
44. S.C. AGROFLIP Bonţida - Cluj (activitate principală 6.6 b, c)
45. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia - Ferma Amara - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)
46. S.C. ISOVOLTA GROUP S.A. Bucureşti (activitate principală 6.7)
47. S.C. SAMOBIL S.A. Satu Mare (activitate principală 6.7)
48. S.C. ELECTROCARBON S.A. Slatina - Olt (activitate principală (6.8)
49. S.C. TRANSGOLD S.A. Baia Mare - Maramureş (activitate principală 2.5)

Până la 31 decembrie 2011:
50. S.C. ORGANE DE ASAMBLARE S.A. Braşov (activitate principală 2.6)
51. HEIDELBERG CEMENT - Fieni Cement Dâmboviţa (activitate principală 3.1)
52. CARMEUSE Romania S.A. Argeş (activitate principală 3.1)
53. S.C. RESIAL S.A. Alba (activitate principală 3.5)
54. S.N.P. PETROM S.A. Sucursala Craiova, Combinatul Doljchim - Dolj (activitate principală 4.2,
4.1)
55. S.C. U.S.G. S.A. Vâlcea (activitate principală 4.2 d)
56. S.C. ULTEX S.A. Ţăndărei - Ialomiţa (activitate principală 6.4 b)
57. S.C. CARMOLIMP S.R.L. Viştea de Sus - Sibiu (activitate principală 6.6 b)
58. S.C. AVICOLA S.A. Buftea - Ilfov (activitate principală 6.6 a)
59. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Hemeiuş - Bacău (activitate principală 6.6 a)
60. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Zimnicea - Teleorman (activitate principală 6.6 b)
61. S.C. SUINPROD S.A. Bilciureşti - Dâmboviţa (activitate principală 6.6)
62. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Baldovineşti - Brăila (activitate principală 6.6 b)
63. S.C. COMPLEXUL DE PORCI Brăila S.A. Tichileşti - Brăila (activitate principală 6.6 b)
64. S.C. AT GRUP PROD IMPEX S.R.L. - Teleorman (activitate principală 6.6 a)
65. S.C. KING HAUSE ROM Cornetu S.R.L. Filiala Mavrodin - Teleorman (activitate principală 6.6 a)
66. S.C. AVIKAF PROD IMPEX S.R.L. Teleorman (activitate principală 6.6 a)
67. S.C. SUINPROD S.A. Zimnicea - Ferma Dracea - Teleorman (activitate principală 6.6 b)
68. S.C. ROMCIP Salcia - Teleorman (activitate principală 6.6 b)
69. S.C. AVIPUTNA S.A. Goleşti - Vrancea (activitate principală 6.6 a)
70. S.C. NUTRICOM S.A. Olteniţa - Călăraşi (activitate principală 6.6 b)
71. S.C. PIGALEX S.A. Alexandria - Teleorman (activitate principală 6.6 b)
72. S.C. PIC ROMÂNIA S.R.L. Vasilaţi - Călăraşi (activitate principală 6.6 c)
73. S.C. SUINTEST S.A. Fierbinţi - Ialomiţa (activitate principală 6.6 b)
74. S.C. AGRIVAS S.R.L. Vaslui (activitate principală 6.6 a)
75. S.C. AVICOLA Buftea S.A. Punct de lucru Turnu Măgurele - Teleorman (activitate principală 6.6
a)
76. S.C. C+C S.A. Reşiţa (activitate principală 6.6 b) Până la 31 decembrie 2012:
77. S.N.P. PETROM S.A. Sucursala ARPECHIM Piteşti - Argeş (activităţi 1.2, 4.1)
78. S.C. ROMPETROL Rafinare S.A. Constanţa (activitate 1.2)
79. COMBINATUL DE OŢELURI SPECIALE Târgovişte - Dâmboviţa (activitate principală 2.2, 2.3)
80. S.C. COMBINATUL DE UTILAJ GREU S.A. Cluj (activitate principală 2.2, 2.3 b)
81. S.C. IAIFO Zalău - Sălaj (activitate principală 2.3 b, 2.4)
82. S.C. ALTUR S.A. Olt (activitate principală 2.5)
83. C.N.C.A.F. MINVEST S.A. DEVA Filiala DEVAMIN S.A. Deva, Exploatarea minieră Deva -
Hunedoara (activitate principală 2.5)
84. S.C. MONDIAL S.A. Lugoj - Timiş (activitate principală 3.5)
85. S.C. MACOFIL S.A. Târgu Jiu - Gorj (activitate principală 3.5)
86. S.C. CERAMICA S.A. Iaşi (activitate principală 3.5)
87. S.C. FIBREXNYLON S.A. Neamţ (activitate principală 4.1 b, d; 4.2 b; 4.3)
88. S.C. CHIMCOMPLEX S.A. Borzeşti - Bacău (activitate principală 4.1 a, b, c, d, f; 4.2. b, c, d; 4.4)
89. S.C. PEHART S.A. Petreşti - Alba (activitate principală 6.1 b)
90. S.C. TABACO-CAMPOFRIO S.A. Tulcea (activitate principală 6.4 a)
91. S.C. AVICOLA S.A. Slobozia Ferma Ion Ghica - Ialomiţa (activitate principală 6.6 a)
92. S.C. AVICOLA S.A. Platou Avicol Aviasan - Bacău (activitate principală 6.6 a)
93. S.C. ITAL TRUST Racoviţă S.A. - Sibiu (activitate principală 6.6 b)
94. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Parţa - Timiş (activitate principală 6.6 b)
95. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Pădureni - Timiş (activitate principală 6.6 b)
96. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Peciu Nou - Timiş (activitate principală 6.6 b)
97. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Periam - Timiş (activitate principală 6.6 b)
98. S.C. COMTIM GROUP S.R.L. Ferma Ciacova - Timiş (activitate principală 6.6 b)

99. S.C. AVICOLA LUMINA S.A. - Constanţa (activitate principală 6.6 a) Până la 31 decembrie 2013:
100. S.C. UNIO S.A. Satu Mare (activitate principală 2.3 b)
101. S.C. ARTROM S.A. Slatina - Olt (activitate principală 2.3 b, 2.6)
102. S.C. IAR S.A. Braşov (activitate principală 2.6)
103. S.C. ARIO S.A. Bistriţa-Năsăud (activitate principală 2.4)
104. S.C. LAFARGE ROMCIM S.A. Medgidia - Constanţa (activitate principală 3.1)
105. S.C. CARS S.A. Târnăveni - Mureş (activitate principală 3.5)
106. S.C. CASIROM S.A. Cluj (activitate principală 3.5)
107. S.C. TURNU S.A. Turnu Măgurele - Teleorman (activitate principală 4.3, 4.2 b)
108. S.C. COMBINATUL DE ÎNGRĂŞĂMINTE CHIMICE S.A. Năvodari - Constanţa (activitate principală 4.3)
109. S.C. AMBRO Suceava S.A. - Suceava (activitate principală 6.1 a, b)
110. S.C. ROMSUIN TEST Periş S.A. - Ilfov (activitate principală 6.6 a)
111. S.C. NUTRICOD Codlea Sucursala Sfântu Gheorghe - Covasna (activitate principală 6.6 b)
112. S.C. HADITON GRUP S.R.L. Argeş (activitate principală 6.6 a) Până la 31 decembrie 2014:
113. S.C. PETROM S.A. Rafinăria PETROBRAZI - Prahova (activitate 1.2)
114. S.C. RAFINĂRIA ASTRA ROMÂNĂ S.A. Ploieşti - Prahova (activitate 1.2)
115. S.C. ROMPETROL Rafinăria VEGA - Prahova (activitate 1.2)
116. S.C. PETROTEL LUKOIL S.A. - Prahova (activitate 1.2)
117. S.C. ISPAT SIDEX S.A. Galaţi (activitate principală 2.2, 2.3)
118. S.C. SIDERURGICA S.A. Hunedoara (activitate principală 2.2, 2.3)
119. S.C. KVAERNER I.M.G.B. S.A. Bucureşti (activitate principală 2.4)
120. S.C. SOMETRA S.A. Copşa Mică - Sibiu (activitate principală 2.5 a, 2.5 b, 2.1, 2.4)
121. S.C. FERAL S.R.L. Tulcea (activitate principală 2.5 a)
122. S.C. METALURGICA S.A. Aiud - Alba (activitate principală 2.4, 2.3 b)
123. S.C. NEFERAL S.A. Ilfov (activitate principală 2.5 b)
124. S.C. INDUSTRIA SÂRMEI S.A. Câmpia Turzii - Cluj (activitate principală 2.2, 2.3, 2.6)
125. S.C. METALURGICA S.A. Vlăhiţa - Harghita (activitate principală 2.5 b)
126. S.C. UPETROM 1 Mai S.A. Prahova (activitate principală 2.2)
127. S.C. LAMINORUL S.A. Brăila (activitate principală 2.3)
128. S.C. AVERSA S.A. Bucureşti (activitate principală 2.4)
129. S.C. FORMA S.A. Botoşani (activitate principală 2.3)
130. S.C. ISPAT TEPRO S.A. Iaşi (activitate principală 2.3 c)
131. S.C. URBIS Armături Sanitare S.A. - Bucureşti (activitate principală 2.6)
132. S.C. BALANŢA S.A. Sibiu (activitate principală 2.6)
133. S.C. COMMET S.A. Galaţi (activitate principală 2.6)
134.  C.N.A.C.F.  MINVEST  S.A.  Deva  Filiala DEVAMIN Exploatarea minieră Veţel  Hunedoara
(activitate principală 2.5)
135. S.C. MOLDOMIN S.A. Moldova Nouă - Caraş Severin (activitate principală 2.5)
136. S.C. FIROS S.A. Bucureşti (activitate principală 3.3)
137. S.C. SINTER-REF S.A. Azuga - Prahova (activitate principală 3.5)
138. S.C. PRESCOM Braşov S.A. - Braşov (activitate principală 3.1)
139. S.C. MELANA IV S.A. Neamţ (activitate 4.1)
140. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea - Vâlcea (activitate principală 4.1, 4.2, 4.3)
141. S.C. AMONIL S.A. Slobozia - Ialomiţa (activitate principală 4.3, 4.2)
142. CAROM S.A. Bacău (activitate principală 4.1 a, b, i)
143. AZOCHIM S.A. Săvineşti - Neamţ (activitate principală 4.2)
144. S.C. UZINA DE PRODUSE SPECIALE Făgăraş S.A. Braşov (activitate principală 4.6)
145. S.C. SINTEZA S.A. Oradea - Bihor (activitate principală 4.1 g; 4.2 d, e; 4.4)
146. S.C. CHIMPROD S.A. Bihor (activitate principală 4.1 b, 4.5)
147. S.C. AZUR S.A. Timişoara - Timiş (activitate principală 4.1)
148. S.C. PUROLITE S.A. Victoria - Braşov (activitate principală 4.1 d, h)

149. S.C. CELHART DONARIS S.A. Brăila (activitate principală 6.1)
150. S.C. VRANCART S.A. Adjud - Vrancea (activitate principală 6.1 b)
151. S.C. PIM S.A. Sibiu (activitate principală 6.3)
152. S.C. DANUBIANA Roman S.A. Neamţ (activitate principală 6.4 b)
153. S.C. ZAHĂRUL Românesc S.A. Ţăndărei - Ialomiţa (activitate principală 6.4 b)
154. S.C. VASCAR S.A. Vaslui (activitate principală 6.4 a)
155. S.C. MULTIVITA S.A. Negru Vodă - Constanţa (activitate principală 6.5)
156. S.C. SUINPROD S.A. Prahova (activitate principală 6.6 a)
157. S.C. AVICOLA S.A. Ferma Şerbăneşti - Bacău (activitate principală 6.6 a)
158. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI S.A. Punct de lucru C.S.H.D. Mihăileşti (activitate principală 6.6 a)
159. S.C. SUINPROD S.A. Bumbeşti Jiu - Gorj (activitate principală 6.6 a)
160. S.C. SIBAVIS S.A. Sibiu - Sibiu (activitate principală 6.6 a)
161. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma 1 Frănceşti - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)
162. S.C. AVIA AGROBANAT S.R.L. Bocşa - Reşiţa (activitate principală 6.6 a)
163. S.C. AVICOLA Găieşti S.A. - Dâmboviţa (activitate principală 6.6 a)
164. S.C. VENTURELLI PROD S.R.L. Sibiu (activitate principală 6.6 b)
165. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma Budeşti - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)
166. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni Mihăieşti - Vâlcea (activitate principală 6.6
a)
167. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma 2 Frănceşti - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)
168. S.C. OLTCHIM S.A. Râmnicu Vâlcea Ferma Băbeni - Vâlcea (activitate principală 6.6 a)
169. S.C. AVICOLA Bucureşti S.A. Sucursala Cluj - Sălişte - Cluj (activitate principală 6.6 a)
170. S.C. AVICOLA Bucureşti S.A. Sucursala C.S.H.D. Codlea - Braşov (activitate principală 6.6 a)
171. S.C. Cereal Prod S.A. - Galaţi (activitate principală 6.6 a)
172. S.C. AVICOLA Mangalia S.A. Constanţa (activitate principală 6.6 a)
173. S.C. AVICOLA S.A. Constanţa - Constanţa (activitate principală 6.6 a)
174. S.C. AVICOLA BUCUREŞTI S.A. Punct de lucru Butimanu - Dâmboviţa (activitate principală 6.6
a)
175. S.C. EUROPIG S.A. Poiana Mărului - Braşov (activitate principală 6.6 b)
176. S.C. SUINPROD S.A. Leţ - Covasna (activitate principală 6.6 b)
177. S.C. AVICOLA Şiviţa S.A. Galaţi (activitate principală 6.6 a)
178. S.C. COLLINI S.R.L. Bocşa - Reşiţa (activitate principală 6.6 b)
179. S.C. AGROSAS S.R.L. Timişoara - Timiş (activitate principală 6.6 b, c)
180. S.C. FLAVOIA S.R.L. Platforma Hereclean - Sălaj (activitate principală 6.6 a)
181. S.C. ELSID S.A. Titu - Dâmboviţa (activitate principală 6.8) Până la 31 decembrie 2015:
182. S.C. RAFINĂRIA STEAUA ROMÂNĂ S.A. Câmpina - Prahova (activitate 1.2)
183. S.C. TRACTORUL U.T.B. S.A. Braşov (activitate principală 2.3 b, 2.4, 2.6, 6.7)
184. S.C. ISPAT Petrotub S.A. Neamţ (activitate principală 2.3, 6.7)
185. S.C. ARO S.A. Argeş (activitate principală 2.3 b, 2.6)
186. S.C. STIMET S.A. Sighişoara - Mureş (activitate principală 3.3)
187. S.C. BEGA REAL S.A. Pleşa - Prahova (activitate principală 3.5)
188. S.C. AZOMUREŞ S.A. Târgu-Mureş - Mureş (activitate principală 4.2, 4.3)
189. S.C. COLOROM S.A. Codlea - Braşov (activitate principală 4.1 j)
190. S.C. SOMEŞ S.A. Dej - Cluj (activitate principală 6.1 a, b)
191. S.C. OMNIMPEX Hârtia S.A. Buşteni - Prahova (activitate principală 6.1 b)
192. S.C. PERGODUR Internaţional S.A. Neamţ (activitate principală 6.1 b)
193. S.C. PROTAN S.A. - Popeşti Leordeni - Ilfov (activitate principală 6.5)
194. S.C. PROTAN S.A. Bucureşti Sucursala Codlea - Braşov (activitate principală 6.5)
195. S.C. PROTAN S.A. - Cluj (activitate principală 6.5)
Autorizaţii pe deplin coordonate trebuie eliberate pentru aceste instalaţii înainte de 30 octombrie 2007 şi
trebuie să cuprindă calendare individuale obligatorii în scopul realizării conformării depline. Aceste autorizaţii  trebuie  să  asigure,  la  30  octombrie  2007,  conformarea  cu  principiile  generale  care reglementează obligaţiile de bază ale operatorilor, prevăzute la articolul 3 din directivă.

(2) 32000 L 0076: Directiva 2000/76/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 4 decembrie
2000 privind incinerarea deşeurilor (JO L 332, 28.12.2000, p. 91).
Prin derogare de la dispoziţiile articolelor 6, 7 alineatul (1) şi 11 din Directiva 2000/76/CE, valorile
limită ale emisiilor şi cerinţele de măsurare nu se aplică pe teritoriul României până la 31 decembrie 2007 unui număr de 52 de incineratoare pentru deşeuri medicale şi până la 31 decembrie 2008 unui număr de 58 de incineratoare pentru deşeuri medicale.
Începând cu 30 martie 2007, România este obligată să raporteze Comisiei, până la încheierea primului trimestru al fiecărui an calendaristic, cu privire la situaţia închiderii instalaţiilor neconforme pentru tratarea
termică a deşeurilor periculoase şi a cantităţilor de deşeuri medicale tratate în cursul anului anterior.
(3) 32001 L 0080: Directiva 2001/80/CE a Parlamentului European şi a Consiliului din 23 octombrie
2001 privind limitarea emisiilor în atmosferă de anumiţi poluanţi generaţi de instalaţii de ardere de mare capacitate (JO L 309, 27.11.2001, p. 1), modificată prin:
- 12003 T: Actul privind condiţiile aderării şi modificarea tratatelor - aderarea Republicii Cehe, a
Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace (JO L 236, 23.9.2003, p. 33).
(a) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (3) şi ale părţii A din anexele III şi IV la
Directiva 2001/80/CE, valorile limită ale emisiilor de dioxid de sulf nu se aplică pe teritoriul României următoarelor instalaţii până la data indicată pentru fiecare dintre acestea:
Până la 31 decembrie 2008:
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 1, 4 cazane energetice x 264 MWt
Până la 31 decembrie 2009:
S.C. TERMOELECTRICA S.E. DOICEŞTI nr. 1, 1 cazan de aburi x 470 MWt
Până la 31 decembrie 2010:
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II nr. 1, 2 cazane x 396,5 MWt
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. nr. 2, 2 cazane energetice x 789 MWt
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. nr. 3, 2 cazane energetice x 789 MWt
S.C. TERMOELECTRICA S.E. PAROŞENI nr. 2, 1 cazan de abur Benson x 467 MWt + 1 cazan de
apă fierbinte x 120 MWt
R.A.A.N., SUCURSALA ROMAG TERMO nr. 2, 3 cazane x 330 MWt
S.C. COLTERM S.A. nr. 7, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt
Până la 31 decembrie 2011:
C.E.T. ARAD nr. 2, 2 cazane de abur industrial x 80 MWt
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - nr. 2, 2 CAF x 116 MWt + 2 x CR
68 MWt
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt
S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU nr. 1, 3 cazane de abur energetic x 285 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWt + 14,7 MWt + 11,4 MWt
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 2, 3 cazane de abur tehnologic x 105,5 MWt
S.C. C.E.T. GOVORA nr. 3, 1 cazan x 285 MWt
Până la 31 decembrie 2012:
C.E.T. BACĂU nr. 1, 1 cazan de abur x 343 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI VEST nr. 1, 2 cazane de abur x 458 MWt
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. IŞALNIŢA, 4 cazane x 473 MWt
Până la 31 decembrie 2013:
C.E.T. ARAD nr. 1, 1 cazan de abur x 403 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 269 MWt
S.C. TERMOELECTRICA S.A., SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, 6 cazane de abur x
264 MWt
S.C. C.E.T. BRAŞOV S.A. nr. 1, 2 cazane x 337 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD nr. 1, 4 cazane de abur x 287 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD nr. 2, 2 cazane de abur x 458 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI PROGRESUL nr. 1, 4 cazane de abur x 287 MWt

S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 1, 2 cazane de abur x 878 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt
S.C. C.E.T. IAŞI II, 2 cazane de abur x 305 MWt
S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU nr. 1, 4 cazane de abur industrial x 85,4 MWt
S.C.TERMICA S.A. SUCEAVA nr. 1, 2 cazane x 296 MWt
S.C. COLTERM S.A. nr. 5, 1 cazan de apă fierbinte x 116,3 MWt
S.C. COLTERM S.A. nr. 6, 3 cazane de abur x 81,4 MWt
S.C. C.E.T. GOVORA nr. 2, 2 cazane x 285 MWt
Pe durata acestei perioade de tranziţie, emisiile de dioxid de sulf provenite de la toate instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa Directivei 2001/80/CE nu pot depăşi următoarele plafoane intermediare:
- în anul 2007: 540.000 tone SO2/an;
- în anul 2008: 530.000 tone SO2/an;
- în anul 2010: 336.000 tone SO2/an;
- în anul 2013: 148.000 tone SO2/an.
(b) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (3) şi ale părţii A din anexa VI la Directiva
2001/80/CE, valorile limită ale emisiilor de oxid de azot nu se aplică pe teritoriul României în cazul următoarelor instalaţii până la data indicată pentru fiecare dintre acestea:
Până la 31 decembrie 2008:
S.C. ARPECHIM PITEŞTI nr. 2, 1 cazan BW x 81 MWt
S.C. ARPECHIM PITEŞTI nr. 3, 4 cazane x 81 MWt
PRODITERM BISTRIŢA, 2 cazane de apă fierbinte x 116 MWt + 2 cazane de abur x 69 MWt
S.C. C.E.T. BRAŞOV S.A. nr. 1, 2 cazane x 337 MWt
REGIA AUTONOMĂ DE TERMOFICARE CLUJ, 2 cazane de apă fierbinte x 116 MWt
S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU nr. 1, 3 cazane de abur energetic x 285 MWt S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU nr. 2, 2 cazane de abur industrial x 72 MWt S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 1, 4 cazane energetice x 264 MWt S.C. COLTERM S.A. nr. 2, 1 cazan de apă fierbinte x 58,1 MWt
Până la 31 decembrie 2009:
C.E.T. ARAD nr. 1, 1 CR cazan de abur x 403 MWt
C.E.T. ENERGOTERM S.A. REŞIŢA nr. 2, 1 cazan de apă fierbinte x 58 MWt
S.C. TERMICA TÂRGOVIŞTE, 1 cazan de apă fierbinte x 58,15 MWt
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - nr. 1, 2 cazane x 396,5 MWt
S.C. C.E.T. IAŞI I nr. 2, 2 cazane de abur x 283 MWt
S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU nr. 3, 1 cazan de abur x 72,3 MWt
Până la 31 decembrie 2010:
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 1, 2 grupuri de cazane de abur x 127 MWt + 269 MWt
S.C. C.E.T. S.A. nr. 2 Brăila, 2 cazane x 110 MWt
C.E.T. ENERGOTERM S.A. REŞIŢA nr. 1, 2 cazane x 45,94 MWt S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA nr. 2, 1 cazan x 73 MWt S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA nr. 3, 1 cazan x 73 MWt S.C. UZINA TERMOELECTRICĂ MIDIA nr. 4, 1 cazan x 73 MWt
S.C. TERMOELECTRICA S.E. DOICEŞTI nr. 1, 1 cazan de abur Benson x 470 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI nr. 3, 3 cazane energetice x 293 MWt
S.C. TERMOELECTRICA S.E. PAROŞENI nr. 2, 1 cazan de abur x 467 MWt + 1 cazan de apă
fierbinte x 120 MWt
S.C. C.E.T. IAŞI I nr. 1, 3 cazane de abur x 94 MWt
S.C. TERMICA S.A.. SUCEAVA nr. 1, 2 cazane x 296 MWt
S.C. TURNU S.A. TURNU MĂGURELE nr. 1, 1 cazane de apă fierbinte x 58 MWt S.C. TURNU S.A. TURNU MĂGURELE nr. 2, 1 cazan de apă fierbinte x 58 MWt S.C. ENET S.A. nr. 1, 3 cazane x 18,5 MWt
S.C. ENET S.A. nr. 2, 1 cazan de apă fierbinte x 58 MWt
Până la 31 decembrie 2011:
C.E.T. ARAD nr. 2, 2 cazane de abur industrial + 1 cazan x 80 MWt
S.C. TERMON S.A. ONEŞTI, 3 cazane x 380 MWt

S.C. C.E.T. S.A. nr. 1 BRĂILA, 2 cazane x 110 MWt
S.C. TERMICA S.A. nr. 1 BOTOŞANI, 3 cazane de apă fierbinte x 116 MWt S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD nr. 12, 2 cazane de apă fierbinte x 116 MWt S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD nr. 16, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt C.E.T. ENERGOTERM S.A. REŞIŢA nr. 4, 1 cazan de apă fierbinte x 58 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI S.E. PALAS nr. 1, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt S.C. COMPLEXUL ENERGETIC CRAIOVA S.E. IŞALNIŢA, 4 cazane x 473 MWt S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt
S.C. C.E.T. IAŞI I nr. 3, 4 cazane de apă fierbinte x 116 MWt
R.A.A.N., SUCURSALA ROMAG TERMO nr. 1, 3 cazane x 330 MWt
R.A.A.N., SUCURSALA ROMAG TERMO nr. 2, 3 cazane x 330 MWt
S.C. ROMPETROL S.A. BUCUREŞTI VEGA PLOIEŞTI, 3 cazane de abur tehnologic x 24,75 MWt
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 1, 2 DAV3 + HPM 1 x 45 MWt + 14,7 MWt + 11,4 MWt
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 2, 3 cazane de abur tehnologic x 105,5 MWt S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU nr. 1, 4 cazane de abur industrial x 85,4 MWt S.C. COLTERM S.A. nr. 4, 1 cazan de apă fierbinte x 116,1 MWt
S.C. C.E.T. GOVORA nr. 3, 1 cazan x 285 MWt
Până la 31 decembrie 2012:
C.E.T. ENERGOTERM S.A. REŞIŢA nr. 3, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt S.C. ELCEN BUCUREŞTI S.E. PALAS nr. 2, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt S.C. ELCEN BUCUREŞTI S.E. MUREŞ nr. 5, 4 cazane de abur x 277 MWt
S.C. COLTERM S.A. nr. 6, 3 cazane de abur x 81,4 MWt
Până la 31 decembrie 2013:
S.C. TERMOELECTRICA S.A., SUCURSALA ELECTROCENTRALE BRĂILA, 6 cazane de abur x
264 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI SUD nr. 14, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI S.E. PALAS nr. 3, 1 cazan de apă fierbinte x 116 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE GALAŢI nr. 2, 2 cazane energetice x 293 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI S.E. MUREŞ nr. 1, 1 cazan de abur x 277 MWt
S.C. ELCEN BUCUREŞTI S.E. MUREŞ nr. 4, 1 cazan de abur x 277 MWt
S.C. COLTERM S.A. nr. 5, 1 cazan de apă fierbinte x 116,3 MWt
S.C. COLTERM S.A. nr. 7, 2 cazane de apă fierbinte x 116,3 MWt
S.C. C.E.T. GOVORA nr. 2, 2 cazane x 285 MWt
S.C. ENET S.A. VRANCEA nr. 3, 1 cazan de apă fierbinte x 116,3 MWt
Pe durata acestei perioade de tranziţie, emisiile de oxid de azot provenite de la toate instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa Directivei 2001/80/CE nu pot depăşi următoarele plafoane intermediare:
- în anul 2007: 128.000 tone/an;
- în anul 2008: 125.000 tone/an;
- în anul 2010: 114.000 tone/an;
- în anul 2013: 112.000 tone/an.
(c) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (3) şi ale părţii A din anexa VII la Directiva
2001/80/CE, valorile limită ale emisiilor de pulberi nu se aplică pe teritoriul României următoarelor instalaţii până la data indicată pentru fiecare dintre acestea:
Până la 31 decembrie 2008:
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 1, 4 cazane energetice x 264 MWt
S.C. C.E.T. IAŞI II, 2 cazane de abur x 305 MWt
Până la 31 decembrie 2009:
C.E.T. BACĂU nr. 1, 1 cazan de abur x 345 MWt
S.C. TERMOELECTRICA GIURGIU nr. 1, 3 cazane de abur x 285 MWt
S.C. COLTERM S.A. nr. 6, 3 cazane de abur x 81,4 MWt
Până la 31 decembrie 2010:
C.E.T. ARAD nr. 1, 1 cazan de abur x 403 MWt
S.C. C.E.T. BRAŞOV S.A. nr. 1, 2 cazane x 337 MWt

S.C. TERMOELECTRICA DOICEŞTI nr. 1, 1 cazan de abur Benson x 470 MWt
S.C. COMPLEX ENERGETIC TURCENI S.A. nr. 2, 2 cazane energetice x 789 MWt
S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA nr. 1, 2 cazane x 296 MWt
S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 3, 1 cazan x 285 MWt
Până la 31 decembrie 2011:
S.C. COMPLEX ENERGETIC CRAIOVA S.E. CRAIOVA II - nr. 2, 2 CAF x 116 MWt + 2 CR x 68
MWt
S.C. COMPLEX ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 1, DAV3 + HPM, 1 x 45 MWt + 14,7 MWt + 11,4 MWt
S.C. PETROTEL-LUKOIL S.A. nr. 2, 3 cazane de abur tehnologic x 105,5 MWt
S.C. ALUM S.A. TULCEA nr. 1, 3 cazane x 84,8 MWt +1 x 72,6 MWt
S.C. C.E.T. GOVORA S.A. nr. 2, 2 cazane x 285 MWt
Până la 31 decembrie 2013:
S.C. COMPLEX ENERGETIC Rovinari S.A. nr. 1, 2 cazane de abur x 878 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 3, 4 cazane energetice x 264 MWt
S.C. UZINA ELECTRICĂ ZALĂU nr. 1, 4 cazane de abur x 85,4 MWt
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 1 x 269
MWt
Pe durata acestei perioade de tranziţie, emisiile de pulberi provenite de la toate instalaţiile de ardere aflate sub incidenţa Directivei 2001/80/CE nu pot depăşi următoarele plafoane intermediare:
- în anul 2007: 38.600 tone/an;
- în anul 2008: 33.800 tone/an;
- în anul 2010: 23.200 tone/an;
- în anul 2013: 15.500 tone/an.
(d) Prin derogare de la dispoziţiile articolului 4 alineatul (3) şi ale părţii A din anexa VI la Directiva
2001/80/CE, valorile limită ale emisiilor de oxizi de azot aplicabile de la 1 ianuarie 2016 instalaţiilor cu o putere termică nominală mai mare de 500 MWt nu se aplică pe teritoriul României până la 31 decembrie
2017 următoarelor instalaţii:
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. nr. 2, 2 grupuri de cazane de abur x 300 MWt + 1 cazan de abur x 269 MWt;
S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 2, 4 cazane energetice x 264 MWt;
S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A. nr. 2, 2 cazane de abur x 879 MWt; S.C. COMPLEXUL ENERGETIC TURCENI S.A. nr. 3, 2 cazane energetice x 789 MWt; S.C. ELECTROCENTRALE DEVA S.A. nr. 1, 4 cazane energetice x 264 MWt;
S.C. TERMICA S.A. SUCEAVA, nr. 1, 2 cazane x 296 MWt.
Pe durata acestei perioade de tranziţie, emisiile de oxizi de azot provenite de la toate instalaţiile aflate sub incidenţa Directivei 2001/80/CE nu pot depăşi următoarele plafoane intermediare:
- în anul 2016: 80.000 tone/an;
- în anul 2017: 74.000 tone/an.
(e) România transmite Comisiei, la 1 ianuarie 2011, un plan actualizat, care să includă un plan de investiţii, privind alinierea treptată a instalaţiilor rămase neconforme, cuprinzând etape clar definite pentru aplicarea acquis-ului. Aceste planuri trebuie să asigure reducerea în continuare a emisiilor până la un nivel semnificativ inferior obiectivelor intermediare prevăzute la alineatele (a) - (d) de mai sus, în special în ceea ce priveşte emisiile din anul 2012. În cazul în care Comisia, ţinând seama îndeosebi de efectele asupra mediului şi de necesitatea de a reduce denaturarea concurenţei pe piaţa internă cauzată de măsurile tranzitorii,  apreciază  că  aceste  planuri  nu  sunt  suficiente  pentru  atingerea  obiectivelor,  informează România în acest sens. În următoarele trei luni de la data acestei informări, România comunică măsurile luate pentru a atinge aceste obiective. Ulterior, în cazul în care şi de această dată Comisia, consultându-se cu statele membre, consideră că aceste măsuri nu sunt suficiente pentru atingerea obiectivelor, declanşează procedura de sancţionare a nerespectării obligaţiilor care decurg din calitatea de stat membru în conformitate cu articolul 226 din Tratatul CE.

Apendicele A

la ANEXA VII

Restructurarea Industriei Siderurgice Româneşti
(menţionată la anexa VII, capitolul 4, secţiunea B)

Partea I
Societăţi care beneficiază de ajutor de stat în conformitate cu programul de restructurare a siderurgiei româneşti

- Ispat Sidex Galaţi;
- Siderurgica Hunedoara;
- C.O. S. Târgovişte;
- C.S. Reşiţa;
- I.S. Câmpia Turzii;
- Donasid (Siderca) Călăraşi.

Partea II
Calendarul şi descrierea modificărilor de capacitate(1)

1 Reducerile de capacităţi sunt definitive, astfel cum sunt definite în Decizia nr. 3010/91/CECO a
Comisiei din 15 octombrie 1991 (JO L 286, 16.10.1991, p. 20).

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³           ³        Unitatea        ³Schimbarea de³  Data    ³  Data    ³
³           ³                        ³  capacitate ³ încetării ³ închiderii³
³           ³                        ³   (tone)    ³ producţiei³ definitive³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³Siderurgica³laminorul de sârmă nr. 1³  - 400.000 ³  1995    ³  1997   ³
³Hunedoara ³                       ³             ³           ³          ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ³laminorul de sârmă nr. 3³  - 280.000 ³  1998   ³  2000    ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ³profile mijlocii       ³   - 480.000 ³ primul   ³ al doilea ³
³           ³                        ³            ³ trimestru ³ trimestru ³
³           ³                        ³            ³  2008    ³  2008    ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³I.S. Câmpia³laminorul de sârmă nr. 1³   - 80.000 ³  1995    ³  1996    ³
³Turzii     ³                        ³            ³           ³          ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³C.S. Reşiţa³profile uşoare         ³   - 80.000 ³  2000   ³  2001    ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ³şine de cale ferată    ³   - 40.000 ³  1999    ³  2000    ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ³profile mijlocii şi    ³   - 120.000 ³al patrulea³al patrulea³
³           ³speciale                ³            ³ trimestru ³ trimestru ³
³           ³                        ³            ³  2006    ³  2007    ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³Donasid    ³profile mijlocii        ³  - 350.000 ³  1997   ³  1999    ³
³(Siderca)  ³                        ³            ³           ³          ³
³Călăraşi   ³                       ³             ³           ³          ³
ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           ³Schimbarea netă de      ³ - 2.050.000 ³           ³           ³
³           ³capacitate              ³             ³           ³          ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ
Partea III
Indicatori de restructurare

1. Viabilitatea
Luând în considerare normele speciale de contabilitate aplicate de Comisie, fiecare societate beneficiară trebuie să atingă, cel târziu la 31 decembrie 2008, o marjă operaţională brută anuală minimă din cifra de afaceri de 10% în cazul combinatelor siderurgice neintegrate şi 13,5% în cazul combinatelor siderurgice integrate şi o marjă a profitului brut de cel puţin 1,5% din cifra de afaceri în capitalul propriu. Acest lucru este verificat în evaluarea independentă realizată anual între 2005 şi 2009, astfel cum se prevede la capitolul 4, secţiunea B, paragraful 13 din anexa VII.
2. Productivitatea
O productivitate globală comparabilă cu cea atinsă de industria siderurgică a UE trebuie să fie atinsă treptat până la 31 decembrie 2008. Acest lucru este verificat în evaluarea independentă realizată anual între
2005 şi 2009, astfel cum se prevede la capitolul 4, secţiunea B, paragraful 13 din anexa VII.
3. Reducerea costurilor
Se acordă o atenţie specială reducerii costurilor ca unul din elementele cheie ale viabilităţii. Aceasta se va aplica pe deplin, în conformitate cu planurile de afaceri ale societăţilor beneficiare.

Partea IV
Lista orientativă a informaţiilor necesare

(1) Producţia şi efectele de piaţă
- producţia lunară de oţel brut, semifabricate şi produse finite, pe categorii, precum şi pe grupe de
produse;
- produse vândute, inclusiv volum, preţuri şi pieţe; defalcarea pe grupe de produse. (2) Investiţii
- detalii cu privire la investiţiile realizate;
- data realizării;
- costurile investiţiilor, sursele de finanţare şi valoarea oricărui ajutor implicat, legat de acestea;
- data plăţii ajutorului, dacă este cazul. (3) Reducerile de forţă de muncă
- numărul şi calendarul disponibilizărilor;
- evoluţia forţei de muncă la societăţile beneficiare (făcând distincţie între locurile de muncă directe şi
cele indirecte);
- evoluţia forţei de muncă în sectorul siderurgic naţional.

(4) Capacitatea (cu privire la întregul sector siderurgic din România)
- data sau data preconizată a încetării producţiei capacităţilor care urmează să fie închise, exprimată în PMP (PMP fiind producţia anuală maximă posibilă care poate fi obţinută în condiţii normale de lucru), şi descrierea acestora;
- data (sau data preconizată) a dezafectării respectivei instalaţii, aşa cum este definită în Decizia nr.
3010/91/CECO a Comisiei privind informaţiile care trebuie furnizate de către întreprinderile siderurgice cu privire la investiţiile lor(1) şi detaliile cu privire la dezafectare;
- data (sau data preconizată) pentru introducerea unor noi capacităţi şi descrierea acestora;
- evoluţia oţelului brut şi a produselor finite, pe categorii, în capacitatea totală din România.
(1) JO L 286, 16.10.1991, p. 20. (5) Costuri
- defalcarea costurilor şi evoluţia acestora în trecut şi în viitor, în special pentru reducerea costului forţei de muncă, consumul de energie, reducerea costului materiilor prime, reducerea serviciilor externe şi anexe.
(6) Performanţa financiară
- evoluţia indicatorilor financiari selectaţi care asigură că progresele sunt realizate în vederea viabilităţii
(rezultatele financiare şi indicatorii financiari trebuie furnizaţi astfel încât să permită compararea cu planul de restructurare financiară a societăţii şi trebuie să includă testul de viabilitate al Comisiei);
- detalii cu privire la impozitele şi taxele plătite, inclusiv informaţii referitor la orice abatere de la
normele fiscale şi vamale aplicabile în mod normal;
- nivelul cheltuielilor financiare;
- detaliile şi calendarul plăţilor ajutorului deja acordat în conformitate cu clauzele actului;
- clauzele şi condiţiile oricăror noi împrumuturi (indiferent de sursă).
(7) Constituirea unei noi societăţi sau a unei noi unităţi care să încorporeze extinderile de capacităţi
- identitatea fiecărui participant din sectorul public şi privat;
- sursele acestora de finanţare pentru constituirea unei noi societăţi sau a unei noi unităţi;
- clauzele şi condiţiile de participare ale acţionarilor privaţi şi publici;
- structura de conducere a noii societăţi. (8) Schimbări în structura acţionariatului

Apendicele B la
ANEXA VII

Lista unităţilor de prelucrare a cărnii, cărnii de pasăre şi a laptelui şi produselor lactate menţionate la capitolul 5,
secţiunea B, subsecţiunea I din anexa VII

Unităţi de prelucrare a cărnii

ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr.³   Nr. vet.   ³  Numele unităţii   ³Adresa punctelor de lucru vizate³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³5806/2000     ³Comb Agroind Curtici ³Str. Revoluţiei nr. 33, Curtici,³
³  ³               ³                     ³jud. Arad                       ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2 ³5065/2000     ³S.C. RB Prod S.R.L.  ³Str. Constituţiei, Arad,        ³
³  ³               ³                     ³jud. Arad                       ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3 ³101/2000      ³S.C. Cominca S.A.    ³Str. Octavian Goga nr. 4,       ³

³  ³               ³                     ³Oradea, jud. Bihor              ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4 ³102/1999      ³S.C. Prodaliment S.A.³Str. Republicii nr. 101,        ³
³  ³               ³                     ³Salonta, jud. Bihor             ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5 ³115/1996      ³S.C. Ferm Com Prod   ³Căldărăşti, jud. Buzău          ³
³  ³               ³S.R.L.               ³                                ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6 ³1446/2002     ³S.C. Izocon MC S.A.  ³Cuza Vodă, jud. Călăraşi        ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7 ³19/2002       ³S.C. Carnob S.R.L.   ³Str. Lebedelor nr. 1, Lumina,   ³
³  ³               ³                     ³jud. Constanţa                  ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 8 ³154/1999      ³S.C. Casalco S.A.    ³Str. Jókai Mór nr. 9 - 11,      ³
³  ³               ³                     ³Sf. Gheorghe, jud. Covasna     ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 9 ³312/1999      ³S.C. Olas Prod S.R.L.³Str. N. Romanescu nr. 28,       ³
³  ³               ³                     ³Craiova, jud. Dolj              ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³10 ³58/2001       ³S.C. Elan Trident    ³Str. Rákóczi, Miercurea Ciuc,   ³
³  ³               ³S.R.L.               ³jud. Harghita                  ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³11 ³143/1999      ³S.C. Lorialba Prest  ³Str. Crişul Alb nr. 1, Brad,    ³
³  ³               ³S.R.L.               ³jud. Hunedoara                  ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³12 ³4585/2002     ³S.C. Agro Prod Com  ³Str. Principală nr. 79, Chibed, ³
³  ³               ³Dosa S.R.L.         ³jud. Mureş                      ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³13 ³2585/2000     ³S.C. Cazadela S.R.L. ³Str. Oltului nr. 34, Reghin,    ³
³  ³               ³                     ³jud. Mureş                      ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³14 ³4048/2000     ³S.C. Coniflor S.R.L. ³Str. Petru Maior, Gurghiu,      ³
³  ³               ³                     ³jud. Mureş                      ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³15 ³422/1999      ³S.C. Prodprosper     ³Str. Dumbravei nr. 18, Dumbrava ³
³  ³               ³S.R.L.               ³Roşie, jud. Neamţ               ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³16 ³549/1999      ³S.C. Tce 3 Brazi     ³Zăneşti, jud. Neamţ             ³
³  ³               ³S.R.L.               ³                                ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³17 ³24/2000       ³S.C. Spar S.R.L.     ³Str. Gării nr. 10, Potcoava,    ³
³  ³               ³                     ³jud. Olt                        ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³18 ³2076/2002     ³S.C. Simona S.R.L.   ³Str. Popa Şapcă nr. 105, Balş,  ³
³  ³               ³                     ³jud. Olt                        ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³19 ³86/2002       ³S.C. Universal S.R.L.³Crişeni, jud. Sălaj             ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³20 ³5661/2002     ³S.C. Harald S.R.L.   ³Str. Mânăstirea Humorului       ³
³  ³               ³                     ³nr. 76A, jud. Suceava          ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³21 ³6066/2002     ³S.C. Raitar S.R.L.   ³Cornu Luncii, jud. Suceava      ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³22 ³5819/2002     ³S.C. Mara Alex S.R.L.³Milişăuţi, jud. Suceava         ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³23 ³93/2003       ³S.C. Mara Prod Com  ³Str. Abatorului nr. 1 bis,      ³
³  ³               ³S.R.L.               ³Alexandria, jud. Teleorman      ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³24 ³1/2000         ³S.C. Diana S.R.L.    ³Bujoreni, jud. Vâlcea           ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³25 ³6/1999         ³S.C. Diana Prod      ³Vlădeşti, jud. Vâlcea           ³
³  ³               ³S.R.L.               ³                                ³
ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Unităţi de prelucrare a cărnii de pasăre

ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr.³   Nr. vet.   ³  Numele unităţii   ³Adresa punctelor de lucru vizate³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³2951/2000     ³S.C. Agronutrisco   ³Str. Abatorului nr. 2A,         ³
³  ³               ³Impex S.R.L.         ³Mihăileşti, jud. Giurgiu        ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2 ³3896/2002     ³S.C. Oprea Avicom   ³Str. Dealul Viilor nr. 5,       ³
³  ³               ³S.R.L.               ³Crăieşti, jud. Mureş            ³
ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Unităţi de prelucrare a laptelui şi produselor lactate

ÚÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³Nr.³   Nr. vet.   ³  Numele unităţii   ³Adresa punctelor de lucru vizate³

ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 1 ³999/2000      ³S.C. Alba Lact S.A.  ³Str. Muncii nr. 4, Alba Iulia,  ³
³  ³               ³                     ³jud. Alba                       ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 2 ³5158/8.11.2002 ³S.C. Biolact Bihor   ³Paleu, jud. Bihor               ³
³  ³               ³S.R.L.               ³                                ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 3 ³2100/8.11.2001 ³S.C. Bendearcris     ³Miceştii de Câmpie nr. 202A,    ³
³  ³               ³S.R.L.               ³jud. Bistriţa-Năsăud            ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 4 ³2145/5.3.2002  ³S.C. Lech Lacto      ³Lechinţa nr. 387,               ³
³  ³               ³S.R.L.               ³jud. Bistriţa-Năsăud            ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 5 ³395/18.6.2001  ³S.C. Lacto           ³Miron Costin, Vlăsineşti,       ³
³  ³               ³Solomonescu S.R.L.   ³jud. Botoşani                   ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 6 ³115/1.2.2002   ³S.C. Comintex S.R.L. ³Darabani, jud. Botoşani         ³
³  ³               ³Darabani             ³                                ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 7 ³A343827/       ³S.C. Prodlacta S.A.  ³Str. Gării nr. 403, Homorod,    ³
³  ³30.8.2002      ³                    ³jud. Braşov                    ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 8 ³258/10.4.2000  ³S.C. Binco Lact      ³Săcele, jud. Constanţa          ³
³  ³               ³                     ³S.R.L.                          ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ 9 ³12203/25.9.2003³S.C. Lacto Genimico  ³Str. Căşăriei nr. 2A, Hârşova,  ³
³  ³               ³S.R.L.               ³jud. Constanţa                 ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³10 ³2721/28.8.2001 ³S.C. Industrializarea³Bd. Independenţei nr. 23,       ³
³  ³               ³Laptelui S.A.        ³Târgovişte, jud. Dâmboviţa      ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³11 ³4136/10.6.2002 ³S.C. Galmopan S.A.   ³Bd. G. Coşbuc nr. 257, Galaţi,  ³
³  ³               ³                     ³jud. Galaţi                     ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³12 ³5/7.5.1999    ³S.C. Sandralact      ³Şos. Bucureşti-Giurgiu, km. 23, ³
³  ³               ³S.R.L.               ³jud. Giurgiu                    ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³13 ³213/1996      ³S.C. Paulact S.R.L.  ³Str. Principală nr. 28, Sânpaul,³
³  ³               ³                     ³jud. Harghita                   ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´

³14 ³625/21.11.1996 ³S.C. Lactis S.R.L.   ³Str. Beclean nr. 31, Odorheiu  ³
³  ³               ³                     ³Secuiesc, jud. Harghita         ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³15 ³913/17.3.2000  ³S.C. Lactex - Reghin ³Jabeniţa nr. 33, jud. Mureş     ³
³  ³               ³S.R.L.               ³                                ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³16 ³207/21.4.1999  ³S.C. Midatod S.R.L.  ³Ibăneşti nr. 273, jud. Mureş    ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³17 ³391/23.4.1999  ³S.C. Kubo Ice Cream ³Str. Dumbravei nr. 5,           ³
³  ³               ³Company S.R.L.       ³Piatra-Neamţ, jud. Neamţ        ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³18 ³1055/10.7.2000 ³S.C. Oltina S.A.     ³Str. A. I. Cuza nr. 152,        ³
³  ³               ³                     ³Slatina, jud. Olt               ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³19 ³282/1999      ³S.C. Calion S.R.L.   ³Str. Gheorghe Doja nr. 39,      ³
³  ³               ³                     ³Jibou, jud. Sălaj               ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³20 ³1562/27.12.1999³S.C. Bucovina S.A.   ³Str. Humorului nr. 4, Suceava,  ³
³  ³5750/23.5.2002 ³Suceava              ³jud. Suceava                    ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³21 ³1085/26.5.1999 ³S.C. Bucovina S.A.   ³Str. Izvor nr. 5, Fălticeni,    ³
³  ³               ³Fălticeni            ³jud. Suceava                    ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³22 ³5614/20.4.2002 ³S.C. Coza Rux S.R.L. ³Str. Burdujeni nr. 11A, Suceava,³
³  ³               ³                     ³jud. Suceava                    ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³23 ³1659/27.3.2003 ³S.C. Ecolact S.R.L. ³Milişăuţi, jud. Suceava         ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³24 ³1205/5.10.1999 ³S.C. Pro Putna S.R.L.³Putna, jud. Suceava             ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³25 ³5325/13.2.2002 ³S.C. Cetina Prod Lact³Neagra Şarului, Şaru Dornei,    ³
³  ³               ³S.R.L.               ³jud. Suceava                    ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³26 ³5245/6.11.2001 ³S.C. Simultan S.R.L. ³Ortişoara, jud. Timiş           ³
ÃÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³27 ³2459/21.8.2002 ³S.C. Zan S.R.L.      ³Str. Celulozei nr. 5, Zărneşti, ³
³  ³               ³                     ³Braşov                          ³
ÀÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

NEGOCIERILE   PENTRU   ADERAREA   BULGARIEI   ŞI   A   ROMÂNIEI   LA   UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 21/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA VIII

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană:  TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA VIII.

Documente sursă: MD 79/7/04 REV 7                (AC 79/1/04 REV 1)

Anexa VIII

Dezvoltarea rurală
(menţionată la articolul 34 din Actul de aderare)

Secţiunea I
Măsuri temporare suplimentare privind dezvoltarea rurală pentru Bulgaria şi România

A. Sprijinul pentru fermele de semisubzistenţă aflate în curs de restructurare
(1) Sprijinul pentru fermele de semisubzistenţă aflate în curs de restructurare contribuie la următoarele
obiective:
(a) facilitarea rezolvării problemelor legate de tranziţie în mediul rural, având în vedere că sectorul agricol şi economia rurală din Bulgaria şi România sunt expuse presiunii concurenţiale a pieţei unice;
(b) facilitarea şi încurajarea restructurării fermelor care nu sunt încă viabile din punct de vedere
economic.
În sensul prezentei anexe, prin "ferme de semisubzistenţă" se înţelege fermele care produc în primul rând pentru consumul propriu, dar care comercializează de asemenea o parte a producţiei proprii.
(2) Pentru a beneficia de sprijin, fermierul trebuie să prezinte un plan de afaceri care:
(a) să demonstreze viabilitatea economică viitoare a fermei; (b) să cuprindă detalii privitoare la necesarul de investiţii; (c) să descrie etape şi obiective specifice.
(3) Conformitatea cu planul de afaceri menţionat la punctul (2) este reanalizată după un termen de trei ani. În cazul în care obiectivele intermediare cuprinse în plan nu au fost îndeplinite la data reanalizării, nu
se acordă nici un sprijin suplimentar, însă beneficiarii nu vor fi obligaţi la restituirea sumelor deja primite. (4) Sprijinul se plăteşte anual sub forma unui ajutor forfetar care nu poate depăşi plafonul de eligibilitate
prevăzut la secţiunea I G şi nu poate fi acordat pentru un termen mai mare de cinci ani.

B. Grupurile de producători
(1) Se acordă sprijin forfetar în scopul facilitării constituirii şi administrării grupurilor de producători, ale căror obiective sunt:
(a) adaptarea producţiei producătorilor membri ai grupului la cerinţele pieţei;
(b) introducerea în comun a mărfurilor pe piaţă, inclusiv pregătirea în vederea vânzării, centralizarea vânzărilor şi aprovizionarea angrosiştilor, precum şi
(c) stabilirea de norme comune privind informarea asupra producţiei, şi în special cu privire la recoltări şi la disponibilităţi.

(2) Sprijinul se acordă numai grupurilor de producători care sunt recunoscuţi oficial de către autorităţile competente din Bulgaria şi din România între data aderării şi 31 decembrie 2009, în temeiul dreptului intern sau al celui comunitar.
(3) Sprijinul se acordă în tranşe anuale pentru primii cinci ani de la data la care grupul de producători în cauză a fost recunoscut. Acest sprijin este calculat pe baza producţiei grupului, comercializate anual, şi nu va putea depăşi:
(a) 5%, 5%, 4%, 3% şi 2% din valoarea producţiei comercializate, în cazul în care aceasta este de cel mult 1.000.000 EUR în fiecare dintre cei cinci ani şi
(b) 2,5%, 2,5%, 2,0%, 1,5% şi 1,5% din valoarea producţiei comercializate în cazul în care aceasta depăşeşte 1.000.000 EUR în fiecare dintre cei cinci ani.
În orice caz, sprijinul nu poate depăşi plafoanele de eligibilitate prevăzute la secţiunea I G.

C. Măsurile de tipul "Leader +"
(1) Se poate acorda sprijin pentru măsurile care urmăresc dobândirea de aptitudini în scopul pregătirii comunităţilor rurale pentru conceperea şi punerea în aplicare a unor strategii locale de dezvoltare rurală.
Aceste măsuri pot include în special:
(a) sprijin tehnic pentru studii privind zona locală, precum şi pentru analiza teritorială, cu luarea în considerare a dorinţelor exprimate de populaţia în cauză;
(b) informarea şi pregătirea populaţiei în vederea participării active la procesul de dezvoltare;
(c) formarea de parteneriate reprezentative pentru dezvoltare locală;
(d) elaborarea de strategii de dezvoltare integrate;
(e) finanţarea cercetării şi elaborarea de cereri de sprijin.
(2) Se poate acorda sprijin pentru adoptarea de strategii-pilot integrate de dezvoltare rurală teritorială, elaborate de grupuri de acţiune locale în conformitate cu principiile stabilite la punctele (12), (14) şi (16)
din Comunicarea Comisiei către statele membre din 14 aprilie 2000 privind orientările iniţiativei Comunităţii pentru dezvoltarea rurală ("Leader +")1. Acest sprijin este limitat la regiunile în care există deja capacitate administrativă şi experienţă suficiente în abordări specifice dezvoltării rurale locale.

1 JO C 139, 18.5.2000, p. 5.

(3) Grupurile locale de acţiune menţionate la punctul (2) pot fi eligibile pentru a participa la acţiuni de cooperare teritorială la nivel naţional şi transnaţional, în conformitate cu principiile stabilite la punctele (15) - (18) din Comunicarea Comisiei menţionată la punctul (2).
(4) Bulgariei şi României, precum şi grupurilor de acţiune locale li se permite accesul la Observatorul zonelor rurale prevăzut la punctul (23) din Comunicarea Comisiei menţionată la punctul (2).

D. Serviciile de consultanţă agricolă şi informare publică
Se acordă sprijin pentru prestarea de servicii de consultanţă agricolă şi informare publică pentru ferme.

E. Suplimente la plăţi directe
(1) Se poate acorda sprijin agricultorilor eligibili pentru plăţi directe suplimentare sau ajutoare acordate la nivel naţional în conformitate cu articolul 143c din Regulamentul (CE) nr. 1782/20031.
(2) Sprijinul acordat unui fermier pentru anii 2007, 2008 şi 2009 nu poate depăşi diferenţa dintre:
(a) nivelul plăţilor directe aplicabil în Bulgaria sau România pentru anul în cauză în conformitate cu
articolul 143a din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 şi
(b) 40% din nivelul plăţilor directe aplicabil în Comunitate, în compunerea sa de la data de 30 aprilie
2004, pentru anul în cauză.
(3) Contribuţia Comunităţii la sprijinul acordat în conformitate cu prezenta secţiune E în Bulgaria sau România pentru fiecare dintre anii 2007, 2008 şi 2009 nu poate depăşi 20% din respectiva sa alocare anuală. Cu toate acestea, Bulgaria sau România poate decide să substituie această rată anuală de 20% cu următoarele rate: 25% pentru 2007, 20% pentru 2008 şi 15% pentru 2009.
(4) Sprijinul acordat unui agricultor în conformitate cu prezenta subsecţiune E este calificat drept plată directă  sau  ajutor  naţional  suplimentar,  după  caz,  în  scopul  aplicării  nivelurilor  maxime  stabilite  la
articolul 143c alineatul (2a) din Regulamentul (CE) nr. 1782/2003.

1 Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 al Consiliului din 29 septembrie 2003 de stabilire a normelor comune pentru schemele de sprijin direct în cadrul politicii agricole comune şi de stabilire a anumitor scheme de sprijin pentru agricultori şi de modificare a Regulamentelor (CEE) nr. 2019/93, (CE) nr.
1452/2001, (CE) nr. 1453/2001, (CE) nr. 1454/2001, (CE) nr. 1868/94, (CE) nr. 1251/1999, (CE) nr.
1254/1999, (CE) nr. 1673/2000, (CEE) nr. 2358/71 şi (CE) nr. 2529/2001 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1), regulament adaptat prin Decizia 2004/281/CE a Consiliului (JO L 93, 30.3.2004, p. 1) şi astfel cum a modificat ultima dată prin Regulamentul (CE) nr. 864/2004 (JO L 161, 30.4.2004, p. 48).

F. Asistenţa tehnică
(1) Se poate acorda sprijin pentru măsurile de pregătire, monitorizare, evaluare şi control necesare punerii în aplicare a documentelor de programare privind dezvoltarea rurală.
(2) Măsurile menţionate la punctul (1) trebuie să cuprindă în special:
(a) studii;
(b) măsuri de asistenţă tehnică şi schimbul de experienţă şi de informaţii destinate partenerilor, beneficiarilor şi publicului larg;
(c) instalarea, operarea şi interconectarea sistemelor informatizate de management, monitorizare şi
evaluare;
(d) îmbunătăţirea metodelor de evaluare şi schimbul de informaţii privind cele mai bune practici în acest
domeniu.

G.  Tabelul  sumelor  pentru  măsurile  suplimentare  temporare  pentru  dezvoltarea  rurală  a
Bulgariei şi RomânieiÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ¿
³          Măsura            ³   EUR    ³                     ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ´
³ Ferme de semisubzistenţă  ³   1.000  ³ fermă/an           ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄ´
³ Grupuri de producători    ³ 100.000  ³ În primul an       ³
³³100.000³În al doilea an    ³³³80.000³În al treilea an   ³³³60.000³În al patrulea an  ³³³50.000³În al cincilea an  ³
ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ ÄÄÄÄÄÙ

Secţiunea II
Dispoziţii speciale privind sprijinul pentru investiţii în Bulgaria şi România

(1) Sprijinul pentru investiţii destinat exploataţiilor agricole în conformitate cu regulamentele privind dezvoltarea  rurală,  în  vigoare  la  data  aderării,  se  acordă  exploataţiilor  agricole  a  căror  viabilitate economică la data dării în folosinţă a investiţiei poate fi demonstrată.
(2) Volumul total al sprijinului pentru investiţii în exploataţii agricole, exprimat ca procent din volumul investiţiilor eligibile, este limitat fie la o valoare maximă de 50% şi, în zonele defavorizate, de 60%, fie la
procentele stabilite prin regulamentele privind dezvoltarea rurală, în vigoare la data aderării, oricare dintre acestea este mai mare. În cazul în care investiţiile sunt efectuate de fermierii tineri, astfel cum sunt definiţi

prin regulamentele privind dezvoltarea rurală, în vigoare la data aderării, aceste procente pot atinge fie o valoare maximă de 55% şi, în zonele defavorizate, de 65%, fie procentele stabilite prin regulamentele privind dezvoltarea rurală, în vigoare la data aderării, oricare dintre acestea este mai mare.
(3) Sprijinul pentru investiţiile pentru îmbunătăţirea prelucrării şi comercializării produselor agricole în conformitate cu regulamentele privind dezvoltarea rurală, în vigoare la data aderării, se acordă întreprinderilor  care  au  beneficiat  de  o  perioadă  de  tranziţie  după  aderare  în  vederea  îndeplinirii standardelor minime privind mediul, igiena şi bunăstarea animalelor. În acest caz, întreprinderea în cauză se conformează standardelor specifice până la încheierea perioadei de tranziţie respective sau a perioadei de investiţie, oricare dintre acestea se desfăşoară mai întâi.

Secţiunea III
Dispoziţii speciale privind sprijinul pentru pensionarea anticipată în Bulgaria

(1) Fermierii din Bulgaria cărora le-a fost alocată o cotă de lapte sunt eligibile pentru schema de pensionare anticipată, cu condiţia ca aceştia să nu fi depăşit vârsta de 70 ani la data opţiunii.
(2) Volumul sprijinului depinde de plafoanele maxime prevăzute de regulamentele privind dezvoltarea rurală, în vigoare la data aderării, şi este calculat în raport cu mărimea cotei de lapte şi cu întreaga activitate agricolă a exploataţiei.
(3) Cotele de lapte alocate unui fermier care optează pentru pensionarea anticipată se returnează la rezerva naţională de cote de lapte fără plata vreunei despăgubiri suplimentare.

Secţiunea IV
Dispoziţii financiare speciale privind Bulgaria şi România pentru perioada 2007 - 2013

(1) Pentru perioada de programare 2007 - 2013, sprijinul Comunităţii acordat în Bulgaria şi România pentru  ansamblul  măsurilor  de  dezvoltare  rurală  este  pus  în  aplicare  în  conformitate  cu  principiile prevăzute la articolele 31 şi 32 din Regulamentul (CE) nr. 1260/1999 al Consiliului din 21 iunie 1999 de stabilite a dispoziţiilor generale privind Fondurile Structurale1.

1 JO L 161, 26.6.1999, p. 1, regulament astfel cum a fost modificat ultima dată prin Actul de aderare din
2003 (JO L 236, 23.9.2.3, p. 33).

(2) În zonele corespunzătoare Obiectivului 1, contribuţia financiară a Comunităţii poate ajunge la 85% pentru măsurile agro-ecologice şi privind bunăstarea animalelor, respectiv la 80% pentru alte măsuri, sau la nivelul procentelor prevăzute de regulamentele privind dezvoltarea rurală, în vigoare la data aderării, oricare dintre acestea este mai mare.

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 22/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL DE ADERARE, ANEXA IX

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană:  ACTUL DE ADERARE, ANEXA IX.

Documente sursă: MD 170/5/04 REV 5             (AC 170/1/04 REV 1)

Anexa IX

Angajamente  specifice  asumate  şi  cerinţe  acceptate  de  România  la  încheierea  negocierilor  de
aderare din 14 decembrie 2004
(menţionate la articolul 39 din Actul de aderare)

I. Cu privire la articolul 39 (2)
(1) Să pună în aplicare fără întârziere Planul de acţiune Schengen, astfel cum a fost publicat în M.Of., p. I, nr. 129 bis/10.II.2005, modificat în conformitate cu acquis-ul şi cu respectarea termenelor convenite.
(2) În vederea asigurării unui înalt nivel al controlului şi supravegherii la viitoarele frontiere externe ale
Uniunii Europene, accelerării în mod considerabil a eforturilor în sensul modernizării echipamentului şi infrastructurii  la  frontiera  verde,  frontiera  albastră  şi  la  punctele  de  trecere  a  frontierei,  precum  şi
îmbunătăţirii în continuare a capacităţii de analiză a riscului operaţional. Toate acestea trebuie reflectate
într-un plan unic multianual de investiţii, care trebuie elaborat până în luna martie 2005 cel târziu şi care trebuie să permită Uniunii să măsoare progresul pe o bază anuală şi până când se ia decizia la care se face
referire la articolul 4 (2) din actul cu privire la România. De asemenea, România trebuie să accelereze
considerabil punerea în aplicare a planurilor de recrutare a 4.438 agenţi şi ofiţeri ai poliţiei de frontieră şi, în special, să asigure un nivel de acoperire cu personal, până la aderare, pe cât posibil până la nivelul de
100%, de-a lungul frontierei cu Ucraina, Moldova şi coasta Mării Negre. România trebuie, de asemenea,
să pună în aplicare toate măsurile necesare pentru a combate efectiv imigraţia ilegală, inclusiv întărirea cooperării cu ţările terţe.
(3) Să dezvolte şi să pună în aplicare un plan de acţiune şi o strategie de reformă a sistemului judiciar actualizate şi integrate, inclusiv principalele măsuri pentru punere în aplicare a Legii de organizare a sistemului  judiciar,  a  Legii  privind  statutul  magistraţilor  şi  a  Legii  privind  Consiliul  Superior  al
Magistraturii, care au intrat în vigoare la 30 septembrie 2004. Ambele documente actualizate trebuie să fie prezentate Uniunii Europene până în martie 2005 cel târziu; trebuie asigurate resursele financiare şi umane
adecvate pentru punerea în aplicare a planului de acţiune, iar acesta trebuie pus în aplicare fără întârziere şi în conformitate cu calendarul stabilit. România trebuie, de asemenea, să demonstreze până la sfârşitul lunii
martie 2005 funcţionarea deplină a noului sistem de distribuire aleatorie a cazurilor.
(4) Să accelereze considerabil lupta împotriva corupţiei, în special împotriva corupţiei la nivel înalt, prin asigurarea  unei  aplicări  riguroase  a  legislaţiei  anticorupţie  şi  a  independenţei  efective  a  Parchetului Naţional Anticorupţie (PNA), precum şi prin prezentarea anuală, începând cu noiembrie 2005, a unui raport convingător al activităţii PNA în lupta împotriva corupţiei la nivel înalt. Parchetului Naţional Anticorupţie trebuie să i se asigure personal, resurse financiare şi de formare, precum şi echipamentul necesar pentru îndeplinirea funcţiei sale vitale.
(5) Să realizeze un audit independent al rezultatelor şi impactului generate de actuala Strategie naţională anticorupţie;  să  reflecte  concluziile  şi  recomandările  acestui  audit  în  noua  strategie  anticorupţie
multianuală, care trebuie să fie un document cuprinzător, redactat până în luna martie 2005 cel târziu,
însoţit de un plan de acţiune care să cuprindă repere ce trebuie atinse şi rezultate ce trebuie obţinute bine definite, precum şi dispoziţii bugetare adecvate; punerea în aplicare a strategiei şi planului de acţiune trebuie să fie avizată de un organism existent, clar definit şi independent; strategia trebuie să includă angajamentul de revizuire a procedurilor penale îndelungate, până la sfârşitul anului 2005, pentru a asigura că tratarea cazurilor de corupţie se face într-un mod rapid şi transparent, astfel încât să se garanteze sancţiuni adecvate cu efect descurajator; în sfârşit, acestea trebuie să cuprindă măsuri în vederea reducerii considerabile a numărului de organisme care au atribuţii de prevenire sau investigare a corupţiei, până la sfârşitul anului 2005, pentru evitarea suprapunerii responsabilităţilor.
(6) Să asigure, până la sfârşitul lunii martie 2005, un cadru legislativ clar cu privire la sarcinile jandarmeriei şi poliţiei, precum şi la cooperarea dintre acestea, inclusiv în ce priveşte punerea în aplicare a legislaţiei, dezvoltarea şi punerea în aplicare, pentru ambele instituţii, a unui plan clar de recrutare de personal până la mijlocul anului 2005, în vederea înregistrării unui progres considerabil pentru ocuparea celor 7.000 de posturi din poliţiei şi a celor 18.000 de posturi din jandarmerie până la data aderării.
(7) Să dezvolte şi să pună în aplicare o strategie multianuală coerentă împotriva criminalităţii, care să includă acţiuni concrete pentru a reduce statutul României de ţară de origine, tranzit şi destinaţie a victimelor traficului de persoane şi să prezinte anual, începând cu martie 2005, statistici credibile privind modul în care acest fenomen infracţional este controlat.

II. Cu privire la articolul 39 alineatul (3)
(8) Să asigure un control efectiv, prin intermediul Consiliului Concurenţei, al oricărui ajutor de stat
potenţial, inclusiv în ceea ce priveşte ajutorul de stat sub forma reeşalonării plăţilor obligaţiilor din domeniul fiscal sau social către bugetul de stat ori a reeşalonării plăţilor privind furnizarea de energie.
(9) Să consolideze, fără întârziere mecanismele de monitorizare a ajutorului de stat şi să asigure un nivel
satisfăcător al monitorizării atât în domeniul politicii antimonopol, cât şi în domeniul ajutorului de stat.
(10) Să prezinte Comisiei, până la mijlocul lunii decembrie 2004, un plan revizuit de restructurare a
industriei siderurgice (care include Programul naţional de restructurare şi Planurile de afaceri individuale) în conformitate cu cerinţele stabilite în Protocolul 2, privind produsele CECO, din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte1, precum şi cu condiţiile stabilite în anexa VII, capitolul 4, secţiunea B din act.
Să respecte integral angajamentul de a nu acorda sau plăti, începând cu 1 ianuarie 2005 până la 31 decembrie 2008, nici un ajutor de stat către combinatele siderurgice incluse în Strategia naţională de restructurare precum şi să respecte integral volumul ajutoarelor de stat şi condiţiile privind reducerea capacităţilor de producţie stabilite în conformitate cu Protocolul 2, privind produsele CECO, din Acordul european instituind o asociere între România, pe de o parte, şi Comunităţile Europene şi statele membre ale acestora, pe de altă parte.

1 JO L 357, 31.12.1994, p. 2. Acord astfel cum a fost modificat ultima dată prin Decizia nr. 2/2003 a
Consiliului de Asociere UE/România din 25.9.2003 (nepublicată încă în Jurnalul Oficial).

(11) Să continue să aloce Consiliului Concurenţei mijloacele financiare adecvate, precum şi resursele umane suficiente şi pregătite corespunzător.

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 23/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: ACTUL FINAL

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană:  ACTUL FINAL.

Documente sursă: MD 199/4/05 REV 4            (AC 199/1/05 REV 1)

ACTUL FINAL

I. TEXTUL ACTULUI FINAL
Plenipotenţiarii:
MAIESTĂŢII SALE REGELE BELGIENILOR, GUVERNULUI REPUBLICII BULGARIA, PREŞEDINTELUI REPUBLICII CEHE, MAIESTĂŢII SALE REGINA DANEMARCEI,
PREŞEDINTELUI REPUBLICII FEDERALE GERMANIA, PREŞEDINTELUI REPUBLICII ESTONIA,
PREŞEDINTELUI REPUBLICII ELENE,
MAIESTĂŢII SALE REGELE SPANIEI, PREŞEDINTELUI REPUBLICII FRANCEZE,

PREŞEDINTELUI IRLANDEI, PREŞEDINTELUI REPUBLICII ITALIENE, PREŞEDINTELUI REPUBLICII CIPRU, PREŞEDINTELUI REPUBLICII LETONIA, PREŞEDINTELUI REPUBLICII LITUANIA,
ALTEŢEI SALE REGALE MARELE DUCE DE LUXEMBURG, PREŞEDINTELUI REPUBLICII UNGARE,
PREŞEDINTELUI MALTEI,
MAIESTĂŢII SALE REGINA ŢĂRILOR DE JOS, PREŞEDINTELUI FEDERAL AL REPUBLICII AUSTRIA, PREŞEDINTELUI REPUBLICII POLONE, PREŞEDINTELUI REPUBLICII PORTUGHEZE, PREŞEDINTELUI ROMÂNIEI,
PREŞEDINTELUI REPUBLICII SLOVENIA, PREŞEDINTELUI REPUBLICII SLOVACE, PREŞEDINTELUI REPUBLICII FINLANDA, GUVERNULUI REGATULUI SUEDIEI,
MAIESTĂŢII SALE REGINA REGATULUI UNIT AL MARII BRITANII ŞI IRLANDEI DE NORD, Reuniţi la [PLACE] la [DATE] cu ocazia semnării Tratatului între Regatul Belgiei, Republica Cehă,
Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei,
Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană, Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat al Luxemburgului, Republica Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica  Polonă,  Republica  Portugheză,  Republica Slovenia, Republica  Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene)  şi  Republica  Bulgaria şi România  privind  aderarea  Republicii  Bulgaria  şi  a  României  la Uniunea Europeană.
Au constatat că următoarele texte au fost redactate şi adoptate în cadrul Conferinţei dintre statele membre ale Uniunii Europene şi Republica Bulgaria şi România privind aderarea Republicii Bulgaria şi a
României la Uniunea Europeană:
I. Tratatul între Regatul Belgiei, Republica Cehă, Regatul Danemarcei, Republica Federală Germania, Republica Estonia, Republica Elenă, Regatul Spaniei, Republica Franceză, Irlanda, Republica Italiană,
Republica Cipru, Republica Letonia, Republica Lituania, Marele Ducat  al Luxemburgului, Republica
Ungară, Republica Malta, Regatul Ţărilor de Jos, Republica Austria, Republica Polonă, Republica Portugheză, Republica Slovenia, Republica Slovacă, Republica Finlanda, Regatul Suediei, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord (state membre ale Uniunii Europene) şi Republica Bulgaria şi România, privind aderarea Republicii Bulgaria şi a României la Uniunea Europeană (în continuare "Tratatul de aderare");
II. textele în limbile bulgară şi română ale Tratatului de instituire a unei Constituţii pentru Europa;
III. Protocolul privind condiţiile şi aranjamentele de admitere a Republicii Bulgaria şi a României în
Uniunea Europeană (în continuare "Protocolul de aderare");
IV. textele enumerate mai jos care sunt anexate Protocolului de aderare:

A. Anexa I:    Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi România devin părţi de la data aderării [menţionate la articolul 3 alineatul (3) din protocol]
Anexa II:   Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen astfel cum este
integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care
urmează să fie obligatorii şi să se aplice în noile state
membre de la data aderării [menţionate la articolul 4
alineatul (1) din protocol]
Anexa III:  Lista menţionată la articolul 16 din protocol: adaptări la actele adoptate de instituţii
Anexa IV:   Lista menţionată la articolul 17 din protocol: adaptări

suplimentare la actele adoptate de instituţii
Anexa V:    Lista menţionată la articolul 18 din protocol: alte dispoziţii permanente
Anexa VI:   Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri
tranzitorii Bulgaria
Anexa VII:  Lista menţionată la articolul 20 din protocol: măsuri tranzitorii România
Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din
protocol)
Anexa IX:   Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de
România la încheierea negocierilor de aderare din data de
14 decembrie 2004 (menţionate la articolul 39 din
protocol);
B. textele în limbile bulgară şi română ale Tratatului de instituire a Comunităţii Europene a Energiei
Atomice şi ale tratatelor care îl modifică sau completează.
V. Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României, precum şi adaptările la tratatele pe care se întemeiază Uniunea Europeană (în continuare "Actul de aderare");
VI. textele enumerate mai jos care sunt anexate la Actul de aderare:

A. Anexa I:    Lista convenţiilor şi protocoalelor la care Bulgaria şi România devin părţi de la data aderării [menţionate la articolul 3 alineatul (3) din Actul de aderare]
Anexa II:   Lista dispoziţiilor acquis-ului Schengen astfel cum este integrat în cadrul Uniunii Europene, precum şi actele adoptate în temeiul acestuia sau conexe acestuia, care urmează să fie obligatorii şi să se aplice în noile state membre de la data aderării [menţionate la articolul 4 alineatul (1) din Actul de aderare]
Anexa III:  Lista menţionată la articolul 19 din Actul de aderare:
adaptări la actele adoptate de instituţii
Anexa IV:   Lista menţionată la articolul 20 din Actul de aderare:
adaptări suplimentare la actele adoptate de instituţii
Anexa V:    Lista menţionată la articolul 21 din Actul de aderare: alte
dispoziţii permanente
Anexa VI:   Lista menţionată la articolul 23 din Actul de aderare:
măsuri tranzitorii Bulgaria
Anexa VII:  Lista menţionată la articolul 23 din Actul de aderare:
măsuri tranzitorii România
Anexa VIII: Dezvoltarea rurală (menţionată la articolul 34 din Actul de
aderare)
Anexa IX:   Angajamente speciale asumate şi cerinţe acceptate de
România la încheierea negocierilor de aderare din data de
14 decembrie 2004 (menţionate la articolul 39 din Actul de
aderare);
B. textele în limbile bulgară şi română ale Tratatului privind Uniunea Europeană, ale Tratatului de instituire  a  Comunităţii  Europene  şi  ale  Tratatului  de  instituire  a  Comunităţii  Europene  a  Energiei Atomice, precum şi ale tratatelor care modifică sau completează aceste tratate, inclusiv ale Tratatului privind aderarea Regatului Danemarcei, Irlandei şi a Regatului Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord,

ale Tratatului privind aderarea Republicii Elene, ale Tratatului privind aderarea Regatului Spaniei şi a Republicii  Portugheze,  ale Tratatului  privind aderarea  Republicii  Austria, a Republicii  Finlanda şi a Regatului Suediei, precum şi ale Tratatului privind aderarea Republicii Cehe, a Republicii Estonia, a Republicii Cipru, a Republicii Letonia, a Republicii Lituania, a Republicii Ungare, a Republicii Malta, a Republicii Polone, a Republicii Slovenia şi a Republicii Slovace.
(2) Înaltele Părţi Contractante au convenit politic asupra unui set de adaptări ale actelor adoptate de către instituţii, necesare ca urmare a aderării, şi invită Consiliul şi Comisia să adopte aceste adaptări înainte de aderare în conformitate cu dispoziţiile  articolului 56 din Protocolul de aderare sau, după caz, în conformitate cu dispoziţiile articolului 56 din Actul de aderare, astfel cum este prevăzut la articolul 4 alineatul (3) din Tratatul de aderare, completate şi actualizate, dacă este necesar, pentru a ţine seama de evoluţia dreptului Uniunii.
(3)  Fiecare  Înaltă  Parte  Contractantă  se  obligă  să  transmită  Comisiei  şi  celorlalte  Înalte  Părţi
Contractante  toate  informaţiile  necesare  în  vederea  aplicării  Protocolului de  aderare  sau,  după  caz,  a
Actului de aderare. În cazurile în care este necesar, aceste informaţii sunt furnizate în timp util înainte de data aderării, astfel încât să permită aplicarea integrală de la data aderării a Protocolului de aderare sau, după caz, a Acului de aderare, în special în ceea ce priveşte funcţionarea pieţei interne. În acest context, are o importanţă primordială notificarea în timp util, în conformitate cu dispoziţiile  articolului 53 din Protocolul de aderare sau, după caz, în conformitate cu dispoziţiile articolului 53 din Actul de aderare, a măsurilor adoptate de Bulgaria şi de România. Comisia poate informa Republica Bulgaria şi România cu privire la momentul la care consideră cuvenit să primească sau să transmită anumite informaţii. Până la data prezentei semnări, Părţilor Contractante le-a fost furnizată o listă cuprinzând obligaţiile de informare în domeniul veterinar.
(4) Plenipotenţiarii au luat notă de următoarele declaraţii adoptate şi care sunt anexate la prezentul Act
final:
A. Declaraţii comune ale actualelor state membre
1. Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor: Bulgaria
2. Declaraţia comună privind leguminoasele pentru boabe: Bulgaria
3. Declaraţia comună privind libera circulaţie a lucrătorilor: România
4. Declaraţia comună privind dezvoltarea rurală: Bulgaria şi România
B. Declaraţia comună a actualelor state membre şi a Comisiei
5. Declaraţia comună privind pregătirile Bulgariei şi ale României pentru aderare
C. Declaraţia comună a diferitelor actuale state membre
6. Declaraţia comună a Republicii Federale Germania şi a Republicii Austria privind libera circulaţie a lucrătorilor: Bulgaria şi România
D. Declaraţia Republicii Bulgaria
7. Declaraţia Republicii Bulgaria privind utilizarea alfabetului chirilic în cadrul Uniunii Europene
(5) Plenipotenţiarii au luat notă de schimbul de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Bulgaria şi România privind o procedură de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor
măsuri care vor fi luate în perioada premergătoare aderării şi care este ataşat prezentului Act final.

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 24/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE:  DECLARAŢI I

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană:  DECLARAŢII  .

Documente sursă:  MD 196/2/05 REV 2            (AC 196/1/05 REV 1) MD 187/3/05 REV 3           (AC 187/1/05 REV 1)
MD 197/2/05 REV 2           (AC 197/1/05 REV 1)
MD 221/3/05 REV 3           (AC 221/1/05 REV 1) MD 171/2/04 REV 2           (AC 171/1/05 REV 1) MD 217/1/05 REV 1           (AC 217/1/05 REV 1) MD 210/1/05 REV 1           (AC 210/1/05 REV 1)

II. DECLARAŢII

A. DECLARAŢIA COMUNĂ A ACTUALELOR STATE MEMBRE
1. DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A LUCRĂTORILOR: BULGARIA
Uniunea Europeană evidenţiază puternicele elemente de diversitate şi flexibilitate în regimul liberei circulaţii a lucrătorilor. Statele membre urmăresc să acorde un acces sporit pe piaţa forţei de muncă
resortisanţilor  bulgari  în  conformitate  cu  dreptul  intern,  pentru  a  accelera  apropierea acquis-ului.  În
consecinţă, şansele de angajare în Uniunea Europeană a resortisanţilor bulgari ar trebui să sporească semnificativ după aderarea Bulgariei. De asemenea, Statele membre UE valorifică la maxim regimul propus pentru a se trece cât mai repede la aplicarea deplină a acquis-ului în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor.
2. DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND LEGUMINOASELE PENTRU BOABE: BULGARIA
Cu privire la leguminoasele pentru boabe, pentru calcularea plafonului naţional al Bulgariei în anexa VIIIA la Regulamentul (CE) nr. 1782/2003 din 29 septembrie 2003 (JO L 270, 21.10.2003, p. 1) a fost luată în considerare o suprafaţă de 18.047 ha.
3. DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A LUCRĂTORILOR: ROMÂNIA Uniunea Europeană evidenţiază puternicele elemente de diversitate şi flexibilitate în regimul liberei
circulaţii a lucrătorilor. Statele membre urmăresc să acorde un acces sporit pe piaţa forţei de muncă resortisanţilor  români  în  conformitate  cu  dreptul  intern,  pentru  a  accelera  apropierea acquis-ului.  În
consecinţă, şansele de angajare în Uniunea Europeană a resortisanţilor români  ar trebui să sporească
semnificativ după aderarea României. De asemenea, Statele membre UE vor valorifica la maxim regimul propus pentru a se trece cât mai repede la aplicarea deplină a acquis-ului în domeniul liberei circulaţii a lucrătorilor.
4. DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND DEZVOLTAREA RURALĂ: BULGARIA ŞI ROMÂNIA
Cu  privire  la  creditele  de  angajament  pentru  dezvoltare  rurală  acordate  prin  FEOGA,  secţiunea
Garantare pentru Bulgaria şi România pe o perioadă de trei ani între 2007 - 2009, prevăzută la  articolul
33 alineatul (2) din Protocolul de aderare şi la articolul 34 alineatul (2) din Actul de aderare, Uniunea menţionează că sunt preconizate următoarele alocări de fonduri:

(milioane EUR, preţuri din 2004)

ÚÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÂÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ¿
³                  ³   2007   ³   2008   ³   2009  ³2007 - 2009³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ Bulgaria        ³     183  ³     244   ³     306   ³     733  ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³ România          ³     577  ³     770   ³     961   ³  2.308   ³

ÃÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÅÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄ´
³           Total ³    760   ³  1.014   ³  1.267   ³  3.041  ³

ÀÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÁÄÄ ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÙ

Fondurile alocate pentru dezvoltarea rurală a Bulgariei şi a României după perioada de trei ani 2007 -
2009 vor avea la bază aplicarea normelor în vigoare sau a normelor care decurg din orice reformă a politicii care are loc între timp.

B.  DECLARAŢIA  COMUNĂ  A  ACTUALELOR  STATE  MEMBRE  ŞI  A  COMISIEI: BULGARIA ŞI ROMÂNIA
5. DECLARAŢIA COMUNĂ PRIVIND PREGĂTIRILE BULGARIEI ŞI ALE ROMÂNIEI PENTRU
ADERARE
Uniunea  Europeană  va  continua  să  urmărească  îndeaproape  pregătirile  şi  realizările  Bulgariei  şi
României, inclusiv punerea efectivă în aplicare a angajamentelor asumate în toate domeniile acquis-ului.
Uniunea Europeană reaminteşte Concluziile Preşedinţiei adoptate de Consiliul European din 16 - 17
decembrie 2004, în special cele cuprinse la punctele 8 şi 12, subliniind că, în cazul României, se va acorda o atenţie deosebită pregătirii în domeniul justiţiei şi afacerilor interne, al concurenţei şi al mediului şi că, în cazul Bulgariei, se va acorda o atenţie deosebită pregătirii în domeniul justiţiei şi afacerilor interne. Comisia va continua să prezinte rapoarte anuale privind progresele înregistrate de Bulgaria şi România în vederea aderării, însoţite de recomandări, dacă este cazul. Uniunea Europeană reaminteşte că în clauzele de salvgardare sunt prevăzute măsuri privind soluţionarea unor probleme grave care pot apărea înainte de aderare sau în termen de trei ani de la aderare, după caz.

C. DECLARAŢIA COMUNĂ A DIFERITELOR ACTUALE STATE MEMBRE
6.  DECLARAŢIA  COMUNĂ  A  REPUBLICII  FEDERALE  GERMANIA  ŞI  A  REPUBLICII AUSTRIA PRIVIND LIBERA CIRCULAŢIE A LUCRĂTORILOR: BULGARIA ŞI ROMÂNIA
Textul punctului 13 din măsurile tranzitorii privind libera circulaţie a lucrătorilor în conformitate cu
Directiva 96/71/CE în anexele VI şi  VII la Protocolul de aderare şi, respectiv, la Actul de aderare se înţelege de Republica Federală Germania şi de către Republica Austria, în acord cu Comisia, în sensul că,
dacă este cazul, expresia "anumite regiuni" se poate referi, de asemenea, la întregul teritoriu naţional.

D. DECLARAŢIA REPUBLICII BULGARIA
7. DECLARAŢIA REPUBLICII BULGARIA PRIVIND UTILIZAREA ALFABETULUI CHIRILIC ÎN CADRUL UNIUNII EUROPENE
Prin recunoaşterea limbii bulgare ca limbă autentică a tratatelor, precum şi ca o limbă oficială şi de lucru
a instituţiilor Uniunii Europene, alfabetul chirilic va deveni unul dintre cele trei alfabete oficiale utilizate în Uniunea Europeană. Această parte semnificativă a patrimoniului cultural al Europei reprezintă o contribuţie specială a Bulgariei la diversitatea lingvistică şi culturală a Uniunii.

NEGOCIERILE PENTRU ADERAREA BULGARIEI ŞI A ROMÂNIEI LA UNIUNEA EUROPEANĂ

Bruxelles, 31 martie 2005

AA 25/2/05
REV 2

TRATATUL DE ADERARE: SCHIMB DE SCRISORI

PROIECTE DE ACTE LEGISLATIVE ŞI DE ALTE INSTRUMENTE
Delegaţiile sunt invitate să găsească alăturat proiectul Tratatului pentru aderarea Bulgariei şi României
la Uniunea Europeană:  SCHIMB DE SCRISORI.

Documente sursă: MD 131/4/04 REV 4               (AC 131/1/05 REV 1)

III. SCHIMB DE SCRISORI

Schimb de scrisori între Uniunea Europeană şi Republica Bulgaria şi România privind o procedură de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi luate în perioada premergătoare aderării

Scrisoarea nr. 1

Stimate domnule,
Avem onoarea să ne referim la chestiunea privind procedura de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor  decizii  şi  a  altor  măsuri  care  vor  fi  adoptate  în  perioada  premergătoare  aderării  ţării dumneavoastră la Uniunea Europeană, chestiune care a fost ridicată în cadrul negocierilor de aderare.
Prin prezenta vă confirmăm faptul că Uniunea Europeană este în măsură să convină asupra unei astfel de proceduri, în condiţiile stabilite în anexa la prezenta scrisoare, care poate fi aplicată cu începere de la 1
octombrie 2004.
V-am rămâne recunoscători dacă ne-aţi confirma că guvernul dumneavoastră este de acord cu conţinutul
acestei scrisori.
Cu deosebită consideraţie,

Scrisoarea nr. 2

Stimate domnule,
Avem onoarea să vă confirmăm primirea scrisorii dumneavoastră care are următorul conţinut:
"Avem onoarea  să  ne referim la  chestiunea  privind  procedura  de  informare  şi  consultare  pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi adoptate în perioada premergătoare aderării ţării
dumneavoastră la Uniunea Europeană, chestiune care a fost ridicată în cadrul negocierilor de aderare.
Prin prezenta confirmăm faptul că Uniunea Europeană este în măsură să convină asupra unei astfel de proceduri, în condiţiile stabilite în anexa la prezenta scrisoare, care poate fi aplicată cu începere de la 1
octombrie 2004.
V-am rămâne recunoscători dacă ne-aţi confirma că guvernul dumneavoastră este de acord cu conţinutul
acestei scrisori."
Avem onoarea să confirmăm că guvernul pe care îl reprezentăm este de acord cu conţinutul acestei
scrisori.
Cu deosebită consideraţie,

Anexă

Procedura de informare şi consultare pentru adoptarea anumitor decizii şi a altor măsuri care vor fi adoptate în perioada premergătoare aderării

I. (1) Pentru a se asigura că Republica Bulgaria şi România, denumite în continuare "state aderente", sunt informate în mod corespunzător, orice propunere, comunicare, recomandare sau iniţiativă care poate conduce la decizii ale instituţiilor sau organelor Uniunii Europene se aduc la cunoştinţa statelor aderente după transmiterea lor Consiliului.
(2) Au loc consultări în urma unei solicitări motivate din partea unui stat aderent, care trebuie să exprime explicit în cuprinsul acesteia interesele sale ca viitor membru al Uniunii, precum şi observaţiile sale.
(3) Ca regulă generală, deciziile administrative nu generează consultări.
(4) Consultările au loc în cadrul unui comitet interimar format din reprezentanţi ai Uniunii şi ai statelor aderente. Cu excepţia unei obiecţiuni motivate din partea unui stat aderent, consultările pot să aibă loc, de
asemenea, sub forma unui schimb de mesaje prin intermediul mijloacelor electronice, în special în cadrul
politicii externe şi de securitate comune.

(5) Din partea Uniunii, membrii comitetului interimar sunt membri ai Comitetului Reprezentanţilor Permanenţi sau persoane desemnate de aceştia în acest scop. Dacă este cazul, membrii pot fi membrii Comitetului Politic şi de Securitate. Comisia este invitată să fie reprezentată la aceste lucrări.
(6) Comitetul interimar este asistat de un secretariat, care este acelaşi cu cel al Conferinţei, continuat în
acest scop.
(7) Consultările se desfăşoară de regulă de îndată ce lucrările pregătitoare desfăşurate la nivelul Uniunii, în vederea adoptării deciziilor sau poziţiilor comune de către Consiliu, au avut ca rezultat linii directoare comune care permit organizarea fructuoasă a unor asemenea consultări.
(8) În cazul în care după consultări există încă dificultăţi serioase, acestea pot fi discutate la nivel
ministerial la solicitarea unui stat aderent.
(9) Dispoziţiile de mai sus se aplică mutatis mutandis în cazul deciziilor Consiliului Guvernatorilor
Băncii Europene de Investiţii.
(10) Procedura stabilită la alineatele de mai sus se aplică, de asemenea, oricărei decizii care va fi adoptată de statele aderente, de natură să aducă atingere angajamentelor care decurg din poziţia lor ca
viitoare membre ale Uniunii.

II. (11) Uniunea şi Republica Bulgaria şi România iau măsurile necesare pentru a se asigura că aderarea lor la acordurile sau convenţiile prevăzute la articolul 3 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) şi la  articolul
6 alineatul  (6)  din  Protocolul  privind  condiţiile  şi  procedura  de  admitere  a Republicii  Bulgaria  şi  a
României în Uniunea Europeană precum şi la articolul 3 alineatul (3), articolul 6 alineatul (2) şi la articolul
6 alineatul (6) din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României coincide, în măsura posibilului şi în conformitate cu condiţiile stabilite în acest protocol şi în acest act, cu intrarea în vigoare a Tratatului de aderare.
(12) În măsura în care acordurile sau convenţiile între statele membre există doar în stadiul de proiect şi probabil nu  pot  fi  semnate  în  perioada  premergătoare  aderării, statele  aderente  vor  fi  invitate  să se
asocieze, după semnarea Tratatului de aderare şi în conformitate cu procedurile corespunzătoare, la pregătirea acestor proiecte într-o manieră pozitivă şi astfel încât să se faciliteze încheierea lor.
(13) În ceea ce priveşte negocierea cu părţile co-contractante a protocoalelor prevăzute la articolul 6
alineatul (2) al doilea paragraf din Protocolul privind condiţiile şi procedura de admitere a Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană, precum şi la articolul 6 alineatul (2), al doilea paragraf din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României, reprezentanţii statelor aderente se asociază lucrărilor în calitate de observatori, alături de reprezentanţii actualelor state membre.
(14) Anumite acorduri nepreferenţiale încheiate de Comunitate, care rămân în vigoare după data aderării, pot face obiectul unor adaptări sau ajustări pentru a se ţine cont de extinderea Uniunii. Aceste adaptări sau ajustări vor fi negociate de Comunitate împreună cu reprezentanţii statelor aderente în conformitate cu procedura prevăzută la alineatul precedent.

III. (15) Instituţiile trebuie să redacteze în timp util textele prevăzute la  articolele 58 şi  60 din Protocolul privind condiţiile şi procedura de admitere a Republicii Bulgaria şi a României în Uniunea Europeană precum şi la articolele 58 şi 60 din Actul privind condiţiile de aderare a Republicii Bulgaria şi a României. În acest scop, guvernele Republicii Bulgaria şi al României furnizează instituţiilor în timp util traducerile textelor.

CONFERINŢA REPREZENTANŢILOR          Bruxelles, 29 octombrie 2004
GUVERNELOR STATELOR MEMBRE           RO

CIG 87/2/04
REV 2

Referitor la:   Tratatul de instituire a unei Constituţ  ii pentru Europa

Niciun comentariu :

Trimiteți un comentariu